Metformin a linagliptin – vše o zdraví

Metformin a linagliptin – vše o zdraví

K léčbě pacientů s diabetem 2.typu často nestačí jediné antidiabetikum a proto se užívají jejich kombinace. Na základě schválení Evropské komise registrován v EU kombinovaný přípravek Jentadueto (fixní kombinace perorálních antidiabetik linagliptinu a metforminu). Přinášíme podrobnosti.

K registraci došlo v srpnu 2012. Přípravek Jentadueto (Boehringer Ingelheim/Lilly) nabízí zjednodušenou formu podávání dvou účinných látek v jedné tabletě a vyznačuje se příznivým bezpečnostním profilem.  Evropská komise schválila fixní kombinaci linagliptinu a metforminu ke zlepšení kompenzace diabetu u dospělých pacientů s diabetem 2.

typu nedostatečně kompenzovaných maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu, metforminu a sulfonylurey, nebo těch, kteří již jsou léčeni linagliptinu a metforminu v samostatných přípravcích. Fixní kombinace linagliptinu a metforminu bude brzy po registraci k dispozici v celé Evropě.

Registrace přípravku se opírala o klinickou studii s fixní kombinací i o studie, v kterých byly hodnoceny jednotlivé komponenty samostatně.

Klinické studie

Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii, která hodnotila 791 pacientů s diabetem 2.

typu a nedostatečnou kontrolou glykémie pomocí diety a cvičení, ukázalo podávání 2,5 mg linagliptinu/1 000 mg metforminu dvakrát denně následující výsledky: snížení HbA1Co -1,7 procent oproti placebu, snížení glykémie nalačno o -60 mg/dl. Linagliptin/metformin nezpůsobil žádné významné změny v tělesné hmotnosti.

Schválení linagliptinu/metforminu vycházelo také z klinických studií, které hodnotí linagliptin a metformin jako samostatné tablety.

Bioekvivalence linagliptinu/metforminu byla prokázána v předchozí studii při současném podávání tablet linagliptinu a metforminu zdravým osobám s diabetem 2. typu. V klinických studiích se nežádoucí účinky vyskytovaly zřídka.

Gastrointestinální poruchy se vyskytovaly nejčastěji na začátku léčby linagliptinem/metforminem nebo metforminem a převážně spontánně vymizely. U léčby linagliptinem/metforminem byla hlášena srovnatelná míra výskytu průjmů jako u kombinace metforminu a placeba.

Vzhledem k vlivu základní léčby byla hypoglykémie častěji hlášena u pacientů léčených kombinací linagliptinu/metforminu a sulfonylureou oproti pacientům léčeným kombinací placeba, metforminu a sulfonylurey.

Příptravek lze použít samostatně nebo v kombinaci se sulfonylureou, což je běžně předepisovaný lék na diabetes 2. typu. Linagliptin/metformin bude v Evropě k dispozici v následujících dávkách užívaných dvakrát denně: tablety 2,5 mg linagliptinu/850 mg metforminu a tablety 2,5 mg linagliptinu/1 000 mg metforminu.

O linagliptinu

Linagliptin je inhibitorem enzymu DPP-4 (dipeptidyl-peptidáza 4). Enzym DPP-4 se podílí na inaktivaci inkretinových hormonů GLP-1 a GIP (glukagonu podobný peptid 1, na glukóze závislý inzulinotropní polypeptid).

Linagliptin zvyšuje v závislosti na hladině glukózy v krvi sekreci inzulínu a snižuje sekreci glukagonu, čímž se podílí na celkovém zlepšení glukózové homeostázy.

Linagliptin se v Evropě a Kanadě prodává pod obchodním názvem Trajenta, v USA jako Tradjenta.

Jentadueto (linagliptin/metformin HCI) tablets. EMA Summary of Product Characteristics. 2012, http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h780.htm

Haak T, Meinicke T, Jones R, Weber S, Eynatten M von, Woerle HJ Initial combination of linagliptin and metformin improves glycaemic control in type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Obesity and Metabolism. doi: 10.1111/j.1463-1326.2012.01590. Diabetes Obes Metab 2012;14:565-574.

pk

METFORMIN MYLAN – souhrnné informace

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 • Metformin Mylan 500 mg potahované tablety
 • Metformin Mylan 850 mg potahované tablety
 • Metformin Mylan 1000 mg potahované tablety
 1. Metformin Mylan 500 mg
 2. Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg, což odpovídá metforminum 390 mg.

 3. Metformin Mylan 850 mg:
 4. Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 850 mg, což odpovídá metforminum 662,9 mg.
 5. Metformin Mylan 1000 mg:
 6. Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg, což odpovídá metforminum 780 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Potahovaná tableta

Metformin Mylan 500 mg:

Bílé, kulaté, běžně konvexní, neoznačené potahované tablety. Průměr tablety přibližně 12,0 mm.

Metformin Mylan 850 mg:

Bílé, kulaté, běžně konvexní, neoznačené potahované tablety. Průměr tablety přibližně 13,50 mm.

Metformin Mylan 1000 mg:

Bílé, oválné, potahované tablety s vyraženým značením „MF“ a 3 po stranách půlicí rýhy na jedné straně a značením “G“ na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Léčba diabetu mellitus 2. typu, zvláště u pacientů s nadváhou, u nichž samotná dietní opatření a cvičení 1

nevedou k adekvátní kontrole glykemie.

 • U dospělých se mohou potahované tablety přípravku Metformin Mylan užívat samotné v rámci monoterapie nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.
 • U dětí starších 10 let a u dospívajících se mohou potahované tablety přípravku Metformin Mylan používat v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

U diabetiků 2. typu s nadváhou léčených po selhání dietních opatření v první linii metforminem bylo prokázáno snížení diabetických komplikací (viz bod 5.1).

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR > 90 ml/min):

Obvyklá zahajovací dávka je 500 mg nebo 850 mg metforminu 2krát až 3krát denně při jídle nebo po něm.

Po 10 až 15 dnech se dávka upravuje podle výsledků naměřené glykemie. Pomalé navyšování dávky vede k lepší toleranci ze strany zažívacího traktu.

 • U pacientů užívajících vysoké dávky metforminu (2 až 3 g denně) je možné nahradit dvě tablety přípravku Metformin Mylan 500 mg jednou tabletou přípravku Metformin Mylan 1000 mg.
 • Maximální doporučovaná dávka metforminu je 3 g denně, které se užívají rozděleně ve třech 3 dílčích dávkách.
 • Při zamýšleném přechodu z jiného antidiabetika se postupuje následovně: Původní léčivý přípravek vysadíme a zahájíme podávání metforminu ve výše uvedeném dávkování.

Pro dosažení lepší kontroly hladiny krevního cukru se může metformin a inzulín podávat

v kombinační terapii. Metformin se podává v obvyklé zahajovací dávce 500 mg nebo 850 mg metforminu 2krát nebo 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upravuje podle výsledků měření hladin krevního cukru.

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých 3–6 měsíců.

GFR ml/min Celková maximální denní dávka (bude rozdělena do 2–3 denních dávek) Další skutečnosti ke zvážení
60–89 3000 mg V souvislosti se zhoršením funkce ledvin může být zváženo snížení dávky.
45–59 2000 mg Před zahájením léčby metforminem mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4). Úvodní dávkou je nejvýše polovina maximální dávky.
30–44 1000 mg
5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr laktát/pyruvát.

 • V případě podezření na metabolickou acidózu se má metformin vysadit a pacienta je nutné neprodleně hospitalizovat (viz bod 4.9).

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3. Zhoršená funkce ledvin je častá u starších osob a bývá u nich bez příznaků. Zvláštní pozornost se musí věnovat situacím, kdy může ke zhoršení ledvinové funkce docházet – např. při zahajování antihypertenzivní léčby nebo diuretické léčby a při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID). U pacientů se srdečním selháním je větší riziko hypoxie a poruchy funkce ledvin. Pacienti se stabilním chronickým srdečním selháním mohou užívat metformin pouze tehdy, jsou-li pravidelně monitorovány jejich srdeční a renální funkce. U pacientů s akutním a nestabilním srdečním selháním je metformin kontraindikován (viz bod 4.3). Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin má být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5. Operace: Podávání metforminu musí být ukončeno během operace v celkové, spinální nebo epidurální anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní. Před zahájením léčby pomocí metforminu musí být potvrzena diagnóza diabetes mellitus typu II.

 • V jednoletých kontrolovaných klinických studiích nebyly zjištěny žádné účinky metforminu na růst a dospívání, dlouhodobější údaje týkající se těchto ukazatelů však nejsou k dispozici. Proto se v této souvislosti doporučuje pečlivé monitorování léčby metforminem hydrochloridem u dětí, a to zvláště v jejich předpubertálním vě­ku.

Děti ve věku od 10 do 12 let:

 • V kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících bylo zahrnuto pouze 15 subjektů ve věku mezi 10 a 12 lety. Účinnost a bezpečnost metforminu u těchto dětí se sice nelišily od účinnosti a bezpečnosti u starších dětí a dospívajících, avšak při předepisování daného přípravku dětem ve věku mezi 10 až 12 lety se doporučuje zvláštní opatrnost.
 • Všichni pacienti mají pokračovat v dodržování své diety s pravidelným rozložením příjmu cukrů během dne. Pacienti s nadváhou musejí i nadále dodržovat svou dietu s omezeným obsahem energie.
 • Pravidelně se musí provádět obvyklé laboratorní vyšetření zaměřené na monitorování diabetu.
 • Samotný metformin hypoglykemii nevyvolává, opatrnost je však nutná při jeho užívání v kombinaci s inzulínem nebo jinými antidiabetiky (například deriváty sulfonylmočoviny nebo meglitinidu).

Lékaři by měli upozornit pacienty na riziko laktátové acidózy a její příznaky.

 • 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
 1. Souběžné použití se nedoporučuje
 2. Alkohol:
 3. Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.
 4. Vyhýbejte se konzumaci alkoholu a léčivých přípravků s obsahem alkoholu.
 5. Jodové kontrastní látky:
 6. Intravaskulární podávání jodových kontrastních látek může vést k ledvinovému selhání, což vyvolává akumulaci metforminu a zvýšené riziko laktátové acidózy.

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4. Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, zvláště kličková. Při zahájení nebo užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce. Léčivé přípravky s vnitřní hyperglykemickou aktivitou (např. glukokortikoidy (systémové a lokální) a sympatomimetika) Může být nutné častější sledování hladiny glykemie, zvláště v úvodu léčby. V případě nutnosti upravte dávkování metforminu během léčby s příslušným léčivým přípravkem a při jeho vysazení.

 • Transportéry pro organické kationty (OCT)
 • Metformin je substrátem pro oba transportéry OCT1 a OCT2.
 • Souběžné podávání metforminu s
 • inhibitory OCT1 (jako je verapamil) může snížit účinnost metforminu;
 • induktory OCT1 (jako je rifampicin) může zvýšit gastrointestinální absorpci a účinnost metforminu;
 • inhibitory OCT2 (jako je cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim, vandetanib, isavukonazol) může snížit renální vylučování metforminu, což povede ke zvýšení koncentrace metforminu v plazmě;
 • inhibitory obou OCT1 a OCT2 (jako krizotinib, olaparib) může ovlivnit účinnost a renální eliminace metforminu.

Opatrnost je proto doporučována, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin, kdy tyto léky jsou podávány současně s metforminem, protože koncentrace metforminu v plazmě se může zvýšit. Jestliže je potřebné, úprava dávky metforminu může být zvažována, jelikož inhibitory OCT / induktory mohou mít vliv na účinnost metforminu. Těhotenství Nekontrolovaný diabetes během těhotenství (gestační nebo trvalý) je spojený se zvýšeným rizikem vrozených vad a perinatální úmrtnosti. Omezené množství údajů o použití metforminu u těhotných žen neukazuje na zvýšené riziko vrozených vad a perinatální úmrtnosti. Studie u zvířat nenasvědčují škodlivým účinkům, které by ovlivňovaly těhotenství, embryonální nebo fetální vývoj, porod či poporodní vývoj (viz bod 5.3). Jestliže žena plánuje těhotenství nebo v průběhu těhotenství, se nedoporučuje léčit diabetes metforminem. K udržení hladiny glukózy v krvi co možná nejblíže fyziologické úrovni se používá inzulín. Snižuje se tak nebezpečí fetálních malformací. Kojení Metformin se vylučuje do lidského mateřského mléka. U kojených novorozenců/kojenců nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nicméně vzhledem k omezenému množství dat se kojení během léčby metforminem nedoporučuje. O případném přerušení kojení je nutné rozhodnout na základě posouzení přínosů kojení pro dítě a možného rizika rozvoje nežádoucích účinků u dítěte. Fertilita Fertilita samců ani samic potkanů nebyla metforminem ovlivněna, pokud byl podáván v dávce až 600 mg/kg/den, což je přibližně trojnásobek maximální doporučené denní dávky pro člověka vztažené k povrchu lidského těla. Monoterapie použitím metforminu nevyvolává hypoglykemii, a proto nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak pacienti by měli být upozorněni na nebezpečí hypoglykemie při užívání metforminu v kombinaci s jinými léčivými přípravky proti diabetu (sulfonylmočoviny, inzulín nebo meglitinidy). Při zahájení léčby byly nejčastějšími nežádoucími účinky nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu, které ve většině případů spontánně odezněly. Aby se těmto příznakům předešlo, je doporučeno užívat metformin ve 2 až 3 denních dávkách a dávky zvyšovat pomalu.

 1. Při léčbě pomocí metforminu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu je definována následujícím způsobem:
 2. Velmi časté (>1/10)
 3. Časté (>1/100 až 1/1 000 až 1/10 000 až < 1/1 000)
 4. Velmi vzácné (400 ml/min, což svědčí o skutečnosti, že se metformin vylučuje glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po podání perorální dávky je zdánlivý terminální poločas vylučování přibližně 6,5 hodiny. Při poruše funkce ledvin se renální clearance ledvinami snižuje úměrně ke kreatininu, a proto se eliminační poločas prodlužuje. Tato skutečnost vede ke zvýšeným hladinám metforminu v plazmě. Charakteristiky u zvláštních skupin pacientů Porucha funkce ledvin Dostupné údaje týkající se pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin jsou vzácné a v této podskupině nelze spolehlivě určit systémovou expozici metforminu na rozdíl od subjektů s normálními renálními funkcemi. Proto je třeba přizpůsobit dávkování s přihlédnutím ke klinické účinnosti/sná­šenlivosti (viz bod 4.2). Pediatrická populace: Studie s jednorázovými dávkami: Po podání jednorázových dávek metforminu 500 mg vykazovali pediatričtí pacienti podobný farmakokinetický profil jako ten, který je zaznamenáván u zdravých dospělých. Studie s opakovanými dávkami: Údaje jsou omezeny pouze na jednu studii. Po opakovaných dávkách 500 mg podávaných dvakrát denně po dobu 7 dní u pediatrických pacientů se maximální plazmatická koncentrace (Cmax) a systémová expozice (AUC0-t) ve srovnání s diabetiky léčenými opakovanými dávkami 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní snižovaly přibližně o 33 % respektive o 40 %. Protože se dávka individuálně titruje podle glykemické kontroly, nemá toto zjištění žádný zásadní klinický význam. Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení karcinogenního potenciálu, reprodukční vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
  1. Jádro tablety:
  2. Povidon K30
  3. Magnesium-stearát
  4. Potahová vrstva:
  5. Hypromelóza
  6. Hyprolóza
  7. Makrogol 400
  8. Makrogol 8 000

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  • PVC/Al blistry: 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120 a 180 tablet v balení.
  • HDPE lahvičky s PP uzávěrem: 30, 100, 180, 200, 300, 400, 500 a 1000 tablet v balení.
  • Vícečetné balení s blistry obsahující 180 tablet (2 balení po 90 tabletách) (pouze Metformin Mylan 850 mg a Metformin Mylan 1000 mg).
  • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  Žádné zvláštní požadavky.

  1. Mylan Ireland Limited
  2. Unit 35/36 Grange Parade
  3. Baldoyle Industrial Estate
  4. Dublin 13
  5. Irsko
  • Metformin Mylan 500 mg : 18/177/10-C

Jentadueto 2.5 mg/850 mg Film-coated Tablets

This information is intended for use by health professionals

Jentadueto 2.5 mg/850 mg film-coated tablets

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg film-coated tablets

Jentadueto 2.5 mg/850 mg film-coated tablets

Each tablet contains 2.5 mg of linagliptin and 850 mg of metformin hydrochloride.

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg film-coated tablets

Each tablet contains 2.5 mg of linagliptin and 1,000 mg of metformin hydrochloride.

For the full list of excipients, see section 6.1.

Film-coated tablet (tablet).

Jentadueto 2.5 mg/850 mg film-coated tablets

Oval, biconvex, light orange, film-coated tablet of 19.2 mm x 9.4 mm debossed with „D2/850“ on one side and the company logo on the other.

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg film-coated tablets

Oval, biconvex, light pink, film-coated tablet of 21.1 mm x 9.7 mm debossed with ”D2/1000″ on one side and the company logo on the other.

 • Jentadueto is indicated in adults with type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control:
 • • in patients inadequately controlled on their maximally tolerated dose of metformin alone
 • • in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, in patients inadequately controlled with metformin and these medicinal products
 • • in patients already being treated with the combination of linagliptin and metformin as separate tablets.

(see sections 4.4, 4.5 and 5.1 for available data on different combinations).

 1. Posology
 2. Adults with normal renal function (GFR ≥90 ml/min)
 3. The dose of antihyperglycaemic therapy with Jentadueto should be individualised on the basis of the patient's current regimen, effectiveness, and tolerability, while not exceeding the maximum recommended daily dose of 5 mg linagliptin plus 2,000 mg of metformin hydrochloride.
 4. Patients inadequately controlled on maximal tolerated dose of metformin monotherapy

For patients not adequately controlled on metformin alone, the usual starting dose of Jentadueto should provide linagliptin dosed as 2.5 mg twice daily (5 mg total daily dose) plus the dose of metformin already being taken.

 • Patients switching from co-administration of linagliptin and metformin
 • For patients switching from co-administration of linagliptin and metformin, Jentadueto should be initiated at the dose of linagliptin and metformin already being taken.
 • Patients inadequately controlled on dual combination therapy with the maximal tolerated dose of metformin and a sulphonylurea

The dose of Jentadueto should provide linagliptin dosed as 2.5 mg twice daily (5 mg total daily dose) and a dose of metformin similar to the dose already being taken. When linagliptin plus metformin hydrochloride is used in combination with a sulphonylurea, a lower dose of the sulphonylurea may be required to reduce the risk of hypoglycaemia (see section 4.4).

Patients inadequately controlled on dual combination therapy with insulin and the maximal tolerated dose of metformin

The dose of Jentadueto should provide linagliptin dosed as 2.5 mg twice daily (5 mg total daily dose) and a dose of metformin similar to the dose already being taken. When linagliptin plus metformin hydrochloride is used in combination with insulin, a lower dose of insulin may be required to reduce the risk of hypoglycaemia (see section 4.4).

For the different doses of metformin, Jentadueto is available in strengths of 2.5 mg linagliptin plus 850 mg metformin hydrochloride and 2.5 mg linagliptin plus 1,000 mg metformin hydrochloride.

Special populations

Elderly

As metformin is excreted by the kidney, Jentadueto should be used with caution as age increases. Monitoring of renal function is necessary to aid in prevention of metformin-associated lactic acidosis, particularly in the elderly (see sections 4.3 and 4.4).

Renal impairment

A GFR should be assessed before initiation of treatment with metformin containing products and at least annually thereafter. In patients at an increased risk of further progression of renal impairment and in the elderly, renal function should be assessed more frequently, e.g. every 3-6 months.

Factors that may increase the risk of lactic acidosis (see 4.4) should be reviewed before considering initiation of metformin in patients with GFR

Metformin: Oblíbený lék na cukrovku čelí vážnému podezření

Lék metformin, který se užívá k léčbě cukrovky 2. typu, se v posledních dnech ocitl pod drobnohledem úřadů po celém světě. V Singapuru v něm bylo nalezeno stopové množství látky NDMA, jež je klasifikována jako možný karcinogen.

Nic zatím nenasvědčuje, že by ji obsahovala i evropská verze, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nicméně začala situaci monitorovat. Vše bedlivě sleduje i český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má pro Čechy vzkaz.

Vyšetřování metforminu zahájil začátkem prosince americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Reagoval na zjištění svého singapurského protějšku, který v léku nalezl stopové množství potenciálně nebezpečné látky. NDMA, celý názvem N-nitrosodimethylamin, vzbuzuje v lékařském oboru dlouhodobě obavy, byť na základě studií na zvířatech.

„Je přítomen v některých potravinách a ve vodě. Neočekává se však, že by při požití ve velmi nízkém množství způsobil poškození zdraví, nicméně přítomnost toto nečistoty je v léčivých přípravcích dle současných standardů z dlouhodobého hlediska nepřípustná,“ píše o NDMA SÚKL.

V minulosti již musel některé léky kvůli podezření na obsah této látky stáhnout. Problém se týkal například některých léků na krevní tlak známých jako sartany. Držitelé rozhodnutí o registraci těchto přípravků byli vyzvání, ať přítomnost nečistot v lékách sníží.

SÚKL vzkazuje: Pokračujte v užívání léků

Zda zahájit novou revizi metforminu, aktuálně zvažuje i britská léková agentura MHRA. Upozorňuje nicméně, že než dojde k jasnému stanovisku, cukrovkáři by měli pokračovat v užívání léku jako doposud. „Rizika vzniklá z nedostatečné léčby cukrovky jsou mnohem větší než možný efekt nízké úrovně NDMA,“ uvedla mluvčí agentury.

Problém neunikl rovněž lékovému úřadu EU. „EMA si je vědoma toho, že stopové množství nečistoty NDMA bylo nalezeno v přípravku pro léčbu cukrovky metforminu mimo EU,“ informovala instituce.

„V tuto chvíli nejsou žádná data, která by indikovala, že zasažen byl i metformin v Evropské unii. Evropské úřady jsou v kontaktu s drželi rozhodnutí o registraci v EU ohledně testování léčivých přípravků na obsah této nečistoty, o dalším vývoji budou informovat,“ napsala také.

SÚKL vzkazuje cukrovkářům: Lék užívejte zatím dál

Podobně hovoří český SÚKL. I on podotýká, že neléčená cukrovka je horší než požití extrémně nízké úrovně NDMA. „Pacientům proto doporučujeme pokračovat v užívání jejich léků s obsahem metforminu obvyklým způsobem.

Rizika z nedostatečné léčby cukrovky jsou mnohem závažnější než možné účinky stopových hladin NDMA v léku.

Zdravotničtí pracovníci by také měli pacientům připomenout, jak je důležité mít léčbu cukrovky pod kontrolou,“ uvádí úřad.

„SÚKL společně s EMA sledují nové informace o nečistotách, jako je NDMA, a v případě identifikovaného rizika přijmou opatření na ochranu zdraví pacientů,“ dodává.

S cukrovkou bojuje téměř milion Čechů

Metformin se užívá buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě cukrovky 2. typu. Pacientům pomáhá tak, že snižuje tvorbu glukózy v těle a absorpci ze střev.

Často se o něm dokonce mluví jako základu léčby diabetu – je šetrný k organismu a pacienti po něm nepřibývají na váze.

 V Česku metformin patří mezi nejoblíbenější léčiva pro cukrovkáře, na trhu je k dostání pod několika obchodními názvy.

Cukrovka 2. typu je výrazně častější než 1. typu, činí až 90 procent všech případů cukrovky. Mezi její největší rizikové faktory jsou považovány obezita a dědičné dispozice.

Může se projevit nadměrnou žíznivostí, častým hladem a častým močením. Pacient má při cukrovce 2. typu metabolickou poruchu způsobenou zvýšenou hladinou glukózy v těle.

Zároveň má relativní nedostatek a rezistenci inzulinu.

To je rozdíl od cukrovky 1. typu, při níž má pacient absolutní nedostatek inzulinu. Cukrovou 2. typu trpí v Česku zhruba 800 tisíc lidí.


Linagliptin v léčbě diabetes mellitus 2. typu: současný stav a perspektivy

Interní Med. 2013; 15(10): 292-297

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc., MUDr.Pavel Trachta III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vzhledem k celosvětově stoupající prevalenci diabetu 2. typu a jeho komplikací je stále větší pozornost věnována novým možnostem jeho léčby. Zatímco metformin zůstává jednoznačně lékem první volby, optimální lék do kombinace k metforminu je stále předmětem intenzivních diskuzí.

Skupina inhibitorů dipeptidyl peptidázy-4 (DPP-4) představuje velmi nadějnou volbu s dobrou účinností a s minimem nežádoucích účinků, které se často vyskytují při podávání derivátů sulfonylurey. Linagliptin je jedním z představitelů DPP-4 inhibitorů, který se od dalších léků této skupiny odlišuje unikátní farmakokinetikou.

Ta umožňuje jeho podávání nejen diabetikům 2. typu bez komplikací, ale též pacientům ve všech stadiích renální a jaterní insuficience bez nutnosti úpravy dávky a s minimálním rizikem lékových interakcí. Cílem tohoto sdělení je shrnout informace týkající se využití linagliptinu v léčbě diabetu 2.

typu a diskutovat jeho postavení v současném algoritmu léčby tohoto onemocnění. Kromě prokázaných klinických účinků budou diskutovány i nové poznatky týkající

se potenciální kardio- a nefroprotektivity linagliptinu.

Klíčová slova: diabetes mellitus, DPP-4 inhibitory, linagliptin, farmakokinetika, algoritmus léčby diabetu

Increased prevalence of type 2 diabetes and its complications worldwide emphasizes the importance of its novel treatment options. While metformin is clearly considered a first-choice treatment optimal add-on medication to metformin is still intensively discussed.

The group of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4) represents a very promising option with good efficacy and low risk of side effect that are commonly present with the use of traditional sulphonylureas. Linagliptin is one of the representatives of DPP-4 inhibitors differing from other members of this group by unique pharmacokinetics.

This feature enables its administration to not only type 2 diabetics without complications but also to patients with all stages of renal or liver impairment without a need of dose adjustment and with low risk of drug to drug interactions.

The aim of this paper is to review current information concerning the use of linagliptin in the treatment of type 2 diabetes and to discuss its role in the current treatment algorithm of this disease. In addition to well-established clinical effects,

novel findings concerning potential cardio- and nephroprotectivity of linagliptin will be discussed.

Keywords: diabetes mellitus, DPP-4 inhibitors, linagliptin, pharmacokinetics, diabetes treatment algorithm

Zveřejněno: 15. říjen 2013

 1. O'Rahilly S. Science, medicine, and the future. Non-insulin dependent diabetes mellitus: the gathering storm. Bmj 1997; 314: 955-959. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 2. Newton CA, Young S. Financial implications of glycemic control: results of an inpatient diabetes management program. Endocrine practice: official journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists 2006; 12(Suppl 3): 43-48. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 3. Colwell L, Quinn L. Glycemic control and heart disease. Nurs Clin North Am 2001; 36: 321-331. Přejít na PubMed…
 4. Reaven G. Metabolic syndrome: pathophysiology and implications for management of cardiovascular disease. Circulation 2002; 106: 286-288. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 5. Blonde L. Current challenges in diabetes management. Clin Cornerstone 2005; 7(Suppl 3): S6-17. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 6. Ravussin E, Smith SR. Increased fat intake, impaired fat oxidation, and failure of fat cell proliferation result in ectopic fat storage, insulin resistance, and type 2 diabetes mellitus. Ann N Y Acad Sci 2002; 967: 363-378. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 7. Colwell JA. Multifactorial aspects of the treatment of the type II diabetic patient. Metabolism: clinical and experimental 1997; 46: 1-4. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 8. Škrha Jea. Diabetologie. 1. vydání ed. Praha: Galén 2009.
 9. Bell D. Pathophysiology of type 2 diabetes and its relationship to new therapeutic approaches. Diabetes Educ 2000; 26(Suppl): 4-7.
 10. Reaven G, Abbasi F, McLaughlin T. Obesity, insulin resistance, and cardiovascular disease. Recent Prog Horm Res 2004; 59: 207-223. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 11. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, Pyorala K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. The New England journal of medicine 1998; 339: 229-234. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 12. Begg IS. Diabetic retinopathy: a review of general medical factors in patient care. Can J Ophthalmol 1984; 19: 159-168.
 13. Marks JB, Raskin P. Nephropathy and hypertension in diabetes. Med Clin North Am 1998; 82: 877-907. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 14. Detournay B, Simon D, Guillausseau PJ, Joly D, Verges B, Attali C, Clement O, Briand Y, Delaitre O. Chronic kidney disease in type 2 diabetes patients in France: prevalence, influence of glycaemic control and implications for the pharmacological management of diabetes. Diabetes & metabolism 2012; 38: 102-112. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 15. Holst JJ, Gromada J. Role of incretin hormones in the regulation of insulin secretion in diabetic and nondiabetic humans. American journal of physiology 2004; 287: E199-206. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector