Prevence osteoporózy – Vše o zdraví

Osteoporóza je jedním z nejčastějších onemocnění kostí. Vyznačuje se především řídnutím kostní hmoty a její zvýšenou křehkostí. V důsledku toho tak může mnohem snáz docházet ke zlomeninám, a to i při drobných úrazech.

Řídnutí kostní hmoty je pomalý a obvykle bezpříznakový proces, takže často onemocnění zaregistrujeme až kvůli první zlomenině (typicky se jedná o zlomeniny předloktí, paže, obratle nebo kyčle), případně při snížení tělesné výšky doprovázeném dlouhodobou bolestí zad.

Prevence osteoporózy - Vše o zdraví

Prevence osteoporózy - Vše o zdraví Komu hrozí rozvoj osteoporózy?

Výskyt osteoporózy se zvyšuje s věkem, kdy typicky jsou nejvíce postiženy ženy po menopauze, což souvisí s ukončením tvorby pohlavních hormonů.

Osteoporóza se však nevyhýbá ani mužům, u nichž pak významně častěji zjistíme při vyšetření také jiné onemocnění (včetně nedostatečné tvorby mužského pohlavního hormonu – testosteronu), které může osteoporózu způsobit.

Osteoporóza se může ale objevit v jakémkoliv věku, a to zejména u kuřáků nebo osob nadužívajících alkohol a dále u osob trpících některými nemocemi jater, ledvin, střev, žláz s vnitřní sekrecí či u osob užívajících léky jako kortikoidy, cytostatika, antiepileptika, antidepresiva apod.

Prevence osteoporózy - Vše o zdraví Diagnostika osteoporózy

Diagnóza osteoporózy je založena na denzitometrickém vyšetření (nenáročné rentgenové vyšetření), které hodnotí hustotu kostního minerálu obvykle v oblasti bederní páteře a krčku kyčelní kosti (případně na předloktí). Pro konečné stanovení diagnózy je ovšem potřeba vyloučení jiných kostních chorob (obvykle pomocí laboratorního a případně dalšího rentgenového vyšetření).

Jste ohroženi osteoporózou?

Pokud na jednu nebo více otázek v dotazníku odpovíte ano, zvažte denzitometrické vyšetření.

 • Utrpěli Váš otec nebo Vaše matka zlomeninu horního konce kosti stehenní (zlomeninu „krčku“)?
 • Utrpěl/a jste po 50. roce věku zlomeninu dolního konce předloktí, pažní kosti, bércové kosti, pánve nebo dokonce horního konce kosti stehenní či těla páteřního obratle či jinou zlomeninu při malém úrazu?
 • Snížila se vaše tělesná výška od 20 let o více než 6 cm?
 • Léčíte se pro zánětlivé kloubní choroby, roztroušenou sklerózu, závažné onemocnění ledvin, jater nebo střev?
 • Užíváte nebo užíval/a jste dlouhodobě léčivé přípravky ve formě tablet nebo infuzí obsahující kortikoidy?

Jak na léčbu?

Po zjištění osteoporózy jsou doporučována režimová opatření:

 • zanechání kouření,
 • omezení konzumace alkoholu,
 • zvýšení pohybové aktivity – ideální je např. „nordic walking“ ,
 • užívání vápníku, vitamínu D a specifické léčby, která je (při pravidelném a dlouhodobém užívání) schopna významně snížit riziko zlomeniny.

Riziko rozvoje osteoporózy je možné snížit zdravým životním stylem, kvalitní stravou a dostatečnou pohybovou aktivitou. Myslete na zdraví Vašich kostí a nechte se včas vyšetřit v lékařské ordinaci.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Zdroje:
1. Svedbom A et al. Arch Osteoporos. 2013:8;137.
2. Palička V. Je péče o pacienty s osteoporózou v České republice dostatečná? Remedia 2019; 29: 258–261.
3. Sotorník I. Osteoporóza – epidemiologie a patogenze. Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 6): 84-87

4. Rosa J., Šenk F., Palička V. Diagnostika a léčba postmenopauzální osteoporózy. Osteologický bulletin 2015; 4(20): 150-175.

Co je osteoporóza?

Osteoporózou rozumíme progredující systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem anorganické i organické složky kosti, poruchou její mikrostruktury, zhoršenou kvalitou kosti, a tím i zvýšenou náchylností ke zlomeninám.

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, které postihuje především ženy po menopauze, ale i ženy a muže v pokročilých věkových kategoriích. Nejčastějším důsledkem osteoporózy jsou zlomeniny.

Typickými osteoporotickými zlomeninami jsou zlomeniny obratlů, zlomeniny předloktí (Collesova fraktura) a zlomeniny krčku stehenní kosti, která je klinicky nejzávažnější. Zlomeniny krčku stehenní kosti téměř vždy vyžadují hospitalizaci.

Lidé, kteří takovou zlomeninu utrpí, mohou mít velké problémy se samostatnou chůzí a jsou ohroženi dlouhodobou či dokonce trvalou invaliditou. Může se jim snížit tělesná výška, mohou se u nich objevit bolesti páteře a různé deformace, v krajním případě může osteoporóza způsobit dokonce i smrt.

V České republice je každoročně hospitalizováno 19 000 nemocných se zlomeninou krčku kosti stehenní a téměř 20 % nemocných zemře do jednoho roku na komplikace spojené s tímto úrazem, zejména infekční komplikace (zápal plic) při dlouhodobém upoutání na lůžku. Nemocní, kteří přežijí jeden rok po zlomenině proximálního femuru, jsou pak až ve dvou třetinách případů odkázáni na pomůcky a pomoc okolí a až polovina zůstává imobilizována nebo odkázána na ústavní péči.

Podle statistických údajů trpí osteoporózou 7–8 % obyvatelstva České republiky. Každá třetí žena a pátý muž utrpí v životě některou z osteoporotických zlomenin. Po 65. roce věku se riziko výskytu zlomeniny zvyšuje až na 40 %. Po 70.

roce je vysoká pravděpodobnost vzniku kompresivní zlomeniny obratle u každé druhé ženy. Osteoporóza je tedy epidemiologicky závažné onemocnění, které má kromě utrpení nemocných i důsledky sociální a ekonomické.

Náklady na léčbu a osteoporózy, a léčbu akutní fáze i doléčení zlomeniny proximálního femuru jsou značné.

Jak osteoporóza vzniká

Osteoporóza vzniká ve chvíli, kdy proces odbourávání staré kostní hmoty není dostatečně vyvažován vznikem nové kostní tkáně. Kostní hmota je spotřebovávána rychleji, než je nahrazována novou, a v důsledku toho se kosti oslabují a stávají se náchylnými ke zlomeninám.

Prevence osteoporózy - Vše o zdraví

Projevy osteoporózy

Osteoporóza probíhá dlouho bez příznaků, bývá zjištěna náhodně v rámci rentgenových vyšetření z jiné indikace nebo při cíleném vyšetření rizikových osob.

Hlavním příznakem osteoporózy jsou až zlomeniny, které vznikají při nepřiměřeně malém úrazu, prudkém pohybu nebo zvedání břemene. Při rozvinuté chorobě může být pociťována bolest v zádech a dlouhých kostech.

Osteoporóza bývá nezřídka také projevem jiných závažných onemocnění.

Diagnostika & léčba osteoporózy

Základním kamenem diagnostiky zůstává metoda zvaná denzitometrie, tj. měření hustoty kostního minerálu (BMD – bone mineral density). Vyšetření denzitometrem je zcela nebolestivé.

Trvá zhruba 15 minut, nevpravuje se před ním ani po něm do těla žádná látka a nepředstavuje tak významnou zátěž pro pacienta.

Na základě BMD testu pak může lékař rozhodnout, zda je zapotřebí léčba, která by napomohla zastavit ztrátu kostní hmoty a redukovat riziko vzniku dalších zlomenin.

Prevence osteoporózy - Vše o zdraví

Léčba osteoporózy je komplexní proces vyžadující aktivní spolupráci nemocného. Jejím cílem je předcházet úbytku kostní hmoty dříve, než se osteoporóza projeví zlomeninou a zvýšit hustotu a kvalitu kostního minerálu. Hlavním cílem medikamentózní léčby je snížení rizika kostních zlomenin.

Racionální rozhodování o této léčbě by mělo vycházet z posouzení přínosu pro pacienta, riziku nežádoucích účinků a odhadu rizika vzniku zlomeniny. Největší prospěch pochopitelně přinese léčba u osob s nejvyšším rizikem. Riziko se vyjadřuje jako pravděpodobnost, že daná osoba prodělá během dalších 10 let života kostní zlomeninu.

Závisí především na kostní denzitně, věku, anamnéze prodělaných zlomenin a rizikových faktorech jako kouření, genetická predispozice a nedostatek pohybové aktivity. Přesné stanovení rizika je obtížné, k odhadu slouží algoritmy, které vycházejí z údajů epidemiologických studií.

V léčbě osteoporózy se využívají léky snižující kostní resorpci (antiresorpční) a léky stimulující kostní novotvorbu (osteoanabolické). V léčbě klinických projevů a komplikací se navíc používá i terapie symptomatická – úleva od bolesti, fyzikální léčba a rehabilitace.

U každého člověka je doporučováno zajištění dostatečného příjmu vápníku a vitaminu D a režimová opatření jako základ každé léčby osteoporózy i prevence vzniku osteoporotických zlomenin.

Prevence osteoporózy

U primární prevence je základem úprava životního stylu s dostatkem pohybu a přiměřená životospráva. V rámci životosprávy je nezbytné nekouřit, zvýšit konzumaci stravy s dostatkem vápníku a vitaminu D a omezit příjem alkoholu. Doporučuje se provádění aktivit s dostatkem vhodného pohybu, jako je například pěší turistika apod.

V rámci sekundární prevence se jedná především o časný záchyt onemocnění v rámci preventivních nebo jiných vyšetření na základě anamnézy a klinického stavu. Vždy je třeba zhodnotit klinický stav pacienta a na jeho základě odeslat pacienta na specializované pracoviště na denzitometrické vyšetření a stanovení či vyloučení diagnózy. Další postup pak doporučí specialista – osteolog.

Výživa při osteoporóze

Co je osteoporóza

Osteoporóza je odvozena od řeckých slov osteo- kost a poros- otvor. Je charakteristická tzv. řídnutím kostí, ztenčujícími se trámci kostí, vedoucím ke křehnutí a snazšímu zlomení. Nejčastěji postihuje krček stehenní kosti- femur, předloktí- radius a ulna, páteřní obratle.

Rizikové faktory

 • Onemocnění postihuje primárně ženy ve vyšším věku.
 • Ženy jsou tímto onemocněním ohroženy často již v období menopauzy a po ní, kdy dochází ke snížení hladiny pohlavních hormonů.
 • Stejně tak jsou ohroženi jedinci, kteří mají stereotypní stravu a také osoby s nízkou nebo nulovou fyzickou aktivitou. Sedavý způsob života vede k odbourávání kosti a její nedostačené novotvorbě.
 • Osteoporózou mohou být ohrožení také kuřáci, osoby s velmi nízkou hmotností, pravidelní konzumenti alkoholu, či lidé užívající některé druhy léků (např. glukokortikoidy).
 • Dnes již není výjimkou, že je osteoporóza diagnostikována i u mladých lidí.
Zajímavé:  Brusinky - vše o zdraví

Základy prevence

Základní pilíře zdravé výživy v prevenci osteoporózy jsou potraviny bohaté na:

 • vitamin D
 • vápník
 • hořčík
 • vitamin K
 • fosfor

Je důležité omezit požívání alkoholických nápojů a zanechat kouření. Společně s výživou je potřeba dbát také na pravidelnou pohybovou aktivitu. Jako velmi prospěšný se ukazuje být odporový trénink, při kterém se hustota kostí zvyšuje. Je však vítaný jakýkoliv pravidelný pohyb, důležité je, že při něm posilujeme svalovou hmotu a podporujeme stabilitu kostry.

Potraviny vhodné v prevenci a léčbě osteoporózy

Vápník

Zcela zásadní jsou ve výživě potraviny bohaté na vápník. V tabulce níže jsou vybrány nejvýznamnější zdroje vápníku s množstvím vápníku na obvyklou porci.

U osob trpících osteoporózou nebo osob rizikových, je potřeba dbát na zvýšený přísun vápníku, ideálně v množství 1000–1200 mg/ den. Lze jej čerpat z rostlinných i živočišných potravin, v živočišné podobě je lépe vstřebatelný.

Důležité je příjem potravin vhodně rozdělit do několika porcí během dne a zároveň naplánovat jednu porci na noc, abychom využili vstřebatelnost vápníku do organismu na maximum.

Potravina Obvyklá porce Obsah vápníku v porci (mg)
Sýr Ementál 30 g/ 2 plátky 266
Sýr Eidam 30% tuku v sušině 30 g/ 2 plátky 207
Sýr Niva 40 g 254
Tvaroh měkký tučný 100 g 366
Jogurt bílý 150 g 270
Mandle- jádra 26 g/ 12 mandlí 62,4
Sýr žervé 15 g/ 1 lžička 48
Sardinky v oleji 100 g 354
Kefír 225 g/ 1 sklenice 270
Mléko polotučné- 2 % tuku 210 g/ 1 sklenice 235

Zdroj: https://www.ikem.cz/cs/osteoporoza-prevence-a-lecba/a-1998/

Vitamín D

Společně s vápníkem je potřeba myslet na dostatek vitamínu D, který je nezbytný pro účinnou absorpci a zpracování vápníku ve střevě a celkový metabolismus kostí. Doporučený denní příjem vitamínu D je 400 IU do 50 let věku a 800 IU nad 50 let věku. Nedostatek vitamínu D je i v našem podnebním pásmu relativně častý.

Důvodem může být malá expozice slunci, především u starších osob, které již nechodí tolik ven nebo časté užívání ochranných prostředků s UV faktorem.

Zde je potřeba zmínit, že je důležité chránit kůži před UV zářením, nicméně je dobré alespoň v malých pravidelných dávkách vystavili kůži slunci i bez ochranných krémů, abychom načerpali vitamin D.

Dále můžeme vitamín D získat z potravin, nejčastěji z ryb a mléčných výrobků. Orientační množství vitamínu D ve vybraných potravinách je uvedeno v tabulce níže.

Vitamín D i vápník můžeme hledat i v rostlinných zdrojích.

Je však potřeba brát v úvahu, že rostlinné zdroje mohou obsahovat látky, narušující vstřebávání vápníku, jako jsou fytáty (v obilovinách) nebo kyselina šťavelová (u zelených druhů zeleniny).

I nadměrné množství vlákniny může omezovat vstřebávání vápníku, proto je dobré, tyto potraviny v jídelníčku konzumovat odděleně od potravin s vysokým obsahem vápníku.

Pokud je potřeba suplementovat vápník nebo vitamin D z důvodu jeho nedostatečného množství ve stravě nebo omezenému vstřebávání, lze tak učinit za asistence lékaře. Pravdou ale zůstává, že nejlépe využité budou vitamíny a minerály ve své přirozené formě a je proto důležité dbát na pestrou stravu po celý svůj život.

Potravina Vitamín D (IU)
Losos 480
Makrela 120
Pstruh mořský 440
Sardinka 400
Sardinky v oleji 200
Sardinky v tomatu 320
Sleď nakládaný 640
Sleď 920
Sumec 20
Šproty 520
Tuňák 240
Tuňák v oleji 120
Úhoř 1600
Uzený losos 200
Ementál 45 % 120
Gouda 40
Máslo 40
Parmezán 24
Šlehačka 40

Zdroj: https://www.ikem.cz/cs/osteoporoza-prevence-a-lecba/a-1998/

Jste pohodlní a nemáte dostatek pohybu? V tom případě hrozí vznik osteoporózy i vám

Osteoporóza je metabolické kostní onemocnění, které je způsobeno řídnutím kostní tkáně jako důsledek ubývání vápníku.

Osteoporóza postihuje převážně starší ženy ve věku nad 65 let, ale bohužel se v současnosti velmi výrazně rozšiřuje napříč celou populací kvůli celkové změně životního stylu.

Hlavním důvodem je nedostatek pohybu, který je základním pilířem prevence. Spolu s pohybem je pro prevenci nutné také doplňování vitamínu D a vápníku. Radí MUDr. Petr Grenar.

Prvním příznakem začínající osteoporózy je bolest kostí – především v holeních a kyčlích. Následně mohou vznikat, zlomeniny, které nemají velkou mechanickou příčinu. I při minimálním pádu může nastat velká zlomenina.

Ve vyšším věku se pak snižuje výška skeletu a může vzniknout na páteři i viditelný „hrb“. Celkově se pohybový aparát projevuje značnou ztuhlostí.

  Je také nutné se zamyslet nad věkem i pohlavím pacienta, i nad tím, jaká byla anamnéza u jeho rodičů i sourozenců.

Za vše může především pohodlnost

Osteoporóza tu jako nemoc byla vždy, ale dříve se lidé nedožívali tak vysokého věku.  V současné době navíc osteoporóza představuje opravdu velký problém díky celkové změně  životního stylu.

Jsme pohodlní, mnoho fyzicky náročných činností za nás dělají stroje a z našeho životního stylu přirozeně vypadává jeden z důležitých faktorů prevence osteoporózy. A to je pohyb.

V rámci různých zdraví prospěšných diet a metabolických řešení můžete sice do těla doplňovat důležité vitaminy a minerály, ale pokud chybí pohyb, kost se nezpevní tak, jak by měla.

Klíčovými stavebními kameny kosti je především vitamin D a vápník

Doplňování těchto důležitých „stavebních kamenů“ kostí by ale mělo probíhat se značnou opatrností.  Vitamín D je totiž možné předávkovat. Tady neplatí „čím více tím lépe“.

Než s touto doplňkovou strategií začnete, vždy je potřeba navštívit svého lékaře a nechat si zjistit přesnou hladinu vitamínu D v krvi. A z výsledků pak vycházet pro stanovení přesné dávky, které je potřeba k doplnění a k substituci chybějícího vitaminu D v potravě.

Vitamín D je potřeba doplňovat hlavně nyní v zimních měsících, kdy je aktivního vitaminu D v potravě minimum. Pokud v těle není prokázán také deficit vápníku, jeho umělé doplňování pak spíše závisí na tom, jestli máte pestrou stravu.

Pokud je bohatá na mléčné výrobky, jeho umělé doplňování není nutné. Ale pozor, pokud chybí dostatek pohybu, k zabudovávání vápníku do kosti nedochází tak intenzivně a rychle. To je jedná část celé problematiky.

Zařaďte dlouhé denní procházky do každodenního programu

Pohyb je pro prevenci osteoporózy zásadní. Otázka je jak často a jak moc se pohybovat. Vhodný a přiměřený sport je na individuálních schopnostech každého jedince.

Měla by to být ale alespoň rychlejší chůze denně po dobu minimálně 30 min. A to za předpokladu, že jsou doplňovány již zmiňované základní pilíře metabolismu – vitamín D a vápník.

Pokud jste v důchodu a máte čas, raději se procházejte alespoň hodinu.

Osteoporóza

Osteoporóza patří mezi nemoci látkové výměny a především se jedná o onemocnění kostí, které vede k postupné ztrátě kostní hmoty a jejímu řídnutí. Je charakterizována nízkou kostní hltouna zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně. To způsobuje vyšší lámavost kostí a větší riziko výskytu zlomenin.

O skutečnou osteoporózu se jedná, pokud je u ženy nebo u muže hustota kostního minerálu dvaapůlkrát nižší, než činí střední hodnota u zdravé ženy před menopauzou. Je všeobecně známo, že u každého jedince se s postupujícím věkem prohlubují degenerativní procesy. Zdravý jedinec přijde mezi 40. a 70. rokem života o třetinu kostní hmoty.

Bohužel neexistují žádné včasné varovné signály a nemoc bývá často diagnostikována až ve chvíli, kdy dojde k první zlomenině.

Tichý zloděj kostí

Osteoporóze se také říká tichý zloděj kostí. Podstatou nemoci je řídká kost, která mívá také daleko nižší kvalitu. Většinou se dlouho nic neděje a postižená osoba nemusí mít žádné vážnější fyzické potíže, avšak představuje daleko vyšší riziko vzniku zlomenin.

Kost, která je méně kvalitní, mívá také daleko větší tendenci se lámat a to i v případě malých úrazových situací nebo v případě vnějšího násilí.

Zajímavé:  Bronchoskopie - vše o zdraví

To se týká především zlomenin páteřních obratlů, které mohou vznikat při zvedání těžších břemen nebo při práci v předklonu spojených s rotací.

Rozlišení osteoporózy

Z obecného pohledu existují dva typy osteoporózy: lokalizovaná a generalizovaná. V případě lokalizované formy dochází ke ztrátě kostní hmoty v přesně vymezené oblasti. Generalizovaná forma se vyskytuje daleko více a ke snížení kostní hmoty při ní dochází v celé oblasti kosterního systému.

Formy osteoporózy

Podle vzniku rozlišujeme primární a sekundární osteoporózu. U primární osteoporózy je příčina jejího vzniku v samotné látkové výměně kostí. Podle odborníků se rozlišuje u primární osteoporózy typ 1 a typ 2. Osteoporóza 1. typu bývá označována jako postmenopauzální osteoporóza a postihuje ženu během období klimakteria. Osteoporóza 2.

typu bývá označována také jako senilní osteoporóza a vyskytuje se až v pozdějším věku a postihuje jak ženy, tak muže. U sekundární osteoporózy není potřeba hledat příčinu primárně v látkové výměně kosti. Za její vznik odpovídají chronické choroby ledvin, trávicího ústrojí nebo jater. Dysfunkce těchto důležitých orgánů narušuje výměnu minerálních látek a zpracování vitaminů.

Vznik sekundární osteoporózy může zapříčinit také onemocnění štítné žlázy.

Pevnost kostí

Zatížitelnost kostí se odvíjí nejen od její hustoty, ale záleží také na vyvážené architektuře. Kost je pružná zejména díky pojivovým látkám, které jsou uspořádány lamelovitě jako lana a spojují je jako cement krystaly kalcia a fosfátu. Pevnosti pojiva slouží také jiné stopové prvky. Vitaminy napomáhají nepřetržitě probíhajícím procesům výstavby a odbourávání kostní hmoty.

Jaké jsou příčiny?

Existuje velké množství geneticky daných i získaných rizikových faktorů, které mohou za vznik osteoporózy. Projevy těchto rizikových faktorů a jejich vzájemná kombinace zvyšují pravděpodobnost vzniku osteoporózy. Ne vždy se zjistí pouze jedna příčina vznikuosteoporózy. Za takových okolností se hovoří o idiopatické osteoporóze.

Po menopauze a s ní spojeným úbytkem estrogenu dochází u žen k e značnému zvýšení počtu zlomenin. V minulosti bývala osteoporóza považována za onemocnění starých lidí. Mezi rizikové faktory, které můžeme ovlivnit patří chronický nedostatek pohybu.

Jestliže nedochází pohybové aktivitě, látková výměna kostí se sníží natolik, že i u mladých pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko, hrozí zvýšené riziko vzniku zlomeniny.

Kouření

Je všeobecně známo, že kouření pro náš organismus představuje velkou zátěž. Cévy ztrácejí svou regenerační schopnost, naše játra trpí a dochází ke snížené aktivitě důležitého vitaminu D. D9ky kouření se v kostech ukládají škodlivé látky kadmium a olovo. Kouření dále snižuje funkci plic a příjem kyslíku, což se negativně projevuje na výstavbě kostní hmoty.

Absence pohybu

Velmi podstatným faktorem prevence osteoporózy je dostatečný pravidelný a adekvátní pohyb. Neexistuje nejmenší pochybnost o souvislosti mezi pohybem a výstavbou kostí, popř. mezi nedostatkem pohybu a úbytkem kostní hmoty. Během pohybu přenášejí svaly a šlachy pozitivní vzruchy na kosti a povzbudí je, aby budovaly kostní hmotu a byly schopny odolat zátěži.

Kosti a svalstvo tvoří symbiotický systém. Nemocní, kteří mají malý objem svalové tkáně, trpí kvůli zhoršené stabilitě zvýšenou náchylností k pádům a pády jsou dalším rizikovým faktorem vzniku zlomenin.  Pravidelně pohybujícím se osobám se hojí zlomeniny a jiná zranění daleko lépe.

Doporučená dávka pohybu je dvakrát třikrát týdně provádět třicet minut cviky zaměřené na posílení svalstva celého těla.

Chronická onemocnění

Vznik osteoporózy mohou po letech způsobit chronická onemocnění. Zažívacího traktu, plic nebo také chronické revmatické choroby. Příčinou j dlouhodobé užívání kortizonových preparátů.

Větším ohrožením trpí osoby s revmatickými chorobami, a to kvůli snižující se hybnosti kombinované s užíváním uvedených h preparátů.

Vzniku osteoporózy napomáhají nebo negativně ovlivňují její průběh také léky, které užívají pacienti trpící určitými plicními onemocněními. 

Předčasný přechod

Velká část nemocných osteoporózou jsou ženy po období klimakteria, kdy estrogeny, ženské pohlavní hormony, přestávají plnit svou ochrannou funkci a kost začne s postupem času

ubývat. Úbytek kostní hmoty se týká všech žen, avšak rychlost, jako se to děje, je zcela individuální. Mnohé napoví rodinná anamnéza, způsob, výživy, životní styl nebo jiné onemocnění. Jestliže dojde k menopauze dříve, měl by lékař přistoupit k účinné prevenci osteoporózy a pacientku o možném riziku nejen informovat, ale také zajistit účinné a vhodné preventivní opatření.

Včasná diagnóza

Stejně jako je tomu u jiných onemocněn, tak také u osteoporózy rozhoduje při léčbě včasné rozpoznání a prevence. Je jasné, že je snazší předejít zlomeninám než vyléčit zlomenu kost.

Současné běžné používané diagnostické postupy měření hustoty kostí jsou nanejvýš přínosné. Hustota kostí se měří na různých místech kostry. Naměřené hodnoty umožňují lékaři zjistit, kde může případně dojít ke zlomenině kostí.

Měření kostní hustoty je nejlepší možností, jak rozpoznat osteoporózu pokud možno dřív, než dojde ke zlomenině.

Doporučená léčba osteoporózy

Základem je správná a vyvážená strava. Doporučuje se jíst zejména potraviny bohaté na zásady, tedy zeleninu a rýži, hlavní dodavatele zásaditých látek. Rozhodně bychom se měli vyhnout hotovým pokrmům, jsou většinou plná nezdravých přídavných látek. Pokrmy se je vhodné připravovat šetrně, méně smažit a grilovat.

Vitaminy a minerální látky

Aby se v lidském organismu spustily biochemické procesy, je nutné určité množství látek, které získáváme z potravy. Jedná se o vitaminy a minerály. Ty společně s enzymy a hormony tvoří základní podstatu každé látkové výměny.

Jestliže je organismus zásobován těmito látkami v nedostatečné míře, vytvoří se v něm nerovnováha. Vápník má rozhodující význam pro výstavbu kostí. Podstatné je, aby se vápník mohl dostatečně vstřebat. To zajišťují jednak hormony jako estrogen a vitaminy.

Vápník se vstřebává střevem a vylučuje se ledvinami. Tato rovnováha je určována zejména vitaminem D, parathormonem a kalcitoninem. Nejvíce ohroženi jsou jedinci, kteří se stravují jednostranně a chodí málo ven.

Slunce napomáhá v přeměně vitaminu na aktivní vitamin D, který tělo nezbytně potřebuje pro dopravení velkého množství vápníku do kostí. Vitamin D podporuje přenos vápníku ze střeva do krve. Předtím však musí být aktivován. Tento děj bývá často narušen u nemocných s chorobami jater nebo ledvin.

Tento problém se týká zejména seniorů, protože ti často zůstávají doma a chodí ven méně často nebo dokonce vůbec. Věk dožití se neustále zvyšuje, a tak je celkem jasné, že osteoporóza jakožto zdravotní problém bude narůstat. 

Kdy nám „stárnou kosti“?

K postupnému řídnutí kostí dochází postupně od 30. roku věku se zhoršující životností a výkonností kostních buně. Dochází ke změně kvalitu kostí, jejich mechanických vlastností a kostní hmoty s postupem času ubývá. O osteoporóze jako nemoci hovoříme, jestliže ubude zhruba čtvrtina kostní hmoty v obratlích nebo horní části kyčelní kosti.

Porucha zažívacího traktu

Porucha zažívacího traktu, která je způsobena např. chronickým onemocněním žaludku a střev, vede také ke špatnému vstřebávání vitaminu E a narušuje rovnováhu systému. Vitamin C se podílí na tvorbě kolagenu a je také důležitý pro přeměnu inaktivního vitaminu D v aktivní.

Význam vitaminu C pro podporu imunitního systému je znám, zabraňuje např. alergiím. Kuřáci mají nadměrně zvýšenou potřebu vitaminu C. Mezi další důležité vitaminy a minerální látky patří: vitamin B, vitamin K, zinek, měď, mangan, biotin.

Veškeré uvedené substance se podílejí na tvorbě kolagenu a tím i na výstavbě kostní hmoty.

Jak jsou na tom muži?

Mužská osteoporóza byla ještě donedávna přehlížena. V posledních dvou desetiletích byla však diagnostikována osteoporóza častěji také u mužů a v polovině případů osteoporózy u mužů se za tímto onemocněním skrývá jiná nemoc, která osteoporózu způsobuje. Jedná se o tzv. sekundární osteoporózu. V takovém případě je nutné léčit primárně základní onemocnění.

V případě správného léčebného postupu, dochází často ke zpomalení rozvoje osteoporózy.  Příčinou je pravděpodobně nedostatek hormonu testosteronu, který lze zjistit pomocí krevního testu. Muži by se měli od mládí pravidelně pohybovat a sportovat, aby získali maximální hustotu kostí. Větší nebezpečí zlomenin v důsledku osteoporózy hrozí mužům až od 70. roku věku.

Rostlinné estrogeny

Látky, které jsou podobné estrogenu byly prokázány ve více než 300 rostlinných druzích. Třebaže se tyto estrogeny vyskytují v poměrně malém množství, mohou být účinné, pokud se užívají pravidelně.

Zajímavé:  Bolest zad bedra - vše o zdraví

Mezi výborné zdroje přírodního estrogenu patří sójové boby, klíčky sójových bobů nebo lněné semínko.

Přírodní rostlinné estrogeny jsou vhodnou alternativou pro ženy odmítající terapii synteticky získanými hormony.

Léčba

Jestliže začnou nemocní trpící osteoporózou užívat léky, dochází ke snížení rizika dalších zlomenin takřka o polovinu.

Existuje mnoho léků, které dokážou zastavit nebo alespoň výrazně zabrzdit další řídnutí skeletu. Pro nemocné s extrémně těžkými formami osteoporózy a nemocné užívající dlouhodobě kortikoidy se doporučuje tzv.

osteoanabolická léčba, která dokáže do jisté míry proces rozpadu kosti zvrátit.

Prevencí osteoporózy je strava a pohyb

Příčin vzniku osteoporózy je více. Může to být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza, kdy mizí ženské hormony a proces odvápnění se urychlí. Neznamená to ale, že se týká jen žen a muži jsou vůči ní imunní. Může vzniknout i působením vedlejších vlivů, například užíváním některých léků. Právě proti této nemoci lze bojovat správným stravováním a zdravým životním stylem vůbec.

Řídnutí kostí začíná od 30 let

V průběhu života dochází k postupnému úbytku kostní tkáně. Hrozí to od 30 let výš. „Zde platí, co tělo neshromáždí v mládí, tak už po zbytek života nemá. Právě proto by měl být jídelníček v dětství a dospívání kvalitní s vysokým obsahem vápníku,“ upozorňuje dietoložka Karolína Hlavatá.

Lepší nadváha než podváha

Osteoporóza je jedna z mála chorob, kdy je nadváha lepší, než přílišná štíhlost. „Podváha dokonce patří k rizikovým faktorům. Vyšší hmotnost totiž vyvíjí na kostru určitý tlak a stimuluje tak kosti k novotvorbě. Navíc se v tukové tkáni vytváří i ženské hormony estrogeny, které úbytku kostní hmoty brání,“ objasňuje dietoložka.

Pohyb kostem prospívá

Důležitou prevencí proti vzniku a rozvoji osteoporózy je pohyb, jakýkoliv sport, který vám s ohledem na vaše fyzické možnosti a věk vyhovuje. Opět zde platí, že jsou-li kosti zatěžovány, což sport umožní, dostávají impuls, aby se obnovovaly.

Pestrý jídelníček

Základním stavebním materiálem, aby naše kosti zůstaly pevné a pružné, je vápník, a především vitamín D, ale i vitamíny C, B6, K1. Ty mají zásadní význam při vstřebávání vápníku a jeho ukládání. Proto je nezbytné, aby jídelníček byl celkově nutričně vyvážený. „Kost potřebuje i bílkoviny a řadu dalších vitamínů a minerálních látek,“ dodává dietoložka.

Kolik vápníku?

Abychom netrpěli nedostatkem vápníku a nevystavovali se nebezpečí vzniku či rozvoje osteoporózy, měli bychom ho v potravě přijmout 1000 až 1500 mg denně. „Bohatým zdrojem vápníku jsou zejména mléčné výrobky, koncentrované tvrdé tvarohy, sýry,“ říká Karolína Hlavatá. Laktóza a kyselé prostředí zvyšují využitelnost vápníku.

Doplňkovým zdrojem vápníku jsou i některé druhy zeleniny, například květák, kapusta, brokolice, ale také mandle, sezamové semínko, ořechy.

Ve 100 g tvrdého sýru typu eidam je asi 800 mg vápníku. Jogurt a mléko mají 120 mg /100g a mák dokonce 2000 mg/100 g.

Pozor na kolu a taveňáky

Není sýr jako sýr. „Tavené sýry nejsou vhodným zdrojem vápníku, protože obsahují i tavící soli, které využití vápníku brání,“ objasňuje dietoložka.Značně rizikové jsou podle ní kolové nápoje. „Obsahující kyselinu fosforečnou, která také způsobuje vylučování vápníku z těla,“ dodává.

Méně alkoholu a soli

Nechcete-li se dočkat řídnutí kostí, neholdujte příliš alkoholu a méně solte. „Alkohol podporuje vylučování vápníku, stejně tak vysoký příjem soli,“ varuje Karolína Hlavatá.Na metabolismus vápníku negativně působí také kouření a nadměrné pití černé kávy.

Úbytek kostní hmoty zjistí denzitometrie

Máte-li pochybnosti, jak na tom vaše kosti jsou, požádejte svého praktického lékaře nebo gynekologa, aby vás poslal na denzitometrii.

„Toto vyšetření stanoví případný úbytek kostní hmoty a určí stupeň onemocnění, zda se jedná o pouhou osteopénii, což je mírný úbytek, nebo již osteoporózu.

Lékař pak doporučí léčbu, zpravidla substituci vitamínem D a vápníkem,“ dodává Karolína Hlavatá. 

Na osteoporózu platí prevence

Osteoporóza je název diagnózy, kdy dochází k ubývání kostní hmoty.

Období mineralizace kostí (cca do 22 let) je jednoznačně nejdůležitějším obdobím vývoje ve vztahu k budoucímu riziku vzniku osteopenie a rozvoje osteoporózy skeletu. V roce 1977 definoval Marge Drugay osteoporózu jako dětské onemocnění s geriatrickými následky.

Proto by výživa adolescentů měla být bohatá především na vápník a je nutné dodržovat také přiměřený příjem tuků. Adekvátní příjem minerálů a vitamínů lze zajistit pestrou stravou, pomocí doplňků stravy a podpořit vývoj skeletu dostatečným pohybem.

Pohyb je pro vývoj kostí maximálně důležitý.

Většina z nás, však na své zdraví začne myslet ve chvíli, kdy lékař vyřkne nějakou diagnózu. Je to pro nás asi trochu přirozené, ale přeci jen …. Konkrétně ženy, by počínající menopauzou, měly na své kosti myslet mnohem více, než před tím. Proč? Může za to, mimo jiné, úbytek estrogenu a také snížené množství pohybu.

K narušení kostní hmoty u žen dochází v období těhotenství (obzvlášť ve 3. trimestru) a následně období laktace. Toto období by ženy neměly podceňovat a své deficity doplnit. Nejen kvůli kostem.

Dalším obdobím úbytku mineralizované kostní hmoty u žen je menopauza. Klinické studie potvrdily, že hladina estrogenu ovlivňuje demineralizaci kostí. U postmenopauzálních žen je kostní ztráta až 4% ročně, v souvislosti se snížením hladiny estrogenu.

Z těchto důvodů osteoporózou trpí mnohem více ženy, než muži.

Jednou z příčin osteoporózy je nedostatečný pohyb v přírodě, tím nedostatek slunečního světla na kůži (nestimuluje se vlastní tvorba vitamínu D). Dle posledních výzkumů má lidstvo alarmující nedostatek vitaminu D.

Tento vitamin je velmi důležitý pro celkovou látkovou výměnu a bez sluníčka se prostě netvoří. Bohužel suplementace doplňky stravy nemusí být dostatečná, pokud není podávána správně, ve vhodných formách a kombinacích.

Také určité léky jako kortison, betablokátory, antiepileptika a thyreostatika zapříčiňují ubývání kostní hmoty.

Patříte-li do některé z těchto skupin, nepodceňujte užívání vápníku v kvalitní formě. Pro ženy v menopauze by tam neměl chybět bór.

Kostní hmota souvisí s SHEN QI (energie ledvin), konkrétně s YIN (jin). Jin je látka, která ženám začne po menopauze ubývat. Její preventivní doplňování je základním předpokladem pro předejití mnoha komplikacím, jako je vysušování sliznic, řídnutí kostí nebo návaly horka.

Co se děje, když začne ubývat YIN? Dochází k nedostatečnému ochlazování a je těžké se zklidnit. Celkově chybí takový vnitřní klid a člověk se cítí jakoby roztřeseně a úzkostlivě.

Objevuje se pocit horka, pocení a zčervenalý obličej. Mohou začít řídnout kosti a objevuje se bolest v oblasti beder.

Dochází k vysušování sliznic a člověk je mnohem více citlivý vůči zvukům a vnímá hučení v uších.

Na osteoporózu se doporučuje užívat přípravky s obsahem vápníku, ale po přečtení řádků výše, možná cítíte, že to není úplně dostačující. Rozhodně to není celostní přístup.

Začněte si pravidelně dopřávat kvalitní vápník, hořčík a vitamín D. Nemusíte pořád, ale doplňujte ho. Kosti to mají rády, a když zvolíte vhodnou formu, poděkují vám.

Chcete-li předejít velkému ubývání YIN, obohaťte svoji stravu o byliny, které YIN doplňují. Nevadí, že jsou v tabletách. Pořád je to strava, kterou v rámci svého životního cyklu potřebujete.

Zařaďte do svého pravidelného režimu pohyb, a to jak venku na sluníčku, tak třeba lehké jógové posilování doma. Kosti milují, když mají pohyb. Ten však musí být v rovnováze, takže žádné velké přepínání a běhání maratonů.

Pozor na fosfáty, které jsou oblíbené přísady potravinářského průmyslu. Tyto soli se váží s ionty vápníku na kalciumtrifosfáty, které se v těle nemohou zhodnotit.

Při vysokém přísunu například hotových pokrmů, sladkostí nebo nápojů jako je kola, vytáhnou lačné fosfátové molekuly své vápníkové partnery přímo z krve a kostí.

Je celkem ospravedlnitelné u potravin zatížených fosfáty (především obohacených o fosfáty), hovořit o velkých rizikových faktorech osteoporózy. Vyvarujte se limonádám, hotovým kakaovým nápojům, barevné bonbony a želé. Nejezte žádné hotová (konzervovaná) jídla.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *