Entizol – vše o zdraví

sp.zn.sukls299459/2016

 • Příbalová informace: informace pro pacienta
 • Entizol,
 • 250 mg, tablety
 • Metronidazolum
 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,než začnete tento přípravek
 • užívat, protože obsahuje pro Vás důležitéúdaje.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budetepotřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka. – Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejtejej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-listejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případějakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tétopříbalové informaci. Viz bod 4.Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Entizol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Entizolužívat
 3. Jak se přípravek Entizol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Entizol uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Entizol a k čemu se používá

Entizol jsou tablety obsahujících metronidazol.

Léčivá látka přípravku, metronidazol, působí proti řadě prvokůvyvolávajících infekční onemocnění u lidí a proti některýmbakteriím.

Metronidazol se užívá při léčbě infekcí vyvolaných některýmiprvoky, jako jsou trichomoniáza, amébiáza, lambliáza.

Dále se užívápři léčbě anaerobních nebo závažných smíšených anaerobních aaerobních infekcí, a to většinou v kombinaci s dalšími léčivýmipřípravky a při léčbě infekce Helicobacter pylori provázejícíonemocnění peptickými vředy žaludku nebo dvanáctníku (kombinovanáléčba se solemi bizmutu a antibiotikem. např.

amoxicilinem) a připrofylaxi (předcházení) anaerobních infekcí před břišními,gynekologickými a porodnickými operacemi. Přípravek mohou užívatdospělí a dospívající a ve většině indikací ho lze podávat i dětemod 3 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Entizolužívat

Neužívejte přípravek Entizol:

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo jinénitroimidazolové deriváty nebo na kteroukoli další složku tohotopřípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste v posledních 14 dnech užívali disulfiram (léčivopoužívané při odvykací léčbě alkoholismu) nebo amiodaron, astemizolnebo terfenadin.
 • jestliže jste v prvním trimestru těhotenství.
 • jestliže kojíte. Metronidazol je vylučován do mateřského mléka,kde dosahuje stejných hodnot jako v plazmě. Pokud je léčbanezbytná, musí být kojení přerušeno.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Entizol se poraďte se svým lékařem nebolékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Entizol jezapotřebí:

 • jestliže máte těžkou poruchu jaterních funkcí(metronidazol semetabolizuje pomalu, což vede ke kumulaci metronidazolu a jehometabolitů v plazmě u pacientů trpících epilepsií či jinýmneurologickým onemocněním (po systémovém podání metronidazolu sevyskytly záchvaty křečí a periferní neuropatie)
 • jestliže máte snížený počet bílých krvinek – leukopenii(Entizol tablety může vyvolat nebo zhoršit leukopenii, zejména přidlouhodobém nebo opakovaném podávání).
 • jste-li těhotná. Entizol se nesmí používat v prvních třechměsících těhotenství Během léčby Entizolem a alespoň jeden den pojejím ukončení nesmějí být požívány alkoholické nápoje, protože bymohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků. Někdy se při léčbě můževyskytnout vaginální či děložní kandidóza. V tom případě se musíléčba doplnit vhodným protiplísňovým přípravkem.

Vzhledem k lékové formě se doporučuje nepodávat přípravek dětemdo 3 let věku.

U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů sCockayneovým syndromem hlášeny případy závažné jaterní toxicity /akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem.

Jestliže trpíte Cockayneovým syndromem, váš lékař má během léčbymetronidazolem i po jejím ukončení pravidelně sledovat vaše jaternífunkce.

Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte metronidazol(po)užívat, jestliže se u vás objeví:

 • bolest břicha, nechutenství, pocit na zvracení, horečka,malátnost, únava, žloutenka, tmavá moč, světle žlutě zbarvenástolice nebo svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek Entizol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, kteréužíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možnábudete užívat.

Metronidazol zesiluje účinek antikoagulancií (léčivasnižující srážlivost krve), zvyšuje toxicitu lithia (léčivopoužívané k léčbě některých duševních onemocnění).

Fenytoin (léčivoužívané při léčbě epilepsie a poruch srdeční frekvence) zkracujedélku účinku metronidazolu.

Cimetidin (léčivo užívané při léčbě vředové choroby žaludku advanáctníku) může prodloužit účinek metronidazolu.

Současné užívání metronidazolu a amiodaronu, astemizolu neboterfenadinu (léčiva používaná při léčbě alergií) může vyvolatporuchy srdeční frekvence. U alkoholiků může současné užívánímetronidazolu a disulfiramu vyvolat psychotické reakce (závažnéporuchy duševní činnosti).

 1. Přípravek Entizol s jídlem, pitím aalkoholem
 2. Během léčby Entizolem a alespoň jeden den po jejím ukončenínesmějí být požívány alkoholické nápoje, protože by mohlo dojít kvyvolání nežádoucích účinků, jako jsou křeče v břiše, nucení nazvracení, zvracení, bolesti hlavy a zrudnutí kůže.
 3. Těhotenství, kojení a plodnost
 4. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete býttěhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 5. Těhotenství

Podávání metronidazolu je kontraindikováno v prvním trimestrutěhotenství. V dalším průběhu těhotenství je možné metronidazolpodávat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Ve 2. a 3. trimestrutěhotenství by podávání metronidazolu při léčbě trichomoniázy mábýt omezeno pouze na případy, kdy lokální paliativní léčba nebyladostatečně úspěšná.

Kojení

Nepoužívejte Entizol po dobu kojení. Metronidazol je vylučovánmateřským mlékem v koncentracích podobných jeho koncentracím vplazmě. Protože metronidazol u myší a potkanů působí kancerogenně,musí být u kojících žen podle významu léčby metronidazolemrozhodnuto, zda mají přerušit kojení nebo užívánímetronidazolu.

 • Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů
 • Vzhledem k možným nežádoucím účinkům na nervovou soustavu můžepřípravek negativně ovlivnit pozornost a schopnost soustředění.
 • Přípravek obsahuje glukózu.
 • Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte sese svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Entizol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékařenebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svýmlékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař podle druhu a závažnostionemocnění. U některých typů infekcí může Váš lékař dávku zvýšit.Obvyklé dávkování u dospělých je následující:

Trichomoniáza

Při trichomoniáze má být s vámi současně léčen i váš sexuálnípartner. Ženy

Obvykle se přípravek používá po dobu 10 dnů současně svaginálními tabletami metronidazolu tak, že se užívá ráno a večer 1tableta Entizolu při jídle a večer se do pochvy zavede 1 vaginálnítableta s metronidazolem. Při menstruaci nemá být léčbapřerušena.

Muži

Po 10 za sebou následujících dnů se užívá 1 tableta Entizolu2krát denně, ráno a večer při jídle. Lékař může dávkování zvýšit na3-4 tablety denně.

Amébiáza

Dospělí a dospívající

3 tablety 3krát denně po dobu 5 dnů

 1. Děti od 3 let
 2. 35-50 mg/kg/24 hodin, rozděleně do tří dílčích dávek, po dobu5-10 dnů.
 3. Lambliáza

Děti ve věku 3-5 let: 1/2 tablety 2krát denně (denní dávka 1tableta).

Děti ve věku 6-10 let: 1/2 tablety 3krát denně (dennídávka 1 a 1/2 tablety). Děti starší než 10 let a dospělí: 1 tableta2krát denně (denní dávka 2 tablety). Přípravek se užívá ráno avečer, obvykle po dobu 5-10 dnů.

Je-li třeba, může lékař za 4-6týdnů doporučit zopakování léčby.

Anaerobní infekce Entizol je podle doporučení lékaře možnéužívat samostatně nebo v kombinaci s dalšími antimikrobiálnímiléčivými přípravky. Průměrná doba léčby by neměla přesáhnout 7 dní,ale v nutných případech ji lékař může prodloužit.

 • Léčba anaerobních infekcí
 • Dospělí a děti starší než 12 let
 • 1-2 tablety 3krát denně při jídle anebo po něm. Děti ve věku3-12 let

7,5 mg/kg tělesné hmotnosti 3krát denně při jídle anebo poněm

Profylaxe anaerobních infekcí (před břišními,gynekologickými a porodnickými operacemi)

Dospělí, dospívající a dětí starší než 12 let

Úvodem 4 tablety v jediné dávce, následováno dávkou 1 tablety3krát denně při jídle nebo po něm do zahájení předoperačního půstu.Po operaci má být v podávání metronidazolu co nejdříve pokračováno.Entizol se obvykle užívá po dobu 7 dnů.

 1. Děti ve věku 5-12 let
 2. 1/2 tablety každých 8 hodin po dobu 2 dnů.
 3. Děti ve věku 3-5 let

5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin po dobu 2 dnů

Léčba infekce Helicobacter pylori provázející onemocněnípeptickými vředy

Zajímavé:  WELEDA Měsíčkové pěstící mléko 200ml – vše o zdraví

Dospělí a mladiství

1-2 tablety 3krát denně v kombinaci s alespoň jednou dalšílátkou působící proti H. pylori (např. zásaditý salicylanbismutitý, amoxicilin).

 • Děti od 3 let
 • Dávkování vždy určí lékař individuálně.
 • Při těžkém onemocnění jater lékař u všech indikací dávkovánípřiměřeně sníží.

Tablety se vždy užívají při jídle nebo po jídle a polykají sevcelku. Tablety je možno dělit na dvě stejné poloviny.

 1. Jestliže jste užil(a) více přípravku Entizol, než jsteměl(a)
 2. Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďtes lékařem.
 3. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 4. Během léčby Entizolem a alespoň jeden den po jejím ukončenínesmějí být požívány alkoholické nápoje, protože by mohlo dojít kvyvolání nežádoucích účinků, jako jsou křeče v břiše, nucení nazvracení, zvracení, bolesti hlavy a zrudnutí kůže.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucíúčinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se může vyskytnout nucení na zvracení, které může býtobčas provázeno bolestmi hlavy, nechutenstvím, suchem v ústech aostrou kovovou chutí v ústech. Příležitostně se mohou vyskytnout izvracení, průjem, nepříjemné pocity v břiše a zácpa.

Dále se můževyskytnout kopřivka, zrudnutí kůže, pocit ucpaného nosu, horečka,pálení nebo jiné nepříjemné pocity v močové trubici, zánět močovéhoměchýře, suchost pochvy nebo zevního pohlavního ústrojí, bolestipři souloži, snížení libida, povleklý jazyk, zánět jazyka neboústní dutiny, ztmavnutí moči.

Vzácně se mohou vyskytnout poruchy periferních nervů projevujícíse necitlivostí, pocitem mravenčení, změnami citlivosti a záchvatykřečí a dále závratě, poruchy koordinace pohybů, zmatenost,nervozita, deprese, ospalost, nespavost nebo pokles počtu bílýchkrvinek. Mohou se projevit, i když velice ojediněle, závažné akutníreakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce až anafylaktickýšok).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli znežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejněpostupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsouuvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásittaké přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48100 41 Praha 10 webové stránky:www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání víceinformací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5 Jak přípravek Entizol uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC, v původním obalu, aby bylpřípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obaluza EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedenéhoměsíce. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebodomácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit spřípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránitživotní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Entizol obsahuje

 • Léčivou látkou je metronidazolum. 1 tableta obsahujemetronidazolum 250 mg.
 • Dalšími složkami jsou: bramborový škrob, želatina, tekutáglukóza, magnesium-stearát.

Jak přípravek ENTIZOL vypadá a co obsahuje totobalení

Entizol tablety jsou bílé až slabě nažloutlé kulaté plochétablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tablety je možno rozdělitna dvě stejné dávky.

 • Červený PVC/Al blistr (1 blistr obsahuje 10 tablet) v krabičceVelikost balení: 20 tablet.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 • Držitel rozhodnutí o registraci
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19, 83-200Starogard Gdański, Polsko
 • Výrobce
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19, 83-200Starogard Gdański, Polsko
 • Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz,Polsko
 • Tato příbalová informace byla naposledyrevidována

19.12.2016

ENTIZOL – souhrnné informace

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

ENTIZOL

vaginální tablety

Metronidazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě.

 • Vaginální tablety.
 • Popis přípravku:
 • Bílé až slabě nažloutlé podlouhlé bikonvexní tablety.

Lokální léčba:

 • – trichomoniázy vyvolané Trichomonas vaginalis
 • – bakteriální vaginózy vyvolané Gardenella vaginalis, Bacteroides, Mycoplasma hominis

Podává se 1 tableta 500 mg vaginálně každý večer po dobu 10 dní. Před aplikací je možno tabletu lehce navlhčit převařenou vodou. Během menstruace se léčba nesmí přerušit.

Upozornění

Vzhledem k tomu, že velmi často je muž bezpříznakovým nositelem trichomonádové infekce a rovněž běžnou příčinou reinfekce u žen, mají se léčit oba sexuální partneři současně. Bakteriální vaginóza nevyžaduje obvykle léčbu obou partnerů.

Přípravek je určen pro mladistvé a dospělé ženy.

 • – Hypersenzitivita na metronidazol nebo jiné nitroimidazolové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
 • – 1. trimestr gravidity

Zvláštní opatrnosti je třeba zejména u:

 • – pacientů s těžkým onemocnění jater (metronidazol metabolizován pomalu, což vede k akumulaci metronidazolu a jeho metabolitů v plazmě). Těmto pacientům mají být proto podávány s opatrností snížené dávky metronidazolu.
 • – pacientů trpících epilepsií či jiným neurologickým onemocněním. U pacientů léčených systémovým podáním metronidazolu se vyskytly záchvaty křečí a periferní neuropatie. Pacientům s chorobami centrálního nervového systému má být ENTIZOL podáván s opatrností.
 • – pacientům s leukopenií nebo s leukopenií v anamnéze (metronidazol vaginální tablety může vyvolat nebo zhoršit leukopenii, zejména při dlouhodobém nebo opakovaném podávání).

Příležitostně se vyskytla během léčby metronidazolem vaginální nebo cervikální kandidóza, která vyžaduje léčbu příslušným antimykotikem.

Během léčby přípravkem ENTIZOL a alespoň jeden den po jejím ukončení nesmějí být požívány alkoholické nápoje, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků (viz bod 4.5).

U pacientů s Cockayneovým syndromem byly při používání přípravků obsahujících metronidazol určených k systémovému podání hlášeny případy závažné hepatotoxicity / akutního jaterního selhání, včetně případů s fatálním důsledkem a velmi rychlým nástupem po zahájení léčby.

V této populaci se tedy má metronidazol (po)užívat po důkladném vyhodnocení přínosů a rizik a pouze tehdy, jestliže není k dispozici alternativní léčba. Před zahájením léčby je nutno provést testy jaterních funkcí, které je nutné opakovat i během léčby a po jejím ukončení, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálního rozmezí nebo dokud není dosaženo výchozích hodnot.

Jestliže dojde během léčby ke značnému zvýšení hodnot testů jaterních funkcí, má být podávání léčivého přípravku ukončeno.

Pacienty s Cockayneovým syndromem je nutno upozornit, aby jakékoli symptomy možného poškození jater oznámili neprodleně svému lékaři a aby přestali metronidazol (po)užívat.

Metronidazol potencuje účinek perorálních antikoagulancií a prodlužuje protrombinový čas. Tato léčiva se nemají podávat společně. Je-li společné podání nezbytné, je třeba sledovat protrombinový čas a určit správnou dávku antikoagulancií.

Aktivátory mikrosomálních enzymů, jako je fenytoin nebo fenobarbital, zvyšují rychlost jeho metabolismu, zatímco léčiva potlačující mikrosomální enzymy (např. cimetidin) mohou prodloužit biologický poločas.

U pacientů stabilizovaných na relativně vysokých dávkách lithia vedlo podávání metronidazolu ke zvýšení sérových koncentrací lithia se zvýšením známek toxicity lithia. Při současném podávání metronidazolu a lithia je třeba opatrnosti a mají být prováděny časté kontroly sérových koncentrací lithia a kreatininu.

Metronidazol může potencovat účinky alkoholu. Požívání alkoholu během léčby metronidazolem může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou návaly, pocení, bolesti hlavy nauzea, zvracení a bolesti břicha.

Při současném užívání metronidazolu a disulfiramu se vyskytly psychotické reakce a zmatenost. Pacientům, kteří užívali disulfiram v posledních 14 dnech, nesmí být metronidazol podáván.

Metronidazol může ovlivnit některé laboratorní výsledky (AST, ALT, LDH, triglyceridy, hladinu glukosy, leukocyty).

 1. Těhotenství
 2. Metronidazol je kontraindikován v prvním trimestru gravidity.
 3. Nejsou dostatečné kontrolované studie sledující podávání metronidazolu těhotným ženám.
 4. V těhotenství je možné metronidazol podávat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.
 5. Kojení

Metronidazol je vylučován mateřským mlékem v koncentracích podobných jeho koncentracím v plazmě. Během kojení se metronidazol nesmí podávat. Je-li léčba nezbytná, kojení má být přerušeno.

Neexistují žádné údaje o negativním působení metronidazolu na schopnost řízení motorových vozidel nebo ovládání strojů.

Během lokální léčby metronidazolem se vyskytly následující nežádoucí účinky:

časté (6–15%): cervikální nebo vaginální kandidóza (svědění, bolest při pohlavním styku, bílý vaginální výtok bez zápachu nebo s mírným zápachem).

méně časté : křeče v břiše (3,4%), iritace partnerova penisu, pálení při močení či nucení na moč, vulvitis ( svědění, pálení, zarudnutí genitálií ).

méně časté: změna chuti, tj. kovová pachuť, příznaky centrálního nervového systému (točení hlavy, bolesti hlavy), sucho v ústech, povleklý jazyk, gastrointestinální poruchy (průjem, nauzea, zvracení), nechutenství.

Zajímavé:  Pharmatex - Vše o zdraví

méně časté: tmavé zabarvení moči.

vaginální kandidóza (svědění vaginální nebo externích genitálií, bolest při pohlavním styku, bílý vaginální výtok bez zápachu nebo s mírným zápachem).

Při systémovém podání metronidazolu byly pozorovány vzácné případy kožní vyrážky, kopřivky, multiformního erytému, angioedému, křečí, periferní neuropatie projevující se jako necitlivost nebo brnění končetin, ataxie. Mohou se také objevit při vaginálním podání metronidazolu. Léčba se musí přerušit, objeví-li se neurologické příznaky. Těžké případy mohou vyžadovat urgentní lékařskou péči.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:

Letální dávka metronidazolu u lidí není známá.

Po podání více než 15 g metronidazolu jednorázově byla pozorována nauzea, zvracení a ataxie. Záchvaty a periferní neuropatie byly pozorovány při podávání 6–10,4 g metronidazolu po dobu 5–7 dní při radioterapii kožní malignity. LD50 u potkanů je 5 g/kg tělesné hmotnosti.

Léčba

Neexistuje specifické antidotum, a proto má být zavedena podpůrná a symptomatická léč­ba.

 1. Farmakoterapeutická skupina: Gynekologikum, antiinfektivum a antiseptikum, imidazolové deriváty.
 2. ATC: G01AF01
 3. Metronidazol je nitroimidazolový derivát, který vykazuje antimikrobiální a antiprotozoální účinky.
 4. Mechanismus účinku

Metronidazol snadno proniká buněčnou membránou jednobuněčných organismů, jako jsou protozoa a bakterie. Do savčích buněk nepenetruje. Redukční potenciál metronidazolu je nižší než ferrodoxinu, proteinu přenášejícího elektron.

Tento protein je přítomen v anaerobních organismech nebo v organismech s nízkým obsahem kyslíku. Nitroskupina metronidazolu je redukovaná rozdílem v redukčních potenciálech.

Je známo, že redukovaný produkt štěpí v těchto organismech řetězce DNA.

Metronidazol je účinný na řadu protozoí: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histiolytica a Balantidium coli

Rovněž má silnou antibakteriální aktivitu proti:

 • – Gramnegativní tyčinky: Bacteroides species, včetně skupiny Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus), Fusobacterium species.
 • – Grampozitivní tyčinky: Eubacterium, Clostridium.
 • – Grampozitivní koky: Peptococcus species, Peptostreptococcus species.

Absorpce

Asi 20% vaginálně podané dávky metronidazolu (500 mg) je absorbováno do organismu. Je dosaženo asi 12% plasmatických hladin dosažených po jednorázovém perorálním podání 500 mg metronidazolu. Maximální plasmatické koncentrace Cmax 1,89 mg/l je dosaženo po tmax = 20 hodin.

Distribuce

Méně než 20% cirkulujícího metronidazolu je vázáno na plazmatické proteiny.

Metronidazol je distribuován do většiny tělesných tekutin a tkání, včetně kostí, žluči, slin, pleurální tekutiny, peritoneální tekutiny, vaginálního sekretu, seminální tekutiny, cerebrospinálního likvoru a cerebrálních a hepatálních abscesů. Prochází placentou a v mateřském mléce dosahuje stejných koncentrací jako v plazmě.

U dospělých osob s normální funkcí jater a ledvin je plazmatický poločas metronidazolu 6–8 hodin. U pacientů s poruchami funkce jater může být plazmatický poločas metronidazolu prodloužen.

Biotransformace

Přibližně 30–60% perorální dávky metronidazolu je metabolizováno v játrech hydroxylací, oxidací postranního řetězce a konjugací s kyselinou glukuronovou. Hlavní metabolit 2-hydroxy-metronidazol má rovněž antibakteriální a antiprotozoální aktivitu.

Eliminace

Metronidazol a jeho metabolity se eliminují převážně ledvinami (60–80%). Pouze 6–15% podané dávky je vylučováno do stolice. Renální clearence metronidazolu je 70–100 ml/min. Může dojít k tmavému zabarvení moči, které je dané ve vodě rozpustným pigmentem vznikajícím štěpením metronidazolu.

U starších nemocných může dojít ke snížení renální clearance metronidazolu.

Metronidazol lze odstranit hemodialýzou, ale nelze odstranit peritoneální dialýzou.

Genotoxicita

In vitro studie prokázaly mutagenitu, která nebyla pozorována ve studiích in vivo u savců. Dlouhodobé sledování u myší a potkanů ukázalo, že perorální metronidazol má mutagenní aktivitu. Toto nebylo pozorováno u křečků.

Kancerogenita

Některé studie u myší léčených metronidazolem prokázaly zvýšený sklon ke vzniku plicních tumorů. U potkaních samců léčených vysokými dávkami metronidazolu se objevil vyšší výskyt jaterních malignit. Jedna studie popisuje zvýšený výskyt maligního lymfomu a rakoviny plic u myší léčených celoživotně metronidazolem.

Sledování potkaních samic dostávajících dlouhodobě perorálně metronidazol prokázalo signifikantní zvýšení výskytu nejrůznějších nádorů zejména karcinomu prsu a jaterních malignit.

Reprodukční toxicita

Metronidazol nemá teratogenní účinky na fetus, je-li podáván v dávkách převyšujících pětinásobek obvyklé dávky u lidí. Parenterální metronidazol podávaný těhotným myším v dávkách odpovídajících obvyklým lidským dávkám byl pro fetus toxický. Toto nebylo pozorováno při perorálním podávání metronidazolu.

Mikrokrystalická celulóza, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

OPA/Al/PVC//PVC blistr (1 blistr obsahuje 10 tablet) v papírové krabičce. Velikost balení: 10 a 50 vaginálních tablet.

Žádné zvláštní požadavky.

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplinska 19, 83–200 Starogard Gdanski, Polsko

Datum první registrace: 17.07.1972

svět akvárií, jezírek a terárií

Cyphotilapia frontosa ,,burundi,, – nové téma10.1.2017 19:41[Odpovědět]zdravim vas akvaristi,potreboval by som o pomoc presnejsie poradit,pred mesiacom som sa rozhodol o chov Cyphotilapia frontosa a pravdepodobne uz boli napadnute bicikovcami ,vobec nezrali,zafarbenie uplne tmave a vykaly biele,…

pouzil som liecbu ,,entizol,,liek zabral o 3 dni ale dilemu mam z toho ze mi nechcu zrat suchu potravu,kupil som vlocky sera vipan,sera san a sera granured,mam aj ine tlamomovce a tie mi zeru vsetko, frotosy? ,zeru mi len mrazenu koretru zatym sa idu z chutov zabit,poradte ako dalej? co sa tyka vlockoveho krmiva,dakujem za radu Skaláry – nemoc – nové téma9.1.2017 18:42Mitroz  (id: 15785   )[Odpovědět]Zdravím všechny. Prosím o radu. Jsem začátečník v akvaristice, po několika měsících příprav čtení různých článků na internetu a procházení příspěvků na fórech jsem založil před dvěma měsíci akvárium.

Objem je 300 litrů, vydržel jsem to 14 dní bez rybek jen s rostlinami a čekal až se to zajede. Vím, že bych měl čekat déle, ale už se to nedalo vydržet Poté jsem pořídil 6 teter krvavých, 6 neonek, 4 pancéřníčky leopardí a 6 otíků. Vše OK, voda dle testů se držela v normě a po dalších 14 dnech klesly NO2 a NO3 na prakticky nulové hodnoty. Všem rybkám se dařilo, rostliny rostly a stále rostou jako divé, nestíhám prostříhávat. Aby to nebylo tak prázdné před 14 dny (měsíc a půl provozu) jsem přidal dalších 6 neonek, 4 tetry krvavé, 2 ancitrusy a 4 mladé skaláry. Týden bylo vše OK, pak ale Skaláry přestaly žrát, schovávají se u dna v rostlinách, jsou apatické, jen občas vyplavou, jedna něco sem tam sezobla, ale málo.

Dva dny jsem je pozoroval a žádná změna.

Hledal jsem opět všude možně co by to asi mohlo být. První volba padla na žábrohlísty s tím, že by asi mohlo být ono. Jedna se otírala o kytky a přišlo mi, že je má více prokrvené.

Odlovil jsem je, dal do karanténí nádrže (25 litru, vnitřní filtr,topení, vzduchování, přebytky rostlin z hlavního akva) a aplikoval eSHA 2000 protože jsem nevěděl zda je to opravdu ono. Po léčbě jedna skalára OK začala žrát a byla čilá, začala napadat ty ostatní u kterých žádná změna.

Čilou jsem vrátil zpět do velké nádrže a pro ostatní začal opět zoufale hledat. Podle dalších příznaků (šedý detrit, nepříjímání potravy, apatie) jsem se přiklonil k tomu, že by mohly mít trávící problémy a vyhrabal na internetu doporučení léčit pomocí Entizolu, zvýšil teplotu na 30 stupňů, měním každý den 1/3 vody.

Dávám čtvrtý den, ale bez nějakého valného zlepšení, občas něco sezobnou, ale je to fakt málo. Snažím se potravu měnit a střídat (2 druhy vločkového, mražené patentky, živé koretry) ale bez úspěchu. Ostatní rybky jsou OK, čilé, žerou a daří se jim dobře.

Zajímavé:  Tajemství mořské vody – vše o zdraví

Budu rád za každou radu co s nimi.

Díky!

dýcháni jednou stranou – nové téma16.12.2016 20:22[Odpovědět]Ahoj,mám šest terčů ,občas mi dýchají jednou stranou a pak zas je vše ok.Ráno jednou a pak odpoledne je vše v poho nebo naopak.Potravu kromě jednoho berou v poho,mám je cca 2 týdny vodu měním 2x týdně 30%.Nemůže to být parazit nebo si ještě nezvykly?jinak žábry nemaj rudé žádný se neschovává barva ok může to být tím,ze jim tam pořád lezu jak odkaluju?už mám připravený entizol asi to preventivně přelíčím

Partner rubriky

Partner rubriky

tuberkulóza??? – nové téma2.9.2015 11:11marylin  (neregistrovaný návštěvník)[Odpovědět]Zdravím,

již delší dobu pozoruju, že jeden můj tlamovec (Nimbochromis venustus) není úplně v pohodě. Začalo to už před několika měsíci – nejdřív bílé výkaly, občas zákal na oku, vyboulené oko, chvíli nežral, občas nějaká menší krvavá ranka.

Vždy jsem to zažehnala buď malachitovou zelení, solí, nebo v nejhorším entizolem, a byl třeba na měsíc-dva klid. Ovšem postupně ztratil barvu, má trochu zkřivenou tlamku, a jamky na hlavě.

Před 5 dny jsem ho ale našla v příšernym stavu – obě oči vyboulené, s krvavými podlitinami, od té doby nežere, a na objevili malé vřídky. Sice jsem okamžitě nasadila entizol, oči trochu splaskly a zmizela krev, ale pořád vypadá hrozně a hlavně vůbec nežere.

Napadla mě tuberkulóza, ale křivou páteř nemá, zježené šupiny taky ne, ploutve ok – jen ty postranní trošíčku roztřepené, a plave normálně. Nemůže to být spíš slabá imunita, a proto ho neustále napadají nějací paraziti?

Další, kdo už dlouho nevypadá úplně zdravě je Livingston, taky je trošku pobledlejší, má jamku na hlavě a bílé výkaly – ale žere a chová se normálně. Jinak všichni na pohled zdraví, žraví, krásně vybarvení – žádné jiné rybě nikdy nic nebylo, jen tihle dva. Každopádně, Venustusovi už asi není pomoci, takže nezbyde než ho utratit, aby se netrápil.. Ale řeším, co teď s akvárkem, a jestli utratit i Livingstona? Mám kompletně vyměnit vodu a vše dezinfikovat, nebo nechat tak a jen pokračovat v běžné údržbě?Případně co s filtrem?

Díky za odpovědi.

Chcete antibiotika? Stačí vyplnit on-line dotazník

Objednejte si pilulky přímo z pohodlí svého domova, vyzývá pacienty z celé republiky pražská gynekologická ambulance.

Lidé ani nemusejí chodit na vyšetření, recepty jim lékařky vystaví na dálku. Stačí jen vyplnit on-line dotazník a uhradit předem daný poplatek. Ten se pohybuje od 99 do 199 korun, podle typu medikamentu.

Přečíst článek ›

Pacienti se tak snadno dostanou k nejrůznějším přípravkům: kromě hormonální antikoncepce a léků na oddálení menstruace mohou získat třeba i antibiotika.

Stačí pár odpovědí

Služba okamžitě zaujala. Do internetové ordinace začali „chodit“ lidé ze všech koutů Česka. „Doposud jsem netušila, že vám někdo recept vystaví jen tak. Vše proběhlo velmi rychle, ušetřilo mi to čas. Mohu jen doporučit,“ zhodnotila postup ambulance třeba pacientka Pavla.

„Skvělá služba, kterou využívám již několik měsíců,“ přidala se další žena, která se podepsala jako Jana. Obě pacientky si pochvalovaly, že nemusely na vyšetření. Odpověděly jen na několik jednoduchých otázek na webu ambulance a zaškrtly, že si při vyplňování kolonek nevymýšlely. Recepty měly do druhého dne doma.

Hazard se zdravím

Jenomže úřadům už se služba tolik nelíbí. Vystavit recept bez předchozího vyšetření pacienta je podle nich nemyslitelné. Zvlášť pokud jde o antibiotika. Lékařky prý hazardují se zdravím lidí.

Přečíst článek ›

„Ten případ mě opravdu zaujal. Postup uvedené ambulance považuji za non lege artis, tedy v rozporu s platný-mi pravidly,“ řekl třeba náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Nejde podle něj ani tak o antikoncepci, u které je opakované předepisování na dálku běžné.

„Tam opravdu stačí, když pacientka podstoupí vyšetření u gynekologa jen na začátku, tedy před samotným nasazením léku, a poté už chodí na kontrolu jen jednou do roka,“ uvádí náměstek.

To, co ministerstvu vadí, je vystavování receptů na protizánětlivá léčiva. Přes on-line dotazník se totiž lidémohou dostat i k antibiotikům, třeba k Entizolu. „Pre-skripci léků u akutních stavů bez předchozího vyšetřeníale považujeme za zcela nežádoucí,“ shrnula mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.

Dvě stovky úmrtí

Podobně to vidí i Česká lékařská komora. „Předepsat takové léky neznámému pacientovi bez předchozího vyšetření nedoporučujeme,“ zhodnotil praxi internetové ambulance mluvčí komory Michal Sojka.

Lékař sice podle něj některé přípravky na dálku vystavit může, to ale platí jen ve vybraných případech.

„Třeba když se jedná o chronického pacienta, který užívá medikament dlouhodobě,“ popisuje Sojka a doplňuje: „Nebo když jde o pacienta po transplantaci ledvin, který je sice pod kontrolou svého nefrologa na okrese, ten mu ale některé léky předepsat zkrátka nemůže. To smí udělat jen specializované centrum.“

Přečíst článek ›

Nic z toho ale u pilulek na infekce neplatí. Takové léky by se podle něj měly předepisovat skutečně jen po předchozí prohlídce pacienta. Jinak může nastat problém.

Léky totiž nejsou na předpis vázany bezdůvodně.

„Pokud je k užití nějakého léku nutný recept, znamená to, že s ním může být spojena nějaká komplikace – třeba že může způsobit závažnou nežádoucí reakci ohrožující až život pacienta,“ vysvětluje farmaceut Josef Suchopár. Takovou komplikaci ale nemusí pouhý on-line dotazník odhalit. „Lidé tam navíc mohou tvrdit prakticky cokoliv,“ pokračuje Suchopár.

Drsná reklama

Podle právníka Ondřeje Dostála je tu ale ještě jeden problém: ambulance propaguje jeden receptový lék na úkor jiného. Lékařky třeba ženám doporučují, aby svou původní antikoncepci Yaz nahradily podobnými pilulkami s názvem Suzia. Jako důvod uvádějí výhodnější cenu.

To je ale podle Dostála nedovolená reklama. „Ten web drsně propaguje jeden receptový lék na úkor jiného. To je v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Na laickou populaci nelze reklamu takto cílit,“ uvedl. Ambulance prý za to může dostat pokutu až dva miliony korun. Propagovat lze totiž jen takové přípravky, ke kterým není třeba stanovit diagnózu – tedy jen ty volně prodejné.

Přečíst článek ›            

Záměna jednoho léku za jiný navíc může lidem způsobit problémy – především pokud k tomu užívají ještě i další medikamenty.

Pro moderní ženy

Redakce Deníku oslovila i samotnou gynekologickou ambulanci, která ženám on-line služby nabízí. Lékařky ale na zaslané otázky ani po týdnu nereagovaly.

Na webu gynekoložky uvádějí, že je jejich služba určená moderním ženám a dívkám od patnácti let, které ocení rychlost a kvalitu z komfortu domova či kanceláře.

Přečíst článek ›

„Klientka komunikuje s lékařem prostřednictvím inteligentního expertního systému, který automaticky vyhodnocuje informace od ní a předkládá je lékaři.

Lékař posoudí, zda klientka splňuje zdravotní předpoklady k vystavení e-receptu, zda pravidelně dochází na roční preventivní kontroly, a zkontroluje její identitu pomocí rodného čísla na portálu VZP,“ píšou lékařky.

Upozorňují pro jistotu i na to, že návštěva webu rozhodně nenahrazuje pravidelné preventivní vyšetření gynekologem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *