Registrace do systému IZIP – vše o zdraví

Mít záznamy o zdravotním stavu v elektronické podobě by jistě odpovídalo době a také idea kompletní zdravotnické dokumentace na jednom místě a kdykoli k dispozici se jeví být argumentačně takřka neprůstřelnou. V Česku je snaha o realizaci tohoto nápadu spojena se společností IZIP.

Z rešerše toho, co bylo o ni a jejím projektu Elektronické zdravotní knížky (EZK) v minulosti napsáno, chce se říci bohužel. Korupční opar (např. hejtman Středočeského kraje David Rath označil projekt za tunelování VZP) zahaluje podstatu věci.

Pokusíme se ho na následujících řádcích rozehnat a alespoň vám naznačit, v jakém stádiu je realizace elektronické zdravotní dokumentace.

Samozřejmě se při tom nevyhneme EZK od společnosti IZIP. Jako mediální ztělesnění problematiky se stává terčem pro konkurenty největší české zdravotní pojišťovny VZP. Ta je v současnosti výhradním partnerem služby EZK. Již více jak každý třetí její pojištěnec (z celkového počtu cca 6 milionů) využívá této služby.

V systému EZK je nyní registrováno 15 907 zdravotnických pracovníků (tj. více než třetina všech ZP v ČR), cca 7000 zdravotnických zařízení a 100 nemocnic (tj. více než polovina všech nemocnic v ČR).

Do systému EZK je zapojena přibližně polovina všech lékáren v ČR (cca více než tisíc lékáren), uvádí Marek Kuřina z marketingového oddělení společnosti IZIP.

V úvodu nastíněná idea, aby kompletní zdravotní dokumentace byla v elektronické podobě kdykoli po ruce v současnosti není realizovatelná (nebo jen při pečlivém výběru ošetřujících lékařů) právě vzhledem k tomu, že se do jejího fungování nezapojují všichni lékaři či každá z nemocnic. Zákonitě tak v současnosti mohou být informace o poskytované zdravotní péči úplně jen stěží. Lékaři, kteří v systému zaregistrovaní nejsou, nemohou na záznamy na vaší EZK ani nahlédnout. Na druhou stranu se tento projekt (v porovnání s konkurenčními) nejvíce přibližuje konceptu vybudování celé zdravotní dokumentace v elektronické podobě, zápisy do EZK totiž tvoří sami ošetřující lékaři (u podobných projektů konkurence si záznamy tvoří sám pacient a lékař je maximálně opravuje; podobný systém chystá ZP MÉDIA).

Lékaři nemají povinnost se k systému přihlašovat a právě tato skutečnost je překážkou k plnohodnotnému fungování služby, která byla původně plánována jako společná pro všechny zdravotní pojišťovny, které si ale vzhledem k okolnostem (a finančním reáliím) začaly budovat vlastní, konkurenční systémy.

Elektronizace zdravotnictví vždy měla a bude mít naši podporu. Máme však pochybnosti, zda plně funkční systém lze vybudovat takto „zdola“, jak se o to již po značně dlouhou dobu a nepochybně i s nemalými náklady pokouší provozovatelé systému IZIP.

Aby takovýto systém spolehlivě a trvale fungoval, je nutno do něj povinně zapojit všechny zúčastněné subjekty, tedy především všechny poskytovatele zdravotní péče se závazkem okamžitého zaznamenávání dat o jejím provedení a dále všechny zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě všechny pojištěnce-pacienty, uvádí Jan Vomlela z Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.

V dalším textu nejprve dáváme prostor společnosti IZIP, aby ze svého pohledu vysvětlila, proč nyní spolupracuje pouze s VZP, a následně nastíníme (kompletní přehled funkcí a všech parametrů by byl příliš dlouhý a nezáživný) systémy elektronické zdravotní dokumentace, které nabízí či připravují ostatní zdravotní pojišťovny.

odpovídá Marek Kuřina z marketingového oddělení společnosti IZIP a.s.

Proč jste se rozhodli pro exkluzivitu pro VZP? Nabízeli jste spolupráci i ostatním pojišťovnám? Proč jste se případně nedohodli?

VZP se rozhodla, že využije patentovanou službu EZK, neboť jako jediná v ČR si uvědomovala, v té době, přínosy systému a elektronického zdravotnictví obecně pro české zdravotnictví.

Proto je služba Elektronické zdravotní knížky poskytována zdarma a exkluzivně (od roku 2008) pouze pojištěncům VZP. Před rokem 2008 mohly začít využívat systém i jiné zdravotní pojišťovny, této nabídky však nevyužily.

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven si EZK tedy nyní nemohou zřídit. Předpokládáme, že v budoucnosti bude systém EZK nabídnut všem zdravotním pojišťovnám.

Kdo u EZK nese podle zákona právní odpovědnost za údaje v ní obsažené (pokud na to zákon vůbec myslí)?

Systém EZK v současné době nenahrazuje zdravotní dokumentaci ze zákona. Pro lékaře ovšem představuje EZK důležitý zdroj informací o pacientovi dostupný v reálném čase.

Díky tomu, že zápis každého registrovaného lékaře je potvrzen jeho autorizací, lze informace v EZK považovat za validní. Medicínské údaje do EZK totiž zapisují sami lékaři (resp.

zdravotnická zařízení), kteří mají s IZIPem uzavřenu smlouvu. Je tedy jednoznačně určen původ všech zápisů v systému EZK.

Česká průmyslová ZP – veďte si zdravotnický deníček

Pro své pojištěnce má Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) připravený projekt pod názvem Moje karta. Jde o elektronickou databázi (přístupnou přes web pojišťovny, kde se můžete i zaregistrovat), ve které si sám pojištěnec může vést záznamy o svém zdravotním stavu.

Objem uložených informací je jen na vás.

Pojištěnec si zde může vést a sledovat záznamy o ošetřujících lékařích a kontaktech na ně, o zdravotnických zařízeních, prodělaných nemocech, diagnózách, vyšetřeních, operačních zákrocích či užívaných lécích, rodinných anamnézách a tak podobně, upřesňuje tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Lékaři mohou do těchto záznamů nahlížet, pokud jim sdělíte přístupové údaje k tomu určené. Jde o speciální přístup, který neslouží k editaci záznamů, nýbrž pouze k nahlédnutí. Pro lékaře tak má služba Moje karta pouze informativní charakter.

Podle zástupců pojišťovny využívalo aktivně službu ke konci října 10 400 registrovaných uživatelů. V plánu je rozšíření funkcí.

Uvažujeme o propojení s některými dalšími produkty, vždy však chceme zachovat anonymitu a přehlednost.

Uvažujeme o vylepšení a doplnění některých funkcí, je možné, že do budoucna budeme schopni propojit i některé údaje pro klienty pojišťovny, říká vedoucí internetové komunikace ČPZP Libor Bedrlík.

Od listopadu si připlatíte u pošty za elektronický podpis, my vám poradíme, jak ho můžete získat v rámci bankovních služeb.

Oborová ZP – příští rok jednodušeji a levněji

V současnosti nabízí přístup k výkazům o péči nebo k odevzdaným přehledům OSVČ pouze přes Portál zdravotních pojišťoven (systém, do kterého je momentálně zapojeno sedm ZP a který primárně umožňuje komunikaci mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče).

Od příštího roku ale chystá vlastní systém elektronické zdravotní evidence. Podle zástupců pojišťovny má jít o jednodušší princip, než jaký nabízí konkurence.

OZP nechce investovat do vývoje tak velké částky jako je to v případě projektu IZIP.

Postupujeme raději po jednotlivých krocích, které jsou v našich podmínkách efektivnější a s jejichž výsledky se brzy veřejnost seznámí, říká vedoucí oddělení rozvoje a marketingu Oborové zdravotní pojišťovny Mario Böhme.

Revírní bratrská pokladna – potřeba legislativního rám­ce

Speciální elektronickou evidenci Revírní bratrská pokladna (RBP) nenabízí. Můžete si ale zažádat o přístup k osobnímu účtu, kde můžete online sledovat přehled vykázané péče, vyúčtování regulačních poplatků a OSVČ zde najdou odevzdané přehledy.

Názor RBP na elektronickou evidenci jsme ústy Jana Vomlely ukázali již v úvodu tohoto textu, doplňme tedy ještě závěr obecného stanoviska: Domníváme se, že elektronizace dotčené oblasti českého zdravotnictví by měla být v prvé řadě zabezpečena legislativním rámcem pevně stanovujícím povinnosti jednotlivých účastníků systému a na odpovídající úrovni by mělo být rozhodnuto, komu bude realizace projektu svěřena.

Vojenská ZP ČR – hudba budoucnosti

I Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) chystá do budoucna vlastní obdobu elektronické zdravotní evidence.

Pro efektivnější poskytování informací smluvním zařízením je do budoucna podporována zejména automatická tvorba elektronické „karty zdraví“ pojištěnce, se zaznamenáním všech úkonů placených ze zdravotního pojištění a její zpřístupnění oprávněným smluvním zdravotnickým zařízením dle volby pojištěnce, poodhaluje mírně plány mluvčí VoZP Stanislava Jelenová.

Jste-li klientem VoZP, můžete se zatím k dokumentaci o vykazované péči, k vyúčtování regulačních poplatků či k přehledům OSVČ dostat přes Portál zdravotních pojiš´toven.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – zatím se jen experimentuje

Zástupce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) Petr Kvapil se přidává k obecným výhradám k současnému stavu elektronické zdravotní evidence zmíněné v úvodu tohoto textu.

Důvod, pro se ZPŠ nepřipojila (v momentě, kdy to bylo možné) k projektu EZK od společnosti IZIP je ten, že neexistuje zákonná povinnost poskytovatelů zdravotní péče předávat veškeré informace do zmíněného systému.

Jedině v tomto případě totiž může nemalá investice, kterou si tato technologie vyžaduje, být pro systém užitečná a pro zdravotní pojišťovnu rentabilní. Ve stávajícím prostředí tak elektronická zdravotní knížka je pouze zajímavým experimentem, nikoliv však bohužel plošně uznávaným, dodává Kvapil.

Pokud by klienti ZPŠ měli zájem o výpis vykazované péče, mohou o něj pojišťovnu požádat nebo se zaregistrovat na Portálu zdravotních pojišťoven, kde je k dispozici.

Přečtěte si návod doplněný instruktážním videem a komunikujte s úřady z pohodlí gauče.

ZP MÉDIA – čipové karty od příštího roku

Projekt elektronické evidence je u Zdravotní pojišťovny MÉDIA (ZPM) těsně před spuštěním. Od příštího roku by podle mluvčího Jaroslava Svozila měla spustit projekt „karty života“. Pojmenováním projektu se sice ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, princip fungování je ale bližší projektu EZK od společnosti IZIP. I zde totiž bude zdravotní evidenci vést lékař.

Originální bude způsob realizace. Pojištěnci, kteří budou mít zájem být součástí tohoto projektu, obdrží čipovou kartu, ze které bude informace získávat speciální čtečka, kterou budou disponovat nasmlouvaní lékaři. Pojišťovna v současnosti připravuje pilotní projekt a jedná se zdravotnickými zařízeními o jejich rozšíření.

Již nyní mohou klienti ZPM využít osobní účet. Dnes má na účtu klient k dispozici kompletní vykázanou péči, včetně bonusového programu.

Daný účet chceme rozšířit  o sledování čerpání programů preventivní péče, nastavení automatické připomínky např.

kontroly  u lékaře, vedení seznamu užívaných léků, možnost skenování a vkládání lékařských zpráv, vedení záznamu o hospitalizaci klienta, doplňuje Svozil.

Zajímavé:  Léky Na Stimulaci Ovulace?

ZP METAL-ALIANCE – drahý IZIP

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ZPMA) nenabízí v současné době elektronickou zdravotní knížku v té formě, že byste si v ní mohli vést vlastní (nebo lékařské) záznamy o vašem zdravotním stavu.

Přes Webovou samoobsluhu ale můžete mít pod kontrolou informace o péči, kterou na vás lékaři vykazují, roční vyúčtování regulačních poplatků a doplatků, OSVČ zde najdou také odevzdané přehledy.

Zpět do historie na vaše záznamy se můžete podívat až do roku 1993, od kdy pojišťovna funguje.

Přístup do webové samoobsluhy je podobný tomu u internetového bankovnictví. Od ZPMA získáte po zažádání přihlašovací údaje, po jejichž zadání do internetové aplikace vám přijde autorizační sms.

ZPMA měla v minulosti zájem účastnit se projektu IZIP. Ukázalo se ale, že by to znamenalo zvýšení nákladů na administraci jednoho pojištěnce dokonce o 50  %, což si nechceme a ani nemůžeme dovolit. V současné době roční náklad na administraci klienta je necelých 600 Kč,  následně by tedy dosahoval částky kolem 900 Kč, uvádí za ZPMA Zuzana Brávníková.

ZP ministerstva vnitra ČR – evidence na mobil

Také lidé pojištění u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV) si mohou své lékařské záznamy tvořit online. ZPMV jim nabízí službu Karta života, která kromě možnosti záznamů vedených samotným pacientem, umožňuje okamžitý náhled do přehledu o poskytnuté péči. Karta života nabízí záznamy o péči až tři roky zpět.

Díky této elektronické aplikaci mají naši klienti online přehled o jim poskytnuté zdravotní péči (až tři roky zpět), se svým praktickým lékařem mohou dojít k efektivnější léčbě (např.

pokud užívají víc léků, je praktický lékař díky Kartě života upozorněn na hrozící nebezpečí jejich kombinace a může to s pacientem ihned řešit), vypočítává přednosti služby mluvčí ZPMV Hana Kadečková. Data z Karty života mají k dispozici také lékaři záchranné služby.

Podle pojišťovny se tak mohou rychle dozvědět o alergiích a chronických nemocech, kterými dotyčný trpí, o lécích, které užívá, případně získají i kontakt na osobu blízkou. Údaje z Karty života může klient ZPMV získat obratem také na svůj mobilní telefon.

Odpadá dlouhé přemýšlení u nového lékaře, jaké a kdy prodělal operace či jaké užívá léky, doplňuje Kadečková.

Registrace do systému IZIP – vše o zdraví

Na Kartu života pojištěnce mohou nahlížet pouze ti lékaři, kteří spolupracují se ZPMV. Data, která si o svém zdravotním stavu shromažďuje pacient, může lékař přepisovat (opravovat).

Do systému jsou přihlášeni všichni smluvní praktičtí lékaři (cca 6900), aktivně s Kartou života podle Kadečkové pracuje zhruba tisícovka z nich.

Službu má již aktivovánu více jak 45 tisíc pojištěnců a zájem se zvedá, v současnosti registruje pojišťovna týdně 1000 až 1200 nových žádostí.

Pojišťovnu takový systém podle vyjádření Hany Kadečkové nestojí žádné dodatečné náklady, neboť vše vychází z vlastního informačního systému pojišťovny.

Zdravotnictví: příliš mnoho elektronických dokumentů

Registrace do systému IZIP – vše o zdraví Zdroj: Euro.cz

Několik let spící projekt internetových zdravotních knížek IZIP se vrací na scénu.

Firma uzavřela exkluzivní smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a systém užívá už milion pojištěnců. Vlastní plány na elektronizaci zdravotnické dokumentace ale připravuje i ministerstvo zdravotnictví.

Elektronické zdravotnické záznamy, ke kterým budou mít lékaři přístup on-line, elektronické předepisování receptů nebo nahlížení do přehledu vykázané zdravotní péče přes internet. To jsou jen některé z vymožeností, které mají do českého zdravotnictví přinést moderní technologie a internet.

Na rozdíl od oblastí, kde hlavní roli hrají úřady, však ve zdravotnictví doposud nefunguje žádný centrální a jednotný systém, který by tyto služby umožňoval. Ministerstvo zdravotnictví sice připravilo program rozvoje takzvaného eHealth v Česku, většina plánů ale zatím existuje pouze na papíře.

Nejdále tak v Česku v elektronizaci zdravotnictví pokročila soukromá firma IZIP se svým projektem internetových zdravotních knížek. Ta letos na podzim znovu obživla.

Obnovila exkluzivní smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a snaží se do systému nalákat co nejvíce dalších pojištěnců i lékařů a zdravotnických zařízení. „V systému IZIP je v současné době registrovaných přibližně milion pojištěnců, 10 tisíc lékařů a sto lékáren. Od 1.

prosince jsme začali komunikační kampaň zaměřenou jak na pacienty, tak zdravotnická zařízení a její výsledky jsou zatím velmi pozitivní,“ pochvaluje si zájem o internetové zdravotní knížky ředitel firmy Jiří Pašek.

Podle něj počet uživatelů roste a další statistiky budou k dispozici na konci prvního čtvrtletí letošního roku.

Jak IZIP funguje?

Systém internetových zdravotních knížek je založen na jednoduchém principu: každý pacient si může založit vlastní zdravotní knížku. Poté si vybere, kterým lékařům umožní do ní zapisovat údaje o proběhlých vyšetřeních nebo předepsaných lécích. Každý lékař, který bude chtít pacientům vést elektronické záznamy, se přitom musí do IZIP také registrovat.

Hlavní výhody jsou nasnadě: pacient nemusí nikam přenášet svou zdravotnickou dokumentaci a kterýkoliv lékař si s jeho svolením tyto informace může najít na internetu.

„Každý ošetřující lékař tak může se souhlasem pacienta vidět, jaká vyšetření a s jakými výsledky byla pacientovi provedena, a ten je tak nemusí třeba absolvovat podruhé zbytečně,“ vysvětluje ředitel IZIP Jiří Pašek. „Může mít ale také přístup například k informacím svých dětí nebo starých rodičů, pokud k tomu dají souhlas,“ dodává Pašek.

Nejnovější službou, o níž je podle něj mezi uživateli velký zájem, je možnost nahlížení do přehledů vykázané zdravotní péče za minulá období. „Pacient tedy vidí vše, co za něj Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila,“ konstatuje Pašek.

Funkce IZIP jsou podle šéfa firmy dostatečnou motivací pro zapojení pacientů do systému. Nutné je však přitáhnout také lékaře, pro něž je důležitá i finanční stránka věci. „Protože jedním z hlavních míst, kde se mohou pacienti registrovat do systému, jsou ordinace lékařů, existuje systém kompenzace nákladů spojených s registrací jednotlivých pacientů,“ tvrdí Jiří Pašek.

Příliš drahá služba

Přestože zázemí největší zdravotní pojišťovny poskytuje velkou základnu potenciálních uživatelů, je jedním z hlavních limitů systému právě jeho exkluzivita pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Vedle ní se do systému zapojila už jen malá Česká národní zdravotní pojišťovna.

Ostatní pojišťovny systém odmítly. Pašek připouští, že další pojišťovny odradily především vstupní náklady do systému. „Po pojišťovnách byl za připojení do projektu vyžadován vysoký vstupní poplatek v řádu několika milionů korun.

Této částce zdaleka neodpovídaly nabízené služby,“ vysvětluje nezájem Maria Adamová z pojišťovy AGEL.

Protože je však o elektronické služby mezi lékaři i pacienty z pochopitelných důvodů velký zájem, připravují obdobné služby i ostatní pojišťovny. Žádná z nich však není tak komplexní jako systém IZIP.

„Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR již více než rok a půl poskytuje na základě žádosti všem svým pojištěncům možnost elektronicky nahlížet do informací o veškeré vykázané zdravotní péči na svých internetových stránkách www.zpmvcr.

eu,“ říká tisková mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Naproti tomu pojišťovna AGEL poskytuje výpisy o vykázané zdravotní péči zatím pouze v tištěné podobě. Do budoucna to ale chce změnit. „Připravujeme pro pojištěnce možnost elektronické přepážky.

Tam si budou moci prohlížet a měnit své osobní údaje, nahlížet do svého osobního účtu a kontrolovat stav čerpání regulačních poplatků a doplatků,“ plánuje Adamová.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví pak společně s pěti dalšími zdravotními pojišťovnami už pět let provozuje Portál zdravotních pojišťoven. „Funkce portálu se průběžně rozšiřují.

V současnosti tak lze nejen sledovat poskytnutou péči, zasílat vyúčtování, sestavovat statistiky, ale také vyměňovat soubory (například snímky z rentgenu nebo CT) nebo komunikovat on-line,“ popisuje funkce portálu ředitel oborové pojišťovny Ladislav Friedrich.

Tato pojišťovna navíc podle něj také zprovoznila elektronickou podatelnu pro klienty, kteří si pořídili elektronický podpis. „V roce 2008 jsme pokročili ve zpracování receptů elektronickou cestou. Máme všechny recepty uložené a dostupné v elektronické podobě.

Umíme zúčtovat a uhradit recepty vykázané lékárnou bezpečnou elektronickou cestou přes Portál zdravotních pojišťoven a tuto cestu nyní používá již skoro třetina všech zdravotnických zařízení a lékáren,“ dodává Friedrich.

Elektronickou dokumentaci chce i ministerstvo

Na elektronizaci pracuje intenzivně i ministerstvo zdravotnictví. V rámci projektu eHealth plánuje zavedení takzvané elektronické zdravotnické dokumentace.

„Cílem projektu je vytvoření jednotného systému, který umožní výměnu strukturované zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Projekt zajistí bezpečný nepřetržitý on-line přístup všech složek zdravotní péče k veškerým potřebným informacím sloužícím k léčbě konkrétních pacientů,“ popisuje záměry ministerstva ředitel odboru informatiky Fares Shima.

Na rozdíl od IZIP, kde jsou údaje o pacientech vedeny na centrálním místě, ministerstvo chce zdravotnickou dokumentaci ukládat u lékařů a nemocnic. Situaci však komplikuje velké množství různých informačních systémů, které používají jednotliví doktoři.

„Informačních systémů pro vedení zdravotní dokumentace je řada a sjednocení jejich datové struktury je nereálné.

Řešením je vytvoření kopie relevantních dat ve standardní struktuře na definovaném místě v rámci informační infrastruktury příslušného zdravotnického zařízení či lékaře,“ říká Shima.

Jinými slovy – lékaři a nemocnice by záznamy o pacientech vedli ve vlastním informačním systému a vedle toho by jejich kopie v jednotném formátu stanoveném ministerstvem zpřístupnili ostatním lékařům.

Zajímavé:  Alergie Na Uv Záření?

„Systém by měl být rozumně centralizován do té míry, aby umožňoval sdílení elektronických informací v dnes značně heterogenním prostředí zdravotnických informačních systémů,“ dodává Shima.

Přestože bude podle Shimy nutné při zavádění systémů řídit celou akci centrálně, nevylučuje to ani účast soukromýc
h firem, jako je IZIP.

Nejdůležitější je bezpečnost

Jednou z nejcitlivějších otázek v oblasti digitalizace zdravotnické dokumentace je zabezpečení dat o pacientech. Informace o zdravotním stavu totiž patří k těm nejintimnějším. „U bankovního účtu řeší uživatel problém až v okamžiku, kdy mu z něj mizí peníze a o nahlížení do údajů se prakticky ani nedozví,“ upozorňuje ředitel společnosti IZIP Jiří Pašek.

Naproti tomu u zdravotní dokumentace je podle něj potřeba zajistit nejen to, aby s údaji nikdo nemanipuloval, ale aby se k nim vůbec nedostal. Podle Marie Adamové ze zdravotní pojišťovny AGEL se to odráží i v požadavcích pojištěnců. „Někteří pojištěnci projevili zájem o vedení osobního účtu s možností nahlížení na vykázanou zdravotní péči.

Největší obavy přitom mají právě z možného úniku osobních údajů,“ tvrdí Adamová.

Právě proto věnovala společnost IZIP zabezpečení systému zvláštní pozornost. „Systém je zabezpečen tak, aby do něj nemohlo být nahlíženo bez vědomí vlastníka dat – tedy pacienta,“ konstatuje Jiří Pašek.

Systém podle něj navíc prochází pravidelnými bezpečnostními audity a je registrován také Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kvalitní zabezpečení osobních údajů pacientů podle Paška potvrzuje i to, že za šest let fungování IZIP nedošlo ani k jednomu neautorizovanému přístupu k datům.

E-recepty již letos

Nejnovějším výsledkem elektronizace zdravotnictví, který si pacienti budou moci vyzkoušet už letos v únoru, bude elektronické předepisování receptů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zavede na přelomu ledna a února nový systém elektronického předepisování léků.

V ordinacích a lékárnách tak začnou fungovat elektronické recepty, díky nimž bude možné předepsat lék prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu.

V novém systému napíše lékař elektronický recept v počítači, odešle jej přes internet do lékárny a pacientovi sdělí jen krátký identifikační kód receptu. Pokud lékař pacienta zná a nemusí ho vyšetřit, může poslat kód na dálku prostřednictvím krátké textové zprávy nebo e-mailu.

Lékárník pak podle kódu recept vyhledá na čerstvě zřízeném serveru, který 1. ledna zavedl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lékárny nyní čekají na instalaci propojení s centrálním serverem, které má podle zákona zabezpečit ústav. Ten předpokládá, že většina lékáren má být schopna přijímat e-recepty do konce března.

I za elektronický recept se bude v lékárně platit 30 korun.

Nástupce neúspěšného IZIP nabízí pomoc státu s chytrou karanténou. Ministerstvo jej ignoruje

Projekt chytré karantény pro lidi nakažené koronavirem by mohl být mnohem efektivnější. Tvrdí to ředitel Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví Martin Wagner. Státu nabízí, že tento projekt zdarma rozšíří o další funkce. „Například sdílení výsledků testů by mělo být mnohem rychlejší.

Ve stejný moment by je mohl dostat lékař, hygienik i pacient. Přibýt by mohla i diagnostika na dálku či velmi kvalitní statistiky,“ vyjmenovává Wagner. Nejen tohle podle něj již umí jeho platforma Zdravel.

Ta je svým způsobem nástupcem IZIP, systému elektronických zdravotních knížek původně vyvinutých pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Projekt IZIP sice v roce 2012 skončil a pojišťovna s ním přišla o investované dvě miliardy korun, část z něj ale zůstala. V roce 2016 koupila jeho zbytky investiční skupina Nordic Investors a dala vzniknout platformě Zdravel. Jejím provozovatelem je nezisková společnost – institut, který vznikl o rok později.

„Prokletí IZIP se s námi tak trochu táhne, Zdravel s ním ale nemá nic společného. Je to zcela nový systém, který jsme vystavěli,“ tvrdí Wagner a dodává, že to nejcennější dědictví po IZIP, 2,5 milionu uživatelů, jim leží v trezoru.

Zdravel začal pojištěnce nabírat znovu. Nyní jich má přes 20 tisíc. K tomu zhruba 200 zaregistrovaných lékařů.

Nová platforma tedy za svým předchůdcem v počtu uživatelů velmi zaostává. Wagner to vysvětluje tím, že na masivní kampaň a oslovování nových klientů nemá dostatečné prostředky.

Doba pandemie koronaviru mu ale nahrává. Řada lékařů uzavřela své ordinace a začalo se více diskutovat o elektronizaci zdravotnictví – zejména o vzdálené diagnostice a telemedicíně – přenosu lékařských informací na dálku.

Zdravel v polovině dubna přišel i s bezplatnou on-line aplikací Koronappka, která pomáhá na základě typických příznaků onemocnění covid-19 vyhodnotit míru rizika nákazy. Během prvního týdne jejího fungování si ji vyzkoušelo přes 23 tisíc lidí.

Řada z nich se podle Wagnera do systému zaregistrovala, a může tak sledovat svůj zdravotní stav dlouhodobě, a to díky propojení s profilem elektronické zdravotní knížky Zdravel.

Přestože ministerstvo zdravotnictví si elektronizaci zdravotního systému přeje a zákon o elektronizaci zdravotnictví připravuje, od Zdravelu se drží dál.

Ten od poloviny března ministerstvu i některým členům Ústředního krizového štábu poslal celkem tři nabídky na bezplatnou pomoc se zefektivněním systému chytré karantény.

„Z ministerstva zdravotnictví ale na žádnou z těch nabídek nikdo nereagoval,“ tvrdí Wagner. „Neposlali ani zamítavé vyjádření,“ dodává.

Jedním z adresátů jejich nabídky byl i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Na dotaz, proč na nabídku Zdravelu nereaguje, odpověděl HN velmi diplomaticky. „V tuto chvíli se na nás obrací s nabídkou pomoci mnoho lidí a společností.

Mezi nimi je ale i řada osob, které se snaží prosadit vlastní zájmy,“ říká Prymula. Ministerstvo zdravotnictví má podle něj vlastní koncepci elektronizace a půjde k ní svou cestou.

„Snažíme se o vlastní metodu v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky,“ reagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Prymuly je také zcela žádoucí, aby si stát citlivá data pacientů nechával jen pro sebe a nepouštěl k nim soukromé subjekty.

Wagner ale tvrdí, že je ochotný platformu státu po dobu pandemie zdarma poskytnout, a to i v takové podobě, že by se k jeho společnosti data pacientů vůbec nedostala.

„Navíc by platforma byla zcela anonymizována, nebude označována názvem našich produktů ani jinak používána k naší propagaci,“ slibuje ředitel neziskovky. Vše je prý jen otázkou jednání. K nim se s ministerstvem zdravotnictví ale nedostal.

V minulosti nicméně ministerstvo se Zdravelem již spolupracovalo. „Využívalo experty Zdravelu v několika dílčích projektech, zejména v oblasti standardizace elektronické dokumentace,“ uvádí Gabriela Štěpanyová, ředitelka tiskového odboru ministerstva.

Mezi lékaři se názory na Zdravel různí. Na důvěryhodnosti mu velmi přidávají lékařské kapacity, které sedí ve správní radě institutu. Jsou mezi nimi kardiochirurg Jan Pirk, neurochirurg Vladimír Beneš či fyzioterapeut Pavel Kolář. K partnerům platformy patří IKEM, Centrum pohybové medicíny nebo síť ambulancí MediClinic.

Na druhou stranu již samotný počet 200 zapojených lékařů jasně ukazuje, že platforma není dostatečně atraktivní a přínosná na to, aby lékaře sama od sebe přitáhla.

„Sdružení praktických lékařů ČR se Zdravelem jednalo asi před devíti měsíci a došli jsme k závěru, že v té platformě pro doktory žádný přínos nevidíme,“ hodnotí Roman Houska, praktický lékař z Mostu, který je členem výboru sdružení praktiků a věnuje se tématu elektronizace zdravotnictví.

Lékaři si podle něj vystačí s programem pro elektronickou šifrovanou komunikaci eZpráva, který v roce 2014 vznikl pro lokální komunikaci na Mostecku a nyní je rozšířen po celé republice. Používá ho už zhruba dva tisíce praktických lékařů, ambulantních specialistů, nemocnic a laboratoří.

„Aktivity Zdravelu jsou teď jen snahou o natlačení se do státní správy. Chtějí být v první řadě, až dojde na elektronizaci zdravotnictví,“ myslí si Houska.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví původně mělo vládě ministerstvo zdravotnictví předložit již v březnu.

„Kvůli koronaviru jsme to museli odložit. Současná epidemie ale zároveň ukázala, že elektronizace zdravotnictví je nezbytná, včetně možnosti telemedicíny a diagnostiky na dálku. Zákon určitě chceme dokončit ještě v tomto volebním období,“ uvádí ministr Vojtěch.

Houska nepopírá, že systém Zdravelu je propracovaný a má co nabídnout. „Praktičtí lékaři se bez něj ale obejdou,“ věří praktik.

Podle Wagnera za nezájmem lékařů ale může stát i zkostnatělost celého zdravotnictví. „Lékaři ty problémy nepochybně mají, ale nevadí jim natolik, aby je to motivovalo k přihlášení se do systému,“ myslí si Wagner.

K elektronizaci systému bude muset podle něj lékaře přinutit stát, tak jako to udělal s e-recepty. „Nejprve proti tomu byla velká nevole, pak se s tím ale smířili a nakonec jim to i vyhovuje,“ dodává.

Projekt Zdravelu zatím žije zejména z analytické činnosti, kterou jeho platforma zdravotníkům a zdravotnickým zařízením nabízí.

Naopak zdravotní knížka a další funkce více zapojující pacienty jsou pro něj dosud neziskové. Do budoucna ale mají velký potenciál.

Co to je IZIP

Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s velice užitečnou novinkou, systémem IZIP. Na jeho si každý její klient může založit takzvanou elektronickou zdravotní knížku, která bude se souhlasem svého majitele dostupná všem lékařům z kteréhokoli počítače připojeného na internet.

Knížka by měla obsahovat všechny údaje o zdravotním stavu svého držitele, užívaných lécích, alergiích, prodělaných zákrocích, a tak dále. Jestliže má být totiž léčba co nejúčinnější, lékař musí pracovat s co největším množstvím kvalitních informací, podrobně znát předešlé diagnózy a medikace. Je to důležité hlavně k optimálnímu výběru dalších léků a lékařských zákroků.

Zajímavé:  Dětský Lékař Horní Lideč?

V současnosti si desetitisíce nemocných neustále ničí organismus a játra nepřiměřenou zátěží z vedlejších účinků vzájemně křížených léků, o kterých jednotliví lékaři nevědí. A takové dlouhodobé otravování organismu může končit i předčasnou smrtí.

Generální ředitel společnosti IZIP, a.s. pro Českou republiku Jiří Pašek

„Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.“

Na otázky čtenářek Žena-in.cz  odpovídá Jiří Pašek

Proč je tato služba jen pro pojištěnce VZP?Vývoj a provoz systému IZIP(Elektronická zdravotní knížka) je exkluzivně podporován VZP ČR. Z tohoto důvodu je uvedená služba nabízena výhradně klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Proč do IZIPu nejsou zapojeny i ostatní zdravotní pojišťovny?V tuto chvíli probíhá spolupráce v exkluzivním režimu s VZP z důvodů uvedených výše. Vstup další zdravotní pojišťovny se zatím neočekává.

Mám zdravotní knížku přes 2 roky a ještě žádný doktor mi do ní nic nenapsal? Proč?Pro aktualizaci Vaší Elektronické zdravotní knížky Vám doporučuji při nejbližší návštěvě lékaře požádat o provedení zápisu.

V případě, že Váš lékař není zapojen do systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka, kontaktujte prosím příslušného obchodního reprezentanta, který lékaře navštíví a systém IZIP představí. Kontaktní údaje naleznete (podle příslušného kraje ČR) na webu www.izip.

cz, případně Vám rádi poskytneme kontakt na infolince IZIP 221 458 180.

Proč nemají lékaři, kteří mají smlouvu s VZP nějaký příkaz, aby knížky propagovali a používali?Registrace do systému IZIP je věcí dobrovolnou a to nejen na straně pacienta, ale i na straně lékaře.

Systém IZIP|Elektronická zdravotní knížka přináší výhody oběma stranám.

A tak záleží na pacientovi, zda požaduje provedení zápisu do EZK, a stejně tak i na lékaři, zda s elektronickými zápisy pracuje a nemusí se zabývat zbytečným papírováním.

Neuvažuje se o tom, že by se tato knížka zaváděla již v porodnici?  Bylo by to určitě efektivnější.V současné době je v České republice zapojeno do systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka 65 nemocnic. Zapojování porodnic bude postupovat současně s tímto vývojem.

Mohu si do zdravotní knížky psát i sama?Ano, můžete zapisovat do sekcí „Poznámky klienta“ a „Moje karta“.

V současné době můžete jako klient vyplňovat následující údaje: osobní údaje (věk, krevní skupinu, pohlaví, výšku, váhu, známé alergie nebo chronické diagnózy), dále fyziologická data nebo např.

užívané volně prodejné léky, jako jsou vitaminy a různé potravinové doplňky. Možnost vkládat tyto údaje lze využít také pro přepsání zprávy od ošetřujícího lékaře, který není ještě zapojen do systému IZIP.

Chodím k různým lékařům poměrně často a nikdy mě žádný neoslovil s tím, zda mám tuto knížku, případně zda tam chci něco napsat… Má to potom cenu?Jednoznačně ano. EZK Vám pomůže při komunikaci s lékaři, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

S EZK jste schopna zodpovědět všechny otázky lékařů, jako jsou např. veškeré prodělané nemoci, očkování, alergie, názvy užívaných léků a jejich dávkování, krevní skupina, trvalé diagnózy a jiné. Tyto informace jsou pro lékaře velmi důležité a mohou výrazným způsobem ovlivnit Vaši diagnostiku a léčbu.

V případě ohrožení života se Vám díky EZK mnohonásobně zvyšuje šance na záchranu života.

Pojištěnci ostatních pojišťoven na to vůbec nemají nárok, nebo si to musí platit? A případně kolik?Pojištěnci ostatních pojišťoven si mohou až do odvolání nechat EZK zřídit zdarma, do budoucna bude tato služba zpoplatněna. Pojištěnci ostatních pojišťoven nemohou využívat některé výhody, které jsou exkluzivně pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Bude tato služba v budoucnu i pro pojištěnce jiných zdravotních pojišťoven?V současné době se díky exkluzivitě s VZP ČR o takovéto alternativě neuvažuje.

Má lékař povinnost se pacienta na knížku zeptat?Lékař není povinen pacientovi zápis do EZK aktivně nabízet. Je v samotném zájmu pacienta, upozornit lékaře na vlastnictví Elektronické zdravotní knížky a požádat jej o provedení zápisu.

Kolik lékařů je v systému IZIP zapojeno?K systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka je v současnosti připojeno přes 11 000 lékařů.

Když se mi někde něco stane, lékaři budou mít ihned bez mého povolení volný přístup do knížky? To si určím na začátku, kdo tam může?Souhlas s nahlížením do Elektronické zdravotní knížky uděluje její majitel – tedy Vy.

  Při samotné registraci se můžete rozhodnout, zda k Vašim zdravotním záznamům v EZK mohou přistupovat všichni Vaši ošetřující lékaři registrovaní v IZIP nebo jen někteří – Vámi definovaní.

  Tento výběr můžete kdykoliv měnit podle Vašeho uvážení.

Bez ohledu na to, jaká přístupová práva k Vašim datům udělíte, zapisovat mohou všichni lékaři. Číst ve Vaší EZK mohou pouze ti, kterým to dovolíte.

Výjimku, na kterou narážíte ve Vašem dotazu, tvoří lékaři Zdravotnické záchranné služby, kteří – pokud je ZZS registrována v systému IZIP – mohou přistupovat k tzv. emergentním údajům všech majitelů EZK.

Těmito údaji se má na mysli krevní skupina, alergie, rizikové faktory, očkování proti tetanu nebo trvalé diagnózy – tedy informace, které mohou vést bezprostředně k záchraně života.

Ani lékař ZZS nemůže přistupovat ke všem ostatním záznamům, pokud majitel EZK nemá data zpřístupněna k nahlížení všem lékařům registrovaným v systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka.

U svého lékaře budu mít běžný spis a aktuální informace do elektronické knížky tam bude psát kdo?Do Elektronické zdravotní knížky může zapisovat kdokoliv z lékařů registrovaných do systému IZIP.

Zdravotní záznamy má možnost lékař zasílat do EZK přímo ze svého ambulantního programu pokud je na to připraven (to je otázka několika sekund a dávkového přenosu) nebo manuálně přes webové rozhraní.

Lékaři různých specializací zapisují záznamy z vyšetření, léčby, specializovaná pracoviště pak mohou vkládat laboratorní výsledky, lékárny lékové zápisy atp.  

Praktický lékař Vám do EZK zapíše anamnézu, která osahuje nejdůležitější informace o Vašem zdravotním stavu (prodělané nemoci, operace, očkování, trvalé medikace, trvalé diagnózy, emergentní údaje), tedy informace, které potřebuje znát každý Váš ošetřující lékař.

Když se mi stane úraz a nebudu schopná komunikovat, jak se někdo dozví, že mám zdravotní knížku a mám tam napsané nějaké důležité informace – třeba o alergii? Pokud jsem to pochopila, tak přístup bude „na heslo“.

Lékaři Zdravotnické záchranné služby mohou přistupovat k tzv. emergentním údajům u všech majitelů EZK (pokud je ZZS registrována v systému IZIP). V případě úrazu by měli mít lékaři k dispozici Vaši kartičku zdravotní pojišťovny, která je označena samolepkou IZIP.

Pro další postup platí výhradní přístup záchranného lékaře k Emergentnímu datasetu.

Jde lékařská dokumentace dávat zpětně do knížky? Měla jsem před deseti lety důležitý zákrok a ráda bych, aby v knížce byl.

Kdo ho tam musí napsat? Lékaři z nemocnice, kde s e to provádělo? Pokud ano, jak je mám donutit, aby to udělali?Vaši anamnézu, která osahuje nejdůležitější informace o zdravotním stavu pacienta (prodělané nemoci, operace, očkování, trvalé medikace, trvalé diagnózy), tedy informace, které potřebuje každý ošetřující lékař o pacientovi znát, Vám do EZK zapíše Váš praktický lékař. O doplnění jakýchkoliv dalších záznamů, i zpětně, můžete svého praktického lékaře také požádat.

Hezký den, mám velmi zaneprázdněného gynekologa, jak s ním mám komunikovat, aby mi všechno do knížky napsal?Jako pacient máte dle platné legislativy právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a taktéž si z ní pořizovat kopie.  Stručně řečeno – pokud požádáte lékaře o kopii Vaší zdravotnické dokumentace – měl by Vám ji vyhotovit.

Zákon nestanoví v jaké podobě, nicméně alternativa předání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě do systému IZIP se jeví jak pro lékaře, tak pro pacienta akceptovatelnou a jednoduchou (nulové náklady, rychlost, efektivita).

V případě, že nám předáte kontakt na Vašeho lékaře, který dosud není v systému IZIP registrován, rádi jej oslovíme s nabídkou registrace.

Mohou mít EZK i nezletilé děti?Ano, pro děti má stejný význam jako pro dospělé pacienty. Přístup k jejich EZK dostane jejich zákonný zástupce.

K čemu je mi elektronická zdravotní knížka, když nemám internet a nemohu do ní nahlížet?Elektronická zdravotní knížka má pro vás velký význam, i když sama počítač nepoužíváte.

Přestože si nebudete ve svých zdravotních záznamech listovat a číst, máte možnost poskytnout je všem lékařům, kteří Vás ošetřují a tyto informace potřebují k efektivní léčbě.

To znamená, že zápisy ve Vaší EZK využijí pro celkové zkvalitnění a zlepšení Vaší zdravotní péče. I proto je služba EZK nepostradatelná.

Bude záznam pro lékaře i v jiném jazyce?

Elektronická zdravotní knížka je připravená rovnou v mezinárodním formátu. Funguje jak v českém, tak i v anglickém jazyce, takže je dostupná kdekoliv v zahraničí. Kódy diagnóz jsou v mezinárodně uznávaném tvaru a řada zpráv je psaná v latině, takže využití elektronické zdravotní knížky není rozhodně omezeno pouze na Českou republiku. Stejně tak jako internet, je EZK také obecně dostupná.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector