Bolesti krční páteře – vše o zdraví

 předchozí článek | následující článek 

Dalším pokračováním cvičení zaměřených na kompenzaci potíží, vzniklých opakovaným přetěžováním naší tělesné schránky při sedavé práci u počítače a nedostatkem přirozeného přiměřeného pohybu, jsou cvičení zaměřená k protažení ztuhlých svalů podél krční páteře a k odstranění svalových spasmů, popřípadě blokád krčních obratlů.

Problémy s krční páteří

Svalové spasmy (z řeckého spasmos křeč od spao stahovat) v oblasti krční páteře vznikají při trvalém statickém napětí svalů zajišťujících držení a postavení hlavy. Horní krční páteř představuje klíčové místo v regulaci pohybů celého osového orgánu, který se orientuje podle polohy hlavy.

Práce v sedě je spojena s upřeným pozorováním stránek textu, monitoru počítače s malým zorným úhlem. Naše hlava se při této práci většinou nachází v předsunuté poloze, která způsobuje vznik ohybového napětí v oblasti krční páteře (tzn. že zatížení dané hmotností hlavy nepůsobí v ose krčních obratlů).

Tato poloha přispívá ke zkracování šíjových svalů (především horní sestupné části svalu trapézového a intersegmentálních svalů šíjových) a k ochabování hlubokých ohýbačů krku. Potíže zde vzniklé bývají spojeny s vnucenou polohou hlavy a trupu při sledování obrazovky; a souvisí také s postavením a pohyby horních končetin při ovládání klávesnice, myši, trackballu či jiného zařízení.

Tyto potíže, projevující se většinou bolestmi krční páteře a hlavy, mohou souviset i se zrakovými potížemi (nevhodné umístění předlohy, počínající nebo pokročilá dalekozrakost). Při sledování obrazovky a písemností, popř. i klávesnice dochází zpravidla k předklonu hlavy a krku v úhlu 15-45 stupňů, a to mnohdy s torzí krční páteře.

Neúměrně a jednostranně jsou zatěžovány šíjové svaly, které aby udržely hlavu v této poloze, musí vyvinout značnou sílu. Aktivita šíjových svalů dosahuje při předklonu hlavy 50-70% svých maximálních schopností [1].

Vlivem déle zaujímané neekonomické polohy těla reagují různé tkáně změnou napětí ve struktuře; a to buď jeho zvýšením a zkrácením nebo snížením a oslabením. Toto vše s sebou nese nejprve poruchu funkce, nebo-li funkční onemocnění, které můžeme ještě aktivním svalovým úsilím odstranit.

Změna napětí v tkáni vede k omezení cirkulace krve ve svalech a tím ke vzniku hypooxie. Tento stav představuje změnu pohyblivosti struktury – tedy kůže, podkoží, svalových povázek, svalů a vazů, a je vnímán jako nepříjemný tlak v zátylí nutící hlavu ke změně polohy.

Při dlouhodobé fixaci hlavy v nepřirozené a neekonomické poloze vzniká rovněž bolest. Jedná se jednak o bolest aktuální v dané statické zátěžové poloze a dále o bolest vznikající při pohybu.

Bolest pokládáme za symptom poškození struktury a je vědomě vnímaným varovným signálem nutícím k volnímu omezování motoriky, nebo v našem případě k zaujetí jiné vhodnější polohy. Dlouhodobá fixace funkčních poruch vyvolává změny strukturální, které již aktivní svalovou činností odstranit nelze.

Na vzniku trvalého statického napětí se také značnou měrou podílí stres. Svaly vlastně představují takový paměťový prvek v cestě patologického působení stresové informace, kdy svalová hmota akumuluje tyto informace zvýšenou úrovní svalového tonusu [3].

Při zvýšené četnosti stresů se tak dostáváme do stavu zvýšeného svalového napětí a aniž bychom si toto svalové napětí uvědomovali, transformujeme jej zpět do psychické oblasti.

Takto dochází ke zřetězení všech negativních autonomních reakcí našeho těla ve smyslu uzavřeného kruhu: psychické napětí svalové napětí.

Uvolňovací a protahovací cvičení

Následující cvičení jsou zaměřena na uvolnění pohybu krčního úseku páteře a protažení svalů šíjových, horní části svalu trapézového a svalů ramenního pletence.

Cvičení provádíme až na hranici možného pohybu, což je poloha, kdy již nelze pohyb dále provést nebo kdy vyvolává bolest. Zvětšení pohyblivosti znamená posunout doraz pohybu nebo mez bolestivosti. Větší pohyblivost je možná jen tehdy, působíme-li příslušnými cviky trvale.

Cvičení provádíme pomalu, se soustředěním se na dýchání. Rozhodně se musíme vyvarovat rychlých švihových pohybů, které způsobují rychlé napnutí svalů a posunutí kloubu na hranici omezeného směru, což vyvolává nebo zhoršuje bolest.

Cviky nesmějí bolest zvětšovat a pokud ji vyvolávají, pak musí být snesitelná, tj. mírná. Po dokončení cvičení musí bolest rychle odeznít. Aby bylo cvičení účinné, musí být prováděno každý den, nejlépe několikrát za den v přestávkách mezi prací.

Jednotlivé cviky opakujeme 5-7 krát v jedné sérii, čímž docílíme pozvolného zvětšení rozsahu pohybu.

Uvolnění spasmu hlubokých šíjových svalů Základní poloha: Sed na židli, položíme oba palce nad jařmový oblouk a provedeme předklon hlavy směrem ke klíční kosti. Oba ukazováky opřeme zespodu týlní kosti, poté se podíváme směrem nahoru.

Při nádechu mírně zakláníme hlavu a tím se současně prohne hrudní páteř (neopíráme se o opěradlo). Při výdechu se podíváme dolů, čímž se současně provede malý předklon hlavy, který se zvětší opřením zad o opěradlo židle.

Pohyby provádíme v dechovém rytmu a sledujeme pohyb očima.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Uvolnění dolní krční páteře do úklonu Základní poloha: Sed na židli, opřeme záda o opěradlo židle. Prsty jedné ruky přiložíme ve výši procvičovaného segmentu na zadní část krku tak, že obejmeme trny obratlů. Dlaň a prsty druhé ruky přiložíme přes hlavu na spánkovou krajinu, případně až na ucho.

Poté při nádechu proti přiložené ruce hlavou lehce zatlačíme. Asi po 5 vteřinách tlak uvolníme a hlavu ukláníme na opačnou stranu, ve směru prstů přiložených na krku. Dbáme na provedení čistého úklonu bez rotace hlavy a cvičení opět provádíme v souladu s dýcháním. Následně provedeme cvičení na druhou stranu.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Uvolnění horní části hrudní páteře v sedě Základní poloha: Sed na židli s vyšším opěradlem.

Opřeme se zády o horní hranu opěradla v místě, kde je omezen pohyb, a to tak, abychom opřením fixovali trn spodního obratle. Paže volně visí dolů.

Cvik provádíme za výdechu tak, že horní končetiny lehce zapažíme a rameny, hlavou a nepodepřenou částí hrudní páteře tlačíme proti opěradlu.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Časté chyby:

 • místo tlaku ramen dozadu provádíme záklon hrudní páteře a současně přitahujeme lopatky,
 • místo posunu hlavy dozadu provádíme záklon hlavy,
 • celá část hrudní a bederní páteře pod opřeným obratlem se nesmí pohybovat.

Protažení šíje Základní poloha: Sed na židli s uvolněnými rameny. Zvolna předkloníme hlavu dopředu bradou na hrudní kost a v této poloze chvíli s dýcháním setrváme.

Poté provedeme úklon hlavy několik centimetrů doleva, v poloze opět setrváme a zhluboka dýcháme, až pocítíme uvolnění protahované oblasti.

Po uvolnění celý postup opakujeme a celé cvičení opakujeme i na druhou stranu.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Protažení sestupné části svalu trapézového Základní poloha: Sed u stolu, uvolněná ramena. Vědomě stáhneme ramena dolů a velmi zvolna kroužíme hlavou.

Po uvolnění krční páteře spojíme dlaně propletením prstů a položíme na zátylek. Pod tíhou paží skloníme hlavu vpřed, až se brada dotkne hrudní kosti. Zhluboka dýcháme a necháme působit tíhu paží.

Cvičení dokončíme poté, co pocítíme uvolnění v šíji.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Protažení šíje a ramenního pletence Základní poloha: Uvolněný sed nebo stoj s pažemi volně podél těla. Zvedneme ramena vzhůru a pokusíme se jimi dotknout ušních boltců.

V této poloze vytrváme po dobu 5-10 vteřin, poté zvolna spustíme ramena co nejníže dolů a opět prodýcháváme po dobu 5-10 vteřin. Variantou cvičení je kroužení rameny s nádechem nahoru a dozadu a s výdechem dolů a dopředu.

Kroužky postupně zvětšujeme a stejné cvičení provádíme v opačném směru.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

[1] Glivický, V., Hladký, A. Škodí počítač našemu zdraví? 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1995. 103 s. ISBN 80-901683-8-8. … zpět do textu
[2] Kombercová, J., Svobodová, M. Autorehabilitační cvičení. Cvičení, masáže, strava, akupresura, autoterapie páteře, biorytmy. 2. vyd. Olomouc: Fontana, 2000. ISBN 80-901989-9-6.
[3] Míček, L. Duševní hygiena. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 222 s. … zpět do textu
[4] Rychlíková, E. Manuální medicína. Průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 1997. 426 s. ISBN 80-85800-46-2.

Zpět na začátek

ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011

Degenerativní onemocnění krční páteře – Nemocnice Na Homolce

Bolesti krční páteře jsou obtíže natolik běžné a časté a jejich příčina natolik různorodá, že jednoznačné určení příčiny bolesti bývá velice obtížné a často i nemožné. Degenerativní změny různého rozsahu nacházíme na páteři každého člověka – bez bolestí i s bolestmi.

Zajímavé:  Lecba Krvaceni Do Mozku?

Degenerativní změny v oblasti krční páteře vedou ve svém důsledku ke zvětšování objemu kostní tkáně (spondylosa a spondylartroza). Pokud při rozvoji degenerativních změn dojde k významnému útlaku nervových struktur, pak se objeví typické příznaky, které pacienta přivedou k lékaři.

Všechny uvedené změny mohou být ovšem přítomné i bez útlaku nervových struktur (kost nebo chrupavčitá ploténka se vyklenuje jiným směrem, než je mícha a nervy) a poté příznaky nezpůsobují.

Je tedy možné mít na krční páteři ‚degenerativní nález‘, a přesto nemít příznaky, nebo mít příznaky neodpovídající popisovaným změnám. 

Příznaky

Nejčastější obtíží je bolest, která je zpravidla ostrá a vystřeluje do horní končetiny. Často je doprovázena mravenčením či brněním. V některých případech se přidává slabost svalů a snížení nebo ztráta citlivosti. Tyto obtíže jsou obvykle v typické lokalizaci odpovídající postiženému nervu. Odborně stav nazýváme cervikobrachiálním syndromem (CB syndrom). Často pacienta obtěžuje bolest krční páteře se šířením do zátylku a temene, bolesti za očima (cervikokraniální syndrom, CC syndrom), či pocit na zvracení a závratě (cervikovestibulární syndrom, CV syndrom) – tyto 2 příznaky však zpravidla nejsou způsobeny vlastním útlakem nervových struktur, ale spíše celkovým vadným postavením krční páteře a je nutno upozornit, že v těchto případech není operace příliš úspěšná. Při výraznějším postižení krční páteře může dojít k poruše funkce míchy. To se může projevit brněním horních i dolních končetin, zhoršením chůze, častým zakopáváním až neschopností chůze – odborně se stav nazývá cervikální myelopatie. 

Vyšetření

Základem je vždy neurologické vyšetření. Základní zobrazovací metodou je rentgen (RTG) krční páteře, a to v několika provedeních (snímek zepředu, zboku, šikmé snímky, snímky v předklonu a záklonu a další). Podrobnější zobrazení poskytuje CT (výpočetní tomograf) a MRI (magnetická rezonance). Vzácně je prováděno PMG vyšetření (CT-perimyelografie). Vyšetření spočívá v aplikací kontrastní látky do páteřního kanálu a následném RTG a CT vyšetření. Někdy je nutné doplnit elektrofyziologické vyšetření (EMG – elektromyografie, EVP – evokované potenciály), tj. vyšetření funkce nervů a míchy. Pouze v případě, že tato vyšetření potvrdí dráždění a útlak nervových struktur, lze předpokládat úspěch operačního řešení.

Bolesti krční páteře - Vše o zdravíMagnetická Rezonance krční páteře, výhřez ploténky C6/7

Konzervativní (neoperační) léčbaBolesti krční páteře různého charakteru trápí velké množství lidí, ve většině případů však operace není nezbytná. Bolesti ustoupí již neoperační léčbou: režimovými opatřeními, léky proti bolesti, léky na uvolnění svalů, které se někdy ke zvýšení účinnosti podávají v infúzích (kapačkách). Velice důležitou úlohu hraje rehabilitace.

Operační léčba

Tam, kde neoperační léčba selhává, obtíže trvají nebo se i přes léčbu zhoršují a pomocí zobrazovacích metod byla nalezena příčina obtíží, přichází v úvahu některá z operací na krční páteři. Podstatou každé operace je vždy odstranění útlaku nervů a míchy a zajištění stability páteře. 

Nejčastějším výkonem je operace krční páteře předním (anterolaterálním) přístupem. Výkon je prováděn v narkóze (celkové anestézii). Podstatou výkonu je odstranění útlaku nervů odstraněním meziobratlové ploténky a kostních výrůstků pod mikroskopem.

Meziobratlová ploténka je po odstranění nahrazena umělou náhradou vyplněnou materiálem, který podporuje růst kosti a sousední obratle jsou fixovány titanovou dlahou a šrouby. V případě jednoprostorových operacích už dnes častěji používáme systém umožňující fixovat náhradu ploténky do sousedních těl bez použití dlahy. Spojené obratle časem srostou a zajistí tak stabilitu páteře.

V některých případech lze pohyb mezi oběma obratli zachovat voperováním umělé ploténky. Naopak u těžkého postižení krční páteře může být nutností odstranění několika meziobratlových plotének nebo i celého obratle. Některé nálezy si mohou vynutit i operaci ze zadního přístupu. K takovým výkonům patří např.

 laminoplastika, či laminektomie, při kterých je rozšířen páteřní kanál ve velkém rozsahu. Někdy je dokonce nutná operace s kombinací obou přístupů. Některé vzácné diagnosy vyžadují další sofistikované přístupy.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

 • Poloha pacienta na operačním stole před plánovanou operační krční páteře
 • Bolesti krční páteře - Vše o zdravíStav po odstranění ploténky C5/6 z předního přístupu (peroperační snímek z mikroskopu)
 • Bolesti krční páteře - Vše o zdravíSchématické znázornění předního přístupu ke krční páteři mezi karotickým svazkem (vpravo od prstu)a jícnem, průdušnicí a štítnou žlázou (vlevo od prstu)
 • Bolesti krční páteře - Vše o zdravíNáhrada krční ploténky C5/6 pevnou náhradou a její fixace do okolních obratlových těl titanovými šrouby

KomplikaceKaždý operační výkon s sebou přináší riziko nechtěných komplikací souvisejících jednak se samotným chirurgickým zákrokem, jednak s anestézií. Většina komplikací je vzácných nebo málo závažných. K častějším nepříjemnostem patří pocit „knedlíku v krku“ nebo dočasný chrapot po operaci v důsledku otoku operační rány a krku.

 Vzácně může být příčinou chrapotu poranění hlasivkového nervu s obrnou hlasivky. Poranění orgánů krku (jícnu, hrtanu, cév apod.) je velmi vzácné, stejně tak i poranění nervových kořenů a míchy. V případě těžkého nálezu může dojít k poranění tvrdé pleny s následným únikem mozkomíšního moku.

Takovou komplikaci lze ošetřit tkáňovým lepidlem, v některých případech může být nutností zavedení dočasné drenáže mozkomíšního moku. K vzácným, nicméně závažným komplikacím, patří cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo zhoršení neurologického nálezu (ochrnutí) u predisponovaných jedinců (např. při výrazně zúženém páteřním kanálu).

K pooperačním komplikacím patří krevní výron (hematom) v ráně, infekce v ráně či rozestup rány. Rovněž pozdní komplikace (uvolnění šroubu, zlomení šroubu nebo dlahy, zborcení kostního štěpu se vznikem pakloubu atp.) jsou málo časté. U operací ze zadního přístupu je poranění orgánů krku ještě vzácnější, bývají ale výraznější bolesti v ráně.

V některých případech dochází časem k úbytku šíjových svalů (atrofii svalů). 

Průběh hospitalizace a pooperačního období

V den přijetí k plánované operaci budete vyšetřeni přijímacím lékařem a bude opět posouzen Váš zdravotní stav, rizika a prospěšnost operace. Může se stát, že se Váš zdravotní stav a obtíže změní natolik, že Vám operaci nakonec nedoporučíme nebo ji již nebudete potřebovat. V den příjmu proběhne i veškerá předoperační příprava, na vše důležité Vás upozorní zdravotní sestra. Operace je nejčastěji plánována na následující den. V případech nutnosti ošetřit pacienty v ohrožení života nebo nutnosti provedení urgentního výkonu je bohužel možné, že bude Vaše operace odložena. Tato situace je nepříjemná jak pro Vás, tak i pro ošetřující personál, proto Vás prosíme o pochopení. Po operaci krční páteře Vám může být doporučeno nošení měkkého krčního límce minimálně na dobu 2-3 týdnů po operaci, ale toto rozhodnutí je vždy individuální. Kontrolní RTG krční páteře bývá většinou proveden na první ambulantní kontrole. Budete instruován(a) rehabilitační sestrou o pohybovém omezení a pod jejím dozorem rehabilitovat. Pravidelně bude kontrolována operační rána. Celková doba pobytu v nemocnici bývá kolem 4-5 dnů. Základem rehabilitace jsou zpočátku tzv. izometrické cviky sloužící ke stimulaci a uvolnění svalů krku a posilování oslabených svalů, následuje léčebná tělesná výchova a další speciální techniky. Cílem je odstranit funkční poruchy, které vedly k degenerativním změnám na páteři a mohou být též příčinou reziduálních obtíží. Cesta k odstranění takových funkčních poruch může být dlouhá a záleží na Vaší snaze a vytrvalosti. Límec je vhodné nosit pouze v prvních týdnech po operaci na delší chůzi či při jízdě v dopravních prostředcích, tedy především tam, kde hrozí pád nebo neočekávaný prudký pohyb hlavou.

Z čeho pramení bolest krční páteře

Krční páteř je mimořádně namáhána část těla, proto je velmi často zdrojem zdravotních problémů. Bolest krční páteře však nepramení pouze z dlouhého vysedávání za počítačem nebo z nošení těžkých nákupů. Pokud vás opět překvapila svou intenzitou a dalšími doprovodnými příznaky, může za tím být i několik příčin. Přečtěte si, co všechno může způsobit bolest krční páteře.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Důležitost a význam krční páteře

Krční, tedy cervikální páteř, se skládá ze sedmi krčních obratlů (označují se C1 – C7). Přitom první dva krční obratle, nazývané atlas a axis, mají anatomicky odlišný tvar, díky čemuž se mohou spojit s hlavovými klouby. Všech sedm obratlů je vzájemně pospojovaných meziobratlovými ploténkami, klouby, svalovými a vazivovými strukturami.

Zřejmě každý ví, jaké úkoly má tato nenahraditelná část páteře, ale nezaškodí si to připomenout.

Především je to ochrana míchy, která přes ni prochází v míšním kanálu, ale také zajištění opory a pohybu hlavy (otáčení, úklony).

Nelze opomenout také usnadnění proudění krve do mozku, protože otvory v obratlích (foramen) umožňují prostup obratlových (vertebrálních) tepen.

Příznaky provázející bolest páteře

Jak se říká, neštěstí nikdy nechodí samo. Podobně k bolesti krční páteře se často přidružují různé další doprovodné bolesti či nepříjemné vjemy. Mezi ty nejběžnější patří:

 • ostré bodavé bolesti hlavy, šije a ramen
 • svalové křeče
 • závrať (vertigo)
 • nevolnost až zvracení
 • pískání v uších
 • slzení, pocit rozmazaného vidění.

Nejčastější příčiny bolesti krční páteře

Bolesti krční páteře jsou často spojeny s únavou. Ta představuje poměrně běžný jev u lidí se sedavým typem zaměstnání, vysokou pracovní vytížeností či nedostatkem pohybu. Problémy však mohou být způsobeny i dalšími faktory:

Za obzvlášť nevhodný se považuje spánek v poloze embrya, na boku nebo na břiše. Za nejvhodnější polohu se považuje spánek na zádech. Pokud ale nedokážete usnout v jiné poloze, než jste byli doposud zvyklí, dejte si alespoň záležet na kvalitní anatomické matraci a speciálním tvarovaném polštáři.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Jde především o jednostranné zatěžování krční páteře způsobené nepřiměřeným zvedáním činek, tenisem nebo i golfem.

Zajímavé:  Sklerodermia - Vše o zdraví

Podobně je na tom i nevhodné sedavé zaměstnání spojené s nedostatkem pohybu a špatné držení těla.

Na uvolnění ztuhlého svalstva se doporučuje rovnoměrné procvičování všech svalových partií, při dlouhém sezení častá změna polohy, výměna kancelářské židle za fit míč a posilování krčního svalstva.

Nošení těžkých břemen, práce u ohnutých zad, monotónně se opakující pohyby v nepřirozené poloze – to vše velmi zatěžuje krční páteř, která na takové situace odpovídá silnou bolestí. Doporučuje se dodržovat přestávky, při kterých si těžce pracující člověk může sednout a odpočinout, natáhnout se nebo jinak změnit dosavadní polohu.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Zdá se vám, že stres s bolestí páteře nesouvisí? Právě naopak, dlouhé hodiny strávené řízením na náročné cestě nebo sezení za počítačem v kanceláři, kde to vře pracovním ruchem, k uvolnění krční páteře vůbec nepřispívají. Vlivem stresu se svaly kolem krční páteře stahují a zapříčiňují nepříjemně bolestivé stavy.

Horní zkřížený syndrom znamená narušenou rovnováhu lokalizovanou v oblasti krční a horní části páteře. Jde vlastně o nerovnováhu mezi svaly krku, nejčastěji lopatkovými svaly a svaly na boční straně krku. Problém vzniká v důsledku toho, že zatímco jedna skupina svalů je přetížená, druhá je naopak ochablá.

Na vzniku bolesti krční páteře se může podílet i množství lehčích úrazů či nehod, které si se zmíněnými skutečnostmi často vůbec nespojíme. Mezi takové příčiny patří například i prudké zabrzdění při řízení.

První pomoc při bolestech krční páteře

Pokud vás nepříjemně zaskočila bolest zad, vyzkoušejte některý z těchto tipů. Pro okamžitou úlevu je ideální termofor nebo nahřátý ručník.

Jednoduchou pomoc a rychlý způsob zmírnění bolestí přináší i prohřátí svalů, relaxační koupel, sauna nebo horká sprcha. I vyhřívání se na slunci během letních měsíců dokáže divy.

Podobně pomáhá zmírňovat bolest i masáž zad, která prokrvuje svaly a odvádí škodlivé látky.

Z vitamínů jsou vhodné zejména vitaminy C, B, E a D. Doporučuje se také magnetoterapie, která má analgetický, spasmolytický a protiotokový efekt.

Pomáhá uvolňovat křeče (spasmy) a dokáže zmírnit bolesti krční páteře.

Z dlouhodobého hlediska je potřeba po odeznění nebo zmírnění bolestí začít s pravidelným cvičením, zpevňováním zádového svalstva a osvojováním si správného držení těla.

4 nejčastější příčiny bolesti krční páteře. Znáte je?

Trápí vás bolestivá krční páteř? ✅ Může to být důsledek stresu, napětí, ale i nesprávného držení těla❗ Známe 4 nejčastější příčiny a 5 známých projevů problémů s krční páteří. Ostatně, problémy s krční páteří trápí alespoň občas snad úplně všechny. Pojďme společně najít řešení.

Bolí vás krční páteř?

Nebudeme si nic nalhávat, dnešní životní styl stojí za řadou zdravotních problémů. Jedním z nich jsou také bolesti krční páteře. Naši předkové měli to štěstí, že se s ní s největší pravděpodobností nesetkali. Proč? Neseděli celé dny u počítače nebo u televize. Nespali na břiše v nepřirozené poloze kvůli pohodlné matraci.

Bolesti krční páteře jsou obtíže natolik běžné a časté a jejich příčina natolik různorodá, že jednoznačné určení příčiny bolesti bývá velice obtížné a často i nemožné.

Příčin bolestí krční páteře je tedy více. Které patří mezi ty nejčastější a jak se bolesti projevují?

Nejčastější příčiny bolesti krční páteře:

1. Špatné držení těla

Jeden z nejčastějších důvodů bolesti krční páteře. Jeme proti přírodě. Evoluce nějak nepředpokládala, že přijde doba počítačová. Naše páteř je stavěná na vzpřímenou chůzi a krční páteř měla naším předkům umožňovat rozhled po okolí. Zcela přirozeně tak prohnutí krční páteře směřuje dozadu. Ale doba počítačová mění zakřivení krční páteře směrem dopředu.

Lidé se sedavým zaměstnáním patří mezi nejvíce rizikovou skupinu. Pracovní doba strávená sezením s kulatými zády, s rameny dopředu a s předsunutou hlavou krční páteř přetěžuje. Dostáváme ji do nefyziologického postavení. Totéž platí i pro dlouhodobý předklon hlavy. Bolestí volá krční páteř o pomoc.

2. Spaní na břiše

Abyste se takto vyspali, musíte mít hlavu natočenou na jednu stranu. Když ještě nespíte, je to celkem v pořádku. Stále poskytujete krční páteři nějakou oporu.

Ale když usnete „natvrdo,“ dojde nepřirozenému zalomení hlavy. Proto se ráno budíte s bolestmi krku a hlavy.

Pokud to půjde, spěte raději na boku a na speciálním polštáři z paměťové pěny, který poskytne krční páteři náležitou oporu.

3. Svalová nerovnováha

Odborně se tento problém nazývá jako horní zkřížený syndrom. Jde o nerovnoměrné zatížení dvou skupin svalů. První dvojici tvoří prsní a lopatkové svaly, druhou přední a boční svaly na krku. Bolest je způsobena tím, že jeden sval z této dvojice je neustále přetěžován a druhý výrazně ochabuje.

4. Drobné úrazy

Mezi drobné úrazy patří především náhlé pohyby krční páteře, kdy během pár sekund dojde k prudkému předklonu hlavy a následnému stejně prudkému záklonu. Běžně se takové úrazy stávají při autonehodách. Extrémní forma tohoto „záškubu“ má dokonce svůj název – whiplash syndrom.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Jak se projeví bolesti krční páteře?

Nejčastější obtíží je bolest, která je zpravidla ostrá a vystřeluje do horní končetiny. Často je doprovázena mravenčením či brněním. V některých případech se přidává slabost svalů a snížení nebo ztráta citlivosti.

1. Únava, pocit ochablosti šíjových svalů

Přichází nenápadně. Bolest se projeví v jednom konkrétním místě a je stále intenzivnější. Většinou vám znepříjemňuje pohyby hlavou na jednu stranu. Bolest může vystřelovat i do lopatek a hlavy.

2. Závratě, nevolnost

Tyto potíže vyvolává ztuhlost celého krku – šíjového a krčního svalstva. Výsledkem je omezená pohyblivost krční páteře. Viníkem takového stavu bývá nejčastěji špatné držení těla.

3. Zablokovaná krční páteř

Jak k ní dochází? Náhlým prudkým pohybem, špatnou polohou krční páteře ve spánku nebo prochladnutím. A také samozřejmě přetěžováním krční páteře.

Zablokovaná krční páteř může vést k akutnímu ústřelu krční páteře. Bolet vás to bude sice jen na jedné straně, ale bolestivý bude jakýkoliv pohyb hlavou. Bolest může vystřelovat do horních končetin a temene hlavy.

Ústřel krční páteře doprovází také nevolnost a závratě.

4. Cervikokraniální syndrom

Projevuje se silnými bolestmi hlavy, které má na svědomí horní část krční páteře v oblasti týlu a temene hlavy. Bolest může vystřelovat do horních končetin. Tyto potíže jsou dlouhodobé.

5. Chronický algický vertebrální krční syndrom

Pokud vás trápí tupá nepřetržitá bolest za krkem, vystřelující do ramen a lopatek, trpíte pravděpodobně tímto syndromem. Mezi příčiny bolesti patří nepřirozené držení hlavy, velké zatěžování horních končetin nebo degenerace krčních obratů.

Jak předcházet bolestem krční páteře? Cvičit, cvičit a cvičit!

Nejlepší prevencí je cvičení. Pokud nevíte, jak na to, poraďte se s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Základním pravidlem pro všechny cviky je provádět je pomalu, pravidelně při nich dýchat a být při cvičení ve správné poloze – vzpřímeně sedět, ramena tlačit dolů a hlavu mít v ose páteře.

Pokud budete sedět nahrbení, cvičení nebude fungovat. Cvičení opakujte několikrát denně a každý cvik zopakujte nejméně pětkrát.

Bolesti krční páteře - Vše o zdraví  Bolesti krční páteře - Vše o zdraví

Naše doporučení pro vás: když už musíte v práci sedět hodiny u počítače s předkloněnou nebo předsunutou hlavou (aniž byste si to kolikrát uvědomovali), zkuste sedět správně – mít dostatečně vysokou židli, dostatečně vysoký stůl a na něm mí počítač přímo před sebou. Tím eliminujete nepřirozenou pozici krční páteře.

Účinné cviky proti bolesti krční páteře

Krční páteř – bolesti a příčiny

Aktuální článek: 4 nejčastější příčiny bolesti krční páteře. Znáte je?

Bolesti a potíže s krční páteří

Krční  páteř je  nejvíce namáhanou částí, zároveň je to nepohyblivější oblast páteře. Současná doba nás nutí k trvalému předklonu, což je velmi nepřirozené  postavení a zatížení v krčním segmentu páteře.

Špatný životní styl, podceňování ‚malých‘ nehod, úrazů a ani naše návyky krční páteři opravdu neprospívají. Dříve naši předci měli hlavu vzpřímenou a pozorovali krajinu kolem sebe. V dnešní době nás ‚nutí‘ náš životní styl k častému až trvalému předklonu. Fyziologicky je páteř prohnuta dozadu, my ji však obracíme opačným směrem.

Zajímavé:  Příznaky Nemoci Z Ozáření?

Mnoho bolestivých syndromů způsobuje právě špatné zatížení či přetížení svalstva v oblasti hlavy, krku, ramen i  horní hrudní páteře.

Co dále krční páteři moc neprospívá?

 • Špatná poloha při spánku
 • Nevhodné nastavení pracovní plochy
 • Prudké zastavení v autě
 • Pády na hlavu při sportu
 • Dlouhotrvající předklony
 • Svalová dysbalance
 • Statická porucha – předsunuté držení hlavy

Bolesti krční páteře a její projevy

Horní zkřížený syndrom = nerovnováha mezi jednotlivými svaly na přední a zadní straně krku, mezi lopatkami a prsními svaly, kdy některé jsou oslabené, jiné zkrácené.

Co je výsledkem?

 • Viditelné zvětšení prohnutí krční páteře
 • Kulatá záda
 • Předsun brady, krku i protrakce ramen

Co je projevem?

Přetížení způsobí vadné držení hlavy a krku. Projeví se únavou, bolestmi v šíjové oblasti, bolestmi hlavy, svalovou ztuhlostí.

Co může způsobit blokáda v oblasti krční páteře?

Akutní ústřel krční páteře = náhlé strnutí šíjového svalstva, to je blokáda v některém z pohybových segmentů krční páteře.

Projeví se bolestí pouze na jedné straně, která vystřeluje do ramen, mezi lopatky či do hlavy.

Nelze otáčet ani naklánět hlavu, objeví se nevolnost, závratě.

Jak to vše vznikne?

 • Nekoordinovaný a hlavně náhlý prudký pohyb
 • Jízda v autě s otevřeným oknem
 • Přeležení ve spánku
 • Prochladnutí

Chronický algický vertebrální krční syndromtupá a neustávající bolest za krkem, která vystřeluje do oblasti lopatek a ramen, je zde i omezená hybnost krční páteře.

Co je důsledkem?

 • Špatně léčené akutní příhody
 • Nadměrná zátež horních končetin
 • Degenerativní změny krčních obratlů
 • Nepřirozené, dlouhotrvající držení hlavy
 • Opakované blokády – krk, hrudník, žebra

Cervikokraniální syndrom = hlavním projevem jsou bolesti hlavy. Příčinu tohoto syndromu hledáme v nejvyšším segmentu krční páteře. Tato porucha způsobuje i bolesti, které se šíří do ramen, paží, prstů u rukou. Bolest bývá nepravidelná, jednostranná. Mohou se objevit závratě a pocit nevolnosti. Tyto potíže jsou dlouhodobé a vyprovokuje je zvýšená zátěž v oblasti krční páteře.

Nepodceňujte své potíže!

Jak budeme léčit?

Velmi důležité je odborné vyšetření lékařem – ortopedie, neurologie, rehabilitační lékař. Následně se sestavuje rehabilitační plán, spolupráce s fyzioterapeutem je nutná.

 • Nácvik správného držení těla
 • Správné nastavení pracovního prostředí – nastavení výšky pracovní plochy, klávesnice, monitoru, výška židle, atd.
 • Terapie svalových dysbalancí – správné dýchání (především u žen – horní typ dýchání) = učíme správný dechový stereotyp
 • Manuální terapie = uvolnění blokád
 • Protahování zkrácených svalů, relaxace napjatého svalstva
 • Ochrana před prochladnutím šíje – pozor na průvan, klimatizaci
 • Suché teplo – vhodné je prohřívání šíje, ramen
 • Vyvarovat se horké lázni krční páteře!!!

Rehabilitace v případě chronických obtíží s krční páteří:

 • Techniky měkkých tkání (míčkování, fasciální techniky)
 • Mobilizace (uvolnění blokád)
 • Trakce
 • Úprava pohybových stereotypů
 • Nácvik správného sedu, stoje a zvedání břemen

Instruktáž:

 • Doporučení na vhodný sport, cvičení
 • Poučení, jak si sám pomoci v akutních fázích bolesti
 • Vyvarovat se stresu

Pokud i vy máte potíže s krční páteří, bolí Vás často hlava, máte sedavé zaměstnání….?

Objednejte se do Laboratoře pohybu na konzultaci, diagnostiku či fyzioterapii na tel.č. 734 549 225.

Nenechte své potíže, bolesti zhoršit. Mějte radost z pohybu, práce a netrapte se bolestmi.

Zbytečná bolest od krční páteře: Jak si snadno pomoci?

Problémy s krční páteří trápí alespoň občas snad úplně všechny. Může za to především vadné držení těla, které často může začínat nečekaně u našich plochých nohou. Poněkud rychlejší devastační vliv na naši krční páteř má špatné držení těla při práci na počítači nebo při řízení.

Vbočený palec: Cesta k pekelným bolestem zad​

Tím nejhorším peklem je pro krční páteř kombinace nevhodného posedu u PC a náklon hlavy při telefonování nebo čtení.

Ti, kteří začnou pociťovat potíže, se možná rozhodnou ke cvičení, jenže pokud se nedostanou k počátečnímu a finálnímu protažení, je to zase špatně.

Všechny tyto prohřešky vedou ke změnám v oblasti krční páteře, které mají vážné následky. Nejde přitom jen o bolesti zad, ale také o migrény.

Krční páteř je tvořena sedmi obratli a nese poměrně těžkou váhu naší hlavy. Zároveň jí poskytuje možnost pohybu ve všech směrech Je nejpohyblivější a nejnamáhanější částí páteře, která bývá vystavená častým nehodám. Nejnebezpečnější je přitom prudké zastavení v autě, při kterém se hlava pohybuje dozadu.

Řešit problémy s krční páteří, to je běh na dlouhou trať. Daleko lepší bude se problémům vyhnout hned na začátku. Jak na to?

Pokud cvičíte, nikdy nepodceňte protažení na začátku, ani na konci cvičení. Zaměřte se hlavně na protáhnutí zad a krku. Pohybujte hlavou pomalu ze strany na stranu a zprava doleva. Cviky na zlepšení stavu krční páteře bude nejlepší konzultovat s fyzioterapeutem nebo ortopedem.

Jestli trávíte dny před počítačem, pohlídejte si, jestli sedíte dobře. Počítač vám nejspíše nastavoval někdo jiný, zkuste si ho přizpůsobit tak, aby vyhovovat vaší postavě. To znamená, že monitor musí být minimálně 30 centimetrů od vašich očí.

Ještě lépe by to měl být metr. Myš a klávesnice musí být v jedné rovině, protože mít ruce ve stejné výšce je zdravější. Lokty by přitom ideálně měly svírat pravý úhel a neopírat se o stůl.

Tyhle zásady by měly zabezpečit, abychom nenakláněli krční páteř nepřirozeně.

Velmi důležitý je i správný posed před počítačem. Nebojte se investovat do kvalitní židle nebo klekadla. Pokud je to možné, umístěte si do futer dveří tyč, na které bude možné si páteř během dne párkrát vyvěsit. Sedět ve strnulé poloze je nezdravé, takže si občas jděte uvařit kávu nebo se jen tak protáhnout. Po hodině by měly následovat alespoň dvě minuty ve stoje nebo dvě minuty chůze.

Devastující je také špatná poloha při spánku. Když spíme na břiše, otáčíme hlavu na jednu stranu, abychom mohli dýchat. V hlubokém spánku pak poklesne svalové napětí a hlava se zkroutí. Ráno nás bolí svaly krku a často nás potká i migréna. Navíc nám takto hrozí i špatné prokrvení některých struktur mozku, což může způsobovat i závratě.

​7 zlozvyků, kterými přispíváme k bolestem zad

Co nám špatná krční páteř může způsobit?

Od krční páteře máme mnoho bolestí, které vystřelují do okolí krku, ale i hrudníku, hlavy a ramen. Vybrat si můžete z celé řady nepříjemných syndromů. Tato část páteře při předklonu přetěžuje ploténky středních a dolních krčních obratlů.

Paradox doby: Naše páteř je fyziologicky prohnuta dozadu, my ji však stále obracíme opačným směrem, když se hrbíme a klopíme hlavu. Předek pračlověk si vykračoval jako pán a hleděl vzhůru.

Horní zkřížený syndrom – vzniká nerovnováhou mezi svaly na přední a zadní straně krku. Prohne se nám páteř v krční oblasti, máme kulatá záda, předsunutou hlavu, krk i ramena.

Akutní ústřel krční páteře – znamená náhlé strnutí šíjového svalstva. Bolest se projevuje jen na jedné straně a vystřeluje k ramenům a do temene hlavy. Problém pak dělá otáčení i naklánění hlavy. Někdy vznikne prudkým pohybem, jindy jízdou s otevřeným oknem nebo přeležením při spánku.

Chronický algický vertebrální krční syndrom – signalizuje neustávající tupá bolest za krkem, která vystřeluje do ramen a do lopatek. Hybnost krční páteře je omezená. Jde o důsledek špatně léčených akutních příhod.

Cervikokraniální syndrom se projevuje bolestmi hlavy. Vinu nesou nejvyšší části krční páteře a bolest se odtud šíří i do rukou, ramen a paží. Největší bolest však cítíme v týlu a temeni hlavy. Bolesti bývají dlouhodobé.

Jak se léčit?

Jediná vhodná cesta je přes lékaře. Nejvíce nápomocný bude nejdříve ortoped a pak práce s fyzioterapeutem. Jinak léčí především teplo, masáže a posilování svalstva kolem páteře a na zádech.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector