Doxybene 100mg – vše o zdraví

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Doxybenea k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxybeneužívat
 • 3. Jak se přípravek Doxybeneužívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Doxybeneuchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Léčivá látka přípravku doxycyklin je antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů. Zabraňuje rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění.

Přípravek se užívá k léčbě infekcí dýchacích cest, krčních, nosních, ušních infekcí, infekcí močového ústrojí, některých pohlavních chorob, infekcí trávicího ústrojí, infekcí kůže, akné a očních infekcí, pokud jsou vyvolány bakteriemi citlivými na doxycyklin.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let.

 • Neužívejtepří­pravek Doxybene
 • – jestliže jste alergický(á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • – jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět;
 • – jestliže kojíte;
 • – jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin.
 1. Před použitím přípravku Doxybene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
 2. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxybene je zapotřebí
 3. – jestliže máte poruchu srážení krve, v tomto případě je možno přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů;
 4. – jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský dohled;
 5. – pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to svému lékaři
 6. – pokud se u Vás vyskytne závažný průjem provázený horečkou, kontaktuje svého lékaře. Může jít o zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu) způsobený na doxycyklin necitlivými mikroorganismy;

– pokud budete během užívání přípravku vystaven(a) účinkům přímého slunečního nebo UV záření, může se u Vás vyskytnout závažná kožní reakce (fotodermatitida). Je nutné okamžitě přerušit užívání přípravku a kontaktovat lékaře.

Neužívejte přípravek Doxybene během období vývoje zubů (těhotenství, u kojenců nebo u dětí mladších 8 let), protože takové použití může vést ke stálému zbarvení zubů (žlutošedohnědé) nebo ovlivnit správný růst zubů.

Za určitých okolností (např. závažné nebo život ohrožující stavy), však lékař může rozhodnout, že přínos léčby převažuje rizika použití u dětí mladších 8 let a přípravek Doxybene předepsat.

Upozornění pro věkovou kategorii 8–12 let:

Doxycyklin pro léčbu akutních infekcí u dětí ve věku od 8 let do méně než 12 let je možné použít v situacích, kdy jiné léčivé přípravky nejsou k dispozici, pravděpodobně nebudou účinné nebo jsou kontraindikovány.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

S přípravkem Doxybenese mohou ovlivňovat následující léky:

– Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat např.

ionty hliníku, hořčíku a vápníku (obsažené v lécích, které snižují žaludeční kyselost) a ionty vápníku (obsažené také v mléce a mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující železo, zinek, aktivní uhlí a kolestyramin. Doxybenese má proto užívat 2–3 hodiny před užitím těchto léků nebo požitím uvedených poživatin.

– Při současném užívání přípravku Doxybenea některých přípravků snižujících srážlivost krve (např. warfarin) nebo některých léčiv užívaných při cukrovce (deriváty sulfonylmočoviny -jsou ve formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování.

 • – Doxybene se nemá kombinovat s betalaktamovými antibiotiky (peniciliny, cefalosporiny), protože při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek.
 • – Účinky přípravku Doxybenemohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané v léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu.
 • – Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem.
 • – Kombinace přípravku Doxybenes něk­terými léčivými přípravky (cyklosporin A, methoxyfluran, theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky.

Tobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se vodou. Tablety se užívají buď celé, rozpůlené nebo rozčtvrcené, ale nerozkousané a zapíjejí se vodou. Přípravek Doxybenese doporučuje užívat při jídle.

Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Mléko, mléčné výrobky a vápník obsahující ovocné šťávy omezují vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí, proto se má přípravek užívat 2–3 hodiny před konzumací těchto potravin.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Doxybenese v těhotenství a během kojení nesmí užívat.

Při užívání přípravku Doxybenese v ojedinělých případech mohou vyskytovat závratě a rozmazané nebo dvojité vidění. Pokud máte tyto potíže, nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, tj. řídit motorová vozidla a ovládat stroje.

Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vždy užívejte přípravek Doxybenepřesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky jsou v níže uvedeném seznamu. Jedná se o různé dávky, které lékař předepisuje v závislosti na typu léčené infekce.

 • Obvyklá dávka (hrudní, plicní nebo nosní infekce, infekce močových cest, oční a jiné infekce)
 • Děti od 8 do méně než 12 let:
 • Doxycyklin pro léčbu akutních infekcí u dětí ve věku od 8 let do méně než 12 let je možné použít v situacích, kdy jiné léčivé přípravky nejsou k dispozici, pravděpodobně nebudou účinné nebo jsou kontraindikovány. Za těchto okolností jsou obvyklé dávky:
 • Pro děti s tělesnou hmotností 45 kg nebo méně:

První den: 4,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti (v jedné dávce nebo dvou dílčích dávek) a následně 2,2 mg na kilogram tělesné hmotnosti (v jedné nebo ve dvou dílčích dávkách). Délka léčby závisí na typu infekce.

Při léčbě těžkých infekcí je možné podávat dávky až 4,4 mg/kg po celou dobu léčby.

U dětí s tělesnou hmotností více než 45 kg:

dávkování je shodné s dávkováním pro dospělé – 200 mg v první den léčby, poté 100 mg denně. Délka léčby závisí na typu infekce.

Dospělí a dospívající od 12 do méně než 18 let:

200 mg v první den léčby, poté 100 mg denně. Délka léčby závisí na typu infekce.

 1. Obvyklá doba léčby je 5–10 dnů, ale infekce beta-hemolytickými streptokoky musí být léčeny nejméně 10 dnů.
 2. Při léčbě kapavky se užívá obvykle 1 tobolka Doxybene100 mg nebo 1/2 tablety Doxybene200 mg každých 12 hodin po dobu 7 dnů.
 3. Při léčbě syfilis se obvykle užívá 1 a 1/2 tablety Doxybene100 mg každých 12 hodin po dobu nejméně 10 dnů.

Při léčbě kožních onemocnění i infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey (růžovky) se obvykle užívá 1 tobolka/tableta Doxybene100 mg denně po dobu 7–21 dnů. Udržovací léčba dávkou 1/2 tablety Doxybene100 mg po delší dobu je možná.

Při léčbě Lymské boreliózy (stádium I) se užívá 1 tableta Doxybene200 mg denně po dobu 2–3 týdnů (minimálně 14 dnů).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxybene, než jste měl(a)nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxybene,užijte jej hned, jak si vzpomenete. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte co nejdříve svého lékaře:

– Jarisch-Herxheimerova reakce, která způsobuje horečku, zimnici, bolest hlavy, bolesti svalů a kožní vyrážku, která obvykle spontánně odezní. Nastává krátce po zahájení léčby doxycyklinem u infekce způsobené spirochetami, jako je Lymeská nemoc.

Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na:

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • pocit na zvracení
 • průjem
 • poruchy trávení
 • vyrážka
 • bolest hlavy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):

 • bolest břicha
 • fotosenzitivní reakce – nadměrná citlivost kůže na sluneční záření, která se projevuje
 • bolesti kloubů

Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci výskytu určit):

 • superinfekce (přerůstání necitlivými organismy) projevující se jako
 • zvracení
 • poruchy polykání
 • zánět sliznice jícnu nebo tvorba vředů v jícnu
 • zánět slinivky břišní
 • neúplné vyvinutí (hypoplazie) zubní skloviny
 • závažné kožní reakce s odlupováním kůže – exfoliativní dermatitida, erythema multiforme,
 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka
 • selhání jater
 • zvýšení jaterních funkčních testů
 • zvýšení urey v krvi
 • poruchy krve:
 • prodloužení doby krvácení (prodloužení protrombinové­ho času)
 • reakce z přecitlivělosti. Může se projevit trávicími obtížemi (pocit na zvracení, zvracení,
 • nezhoubné zvýšení nitrolebního tlaku (benigní intrakraniální hypertenze) projevující se
 • bolest svalů.
 • se vyskytlo při léčbě doxycyklinem černé zbarvení povrchu jazyka, který se zdá být ochlupený
 • zbarvení a/nebo poškození růstu zubů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • webové stránky:
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
 1. Doxybene 200 mg tablety: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
 2. Doxybene 100 mg měkké tobolky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 3. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Doxybene obsahuje

 • – Léčivou látkou je:
 • Doxybene 100 mg měkké tobolky: doxycyclini hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) v 1 měkké tobolce
 • Doxybene 200 mg tablety: doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 200 mg) v 1 tabletě.

Pomocné látky tobolek jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin, ethylvanilin, methoxyacetofenon, složený sorbitolový roztok (sorbitol, mannitol, hydrogenovaný hydrolyzovaný škrob), glycerol 85%, želatina, oxid titaničitý, měďnatý komplex feofytinu.

Pomocné látky tablet jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, čištěná voda.

Doxybene 200 mg tablety: zelenavě žluté, kulaté bikonvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné čtvrtiny.

 • Doxybene 100 mg měkké tobolky: oválné měkké želatinové tobolky tmavozelené barvy obsahující olejovitou pastu.
 • Doxybene 200 mg tablety:
 • Bílý neprůhledný Al/PVC blistr, krabička.
 • Doxybene 100 mg měkké tobolky:
 • Al/PVC blistr, krabička.

Balení obsahuje 10 a 20 tobolek nebo tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 8. 2018

7/7

Buďtezdraví.cz

Poradna pro pacienty

AlergieBolestiDětské nemociImunitaKlouby, svalyKožní potíže, kvalita vlasů a nehtůLéčba zvířatLedviny, močové cestyMužské potíže – prostata, poruchy erekce Nachlazení, rýma, chřipka, horečkyNervový systém a psychikaOči, zrakOperační zákrok – prevence obtíží, hojení ranSluchSrdce, cévyÚrazy a sportVedlejší a nežádoucí účinkyZažívání a hubnutíZdraví seniorůŽenské potíže – menstruace, menopauzaZuby, dásně

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Krystyna11.7.2013Dobry den, prosim o radu. Pred 20 lety jsem z duvodu zarustajiciho nehtu podstoupila nekolikrat sneseni nehtu.

Pak uz pokazde narostl plisnovy, nehezky nehet a takovy mam dodnes.

Myslite, ze i v takovem pripade by homeopaticke leky pomohly? Chtela bych se take zeptat na pigmentove skvrny v obliceji, vznikle zrejme pri sluneni a zaroven antibioticke lecbe. Mockrat dekuji za odpoved.

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, již jsem doporučil osobní konzultace u jiného dotazu. Protože tyto potíže souvisí, užívejte do té doby Solidago virgaurea AKH a Graphites AKH, dvě tablety 3krát denně.

Jana1.7.2013Dobrý den, již několik let bojuji sezarůstáním nehtů na palcích u nohy.

Byla jsem již i na strhnutí části nehtů a od té doby dělám vše proto abych na nic takového již nemusela jít, ale v těhotenství se vše zhoršilo a ted s tím bojuji a k doktorům se bojím, protože si myslím, že mi ho zase strhnou a toho se bojím, protože si pamatuji tu bolest pak a ještě kojím. Není nějaké homeopatikum, co by mi pomohlo a zároven nevadilo u toho kojení? Děkuji Jana

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, začněte užívat Kalium muriaticum AKH a Graphites AKH, dvě tablety ráno a večer. Po třech měsících informujte, úplného zlepšení může být i po půl roce.

Veronika10.5.2013Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dceru -3 roky,máme problém s ekzémem.Už asi před rokem se jí začal objevovat ekzém na zadečku,ale vždy po pravidelném promašťování zmizel,letošní zimu a hlavně jaro se nám ale začal nějak rozjíždět -nejvíce na pažích a v podkolenních jamkách.Začína už ji i trošku svědit,ale nemá ho rozškrábaný.

Máme výbornou zkušenost s Kalium muriaticum a Alium cepa při zánětech ucha.Na ten ekzém zkoušíme Thuya occ.,Argentum nitricum,Allium cepa,někdy mám pocit zlepšení,pak zas to zčervená. Je to od malička taková svérazná,tvrdohlavá holčička,ale na druhou stranu citlivá vůči ostatním ,taková bojovnice za bezbranné. Prosím o radu,jak by jste postupoval vy.Děkuji,Veronika.

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, dceři podávejte Apis mellifica AKH a Sulfur AKH, 3krát denně po jedné tabletě od každého. Po dvou měsících informujte.

Marie Kuráčová10.4.2013Dobrý den, mám 15 letou dceru kterou neustále trápí akné (není hnisavé), jsou to tvrdé pupínky. Co by jste doporučil a jak by to měla užívat. Děkuji

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, začněte dceři podávat lék Sulfur AKH, dvě tablety 3krát denně. Kožní potíže se homeopaticky léči dost dobře, ale pokud je akné výraznější a už jej dcera řeší delší dobu, doporučil bych osobní konzultaci, protože v tomto věku je pro dívku vzhled obzvlášť důležitý.

Kateřina Korbelová29.3.2013Dobrý den, p. doktore ráda bych se zeptala, co by bylo vhodné užívat pro 8letou dceru. Má plíseň na obou nehtech na palcích u nohou, v uších a za ušima seboroickou dermatitidu.

Od malička je sledovaná pro sníženou hladinu IgA, časté bronchitidy, vedly až k dušnosti, dýchala i Ventolin a Seretide,brala i léky na podporu imunity. Nyní dých. cesty dlouhodobě v klidu, nic nebere. Na kožním jí předepsali kortikoidní masti a na plíseň Myfungar.

Ráda bych to vyléčila nějakou šetrnější cestou. Je blondýnka, bledá, celkově sušší pleť, hodně citlivá. Děkuji za odpověď.

Zajímavé:  Pilulky Na Zvětšeni Penisu?

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, dceři podávejte léky Kalium muriaticum AKH a Sulfur AKH, dvě tablety 3krát denně, nejméně dva měsíce. Kožní potíže a alergie mnohdy vyžadují delší léčbu a také je efektivnější, osobně vidět pacienta.

Eliška Straková16.3.2013Dobrý den, v letáčku jsem si našla homeopatický lék Sulfur AKH a chtěla bych se zeptat, zdali jsem vybrala správně. Je mi 18 let a mám už delší dobu problémy s akné, které se z drobného pupínku zanítí a vytvoří bolák.

Minulý rok jsem také brala více léků na bolest z důvodu úrazu a od té doby mám štiplavý zapáchající pot, takže jestli to pomáhá i na to. Beru dlouhodobě lék Euthyrox 50 na štítnou žlázu. Zdali je moje volba správná, ráda bych věděla dávkování léku.

Děkuji za odpověď, Eliška Straková

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, ano, lék Sulfur AKH jste si zvolila správně, podle potíží, které popisujete, bych ještě přidal Graphites AKH, dvě tablety 3krát denně na tři měsíce. Poté informujte.

Vlasta Malá15.3.2013Dobrý den pane doktore, moc Vás prosím o radu. Mám velkou lupénku a nic mi na nic nepomáhá. Do toho mám i problémy se žaludkem a problémy se stolicí. Sem tam se mi udělají i hemeroidy. Mockrát děkuji za radu s pozdravem Vlasta

MUDr. Alexander Fesik

Dobrý den, začněte užívat léky Graphites AKH a Silicea AKH, dvě tablety 3krát denně po dobu dvou měsíců. Lepší by však byla osobní konzultace.

Jitka Kochtová

O lécích.cz

Dotazy týkající se možnosti vzájemného ovlivnění současně užívaných léků a informace o nežádoucích účincích léků.

Dobrý den, ráda bych se informativně zeptala, zda-li antikoncepce Bonadea může mít snížený účinek při užívání léků na nachlazení (Mucosolvan, Acylpyrin, Stoptussin, ACC…). Případně jaké léky na nachlazení účinek antikoncepce nesnižují. Předem velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den,

u volně prodejných léků a dalších podpůrných přípravků pro léčbu nachlazení selhání uvedené antikoncepce nehrozí. Selhání účinku antikoncepce BONADEA připadá v úvahu např.

pokud by bylo ‚nachlazení‘ vážného rázu a lékař by nasadil na bakteriální infekci antibiotika. Při vyzvedávání léků na recept se proto vždy v lékárně informujte, zda předepsané léky neovlivňují účinek Vaší antikoncepce.

Další léky vázané na recept, které interagují s přípravkem BONADEA, jsou uvedeny také v příbalovém letáku antikoncepce.

Z volně prodejných přípravků snižují účinek Vaší antikoncepce čaje nebo doplňky stravy s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den,j aký vliv na organizmus má dlouhodobé – cca 10let užívání tohoto léku? Děkuji.

Dobrý den,

v přípravku MABRON je léčivá látka tramadol. Na tramadol existuje mezi pacienty velmi rozdílná vnímavost. Jiné projevy mívají obvykle starší lidé a jiné mladší dospělí. K typickým vedlejším účinkům tramadolu patří žaludeční nevolnost, zácpa, sucho v ústech, návaly, bolení hlavy, ospalost nebo naopak přílišná bdělost a točení hlavy.

Vyjmenované účinky se nemusí projevit všechny a typické je také, že se mohou po nějaké době užívání ztratit. Některým lze předcházet: Aby se zabránilo nevolnosti, je lépe lék užívat po jídle. Jako prevence zácpy se současně užívá vláknina, případně přípravek s laktulózou. Pokud však dlouhodobě přetrvávají vedlejší účinky ‚na mozek‘ (silný útlum, poruchy spánku, motanice apod.

) má lékař možnost předepsat analgetikum s jiným složením.

Přes výše uvedené představuje tramadol významnou látku, která řadě pacientů s bolestmi vyhovuje, protože se jeho analgetický účinek dá velmi dobře optimalizovat správným dávkováním a kombinací s dalšími vhodnými analgetiky. Pokud uvažujete o nutnosti zvýšení analgetického účinku, poraďte se s Vaším lékařem, jaké dávky jsou u Vás vhodné a která analgetika u Vás přicházejí v úvahu.

Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné užívat kozlík lékařský současně s kortikoidy. Děkuji.

Dobrý den,

kozlík lékařský můžete bez problému užívat současně s kortikoidy. 

Kozlík lékařský není vhodné užívat současně s přípravky, které mohou tlumit nervový systém – léky k léčbě deprese, nespavosti, epilepsie, léky k uvolnění svalů, některé léky k léčbě alergie a také alkohol. Kombinace může zvýšit tlumivý efekt uvedených léčiv. 

pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda antibiotikum Clarithromycin-Teva nějakým způsobem ovlivňuje účinnost antikoncepce Katya. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

kombinace uvedeného antibiotika a hormonální antikoncepce nevyžaduje žádné opatření, nedochází zde k interakci, účinnost antikoncepce není ovlivněna.

Problém by mohl být jen při výskytu průjmu, který se může objevit při užívání antibiotika. V tomto případě je pak nutné použít další nehormonální metodu antikoncepce (např.

kondom) a pak ještě týden po vysazení antibiotika využívat další metody antikoncepce.

Účinnost antikoncepce mohou snižovat penicilinová antibiotika (Ospen, Augmentin, V-PNC, Curam..), některá cefalosporinová antibiotika  (Zinnat, Xorimax…).

Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, rád bych získal informaci, zda je nějaký volně prodejný lék proti bolesti, který je možno užívat současně s Warfarinem. Děkuji.

Dobrý den,

z volně prodejných analgetik by pro Vás přicházely v úvahu jen přípravky s obsahem paracetamolu.

U pacientů užívajících současně warfarin je možné bezpečně podávat paracetamol v dávce 500 mg, kterou je možné zopakovat nejdříve po šesti hodinách – t.j. do celkové dávky nepřekračující 2000 mg paracetamolu za 24 hodin.

Pokud je nutné užívat paracetamol pravidelně déle než 1 týden, pak je vhodné zkontrolovat u lékaře krevní parametr INR.

Účinek paracetamolu můžete zvýšit užíváním přípravků s kofeinem, případně s guaifenesinem. Tyto dvoj- nebo trojsložkové volně prodejné přípravky jsou v lékárnách běžně k dispozici. O nasazení výše uvedených léčiv nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, aby Vámi zakoupená léčiva bral při dalším rozhodování o léčbě v úvahu.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den. Zjistila jsem, že moje dcera žijící již delší dobu v cizině, užívá lék XANAX, trpí prý úzkostnými stavy. Co mě trápí, zjistila jsem po přečtení příbalového letáku, že není doporučeno kojit, což moje dcera činí již rok. Tvrdí, že to má povolené od gynekologa i pediatra. Nevím co si mám o tom myslet, v každém případě mi to dělá velké starosti. Prosím o Váš názor. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud je nutná dlouhodobá léčba úzkostného stavu doporučená lékařem, pak je možné přípravek XANAX (léčivá látka alprazolam) užívat i při kojení. Nebylo prokázáno, že by přípravek XANAX závažně ovlivňoval kojené dítě.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li antibiotika Azitromycin Sandoz 500 mg ovlivňují antikoncepci Bonadea? V příbalovém letáku jsem nenašla o tom zmínku, a proto se radši ptám. Nechci abych něco podcenila. Předem děkuji za odpověď.

 • Dobrý den,
 • přípravky s azithromycinem nesnižují účinnost tabletové antikoncepce.
 • S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, mám dotaz. Moje dcera má Crohnovu chorobu a dostala 2 x 20 mg Prednisonu ráno, ale také má 3 měsíčního chlapečka, kterého plně kojí. Gastroenteroložka jí řekla, že Prednison při kojení nevadí, že přechází do mléka jen minimálně, na Internetu jsou informace značně rozporuplné, prosím o Váš odborný názor. Děkuji.

Dobrý den,

Zajímavé:  Přetržené Vazy V Koleni Léčba?

léčba Crohnovy choroby je bohužel nezbytná i během kojení, chápu Vaše obavy.

Účinný metabolit Prednisonu tzv. prednisolon přestupuje v malém množství do mateřského mléka. Maximální koncentrace v plazmě dosahuje za 1-2 hodiny po podání. Za 3 hodiny po podání klesne jeho koncentrace v plazmě na polovinu.

Doporučuje se tedy, aby miminko bylo ovlivněno co nejméně, kojit nejdříve za 3-4 hodiny po podání přípravku. Při ranní dávce nad 20mg se doporučuje kojit spíše až za 4h po podání léku. Dle předpokládané doby kojení si naplánovat užití ranní dávky léku a nebo si nachystat na ráno odstříkané mléko.

Pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda u užívání kapek Aktiferrinu u kojence má být nějaký časový odstup u krmení kojeneckou formulí a užitím Aktiferrinu? Mohu dát Aktiferrin najednou společně s kojeneckým mlékem, aniž by se snížilo vstřebávání železa? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

určitě je vhodnější Aktiferrin kapky podávat na lžičce nebo v injekční stříkačce s kojeneckou vodou nebo ovocnou šťávou mezi dvěmi kojeními.

Pokud je tato aplikace problematická nebo je přípravek hůře snášen, lze podávat i na lžičce s odstříkaným mlékem či kojeneckým mlékem. Sníží se ale částečně vstřebatelnost železa.

Pak je asi vhodnější nechat předepsat Maltofer kapky. Zde je železo vázáno v komplexu a nedochází tak k interakcím se složkami potravy.

Počítejte s tím, že železo obvykle tmavě zbarví stolici, může se objevit zácpa.

Pěkný den,Mgr.Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, před 14 dni jsem dobrala píchaný penicilin, chtěla bych se zeptat jak dlouho se musím chránit jinak a jaká je pravděpodobnost otěhotnění při nechráněném pohlavním styku při pravidelném užívání antikoncepce. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud užíváte pravidelně hormonální antikoncepci, nemusíte se otěhotnění obávat ani při injekční aplikaci penicilinu, zvláště, pokud již byla jeho aplikace ukončena.

S pozdravemMUDr. M. Fanta, PhD.

Zobrazit odpověď

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou: čtvrtý den užívám přípravek Fromilid 500. Pozítří musím jít na svatbu a zřejmě budu nucen k nějakému přípitku. Obecně vím, že antibiotika se s alkoholem nesnáší. V příbalové informaci se výslovně nezakazuje. Jak si mám počít? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

za předpokladu, že jsou Vaše játra v pořádku a neberete jiné léky, jejichž kombinace je s klaritromycinem (FROMILID) problematická (viz příbalový leták), můžete požít malé množství alkoholu – např. přípitek. Větší množství alkoholu by však v kombinaci s užíváním klaritromycinu mohlo játra přetěžovat.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli můžu požívat alkohol, popřípadě v jakém množství, jestliže si každe ráno injekčně aplikuji Zibor 3500 IU. Děkuji.

Dobrý den,

alkohol neovlivňuje účinnost přípravku Zibor. Vzhledem k tomu, že jste v léčbě určitých zdravotních obtíží, je vhodné konzumovat alkohol pouze v rozumném množství.

Nevím, jaké případně užíváte další léky, zda jsou v pořádku jaterní testy a podobně. Obecně jedno pivo či sklenice vína není problém.

V případě, že by jste v další fázi léčby přecházel na přípravek Warfarin, pak u této léčby už je alkohol problém.

Pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda antibiotika Xorimax snižují učinek antikoncepce Lindinette a pokud ano jak dlouho po skončení léčby se má používat i jiná ochrana. Děkuji za odpověd.

Dobrý den,

při užívání uvedeného typu antibiotika je nutné použít další nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom). Antibiotikum vede k narušení normálního osídlení střeva bakteriemi a může být sníženo vstřebání hormonů antikoncepční tablety. Je doporučeno ještě týden po vysazení antibiotika používat další metody antikoncepce.

s pozdravem,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, dnes jsem začal užívat antibiotika KLACID SR 500mg… Mohu normalne jist v prubehu lecby mlecne vyrobky? Popripadne je nejake omezeni na jidlo co se na tyto tabletky nesmi…? A kavu lze take konzumovat? Mockrat dekuji za vase odpovedi.

Dobrý den,

ano, můžete se stravovat zcela normálně, vstřebávání účinné látky tohoto antibiotika není ovlivněno potravou, kávou a podobně. Antibiotikum užívejte v pravidelnou denní dobu po jídle, řádně zapijte. Při léčbě antibiotikem není pouze vhodnékonzumovat alkoholické nápoje.

V průběhu léčby lze doporučit podávání probiotik (nejlépe  alespoň se 4h odstupem od antibiotika). Jsou vhodnou prevencí zažívacích obtíží (průjmy, bolesti břicha..), které se mohou při léčbě antibiotiky objevit.

Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení proč se s lékem QUETIAPIN MYLAN 25 MG nesmí pítgrapefruitová šťáva. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

při užívání quetiapinu je dobré se vyvarovat nejen pití grapefruitové šťávy, ale i konzumaci grapefruitového ovoce. Látky obsažené v grapefruitu mohou zvýšit koncentraci quetiapinu v krvi, a tím i nebezpečně zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků quetiapinu.

Informacím o vzájemném působení léků s jinými látkami je věnováno i poslední číslo InfoLISTŮ, viz http://www.olecich.cz/infolisty-lekove-interakce-vzajemne-pusobeni-leku-a-dalsich

S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, pane doktore, může má 3letá dcera uživat společněe Sumetrolim sirup a Aerius peroralni roztok?

Dobrý den,

společné užívání uvedených léků je možné. Nezbytné je však dodržovat časové rozpětí podávání obou léků. Určitě nepodávejte oba léky současně. Mezi podáním jednoho a druhého léku by měl být vždy rozestup nejméně 1-2 hodin.

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,ráda bych Vás poprosila o radu,zda-li muzu vzít lék ibalgin 400 a sirup mucosolvan pro dospělé za sebou s nějakým časovým odstupem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

kombinace těchto léků se nevylučuje, při užívání není potřeba žádný časový odstup.Ibalgin 400mg užívejte maximálně třikrát denně 1 tabletu po jídle. Mucosolvan sirup pro dospělé dvakrát denně 10ml, druhou dávku nejpozději do 17 hodin.

S pozdravem, Mgr. Roman Staszko

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se může užívat V – Penicilin 750 mg a Femibion 800 a jak dlouho po dobrání antibiotik počkat s otěhotněním? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

uvedenou kombinaci můžete užívat společně. Čekat s otěhotněním nemusíte vůbec, penicilinová antibiotika je možné užívat i během gravidity.

S pozdravemMUDr. M. Fanta, PhD. 

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda musím brát Euthyrox pouze půl hodiny před jídlem ráno, anebo zda ho mohu brát třeba i večer 2 hodiny po jídle. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

bohužel je důležité, abyste dodržela u užívání obě stěžejní pravidla – t. j. brát hormony štítné žlázy nalačno a ráno. Podávání večer je nevhodné kvůli aktivačním účinkům na metabolismus.

S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, jsem v 30. týdnu těhotenství, od lékařky mám předepsáno užívat 2 tablety Maltoferu denně. V příbalovém letáku je uvedeno, že tablety se mohou užívat společně s jídlem nebo ihned po něm. V čem se ale informace mé lékařky a lékarnice vydávající mi tento lék liší, jsou omezení užívání ve smyslu mléčných výrobků.

Můj dotaz tedy zní – mohu Maltofer užívat, když je součástí mé stravy právě mléko nebo jiný mléčný výrobek, nebo by měly uplynout cca 2h od doby, kdy jsem mléčný výrobek požila a teprve pak mohu užít Maltofer jako je tomu např. u Tardyferonu. Jde mi o to, aby se Maltoferu vstřebalo co nejvíce.

Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemnný den.

 1. Dobrý den,
 2. mléko, mléčné výrobky, případně přípravky s vápníkem nebo dalšími minerály samozřejmě jíst můžete, ale platí omezení, že je potřeba dodržovat dvouhodinový odstup od užití přípravku se železem.
 3. S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector