Corsodyl – vše o zdraví

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. Co je Corsodyl 1 % gel a k čemu se používá

 • Corsodyl 1 % gel je určený na použití v dutině ústní.
 • Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.
 • Přípravek Corsodyl 1 % gel je určen:
 • k potlačení tvorby zubního plaku;
 • k prevenci (předcházení) a léčbě zánětu dásní;
 • k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;
 • k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;
 • k ošetřování při protetické stomatitidě (krvácivost a záněty dásní způsobené drážděním zubní protézou);
 • jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsodyl 1 % gel používat

Nepoužívejte Corsodyl 1 % gel:

 • jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření: Corsodyl 1 % gel nesmí být aplikován do očí, okolí očí a zvukovodu. Pokud se gel dostane neúmyslně do těchto míst, je nutné jej vypláchnout dostatečně velkým množstvím vody.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí po dalším používání přípravku.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel.

Pro zubní protézy má být rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání přípravku Corsodyl 1 % gel.

V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl 1 % gel pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Děti a dospívající: Přípravek je určen pro dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a Corsodyl 1 % gel: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl 1 % gel s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl 1 % gel v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte Corsodyl 1 % gel. Corsodyl 1 % gel lze rovněž používat v odlišnou dobu.

 1. Těhotenství, kojení a plodnost: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 2. V době těhotenství a při kojení je možno Corsodyl 1 % gel používat.
 3. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Žádný nepříznivý vliv nebyl zaznamenán ani není znám.

3. Jak se Corsodyl 1 % gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Pouze pro aplikaci v dutině ústní.

Přípravek nepolykejte. Zbytky gelu v ústech po použití vyplivněte, případně si lehce vypláchněte ústa vodou. Při náhodném spolknutí jsou však nežádoucí účinky nepravděpodobné.

K péči o dutinu ústní a potlačení tvorby zubního plaku: Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty (pro aplikaci přípravku je možno použít i samostatný kartáček) a čistěte si zuby po dobu asi 1 minuty 1 – 2 krát denně. Zbytky gelu vyplivněte. Po použití nevyplachujte ústa. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

Corsodyl 1 % gel by se měl používat spolu s fluoridovou zubní pastou. Zubní pasta se používá před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel. Corsodyl 1 % gel se používá vždy po použití zubní pasty po vypláchnutí úst mezi aplikacemi nebo v různou denní dobu.

Použití u gingivitidy (zánět dásní): Doporučuje se jednoměsíční kúra. Dávkování a způsob použití je stejný jako u potlačení tvorby zubního plaku.

Použití po chirurgických výkonech v ústní dutině: Gel se aplikuje přímo na postižená místa vhodným způsobem (např. pomocí vatové štětičky). Doba léčby závisí na klinickém průběhu. Způsob aplikace a délku léčby konsultujte se svým zubním lékařem.

Protetická stomatitida (zánět dásní způsobený zubní protézou): Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty a čistěte protézu po dobu asi 1 minuty 1 – 2 krát denně, nejlépe ráno a večer. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

Doplněk k prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů: Gel se aplikuje pomocí těsně dosedající zubní lžíce (není součástí balení), na kterou se vymáčkne přibližně 5 cm gelu. Přípravek se používá večer po dobu 5 minut. Délka používání přípravku je 14 dnů a tato kúra by se měla opakovat každé 3 – 4 měsíce.

K prevenci kazu zbývajících zubů u osob se zubní protézou se gel aplikuje na přiléhající plochu protézy před jejím vložením do úst.

Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, poraďte se se zubním lékařem. V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání gelu přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a): Nebezpečí z předávkování je nízké a celkové projevy předávkování i při požití většího objemu gelu jsou nepravděpodobné, neboť chlorhexidin se po požití ústy velmi málo vstřebává. Při dalším použití však dodržujte doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1 % gel: Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Corsodyl 1 % gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

 • Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob) potažený jazyk
 • Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob) sucho v ústech
 • Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000) přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit) zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice
 • otok příušní žlázy
Zajímavé:  Příznaky Syndromu Suchého Oka?

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10
 2. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Corsodyl 1 % gel uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Po prvním otevření je doba použitelnosti 31 dnů.

Corsodyl 1 % gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Corsodyl 1 % gel obsahuje:

 • léčivou látkou je chlorhexidini digluconas 1,0 g ve 100 g zubního gelu (odpovídá chlorhexidini digluconatis solutio 5,325 g ve 100 g zubního gelu);
 • pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol, čištěná voda.

Jak Corsodyl 1 % gel vypadá a co obsahuje toto balení: Corsodyl 1 % gel je čirý nebo mírně opalizující, transparentní, bezbarvý nebo mírně nažloutlý gel s mátovou vůní.

Balení obsahuje 50 ml gelu v hliníkové tubě a papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

email: [email protected]

Výrobce: Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie

EAN

8596149000893

CORSODYL – příbalový leták

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat
 • 3. Jak se přípravek Corsodyl používá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 1. k zastavení tvorby zubního plaku;
 2. k léčbě a prevenci (předcházení) zánětu dásní;
 3. k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;
 4. k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;
 5. k léčbě vřídků (aft) v dutině ústní;
 6. u kvasinkového onemocnění dutiny ústní (moučnivka);
 7. u zánětu dásní způsobeného zubní protézou.
 8. Přípravek Corsodyl je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.
 9. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
 10. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat

■ jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek je určen pouze k výplachu dutiny ústní, roztok se nesmí polykat. Přípravek Corsodyl proto nesmí používat osoby, které nezvládnou ústa pouze vyplachovat a roztok nepolykat.

Chraňte si oči a uši před stykem s přípravkem. Pokud se přípravek dostane do očí, je třeba je rychle a důkladně vypláchnout vodou.

Dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění oděvu, protože může dojít k jeho zbarvení.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl.

Pro zubní protézy má být rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání přípravku Corsodyl.

V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí po dalším používání přípravku.

Někdy může dojít k olupování sliznice jazyka. V takovém případě je třeba roztok naředit stejným dílem vody (vždy bezprostředně před použitím), což umožní pokračovat v jeho používání.

Pokud dojde k bolesti nebo podráždění úst, přestaňte přípravek používat a sdělte to svému zubnímu lékaři.

 • množství potenciálně spolknutého alkoholu, sorbitolu nebo hydrogenricino­makrogolu je však zanedbatelné;
 • obsah sorbitolu je třeba vzít v úvahu u pacientů se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy;
 • obsah hydrogenricino­makrogolu může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Přípravek je určen pro dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte přípravek Corsodyl. Přípravek Corsodyl lze rovněž používat v odlišnou dobu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství a při kojení je možno přípravek Corsodyl používat.

Přípravek Corsodyl obsahuje alkohol. Nepoužívejte jej krátce před řízením dopravních prostředků, mohl by ovlivnit výsledek dechové zkoušky.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Přípravek používejte pouze k výplachům dutiny ústní, roztok nepolykejte.
 2. Dvakrát denně vyplachujte ústa 10 ml přípravku Corsodyl (k rysce uvnitř uzávěru lahvičky) po dobu asi 1 minuty.
 3. Nepřekračujte uvedené dávkování.
 4. Čistíte-li si zuby normálně pomocí zubní pasty, používejte zubní pastu před použitímpřípravku Corsodyl (ústa pak důkladně vypláchněte) nebo v různou dobu během dne.
 5. Před stomatologickým chirurgickým zákrokemsi vyplachujte ústa dle rady lékaře.
 6. Pokud lékař neurčí jinak, trvá obvykle léčba zánětu dásní(gingivitida) asi 1 měsíc.
 7. Léčba aft v dutině ústní, zánětu dásní způsobeného zubní protézou a plísňových infekcímá pokračovat ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění nejdéle se však může používat 1 měsíc.
 8. Při léčbě zánětu dutiny ústní způsobeného zubní protézou je nutné zubní protézu důkladně čistit a namáčet v přípravku Corsodyl dvakrát denně po dobu 15 minut.
 9. V případě, že příznaky onemocnění zhoršují nebo přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání roztoku přerušit a poradit se se zubním lékařem.
 10. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Zajímavé:  Přírodní Léčba Zánětu Močového Měchýře?

Při náhodném spolknutí jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné. V případě, že došlo ke spolknutí většího množství, než je 10 ml, je vhodné se poradit se zubním lékařem nebo lékárníkem. V případě požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

 • Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob)
 • potažený jazyk
 • Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob)
 • sucho v ústech
 • Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)
 • přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit) zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice otok příušní žlázy

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
 2. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10
 4. webové stránky:
 5. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

léčivou látkou je chlorhexidini digluconas, 100 ml roztoku obsahuje chlorhexidini digluconas 0,2 g což odpovídá chlorhexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml roztoku;

dalšími složkami jsou ethanol 95%, hydrogenricino­makrogol, silice máty peprné, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Hnědá polyethylente­reftalátová (PET) lahvička, bílý propylenový šroubovací uzávěr. Velikost balení 300 ml.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika email:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Herrenberg, Německo Purna Pharmaceuticals NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:13­.7.2016

5

Corsodyl ústní voda 0.1% 200 ml

Doporučuje produkt

 • kvalitní ústní voda
 • používám při zánětech aj., doporučeno i zubařem při operacích zubů
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 23. července 2020
 • Zakoupeno v sLéky.cz

Doporučuje produkt

Roztok je léčivý na dásně

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Příjemná ústní voda mi byla doporučena stomatologem
 • Svěží dech a netvoří se zubní kámen při pravidelném používání

Maximální spokojenost

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

kupuji to pro manžela

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne (1)
 1. JD
 2. Přidáno: 13. dubna 2020
 3. Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

 • Kvalitní cenově dostupný produkt
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 7. dubna 2020
 • Zakoupeno v Brněnská lékárna

Doporučuje produkt

Řeší periodicky se vracející záněty v dutině ústní včetně odkrytých krčků.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne

Doporučuje produkt

 • stav dásní se podstatně zlepšil
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. květa
 2. Přidáno: 7. března 2020
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

dobré na zuby i kloktání

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • používám při zánětech nebo po operačních zákrocích
 • léčí

Používám častěji, je dobrá, proto znovu kupuji

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 18. ledna 2020
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Kupuji pravidelně, používám jako prevenci před záněty v krku.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne (1)
 1. Hofiva
 2. Přidáno: 27. prosince 2019
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Zakoupila jsem opakovaně. Používáme celá rodina při zánětech dásní a jsme s produktem spokojeni.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Jana
 • Přidáno: 7. prosince 2019
 • Zakoupeno v sLéky.cz

Doporučuje produkt

 • ústní voda doporučena zubním lékařem pro zahojení rány
 • čistí, dezinfikuje
 • již jsem ji měla několikrát, spokojenost
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 6. prosince 2019
 3. Zakoupeno v Nazuby.cz

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 3. listopadu 2019
 • Zakoupeno v Apotek.cz

Doporučuje produkt

 • skvělý účinek oproti jiným ústním vodám
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • na záněty dásní, popř. po vytržení zubu, při aftech v dutině ústní je výbornou dezinfekcí.
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Yweta
 2. Přidáno: 26. srpna 2019
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Béďa
 • Přidáno: 18. srpna 2019
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Levnější než jinde

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. JaromírH
 2. Přidáno: 9. července 2019
 3. Zakoupeno v sLéky.cz

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 26. června 2019
 • Zakoupeno v Medine.CZ Ostrava

Doporučuje produkt

 • Máme na doporučené lékaře.
 • Snad pomůže předejít hrozícímu problému.
 • Koupě jen v lékárnách a na obědnání.

Doporučení lékaře.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Na doporučení veterinářem, čistím Corsodylem zuby psovi. Nemá žádný zubní kámen.

Toto je pouze pro pejskaře: Namotat vatu na špejli, namočit v Corsodylu a projet okolo všech zubů. Žádný zubní kámen a žádný zápach z tlamy psa.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Asta
 2. Přidáno: 15. března 2019
 3. Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

bolení dásní ustoupilo

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 31. ledna 2019
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Skvělá ústní voda, doporučuji při problémech s dásněmi.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Sabbath
 2. Přidáno: 7. listopadu 2018
 3. Zakoupeno v MujLekarnik.cz

Doporučuje produkt

Dobre a ucinne, jen po tom asi hodinu a pul je zmenena chut. Ale to mne nevadi, ba naopak mne to brudi v jidle (neco jako ‚Antabus‘ pro alkoholiky 🙂

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

funguje super

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

Seznamuji se s produktem, jsem v začátku používání, zatím jsem spokojená.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 23. září 2018
 • Zakoupeno v Medine.CZ Ostrava

Doporučuje produkt

Produkt doporučen zubním lékařem

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 9. srpna 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna
Zajímavé:  Příznaky Těhotenství Po 3 Týdnech?

Doporučuje produkt

 • produkt splňuje svůj účel
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne (3)
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 31. července 2018
 • Zakoupeno v Pilulka.cz

Doporučuje produkt

 • na rozříznutou dáseň pomůže
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

Kupuji tuto ústní vodu pro psa, na doporučení veterináře. Odstraňuje zubní povlak a případný pach z tlamy psa. Doporučuji.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 2. června 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

byl mě doporučen

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Milena
 • Přidáno: 25. května 2018
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

 • hojí odřené dásně od zubní náhrady
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

Používám opakovaně a u mě účinkuje.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

MÁM ZKUŠENOST POUZE S GELEM

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Alča
 2. Přidáno: 10. dubna 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Pomáhá lidem co trpí zánětem dásní.Může se používat s přestávkami.Pokaždé,když jsem ho brala pomohl.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Naďa
 • Přidáno: 9. dubna 2018
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

velice účinná ústní voda, pomáhá i od bolesti

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne (1)
 1. uživatel
 2. Přidáno: 5. dubna 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Produkt jsem si vybrala na základě recenzí na internetu., takže asi doporučuji i ostatním kupujícím. Já používám poprvé a krátce, takže nemohu nijak hodnotit.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • na afty mi pomohl,jsou pryč
 • měla jsem v ústech aftypomohlo mi používání
 • doporučuji
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 27. března 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Produkt splňuje mé požadavky.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Pavel N.
 • Přidáno: 20. března 2018
 • Zakoupeno v Lékárna pohoda

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Hana
 2. Přidáno: 8. března 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

 • Produkt je účinný, nepálí jako některé ústní vody
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

 • učinný
 • rýchlo vylieči krvácanie ďasien/3dni/
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 1. března 2018
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Doporučeno zubařem

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

Na citlivé zuby pomáhá, spokojenost

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 22. prosince 2017
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

pomáhá mi při zánětech v ústech

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 11. prosince 2017
 • Zakoupeno v První-lékárna.cz

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Zobrazuji 1 – 50 ze 86 recenzí [ 1 ] 2 Další »

CORSODYL USTNI VODA 0.1% 200ML

CORSODYL USTNI VODA 0.1% 200ML

K výplachům úst při zánětech, krvácení dásní a parodontitidě. K péči o dutinu ústní v těhotenství. Pro pacienty se zubními můstky, implantáty, zvýšenou kazivostí zubů a ortodontickými aparátky. Pro opakované 14denní používání. 

Použití:

 • doplněk léčby plakem podmíněného zánětu dásní a parodontitidy
 • k dosažení vyšší úrovně ústní hygieny a inhibice zubního plaku u pacientů s:
  • rozsáhlými fixními můstky
  • dentálními implantáty
  • fixními ortodontickými aparátky
  • zvýšenou kazivostí zubů
 • k péči o dutinu ústní v těhotenství
 • k výplachům úst při léčbě a prevenci recidivujících aft a protetické stomatitidy
 • jako součást péče o dutinu ústní při závažných celkových onemocněních (hemoblastózy, poruchy srážlivosti, onemocnění AIDS) a při léčbě hyperplazií gingivy podmíněných užíváním některých druhů léčiv (hydantoináty, blokátory kalciového kanálu, valproát, cyklosporin A)
 • jako prostředek k dosažení dostatečné úrovně ústní hygieny u jedinců dlouhodobě neschopných dodržovat základní hygienické návyky

Dávkování a způsob použití:

Roztok je vhodné používat ve dvoutýdenních cyklech: po 2 týdnech používání se aplikace na 2-4 týdny přeruší a po uplynutí této doby se cyklus znovu opakuje. K výplachům úst 2x denně, nejlépe ráno a večer po jídle a vyčištění zubů. Odměrný kalíšek naplnit po rysku (15ml). Ústa vyplachovat po dobu 1 minuty, vyplivnout.

Široké spektrum účinku a dlouhodobá antiplaková aktivita:

Účinná látka – chlorhexidin diglukonát má široké spektrum účinku, které zahrnuje gram-pozitivní i gram-negativní bakterie, řadu plísní a virů způsobujících infekční onemocnění a záněty v ústní dutině. Působí bezprostředně po aplikaci do úst, kde vytváří depo, ze kterého se postupně uvolňuje po dobu 8-12 hodin. Tak je zajištěna dlouhodobá účinnost při použití 2x denně.

 • Vysoká bezpečnost:
 • Rezistence mikroorganismů na chlorhexidin nevzniká ani při déletrvajícím a opakovaném podávání, neporušenou sliznicí a kůží se chlorhexidin nevstřebává a po náhodném požití se vylučuje v nezměněné podobě.
 • Správný způsob použití = minimum vedlejších účinků:

Vedlejší účinky v podobě přechodné změny zabarvení jazyka a dalších tkání se většinou projevují při dlouhodobém a příliš častém používání nebo při překročení doporučeného dávkování. Veškeré tyto změny jsou plně vratné a vymizí po vysazení přípravku.

Rychleji je možné je odstranit intenzivním čištěním zubů nebo ordinačním vyčištěním.

Důležitá je také volba správné koncentrace s ohledem na důvod použití, dodržování doporučené dávky, frekvence a délka používání, provádění výplachů až po důkladném mechanickém vyčištění zubů a omezení kouření a konzumace kávy, čaje, červeného vína po dobu používání.

Upozornění:

Účinnost chlorhexidinu snižuje laurylsulfát sodný (SLS), který je obsažen ve většině zubních past. V kombinaci s Corsodylem je proto vhodné používat zubní pastuneobsahující SLS, např. PARODONTAX.

 1. Zkrácená informace o příravku CORSODYL 0,1%
 2. Složení:
 3. Aqua, alcohot glycerin, chlorhexidine digluconate, PEG 40 hydrogenated castor oil, aroma, CI 16255.
 4. Charakteristika:
 5. Roztok pro ústní výplachy s obsahem chlorhexidinu.
 6. Použití:

Doplněk léčby plakem podmíněné gingivitidy a parodontitidy, k dosažení vyšší úrovně ústní hygieny a inhibici zubního plaku u pacientů s rozsáhlými fixními můstky, dentálními implantáty, fixními ortodontickými aparátky, zvýšenou kazivostí a protetickou stomatitidou.

K péči o dutinu ústní v těhotenství, k výplachům úst při léčbě a prevenci recidivujících aft a jako součást péče o dutinu ústní při závažných celkových onemocněních a při léčbě hyperplazií gingivy podmíněných užíváním některých druhů léčiv.

Jako prostředek k dosažení dostatečné úrovně ústní hygieny u jedinců dlouhodobě neschopných dodržovat základní hygienické návyky.

Doporučené dávkování a způsob použití:

Výplach úst dvakrát denně po dobu 1 minuty 15 ml roztoku. Výplachy se provádějí po dobu 2 týdnů, poté se aplikace na 2-4 týdny přeruší a po uplynutí této doby se znovu opakuje. Přípravek by neměly užívat osoby, u nichž je známá přecitlivělost na chlorhexidin. Neexistuje důkaz jakéhokoliv nežádoucího účinku na plod způsobeného používáním ústní vody Corsodyl během těhotenství nebo kojení.

Interakce:

Chlorhexidin je inkompatibilní s látkami aniontové povahy, které jsou obvykle přítomny v běžných zubních pastách. Doporučuje se používat pasty bez obsahu laurylsulfátu sodného (SLS).

Vedlejší projevy při užívání přípravku:

Při překročení doporučeného dávkování a způsobu použití: reverzibilní změny barvy povrchu jazyka a barvy zubů. Výskyt změn zabarvení lze snížit dodržováním doporučené doby a frekvence používání a omezením kouření, pití kávy, čaje a červeného vína po dobu používání přípravku. Nežádoucí reakce na přípravek a podráždění sliznice jsou zcela ojedinělé.

Balení: Skleněná láhev 200 ml se šroubovacím uzávěrem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector