Coldrex – vše o zdraví

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 • COLDREX MAXGRIP CITRON 1000 mg/10 mg/40 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
 • paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je COLDREX MAXGRIP CITRON a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP CITRON užívat
 3. Jak se COLDREX MAXGRIP CITRON užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je COLDREX MAXGRIP CITRON a k čemu se používá

COLDREX MAXGRIP CITRON horký nápoj s příchutí citronu obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku je obsažen v maximální dávce.

Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou součástí přípravků proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí.

Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP CITRON nezpůsobují ospalost. COLDREX MAXGRIP CITRON je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a silného nachlazení.

COLDREX MAXGRIP CITRON odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP CITRON užívat

Neužívejte COLDREX MAXGRIP CITRON, jestliže

 • jste alergický (á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • trpíte závažným onemocněním jater včetně akutní žloutenky, závažným zvýšením krevního tlaku, zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi).

Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat děti a dospívající do 15 let.

Upozornění a opatření

 • COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s konzumací alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
 • COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje i dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice). Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky,​ nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
 • Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
 • COLDREX MAXGRIP CITRON není určený k dlouhodobé léčbě.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON je zapotřebí:

 • jestliže máte některý z následujících zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu nebo potíže s močením, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén), užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti). Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex MaxGrip citron s lékařem.
 • máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. Příznaky metabolické acidózy jsou:
 • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
 • nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
 • ztráta chuti k jídlu Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON

Účinky COLDREXU MAXGRIP CITRON a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP CITRON, je třeba se poradit s lékařem v následujících případech:

 • Užíváte-li metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.
 • Užíváte-li léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení krvácivosti.
 • Pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (dlouhodobé užívání může vést k poškození ledvin).
 • Pokud užíváte chloramfenikol (antibiotikum), probenecid (k léčbě dny), rifampicin (antibiotikum), fenobarbital (ke zklidnění nebo k léčbě epilepsie), lamotrigin (k léčbě epilepsie), zidovudin (k léčbě AIDS), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), tricyklická antidepresiva nebo inhibitory MAO (k léčbě deprese), betablokátory (k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) a digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčbě onemocnění srdce).

Pokud užíváte přípravky určené k léčbě deprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce, nesmíte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol . Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nemá užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

COLDREX MAXGRIP CITRON může u některých pacientů vyvolat závratě. Pokud vám přípravek způsobuje závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje sodík a sacharózu

Tento přípravek obsahuje 116 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se COLDREX MAXGRIP CITRON užívá

Vždy užívejte COLDREX MAXGRIP CITRON přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a roztok vypijte.

Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1 sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Pokud nedojde do 2-3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON, než jste měl(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a).

Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater.

V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP CITRON:

Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, COLDREX MAXGRIP CITRON může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře:

 • jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
 • jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.
 • jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po podání tohoto přípravku.
 • jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Stejně postupujte i v případě:

 • jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo nepravidelné srdeční činnosti.
 • jestliže máte potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií (zbytněním) prostaty. Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.
Zajímavé:  Lek Na Alergie Deslodyna?

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem, zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 2. Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak COLDREX MAXGRIP CITRON uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 • Co COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje
 • Léčivými látkami v jednom sáčku jsou: Paracetamolum 1000 mg Phenylephrini hydrochloridum 10 mg Acidum ascorbicum (vitamin C) 40 mg
 • Pomocnými látkami jsou: Bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, sacharóza, sodná sůl sacharinu, citronové aroma v prášku, kurkumin (E 100), koloidní bezvodý oxid křemičitý
 • Jak vypadá COLDREX MAXGRIP CITRON a co obsahuje toto balení

COLDREX MAXGRIP CITRON je světle žlutý prášek s citrónovou vůní pro perorální roztok Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/PE/Al/PE). Sáčky jsou baleny po 1 kusu, 3, 5, 6, 8, 10, 12 nebo 14 kusech v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s. Vídeňská 188/119d Dolní Heršpice 619 00 Brno Česká republika e-mail: [email protected] Výrobce

SmithKline Beecham, S.A. Alcalá de Henares Madrid Španělsko

 1. Wrafton Laboratories Limited, obchodující jako Perrigo Exeter Road, Wrafton, Braunton Devon EX33 2DL Velká Británie
 2. Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgie
 3. Tato příbalová informace byla naposledy schválena

29. 03. 2019

sp.zn.sukls77939/2019

Coldrex proti chřipce a nachlazení 24 tablet

Příbalovou informaci můžete stáhnout zde

sp. zn. sukls269243/2018 

 •                                                             Příbalová informace: informace pro pacienta 
 •                                                                  COLDREX TABLETY                                                                                                                                                             nylephrini hydrochloridum, terpinum monohydricum a acidum ascorbicum 
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 •  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 •  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.  Co je přípravek Coldrex a k čemu se používá
 2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex užívat
 3.  Jak se přípravek Coldrex užívá
 4.  Možné nežádoucí účinky
 5.  Jak přípravek Coldrex uchovávat
 6.  Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Coldrex a k čemu se používá 

Přípravek Coldrex tablety obsahuje kombinaci léčivých látek (paracetamol, kofein, fenylefrin a monohydrát terpinu), která je účinná k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou horečka, bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů a ucpaný nos. Obsahuje též vitamin C (kyselinu askorbovou), který tělu při chřipce a nachlazení často chybí. 

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků. 

 1. Přípravek Coldrex tablety nezpůsobuje ospalost. 
 2. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 3. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex užívat 
 4. Neužívejte přípravek Coldrex:
 •  jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, kofein, kyselinu askorbovou nebo monohydrát terpinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 •  jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo akutní hepatitidu (zánět jater)
 •  jestliže máte těžkou hypertenzi (velmi vysoký krevní tlak)
 •  jestliže máte určitý druh zeleného zákalu zvaný glaukom s úzkým úhlem
 •  jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) léky proti depresi zvané inhibitory MAO (monoaminooxidázy) 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Coldrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 •  jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin
 •  jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak)
 •  jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy
 •  jestliže máte hypertrofii prostaty (zbytnění předstojné žlázy)
 •  jestliže máte astma bronchiale (průduškové astma)
 •  jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku)
 •  jestliže máte nádorové onemocnění nadledvinek zvané feochromocytom
 •  jestliže trpíte onemocněním srdce nebo onemocněním cév (jako je Raynaudův fenomén, který se projevuje bolestí prstů na rukou nebo nohou při chladu nebo stresu) – jestliže trpíte nedostatkem enzymu zvaného glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza – jestliže máte hemolytickou anemii (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek)
 •  jestliže kojíte 
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu. 
 • Děti a dospívající
 • Přípravek Coldrex není určen pro děti mladší 12 let. 
 • Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex Neužívejte přípravek Coldrex spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol ani dalšími léky, které se užívají k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení, překrvení nosní sliznice nebo ucpaného nosu
 • Před užitím přípravku Coldrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 •  jestliže užíváte léky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. betablokátory)
 •  jestliže užíváte léky k potlačení nebo zvýšení chuti k jídlu
 •  jestliže užíváte léky k léčbě deprese, jako jsou tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)
 •  jestliže užíváte léky k léčbě srdečního onemocnění (např. digoxin)
 •  jestliže užíváte léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin)
 •  jestliže užíváte léky k léčbě trávicího traktu (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin) 
 •  jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (dlouhodobé užívání může vést k poškození ledvin)
 •  jestliže užíváte chloramfenikol nebo rifampicin (antibiotika)
 •  jestliže užíváte probenecid (k léčbě dny),
 •  jestliže užíváte fenobarbital (ke zklidnění nebo k léčbě epilepsie) 

Přípravek Coldrex s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Coldrex lze užívat s jídlem i bez jídla. Zapíjí se vodou. V průběhu léčby přípravkem Coldrex nepijte alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje riziko poškození jater paracetamolem.

V průběhu léčby se vyvarujte nadměrného pití kávy nebo čaje, kombinace přípravku Coldrex tablety s kofeinem v potravě zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků kofeinu, jako je nespavost, neklid, úzkost, podrážděnost, bolest hlavy, podráždění trávicího traktu a bušení srdce. 

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Coldrex může způsobovat závrať. Pokud se u Vás tento příznak objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 

 1. Přípravek Coldrex obsahuje barvivo oranžovou žluť
 2. Oranžová žluť může způsobovat alergické reakce. 
 3. 3. Jak se přípravek Coldrex užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající od 15 let:

1-2 tablety po 4-6 hodinách podle potřeby až 4x během 24 hodin.

1 tableta jako jednotlivá dávka je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety jako jednotlivá dávka jsou vhodné u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.

Nejvyšší jednotlivá dávka je 1g paracetamolu (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g paracetamolu (8 tablet) a minimální odstup mezi jednotlivými dávkami 4 hodiny. 

 • Nepřekračujte uvedené dávkování
 • Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dní. 
 • Dospívající ve věku 12-15 let: 
Zajímavé:  Léčba Závislosti Na Automatech?

1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 3 g paracetamolu (6 tablet). 

 1. Děti mladší 12 let:
 2. Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let. 
 3. Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex, než jste měl(a)

V případě předávkování vyhledejte ihned lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coldrex

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Neužívejte více než 1 dávku v průběhu 4 hodin. 

 • 4. Možné nežádoucí účinky 
 • Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 • Ukončete léčbu tímto přípravkem a neprodleně vyhledejte lékaře:
 •  jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy spojená s problémy s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje
 •  jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech
 •  jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků a stejné příznaky se u Vás objevily po užití tohoto přípravku
 •  jestliže se u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 

Stejně postupujte i v případě:

 • – že se u Vás objeví neobvykle rychlý srdeční pulz nebo pocit neobvykle rychlého nebo nepravidelného tlukotu srdce 
 • – že u Vás objeví potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií prostaty (zbytněním předstojné žlázy)
 1. Četnost těchto nežádoucích účinků není známa. 
 2. Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000). 
 3. Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit v průběhu léčby tímto přípravkem, jsou bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem a porucha funkce jater nebo žloutenka, pocení, tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). S neznámou četností s mohou objevit zvýšení krevního tlaku, nespavost, nervozita, závrať a rozšíření zorniček. 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 • 5. Jak přípravek Coldrex uchovávat 
 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Coldrex obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg, coffeinum 25 mg, terpinum monohydricum 20 mg, acidum ascorbicum ethylcelluloso abductum 38 mg, což odpovídá adicum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.
 •  Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-sorbát, natrium-lauryl-sulfát, oranžová žluť (E110). 

Jak přípravek Coldrex vypadá a co obsahuje toto balení

Podlouhlé bikonvexní dvouvrstvé tablety, jedna vrstva je oranžová s vyraženým názvem “Coldrex“, druhá vrstva je bílá. Velikost balení: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 • OMEGA PHARMA a.s.
 • Vídeňská 188/119d
 • Dolní Heršpice
 • 619 00 Brno
 • Česká republika
 • e-mail: [email protected] 

Výrobce:

Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon EX33 2DL, Velká Británie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 6. 2018 

Chřipka a nachlazení, léky na chřipku – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Mucobene 600mg gra. 10x3gm-600mg-SA

Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci. Užívá se rozmícháním do vody, při léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 4 ks
 2. 94,90 Kč
 3. 79,00 Kč

Mucobene 600mg por. gra. sol. scc. 20x3g-600mg-SA

Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci. Užívá se rozmícháním do vody, při léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 150,00 Kč
 • 135,00 Kč

Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sir. 250ml

Mucoplant břečťanový sirup proti kašli je rostlinný léčivý přípravek a užívá se jako expektorans v případě produktivního kašle pro dospělé, dospívající a děti od 2 let věku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 240,00 Kč
 3. 206,00 Kč

Mucoplant Eukalyptový balzám ung. -inh. vap. 1x50g

Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocnění dýchacích cest ke vtírání na kůži od 2 let nebo inhalaci při kašli, při nachlazení a chřipkovém onemocnění od 6-ti let. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 195,00 Kč
 • 176,00 Kč

Mucoplant proti kašli s jitrocel. a medem sir. 100ml

Sirup s přídavkem výtažku z jitrocele a mátové silice. Přípravek s kombinovaným účinkem, kdy zpomaluje tvorbu hlenu v průduškách a usnadňuje jeho vykašlávání. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 118,00 Kč
 3. 109,00 Kč

Mucoplant proti kašli s jitrocel. a medem sir. 250ml

Sirup s přídavkem výtažku z jitrocele a mátové silice. Přípravek s kombinovaným účinkem, kdy zpomaluje tvorbu hlenu v průduškách a usnadňuje jeho vykašlávání. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 240,00 Kč
 • 216,00 Kč

Mucosolvan 15mg pas. mol. 20

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 4 ks
 2. 119,90 Kč
 3. 110,00 Kč

Mucosolvan 30mg tbl. nob. 20

Přípravek Mucosolvan tablety se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. MUCOSOLVAN tablety, je určen pro dospělé. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 79,90 Kč
 • 67,00 Kč

Mucosolvan Junior 3mg-ml sir. 100ml

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 120,00 Kč
 3. 101,00 Kč

Mucosolvan Long Effect 75mg cps. pro. 20

MUCOSOLVAN long effect je určen k mukolytické léčbě akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 159,00 Kč
 • 127,00 Kč

Mucosolvan orm. pas. mol. 20x15mg

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 2 ks
 2. 129,00 Kč
 3. 102,00 Kč

Mucosolvan pro dospělé 30mg-5ml sir. 1x100ml

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 20 ks
 • 129,00 Kč
 • 103,00 Kč

Nekupujte drahé léky. Proč coldrex neléčí chřipku?

Problém je už v tom, že coldrex vůbec není určen na léčbu chřipky, jak vyznívá z textu televizní reklamy, ale pouze proti jejím příznakům. Kýchající lidé na zastávce totiž nemají chřipku, ale virózu, prostě jsou nachlazení.

Trápí je rýma, teplota, bolest v krku, bolest kloubů a možná i kašel. Většina lidí tomu říká chřipka, je to ale špatně. Chřipka je také viróza – protože je způsobena viry, ale je hodně speciální. Můžete ji dostat většinou jen jednou v roce, kdy bývají epidemie, je mnohem nebezpečnější než běžná viróza, častěji se na ni umírá, ale také se proti ní dá očkovat.

To proti rýmě a nachlazení nejde, protože viry, které je způsobují, se mění mnohem rychleji než chřipkové, proto ji můžete chytnout několikrát do roka.

Chřipka se také liší od nachlazení svým průběhem. Obvykle vás totiž doslova porazí, nastupuje rychle, s velkou bolestí hlavy, kloubů a vysokou teplotou – kolem 40 stupňů Celsia. Jen málokdo jí zvládne přechodit, protože je mu opravdu strašně špatně. Kašel nebo rýma se k ní přidružují většinou až po několika dnech.

To běžnou virózu lékaři obvykle popíší jako rinitidu, což znamená obyčejná rýma nebo bronchitida označující zánět průdušek projevující se třeba kašlem. Teplota obvykle nevystoupí výše než na 38 stupňů Celsia.

Jak jistě z poměrně složitého úvodu chápete: chřipka a rýma nebo kašel se mají léčit jinak. Ano mají něco společného – teplotu a bolesti. Jenže ty při chřipce jsou větší. Na bolesti a teplotu pomáhají všechny léky, které v sobě obsahují paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou  (třeba aspirin nebo acylpyrin) anebo ibuprofen.

Při viróze můžete sáhnou po čemkoli. Paracetamol má například tu výhodu, že nedráždí žaludek. Obsažen je právě i ve zmíněném coldrexu, který se pije jako horký nápoj.

Ale pozor, na opravdu velké bolesti například hlavy, které doprovází chřipkové stavy, takový kalibr obvykle nestačí.

Je mnohem lepší sáhnout po lécích s obsahem ibuprofenu (například ibalgin nebo nurofen), jelikož tlumí bolest podobně jako paracetamol, ale navíc působí také protizánětlivě. 

Zajímavé:  Bederní Páteř Brnění Nohou?

Je ale ještě další důvod, proč se coldrex na léčbu příznaků chřipky někdy nehodí. Kromě látky na tlumení bolesti obsahuje také fenylefrin (na krabičce je latinský název phenylephrini hydrochloridum), to je látka, která uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání.

Když nemáte rýmu, a to při chřipce obvykle nemáte, takovou léčbu nepotřebujete. Proto ale také coldrex oceníte například při nachlazení.

Zároveň utlumí bolesti, teplotu, zlepší pocit ucpaného nosu a ještě dodá 60 mg vitaminu C, který pomáhá zlepšit obranyschopnost těla. Coldrex v tabletách má navíc v sobě i kofein.

Ten nejen zvýší efekt léku, ale ještě člověka povzbudí, pokud musí s virózou do práce.

Musíte ale zvážit také cenu. Pět sáčků coldrexu horký nápoj vyjde na více než 80 korun. Dvanáct tablet paralenu stojí devět korun, kapky do nosu můžete koupit již od 40 korun. A vitamin C? Ve 100 gramech červené papriky je 160 mg vitaminu C.

Unikátní seriál o lécích, které opravdu fungují, najdete v páteční MF DNES.

MUDr. Eleková radí: Jak léčit chřipku?

Existuje zhruba 200 druhů virů a bakterií, které způsobují onemocnění podobné chřipce a všechny ty nepříjemné zimní nemoci. Pravá chřipka, ale i jakékoli jiné infekční onemocnění, mohou být velmi nebezpečné, není proto dobré je podceňovat.

Jenže dnes nám média podsouvají různé přípravky, které nás rychle zbaví příznaků chřipky, ochrání, nebo dokonce zmírní průběh onemocnění. Jinými slovy, s chřipkou nebo virózou si poradíte raz-dva, stačí správně nakoupit.  A protože potřebujeme být rychlefit, investujeme do různých prostředků.

Zkrátka, dobrovolně jsme se stali továrnou na peníze. Jsme si ale opravdu jisti, že si tím pomáháme? Jak doopravdy bojovat s chřipkou?

Onemocním chřipkou?

Především strava a následně stav imunity rozhoduje o tom, jestli nemoc dostaneme a také jak bude nemoc probíhat. Když dostane chřipku člověk, který se špatně stravuje, kouří, nesportuje, nepobývá na čerstvém vzduchu, má rozhodně horší vyhlídky na uzdravení než člověk, který dobře jí, má dostatek pohybu a preferuje zdravý životní styl.

Prevence je tedy rozhodně na místě. V této souvislosti je dobré zmínit očkování, které se dnes propaguje jako vhodná a ideální metoda, jak se v zimě chránit před chřipkou.

MUDr. Ludmila Eleková, mluví z praxe a očkování rozhodně nedoporučuje:„Mnoho lidí se nechá očkovat proti chřipce v mylné naději, že v zimě nebudou nemocní. Jsou pak překvapeni, že nemocní jsou a dokonce někdy více. Očkování totiž oslabuje imunitu (2). Lidé si totiž běžně pletou běžné virózy s chřipkou.

Existuje více než 200 různých bakterií a virů, které jsou odpovědné za zimní nemoci. Potíž je v tom, že klinicky jsou si podobné, z klinického obrazu nelze určit původce nemoci, ani jestli je to virus nebo bakterie.

Jde-li vám o to, abyste byli v zimě zdraví, musíte udělat úplně jiná opatření, než se nechat očkovat.“

Mezi nejvíc ohroženou skupinu patří senioři, u nichž víme, že může mít většina nemocí těžší průběh, zanechá následky či někdy končí i smrtí.

„Senioři se obecně špatně stravují, mají slabší imunitu a tendenci brát na všechno léky. Slepě poslouchají lékaře, kteří to přece musejí vědět lépe.

Paracetamol při chřipce pro ně může být skutečně hřebíkem do rakve (9, 10, 11, 12).“, říká paní doktorka.

(Pozn.: další informace na téma očkování proti chřipce najdete v článku: Očkování proti chřipce: argumenty PRO a PROTI)

Chřipku je potřeba léčit, nejen tlumit příznaky. Jaký je mezi tím rozdíl?

Jen co začne být slunce trochu zubaté, už vás reklama v televizi upozorňuje na to, že nemoci jsou za dveřmi a pokud onemocníte, nesmí vám v domácí lékárničce chybět ten její superlék.

Stačí si ho vzít a nemusíte ležet doma s horečkou, rovnou vyrazíte na poradu do práce a vlastně budete fungl nový člověk. Sice nemocný a možná v ohrožení života, ale co na tom. Léčka na rybku byla hozena.

Jaké je však překvapení, když se z nemoci ne a ne dostat, trpíte nezvladatelnou únavou ještě několik týdnů poté, co jste „vyléčení“?

Podle MUDr. Elekové, většina lékařů dává nevhodná doporučení ohledně léčby: „Za nejhorší považuji rutinní doporučení srážet horečku.

Léky na snížení horečky (paracetamol, ibuprofen akyselina acetylosalicylová) mají společný mechanismus účinku: zablokují imunitní děje, zastaví tvorbu substancí, které buňky imunitního systému používají při boji proti infekci.

Snížení tvorby těchto látek je zaznamenáno termoregulačním centrem mozku (které předtím zaznamenalo jejich přítomnost jako důkaz infekce a zvedlo tělesnou teplotu) a dojde ke snížení horečky. Výsledkem užívání těchto léků je jediné – je ve vás stejné nebo větší množství virů, jen jste se přestali bránit“.  To nezní příliš dobře, že? Jaké je tedy řešení?

Pani doktorka trpělivě pokračuje: „Protože svým pacientům paracetamol zakazuji, mám možnost porovnat vývoj nemoci u těch, kteří ho neberou s těmi, kteří si ho vezmou (než jim to vysvětlím). Nikdy jsem neviděla takovou tu vleklou únavu a vyčerpanost u člověka po chřipce, který si nesrážel teplotu.

Všichni pacienti, kteří byli týdny až měsíce po chřipce nebo viróze unavení, byli ti, kteří se cpaliparalenem „aby byli dřív zdraví“. Naletěli reklamě, která ale nelže – dobře se na ni podívejte. Reklama naColdrex neříká ani slovo o vlivu na infekci, ani slovo o léčení, říká otevřeně – potlačuje příznaky chřipky. Nic víc.

Problém je, že běžný nepoučený člověk neví, co potlačení vlastně znamená a co si tím způsobí. Když už z nějakých důvodů budete potřebovat snížit teplotu, neužívejte paracetamol, ale kyselinu acetylosalicylovou nebo ibuprofen v polovičních dávkách. Sice také potlačují imunitní reakce, ale alespoň nezatěžují játra a nezpůsobují oxidativní stres.

Vezměte nejnižší nutnou dávku, jednorázově a nechte horečku opět rozběhnout“.

Jaké jsou tedy funkční prostředky, které imunitu posílí?

Podle paní doktorky je vhodné vsadit na látky přírodního původu, které lze užívat i preventivně, nejen během nemoci: beta-glukany, colostrum, vitamín C, homeopatika, echinaceu apod. Vysoce účinný proti chřipce je vitamín D.

Toho máme také málo a zásoby z léta vydrží zhruba 3 měsíce. I to může být jedním z důvodů, proč chřipkové epidemie přicházejí nejvíce začátkem nového roku. Vitamín D lze snadno doplňovat ve formě doplňků stravy nebo jako rybí tuk. Za bezpečné jsou považované dávky kolem 5.

000 IU pro dospělého. Kojenec dostává během prvního roku života 500 IU, což odpovídá 5.000 – 10.000 IU pro dospělého.

 Paní doktorka ještě zmínila, že vitamín D vás chrání nejen proti chřipce, ale proti všem infekčním nemocem, také před rakovinou a jinými nemocemi, nemá vedlejší účinky, jen obtížně se jím lze předávkovat.

„Když už půjdete do lékárny pro nějaké léky, musíte vědět, o co požádat. Když budete chtít něco „na chřipku“, velmi pravděpodobně vám nabídnou Coldrex nebo něco podobného. Důvody jsou jednoduché. Lékárna prodává léky a chce na nich vydělat.

Na Coldrexu vydělá víc než na obyčejném paralenu, který by vám koneckonců udělal stejnou „službu“ za desetinu ceny, vydělá na něm víc než na homeopatikách a bylinném čaji. Požádejte o něco na podporu imunity při infekcích.

Možností je mnoho: homeopatika, od běžného Oscillococcina nebo Gunaprevacu po individuálně vybrané léky, megadávky vitamínu C (nejméně 5 g denně, ideálně až 10 g denně – do dávky, která vám začne způsobovat průjem, pak lehce uberte) a všechny látky, které jsem zmínila výše.

Tyto prostředky vám pomohou v boji s infekcí, nepodrazí vám nohy jako paracetamol. Nebude vám sice hned tak dobře jako po paracetamolu, ale zato se rychleji uzdravíte a po uzdravení nebudete trpět vleklou únavou“, uzavírá své doporučení MUDr. Eleková.

Autor: redakce DZ, děkujeme MUDr. Ludmile Elekové za cenné rady a zpracování tématu

Zdroje:Osterholm MT et al. Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis, 2012, 12(1): 36–44

Cowling B et al, Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine, Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 15, 2012, http://cid.oxfordjournals.org

Jefferson T, Influenza vaccination: policy versus evidence, BMJ 333 : 912 doi: 10.1136/bmj.38995.531701.80 (Published 26 October 2006)

http://www.vancouversun.com/index.html

http://www.uscfc.uscourts.gov/…cial-masters

Goldman GS, Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons, Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-vaccine 2009/2010 season?, Hum Exp Toxicol May 2013 vol. 32 no. 5 464–475

Blaylock, Dangers of Excessive Vaccination, www.russellblaylock.com

Mims CA, Interactions of viruses with the immune systém, Clin. exp. Immunol. (1986) 66, 1–16, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/…115–0010.pdf

Ueno K, Yamaura K, Nakamura T, Satoh T, Yano S., Acetaminophen-induced immunosuppression associated with hepatotoxicity in mice, Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2000;108(3–4):237–51.,

online http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11913715

Yamaura K, Ogawa K, Yonekawa T, Nakamura T, Yano S, Ueno K., Inhibition of the antibody production by acetaminophen independent of liver injury in mice, Biol Pharm Bull. 2002 Feb;25(2):201–5,  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11853166

Shalabi EA., Acetaminophen inhibits the human polymorphonuclear leukocyte function in vitro,Immunopharmacology. 1992 Jul-Aug;24(1):37–45., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1333457

Graham NM, Burrell CJ, Douglas RM, Debelle P, Davies L, Adverse effects of aspirin, acetaminophen, and ibuprofen on immune function, viral shedding, and clinical status in rhinovirus-infected volunteers,J Infect Dis. 1990 Dec;162(6):1277–82.,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2172402

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector