Bušení srdce – vše o zdraví

Úvod » Nemoci » Bušení srdce

S bylinkami můžete také omezit nadměrné bušení srdce. To může být jakýmsi varováním, že něco není úplně v pořádku. Příliš rychlé a výrazné bušení srdce můžete omezit díky bylinkám, které nabízíme.

Pomůže vám kupříkladu rakytník, třezalka či aloe vera. Ale ani bylinky nemusí být zázračné, takže když už jsou potíže závažnější, navštivte lékaře.

S bylinkami je možné bojovat přímo proti srdečním chorobám, zejména ale preventivně.  

Bušení srdce - Vše o zdraví

Občas to pocítí snad každý z nás, bušení srdce může mít mnoho příčin a někdy jde o zdánlivě neškodnou záležitost. Jindy jde ale o varování těla, že se mílovými kroky blíží něco opravdu velkého – a pro zdraví velmi špatného. Můžete dokonce trpět takzvanou poruchou srdečního rytmu, což je velmi závažná nemoc.

Srdce vynechává údery, cítíte se na omdlení?

Není bušení srdce jako bušení srdce. V případě, že se hodně zadýcháváte při chůzi do schodů, srdce v jednu chvíli buší jako o závod a o minutu později se vám zdá, že vynechává v rytmu – možná je na vině srdeční arytmie. Dalšími průvodními jevy jsou časté závratě, bolest na hrudi nebo pocit, že každou chvíli omdlíte.

Rychlé bušení srdce může způsobit kofein

Samozřejmě není důvod k panice, pokud vám začne srdce najednou bušit jako o závod a po chvíli je zase vše očividně v normálu. Viníkem může být třeba kofein ze silné kávy, kterou jste chvíli před tím vypili.

Může jít i o projev dočasné úzkosti, někdy ten pocit má zkrátka každý, třeba před tím, než učitel na střední škole někoho vyvolá. Pokud zkrátka k bušení srdce dochází sporadicky (např.

několikrát ročně), tak není rozhodně důvod k nějaké panice.

V případě jakéhokoliv podezření vyhledejte lékaře

Pokud je podle vás příčina poněkud nestandardní a mohlo by dojít k újmě na zdraví, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Ten změří tlak a tep, popřípadě připraví EKG, aby mohl potvrdit nebo vyloučit vážné problémy se srdcem.

Proběhnout by měl i odběr krve, možná je totiž bušení srdce průvodním jevem onemocnění štítné žlázy (dostaví se také hubnutí, nesnášenlivost na teplo nebo zarudlejší kůže). V případě, že není problém nijak závažný, pomůže prostě pít méně alkoholu a kávy.

Dodejme ještě, že poruchy srdečního rytmu jsou nejčastější u mužů nad 60 let věku, nepodceňujte příznaky!

A co říká svět bylinek?

Čajové směsi pro lepší srdeční kondici a prevenci kardiovaskulárních chorob? Těch je celá řada. Pomohou například hloh, jmelí nebo třeba srdečník (ano, dostal své jméno právě podle účelu působení).

 

Řadit podle:

nejlevnější nejdražší nejlépe hodnocené Bušení srdce - Vše o zdraví

 • běžná cena 299,00 Kč
 • naše cena 149,00 Kč
 • skladem

Bušení srdce - Vše o zdraví

 1. běžná cena 299,00 Kč
 2. naše cena 149,00 Kč
 3. skladem

Poruchy srdečního rytmu – arytmie

Poruchy srdečního rytmu nazývané odborně arytmie patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek odlišného vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci.

Ve většině případů jde o naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje a které lze zachytit pouze dlouhodobým monitorováním elektrokardiogramu.

Kromě toho existuje celá řada záchvatovitých nebo setrvalých poruch srdečního rytmu, ať ve smyslu plus (rytmus rychlejší než normálně) nebo minus (pomalý rytmus nebo dlouhé pauzy v srdeční činnosti), které mohou působit nemocnému celou řadu obtíží.

Zatímco u jinak zdravých lidí nepředstavují tyto arytmie až na výjimky bezprostřední ohrožení života, u nemocných s postižením srdce (například po infarktu myokardu) mohou být některé arytmie životu nebezpečné.

Jaké je normální vedení elektrických vzruchů v srdci?

Lidské srdce je z technického hlediska obdivuhodným orgánem, který je schopen pracovat bez přestávky 24 hodin denně po celý život člověka. Srdce se přitom stáhne zhruba 100 000-krát denně, přečerpávajíc v klidu okolo 5-7 000 litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik a při těžším cvičení až 5-krát tolik v průběhu 24 hodin.

K tomu, aby srdce mohlo plnit tuto svoji hlavní úlohu, tj. pumpovat krev bohatou na kyslík k ostatním orgánům lidského těla, potřebuje být rytmicky poháněno elektrickými impulzy. Ty vznikají normálně v shluku buněk specializovaného převodního systému srdce, který se nazývá sinusový uzel a nachází se v horní části pravé srdeční síně.

Odtud se elektrický vzruch šíří svalovinou obou síní do síňokomorového uzlu, který je umístěn v dolní části přepážky mezi oběma síněmi. Také tento shluk speciálních buněk dokáže tvořit spontánně elektrické vzruchy, avšak pomaleji než uzel sinusový.

Proto se za normálních okolností jeho automatická činnost nijak neprojevuje a slouží pouze k regulovanému převodu elektrického podráždění na svalovinu komor. Tento převod se děje přes tzv. Hisův svazek, který je jediným elektrickým spojením mezi síněmi a komorami. Dále se šíří vzruch svalovinou komor a způsobuje jejich koordinovaný stah.

Tak je zajištěno, že srdce pracuje jako systém dvou paralelních čerpadel – nejprve se stáhnou obě síně a naplní tak obě komory, poté dojde ke stahu svaloviny komor a k vypuzení krve z pravé komory do plic a z levé komory k orgánům a tkáním celého těla.

Bušení srdce - Vše o zdraví

Jaké arytmie se mohou vyskytovat?

Srdce se normálně stahuje asi 60-100-krát za minutu, přičemž elektrické podráždění síní předchází aktivaci komor. Tento normální rytmus se nazývá rytmus sinusový. Někdy i za normálních okolností pracuje srdce pomaleji (například ve spánku) nebo rychleji (například při cvičení).

Při srdečních arytmiích bývá rytmus srdce abnormálně pomalý (bradyarytmie) nebo naopak rychlý (tachyarytmie). V prvním případě se buď elektrický vzruch v sinusovém uzlu tvoří pomalu nebo je porušeno jeho vedení přes síňokomorový uzel do komor.

Ve druhém případě se buď stane místem tvorby rychlých elektrických vzruchů kterákoli jiná malá oblast svaloviny síní nebo komor nebo elektrický impulz krouží v různě veliké oblasti srdce kolem dokola a aktivuje okolní svalovinu.

Pochází-li rychlý rytmus ze svaloviny síní nebo oblasti síňokomorového uzlu, nazývá se arytmie supraventrikulární. Naopak, pochází-li porucha srdečního rytmu ze svaloviny komor, je označována jako komorová.

Jaké jsou příznaky arytmií?

Bradyarytmie. Příznaky pomalého srdečního rytmu (bradyarytmie) se mohou lišit podle toho o jakou poruchu jde a jak rychle vzniká.

V případech, kdy je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, pracuje srdce pomalu a nedokáže zrychlit svoji činnost při zátěži a nemocný pak při zátěži trpí závratěmi, točením hlavy nebo zvýšeným zadýcháváním a únavností.

Pokud je srdeční akce velmi pomalá nebo jsou přítomny několikavteřinové výpady v tvorbě elektrických vzruchů, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí. Náhlá porucha vedení elektrických vzruchů ze síní na komory se projeví obvykle jako krátkodobá ztráta vědomí.

Vznikne-li porucha postupně nebo je-li přechodného charakteru, mohou být příznaky podobné jako u poruchy tvorby elektrických vzruchů v sinusovém uzlu (točení hlavy, únavnost aj.). Je však nutno zdůraznit, že podobné příznaky mohou být způsobeny celou řadou dalších onemocnění (např. epilepsie, mozkové příhody apod.), a proto je potřeba odborného posouzení celé situace lékařem.

Zajímavé:  Počet lidí nakažených chřipkou – vše o zdraví

Tachyarytmie. Nejčastějším příznakem tachyarytmií jsou palpitace. Jde o nepříjemně vnímaný pocit rychlého nebo usilovného bušení srdce. V řadě případů jde o pouhé „škobrtnutí“ nebo „vynechání“ srdeční akce. Podkladem takových poruch rytmu jsou tzv.

extrasystoly, neboli předčasně přicházející stahy z míst abnormální tvorby vzruchu v síních nebo komorách. Extrasystoly se mohou opakovat rychle za sebou a tehdy bývají pociťovány jako nepravidelné pomalejší bušení srdce. Značná část nemocných trpí tzv.

fibrilací síní, kdy dojde k poruše normálního šíření elektrických vzruchů a tyto krouží v síních po mnoha měnících se okruzích. Díky nepravidelnému a rychlému převodu takových vzruchů na komory je arytmie pociťována jako různě rychlé a nepravidelné bušení srdce, provázené někdy i zvýšenou únavností nebo dušností.

V řadě dalších případů se arytmie projevuje v podobě záchvatů pravidelného bušení srdce. Tyto záchvatovité formy mají obvykle náhlý začátek i ukončení a jsou pociťovány jako rychlé tepání nebo chvění srdce. Často bývají provázeny pocitem tísně, kratšího dechu, případně slabostí až krátkodobou ztrátou vědomí.

U nemocných s postižením koronárních tepen může dojít při záchvatu arytmie i ke vzniku bolesti na hrudi (angina pectoris). Malá část nemocných trpí arytmiemi, které mají setrvalý charakter (tj. jsou přítomny prakticky trvale) a jejich příznaky se mohou zvýrazňovat při námaze.

Příznaky tachyarytmií mohou zahrnovat:

 • bušení srdce,
 • pocit dušnosti nebo kratšího dechu,
 • pocit tlaku na hrudi,
 • pocit pálivé bolesti na hrudi (angina pectoris),
 • pocit točení hlavy nebo závratě,
 • krátkodobé ztráty vědomí.

Je nutno zdůraznit, že neexistuje přímý vztah mezi závažností arytmie a jejím vnímáním. Jinými slovy, naprosto bezvýznamná porucha rytmu, která nemocného nijak neohrožuje na životě může být subjektivně vnímána velmi nepříjemně a znemožňovat nemocnému běžný život, zatímco mnohem závažnější arytmie nemusí být prakticky vnímány.

Jaké jsou léčebné možnosti k zvládnutí arytmií?

Bradyarytmie. Ačkoliv pokusy stimulovat srdce s poruchou tvorby nebo vedení vzruchů byly učiněny v 30-tých létech našeho století, trvalo dalších 30 let než byl na podzim roku 1958 naimplantován nemocnému první skutečný kardiostimulátor. Od té doby se stala kardiostimulace zcela běžnou formou léčby bradyarytmií.

Metoda spočívá v tom, že se z malého řezu pod klíční kostí zavede přes podklíčkovou žílu ohebná elektroda do srdce (do hrotu pravé komory a je-li to potřeba, druhá elektroda do výchlipky ve stěně pravé síně) a napojí se na kardiostimulátor, který se zašije do předem vytvořené malé kapsy v podkoží.

Po zašití rány se další kontroly a programování kardiostimulátoru dějí přenosem radiových vln z programovacího přístroje přes kůži. Neustálý technický pokrok umožňuje, aby kardiostimulátory co nejvíce napodobovaly normální činnost srdce a v případě poruchy tvorby normálních vzruchů v srdci stimulovaly srdce se zvyšujícící se frekvencí úměrně stupni zátěže.

Přes všechna tato zlepšení se velikost kardiostimulátorů neustále zmenšuje a hmotnost současných přístrojů se pohybuje okolo 15-30 g a rozměry v průměru 4-6x4x0,6-0,8 cm.)

Bušení srdce - Vše o zdraví

Možnosti preventivní léčby arytmií:

Tachyarytmie. Oproti bradyarytmiím představovala léčba rychlých srdečních rytmů donedávna značný problém. Ačkoliv celou řadu tachyarytmií lze účinně přerušit podáním některého z léků určených k léčbě arytmií (tzv.

antiarytmik) nebo elektrickým výbojem z defibrilátoru po krátkodobém uspání nemocného (elektrický šok vybije celé srdce a dovolí obnovení normální elektrické činnosti srdce), mnohem obtížnější je zabránit opakování poruch rytmu.

Skutečný převrat přineslo v posledních 10 letech zavedení nové metody odstranění samotného místa vzniku takových poruch srdečního rytmu pomocí katetrizačních technik (tzv. katetrizační ablace).

Při tomto výkonu jsou po napíchnutí žíly nebo tepny (po předchozím znecitlivění příslušného místa v třísle) do srdce zavedeny speciální tenké elektrodové katétry (podobné dlouhým ohebným trubičkám o průměru okolo 2 mm) a umístěny tak, aby mohly snímat elektrické signály z jednotlivých dutin srdce.

Po vyvolání poruchy srdečního rytmu, která nemocného obtěžuje, je možné z rozboru zaznamenaných elektrických signálů přesně určit oblast srdeční tkáně, která se podílí na vzniku a udržování arytmie.

Může jít buď o malý okrsek srdeční svaloviny (několik mm v průměru), který z nějakého důvodu vydává vzruchy mnohem rychleji než sinusový uzel nebo ve kterém elektrický vzruch krouží rychle kolem dokola. Po stanovení místa vzniku arytmie je do této oblasti zaveden hrot speciálního řiditelného elektrodového katétru. Poté je daná oblast v rozsahu jen několika málo milimetrů teplotně ovlivněna (laicky řečeno spálena) prostřednictvím energie aplikované katétrem. K tomuto účelu se v současnosti používá speciálního vysokofrekvenčního proudu, který prochází mezi hrotem katétru a plošnou elektrodou na povrchu hrudníku a zahřívá tkáň v okolí hrotu katétru. Zákrok sám je prakticky bezbolestný, a provádí se proto bez celkové narkózy.

Historie tohoto způsobu léčby není dlouhá. V letošním roce uplynulo 16 let od prvních pionýrských výkonů, které umožňovaly pouze přerušení převodu vzruchů mezi síněmi a komorami pomocí výboje elektrického proudu (tzv. neselektivní ablace).

Tyto výkony vedly k odstranění potíží nemocných, ale za cenu následné implantace kardiostimulátoru k náhradě poškozeného vedení mezi síněmi a komorami. Výrazný rozmach nastal zejména v posledních 10 letech, a to především díky používání vysokofrekvenčního proudu, který umožňuje přesné zničení samotného místa vzniku arytmie (tzv. selektivní ablace).

V České republice byla první neselektivní ablace provedena v IKEM v Praze v roce 1983, první selektivní výkon s použitím radiofrekvenční energie byl proveden na stejném pracovišti v roce 1992.

Úspěšnost selektivních katetrizačních ablací dosahuje u většiny typů supraventrikulárních tachyarytmií 95 % a více, přičemž výskyt komplikací se pohybuje v centrech s největší zkušeností pod 1%. Znamená to, že naprostou většinu nemocných se záchvaty tachyarytmií lze tímto zákrokem zcela uzdravit a zbavit je tak obtíží.

Vzhledem k tomu, že nejde o chirurgický výkon, ale o katetrizační techniku, může být nemocný již druhý nebo třetí den propuštěn z nemocnice domů a zapojit se do normálního života. Díky tomu znamenají katetrizační ablace srdečních arytmií jeden z největších pokroků současné medicíny.

Jedinou supraventrikulární tachyarytmií, kterou zatím nelze pomocí katetrizační ablace vyléčit, je fibrilace síní. Avšak i u této arytmie je možné pomocí katétrů léčebně zasáhnout v případě, že nemocný trpí obtížemi i při podávání různých léků. Tehdy lze provést neselektivní ablaci síňokomorového uzlu k zamezení převodu arytmie na komorovou svalovinu a komory stimulovat pravidelně pomocí naimplantovaného kardiostimulátoru.

U komorových arytmií lze vyléčit katetrizační ablací naprostou většinu nemocných, kteří mají jinak zdravé srdce a trpí některou z forem komorové tachykardie pocházející z malého okrsku svaloviny komor. Bohužel, u nemocných s komorovými tachyarytmiemi po infarktu myokardu nebo při jiném závažném srdečním onemocnění je zatím úloha katetrizačních ablací mnohem menší.

Je to způsobeno především tím, že u velké většiny takových nemocných vede komorová tachyarytmie k rychlé ztrátě vědomí a nelze proto provést nezbytné mapování místa jejího vzniku. V případech, kdy je to možné, lze však pomocí katetrizační ablace vyléčit asi 50 % nemocných. Ostatní pacienti s život ohrožujícími komorovými tachyarytmiemi musí být léčeni jiným způsobem.

Zajímavé:  Ozon - Vše o zdraví

U části z nich lze podávat s úspěchem léky, které brání vzniku arytmií. U nemocných, kteří jsou indikováni k operaci srdce (např. k implantaci aortokoronárních bypassů k zlepšení prokrvení srdce) je možno provést chirurgické odstranění místa vzniku komorových arytmií. V případech, kdy nelze uspět ani jednou z uvedených metod, lze nemocnému zachránit život implantací tzv.

kardioverteru-defibrilátoru. Jde o přístroj podobný většímu kardiostimulátoru, který se také podobným způsobem zašije do podkoží pod levou klíční kost a jehož speciální elektroda je zavedena do hrotu pravé komory srdeční. Přístroj poté sleduje trvale srdeční akci nemocného a v případě zachycení život ohrožující komorové tachyarytmie ji dokáže přerušit.

Děje se tak obvykle výbojem stejnosměrného elektrického proudu mezi hrotem elektrody a kovovým pouzdrem přístroje.

V případech, kdy se u nemocného vyskytují pouze nepříjemně pociťované extrasystoly, lze obvykle odstranit obtíže vysvětlením celé situace a podáním malé dávky uklidňujících léků nebo léků omezujících přímo výskyt etrasystol.

Je možné vzniku arytmií předcházet?

Vznik celé řady arytmií mohou usnadňovat různé podněty, které ovlivňují nervový systém člověka (např. stress, kouření, pití kávy nebo jiných nápojů s kofeinem, tělesná zátěž). Odstraněním takových podnětů lze často zmírnit výskyt arytmií nebo jejich vnímání. U většiny arytmií však nelze až na výjimky jejich vzniku předcházet jinak než použitím některé z výše uvedených léčebných metod.

Co dělat při podezření na srdeční arytmii?

 • Nepropadat panice a klidně dýchat.
 • V případě hrozící ztráty vědomí co nejdříve ulehnout nebo se alespoň posadit.
 • Snažit se nahmatat puls (na tepně na zápěstí nebo na krku), zjistit zda je pravidelný nebo nepravidelný a jak je rychlý (kolik tepů za minutu).
 • V případě přetrvávání potíží se nechat co nejrychleji dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení za účelem získání EKG záznamu, který má největší cenu pro stanovení diagnózy.
 • V každém případě se při výskytu příznaků, které mohou znamenat přítomnost arytmií poradit s lékařem, který by měl posoudit, zda je potřeba další vyšetření a případně léčba.

Více o bradyarytmii a kardiostimulaci se můžete dozvědět v dokumentu níže.

Co byste měli vědět o srdečních arytmiích?

Foto: H_Ko, Shutterstock.com

Změny srdečního rytmu postihují podle statistik více než 50 procent populace a mohou, ale také nemusejí být nebezpečné. Víte, jak a proč se rytmus srdce mění, jak se arytmie diagnostikují a jak léčí? Někdy si můžete pomoct i sami.

Poruchy srdečního rytmu (= arytmie) patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Jsou způsobeny poruchou elektrických vzruchů v srdci a mohou být nebezpečné. „Existuje široké spektrum arytmií od takzvaných benigních, které neohrožují zdravotní prognózu, až po ty, které mohou člověka zahubit během několika minut,“ vysvětluje lékařka Marie Skalská z Pro Fit Institutu.

Arytmie mohou za většinu náhlých srdečních úmrtí.

Srdce se normálně stahuje 60–100krát za minutu a o arytmiích se mluví, když pracuje pomaleji, rychleji nebo když se vzruch šíří vadným způsobem.

„Arytmie vnímají pacienti nejčastěji jako bušení, přeskakování, poskočení či nepravidelný tlukot,“ vysvětluje lékařka.

Zrádné je, že tyto pocity neodpovídají vážnosti situace: někdo cítí silné bušení, ale jedná se o neškodný stav, jiný může trpět závažnými (maligními) arytmiemi, které mohou vést až k selhání srdce, a přitom o nich vůbec nemusí vědět.

Infarkt u žen vypadá jinak než u mužů! Poznáte, kdy zavolat sanitku?

Foto: PorporLing, Shutterstock.com

O arytmii se mluví v případě, když srdce bije moc pomalu, rychle nebo nepravidelně

Pomalý srdeční rytmus (bradyarytmie, bradykardie) je způsoben neschopností srdce zvýšit činnost při zátěži. Člověk trpí točením hlavy, dušností, rychle se unaví, může dokonce ztratit vědomí.

Zrychlená srdeční činnost (tachyarytmie, tachykardie) se projevuje bušením srdce, dušností, pálením či tlakem na hrudi, točením hlavy.

Podobné příznaky má i epilepsie nebo mozková příhoda, proto je nutné takový stav vyšetřit, zejména pokud dojde k poruchám vědomí!

Lékaři umějí zázraky: někdy pomůže injekce alkoholu přímo do srdce!

Arytmií je mnoho typů a od toho se odvíjí i léčba. Někdy stačí změnit životní styl či užívat léky (antiarytmika), jindy se voperuje kardiostimulátor anebo se speciálními elektrodami přímo v srdci „spálí“ porušené místo. „Arytmie jsou také odstraňovány chirurgicky, velmi často je to součást komplexnější srdeční operace,“ říká Ivo Skalský, přednosta kardiocentra Nemocnice na Homolce.

Jak vypadá nejmenší kardiostimulátor na světě?

Foto: Lisa-S, Shutterstock.com

I děti mohou mít nemocné srdce a nebezpečné arytmie, proto jsou důležité preventivní prohlídky

Některé potíže jsou vrozené nebo způsobené vrozenými vadami srdce. Získané arytmie se vyskytují v rámci ischemické choroby srdeční, po infarktu či zánětu srdce.

Mohou se objevit i v důsledku nemocí jiných orgánů (selhávání ledvin nebo poruchy štítné žlázy) a minerálové či hormonální nerovnováhy. Někdy bývají na vině i léky (např. antidepresiva).

Vznik arytmií usnadňují různé podněty, které negativně ovlivňují nervový i cévní systém: stres, kouření, alkohol, příliš mnoho nápojů s kofeinem či nadměrná fyzická zátěž.

Otékají vám nohy? Možná vám selhává srdce.

Jestli vás trápí arytmie, měl by vás vidět lékař. Nicméně toho v souvislosti s arytmiemi pro sebe můžete udělat hodně sami. Zásadní je vyhýbat se stresu, dostatečně odpočívat, posilovat srdeční sval pravidelnou fyzickou aktivitou a zaměřit se na živiny, které podporují dobrý stav srdce. Jak na to?

Arytmie se dá léčit pravidelným pohybem.

 • Jednoduchá první pomoc – Nervus vagus (bloudivý nerv) je nejdelší nerv propojující mozek se všemi důležitými orgány a jeho stimulace funguje jako první pomoc při arytmii. Stačí se pořádně nadechnout, ucpat si rukou nos a zavřít ústa a snažit se asi 10 vteřin vydechnout – jako když chcete uvolnit zalehlé uši. Tento jednoduchý trik ovlivňuje srdeční rytmus i tlak a pomáhá zvlášť při tachykardii.
 • Vsaďte na bylinky – Stabilizovat srdeční rytmus pomáhají také bylinky: vyzkoušejte čaj z hlohu nebo kořene kozince (astralagus).
 • Doplňujte hořčík a draslík – Tyto minerály podporují koordinaci nervové a svalové činnosti srdce a jejich nedostatek (ale i nadbytek!) se může podílet na vzniku arytmií.
 • Užívejte taurin a karnitin – Důležité aminokyseliny zvyšují zásobení srdečního svalu kyslíkem.
 • Zařaďte koenzym Q10 a rybí tuk – Tyto doplňky mají pozitivní vliv na srdeční rytmus a mohou pomoct zklidnit arytmie.
 • Relaxujte a pracujte se stresem – Najděte si každý den chvíli, kdy dokážete „vypnout“: každému pomůže něco jiného. Může to být poslech hudby, psaní deníku, četba, procházky přírodou… Cokoliv, co vás zklidní a naučí se vyrovnávat s úzkostí, napětím a stresem.

Jak vypadá správná první pomoc při selhání srdce?

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Zajímavé:  Zánět Dělohy V Těhotenství Priznaky?

Bušení srdce

Srdce uhodí přibližně 36milionkrát za rok, a právě proto je pro člověka tak zneklidňující, když se jeho srdeční rytmus náhle poruší, Naštěstí existují způsoby, jak bušení srdce rychle zabránit.

Jistě je ale lepší takovému stavu předcházet, a to na prvním místě technikami na snížení stresu, nasazením léků, které vám předepíše lékař a obohacením jídelníčku o určitá jídla a srdci prospěšné potravinové doplňky.

V čem je problémDíky neustálým elektrickým impulzům bije srdce tak pravidelně, že si toho dokonce ani nevšimnete.

Někdy však má tento systém určitou poruchu, například když srdce bije příliš rychle nebo ?vynechá‘, takže pocítíte chvění nebo bušení srdce v hrudi.

Někdy může bušení srdce ohlašovat závažné srdeční problémy, ale většinou je vyvolané únavou, starostmi, onemocněním nebo stresem. Ačkoli vás může polekat, většinou nevyžaduje žádnou léčbu.

Odstraňte nervozitu

 • Hned jak zaznamenáte nepravidelný tlukot srdce, posaďte se a podepřete si nohy. Dýchejte pomalu a zhluboka, při každém nádechu vdechujte do břicha. Pokud se soustředíte na klidné, rovnoměrné dýchání, váš tep se pravděpodobně ihned vrátí do normálu.
 • Pokud bušení pokračuje, použijte Valsalvův manévr. Zacpěte si nos, zavřete ústa a snažte se vydechnout. To však nemůžete, protože máte ucpaný nos i ústa, takže vyvinete tlak podobně jako při vyměšování. Výsledné krátké zvýšení nitrohrudního tlaku by mělo pomoci vrátit srdce do správného rytmu. Tato technika je pojmenována po italském anatomovi z přelomu 17. a 18. století, Antoniu Mariovi Valsalvovi.
 • Silně zakašlete. Zakašláním zvýšíte tlak v hrudníku podobně jako při Valsalvově manévru. Někdy to stačí, aby se srdce vrátilo k pravidelnému rytmu. Podobný účinek má, když nafouknete balónek nebo nějaký sáček. Profesionální zpěváci doporučují tuto metodu k uklidnění rychle bušícího srdce a rozechvělých nervů při trémě.

  Uklidnění přináší i studená voda

 • Spolkněte pár doušků studené vody. Vědecky není tento mechanismus zdůvodněný, ale některým lidem to okamžitě pomůže. Podle jedné teorie doušek vody vyvolá tlak jícnu na srdce a tohle ?pošťouchnutí‘ ho vrátí do rytmu.
 • Můžete si také postříkat obličej ledovou vodou. Také tento malý šok může dostatečně splnit svůj účel.

  Jezte a pijte s mírou

 • Jezte hodně ryb. Tučné ryby jako losos, makrela a sardinky mají obzvlášť vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, které velmi prospívají srdci.
 • Vyhýbejte se příliš velkým porcím. Když tělo nutíte trávit velký objem potravy, odvádí se krev od srdce do trávicí soustavy. To může vést k bušení srdce.
 • Omezte alkohol, kávu a kouření. U některých lidí spouští bušení srdce pití nápojů s obsahem kofeinu: kávy, čaje a kolových nápojů. K běžným příčinám patří také příliš mnoho alkoholu a kouření (ale také substituční nikotinová léčba), na vině může být dokonce i čokoláda.
 • Mnozí lide tvrdí, ze bušení srdce lze předejít omezením sladkých jídel. Jakékoli jídlo, které vyvolá (náhlou změnu hladiny cukru v krvi, může přispět k bušení srdce. Pokud jste závislí na sladkostech a trpíte bušením srdce, zkuste cukr omezit. Možná zjistíte, že se bušení zmírnilo nebo zcela zmizelo.

  Vyhýbejte se stresu a dopřejte si více spánku

 • Bušení srdce mívá obvykle na svědomí stres. Může to být signál, jímž vám tělo dává najevo, že napětí už překročilo únosnou míru. Nadměrný stres můžete snížit pomocí meditace. Snažte se vyhradit si denně třicet minut na to, abyste se uvolnili, a po tuto dobu nechtě volně plynout myšlenky.
 • Zklidněte mysl pomocí aromaterapie. Nakapejte několik kapek uvolňujícího levandulového oleje na kapesník a vdechujte jeho líbeznou vůni. Můžete si také rozetřít pár kapek oleje s vůní hořkého pomeranče (takzvaný Seville) na hrudník nebo ho trošku přidat do koupele.
 • Spěte denně nejméně sedm hodin. Také únava může vyvolat nepravidelné bušení srdce.

  Zahřejte se pohybem

 • Třikrát nebo čtyřikrát týdně se po dobu třiceti minut věnujte aerobnímu cvičení. Vynikající je chůze, běh a tenis. Dejte si ale pozor, abyste se příliš nesoustředili na překonání předešlého času nebo porážku soupeře, tím byste se jen zbytečně víc stresovali. Cvičte v takovém tempu, které vám umožní pohodlně si povídat.
 • Před každým tréninkem se deset minut zahřívejte a nezapomínejte na deset minut uvolňovacích cviků na konci.Co prospívá správnému srdečnímu rytmu
 • Mnoho lidí s nepravidelným srdečním rytmem má nízkou hladinu hořčíku. Snažte se tedy jíst víc potravin bohatých na hořčík, jako jsou celozrnné výrobky, ořechy a luštěniny, tmavá listová zelenina a škeble. Pokud chcete vyzkoušet potravinové doplňky, užívejte 300 mg hořčíku denně. (Pozor! Neužívejte hořčík, pokud máte nemocné ledviny.)
 • Užívejte koenzym Q10. Tato přírodní látka, dostupná v lékové formě, pomáhá udržet pravidelnou činnost srdce. Užívejte 50 mg dvakrát denně při jídle. Může však trvat několik měsíců, než zaznamenáte zlepšení.
 • Pokud nejíte moc ryb, užívejte denně 2-3 g rybího tuku bohatého na prospěšné nenasycené mastné kyseliny.
 • Aminokyselina taurin pomáhá upravit nepravidelné elektrické impulzy v srdci. Užívejte 2 g denně. Taurin seženete v lékárně nebo v prodejnách se zdravou výživou.

  Zkontrolujte si své léky

 • Mnoho léků (na předpis i volně prodejných) může vyvolat bušení srdce, proto si pročtěte informace na přibaleném letáku. Možná tam najdete formulaci: ?Neužívejte při srdečních onemocněních a vysokém krevním tlaku.‘ Může tam být i přímo varování týkající se vlivu léku na srdeční pulz. Buďte obzvlášť pozorní u volně prodejných léků na nachlazení a alergie, které mohou obsahovat látky na snížení překrvení sliznic. Jejich složkou bývá často pseudoefedrin.
 • Některé léky na rozšíření průdušek pro astmatiky, například terbutalin (Bricanyl), mohou zvyšovat riziko bušení srdce, stejně jako antihistaminika jako loratadin (Claritin). Pokud je užíváte, požádejte lékaře, aby vám místo nich předepsal něco jiného.Vyhněte se přípravkům na hubnutí obsahujícím chvojník dvouklasý (Ephedra distachya). Přípravky s obsahem chvojníku se používají na podporu úbytku hmotnosti a dodání energie. Mohou však výrazně zvýšit riziko nepravidelností v srdečním rytmu nebo bušení srdce, někdy dokonce s nebezpečnými následky. U nás nejsou k dostání.

  Potřebuji lékaře?

  Pokud nemáte v anamnéze srdeční choroby, bušení srdce nezaznamenáte častěji než jednou týdně, tato frekvence se nezvyšuje a bušení neprovázejí závratě, není obecně důvod vyhledat hned lékaře. Promluvte si s ním ale, jestliže vás bušení srdce trápí častěji a máte jiné známky zvýšené aktivity štítné žlázy jako úbytek hmotnosti, vyčerpání nebo nespavost. Jestliže došlo ke ztrátě vědomí nebo cítíte tlak či bolest na hrudi doprovázené nevolností a pocením, vytočte ihned číslo záchranky 155. Může jít o srdeční záchvat.

  Zdroj: 1000 rad domácího lékaře, nakladatelství Výběr

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál! Přidat komentář Související produkty na 001shop.cz: 

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector