Nemocnice zlín – Vše o zdraví

Nemocnice zlín - Vše o zdravíNemocnice zlín - Vše o zdraví
prim. MUDr. Jiří Bakala

Historie BN, vzhledem ke svému krátkému rozvoji, je naprosto specifická a musí být chápána v souvislosti s rozvojem Baťových závodů. Vznikla v době zcela neopakovatelné, která se velmi podílela na formování a tvarování jednotlivých oddělení BN.

Na konci 19. století byl Zlín malé město.

V roce 1894 měl 2 365 obyvatel.

V témže roce byl ve Zlíně založen obuvnický závod, který pod vedením Tomáše Bati (1876 – 1932) za krátkou dobu přispěl k velké proměně města. Tomáš Baťa dokázal svou houževnatostí a organizačními schopnostmi rozšiřovat podnik a zvyšovat výrobu a navíc být obratným obchodníkem a získávat nové zákazníky.

V roce 1905 se vypravil za moře, do USA.

Vrátil se obohacen zkušenostmi, které daly nový směr jeho podnikatelských aktivitám. Upevňoval jednoznačné zásady racionalizace, efektivnosti, produktivity, standardizace, automatizace. Vysoce si cenil hodnotu lidské práce. V Baťových závodech neúnavně podněcovali motivaci a výkonnost soutěživostí zaměstnanců, kteří byli velmi dobře placeni a měli podíl na dosaženém zisku.

Zlín patřil k městům s největším růstem počtu obyvatel na počátku 20.století.

  • Počet zlínských obyvatel se od roku 1923 do roku 1938 zosminásobil z 5 825 na 43 400.
  • Tento úvod jen dokazuje to, že historie BN je těsně spjata s děním, které bylo podřízeno chodu Baťových závodů.
  • Ve Zlíně do roku 1927 pracovali jen čtyři praktičtí lékaři.

Jedním z nich byl MUDr. J.Gerbec, který se stal osobním lékařem Tomáše Bati a později zdravotním radou. Dále bych si dovolil jmenovat MUDr. V. Krále, bývalého legionáře, o kterém jen malý okruh jeho známých věděl, že v Rusku léčil Rasputina.

Prvním podnětem ke vzniku BN byl Baťův dar, který věnovacím dopisem věnoval 1.máje 1 000 000 Kč na výstavbu Baťovy nemocnice:

Tomáš Baťa 1.května 1926 :

Vzpomínám raněných hrdinů naší práce a věnuji Kč 1.000.000 –
ku založení nemocnice, která by hájila zdraví nás všech.

V roce 1926 byl uveřejněn v „Časopise lékařů českých“ inzerát na místo vedoucího lékaře – primáře oddělení nemocnice sloužící pro město se 20 000 obyvatel, kterým se stal MUDr.Bohuslav Albert (1890 – 1952).

MUDr. Bohuslav Albert pocházel ze známé rodiny Albertů.

Jeho strýc Eduard Albert byl profesorem chirurgie na vídeňské univerzitě, kde vedl jednu z chirurgických klinik a spolupracoval s profesorem Billrothem, který vedl druhou chirurgickou kliniku. MUDr. Eduard Albert byl osobním lékařem Františka Josefa I.

MUDr. B. Albert byl propagátorem nemocničního rozmachu v první polovině minulého století. Nabyl několik zajímavých zkušeností na frontě. Jedna byla z první Balkánské války v roce 1912, další z 1.světové války 1914-1918. V roce 1912 působil MUDr.

Albert jako asistent profesora Jedličky na frontě na straně srbské a za 1.světové války působil na straně rakouské. Zde si poprvé uvědomil, jak důležitá je organizace a racionalizace práce. Na srbské frontě pod vedením profesora MUDr. Jedličky vše dokonale fungovalo.

V přímém kontrastu s tím pak byl zážitek z rakousko-uherské fronty, kde nadbytečný byrokratismus (následek organizace rakouských vojenských zdravotních úřadů) vedly k chaosu a nedokonalosti. Uvědomil si, že základem dobré práce ve zdravotnictví je dokonalá organizace a řízení práce. Po 1.

světové válce působil jako ředitel nemocnice v Mukačevu, kde v neuvěřitelných podmínkách vybudoval dokonale fungující nemocnici, kde v roce 1922 byl uspořádán Sociálně-lékařský sjezd. Možná to byly důvody k tomu, že byl osloven Tomášem Baťou a 1.3.

1927 nastoupil bezplatnou dovolenou a přijal nabídku plánovat, postavit a řídit Baťovu nemocnici ve Zlíně. Během následujících 18 let se o ni staral jako ředitel a primář a věnoval se vybudování vzorné nemocnice.

Nemocnice zlín - Vše o zdraví
ředitel MUDr.B.Albert, uprostřed MUDr.F.Račanský, vpravo T.Baťa – 1.máj 1928

Při psaní následujících řádků si dovolím malou odbočku :

Měl jsem štěstí, že jsem se seznámil s paní Marií Albertovou, manželkou prvního ředitele BN MUDr.B.Alberta, která mi poslala kompletní archiv svého muže.

Při jeho studiu jsem hluboce smekl před těmi lidmi, protože byli systematičtí, pracovali s vizí 3-5 let dopředu. Domnívám se, že současné zdravotnictví by se od nich mohlo lecčemu přiučit.

Ředitel MUDr. B.Albert ve spolupráci se stavebním oddělením Baťových závodů, architektem Františkem Lydia Gahurou, navrhli plán nemocnice.

František Lydia Gahura byl jedním z architektů, kteří se podíleli na funkcionalistickém stylu celého Zlína. Patřili mezi ně architekti J. Kotěra, V. Karfík, M. Lorenc a není bez zajímavosti, že zde dvakrát působil i Le Corbusier.

Sama nemocnice byla postavena tak jako celý Zlín – kombinací červených cihel a světle šedého betonu, zasazená do zeleně s velkými parkovými plochami.

Architektu F. L. Gahurovi se spolu s MUDr. Albertem podařilo vytvořit pozoruhodný celek, a to nejen po stránce vnější. Do dokonalosti byly dotaženy všechny interiéry a malé detaily, které splňovaly tehdejší požadavky hygienické a tehdejší požadavky na organizaci práce.

Albert byl v prosazování svých vizí, ideí a moderních myšlenek velmi zásadový. Několikrát dovedl ostře proti Tomáši Baťovi prosadit a zdůvodnit své myšlenky. Albertův postoj krásně vystihuje článek z časopisu „Zlín“ z roku 1933 :

Jistý vyhlášený lékař zlínské Baťovy nemocnice, MUDr. B. Albert, dostával dva měsíce plat před jejím postavení, aniž by jinak pro závod pracoval. Když pak ani třetí měsíc se stavbou nemocnice započato nebylo, přišel za šéfem a povídá:

Buď se bude stavět, anebo bych musel od vás odejít.
Vždyť dostáváte stejný plat, jako by nemocnice byla v chodu,

namítl šéf.

Plat pro mne nemá ceny, když při tom zahálím, potřebuji být stále ve cviku, potřebuji léčit, operovat, studovat nové případy onemocnění a nové způsoby léčení v praxi.

Svou architektonickou a organizační strukturou byla BN naprosto jiným léčebným ústavem, než byly v tehdejší republice známy.

Byla zřízena ze soukromého kapitálu, který měl vlastní správu, sloužil především firmě Baťa a jejím zaměstnancům a rozvíjejícímu se průmyslovému oddělení. Baťova nemocnice byla vždy akciovou společností.

Vedení BN při organizaci a provozu uplatnilo v podstatě praxi Západu – s určitými úpravami, zejména s odlišnými poměry veřejného sociálního pojištění převzalo zásady práce nemocničního ústavu podle profesora Hartwela z Rochesteru, z pověstné Mayo Clinic.

Dne 9.4.1927 byly předloženy Stanovy BN a koncem roku 1927 byla BN vybudována.

Návrat odborníků, rozšíření zdravotní péče a výstavba Centrálního pavilonu KNTB, to je náš cíl

  3.6.2021

Nemocnice zlín - Vše o zdraví

Docent Michal Filip je od března předsedou představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB). V letech 2006-2018 zde coby primář obnovil neurochirurgické oddělení s celostátní působností. Stále na část úvazku ordinuje, aby – jak říká – neztratil kontakt s medicínou. Jaké má ve své ředitelské funkci plány, prozradil v rozhovoru pro krajský Magazín 21.

Pane předsedo, když jste nastupoval do ředitelské funkce KNTB, za hlavní úkoly jste označil nutnost překonat koronavirovou krizi a personálně nemocnici stabilizovat. Do jaké míry se tyto dvě výzvy už podařilo zvládnout?

Vstoupili jsme do rozběhlého a krajem dobře nastaveného procesu krizového řízení pandemie COVID-19. Situace se sice lepší, ale nikdo není schopen předvídat, co bude dál. Stále evidujeme nové pacienty s tímto virem. Věříme, že pomůže očkování.

  Ve Zlíně jsme proto ve spolupráci s krajem a městem vybudovali velkokapacitní očkovací centrum. Důležité je, aby se lidé očkování nebáli a aby pochopili, že vakcíny jsou bezpečné. Nyní nás čeká obtížný úkol: vrátit nemocnici do normálního provozu.

Zajímavé:  Zánět Zubu Domácí Léčba?

Všichni zaměstnanci nemocnice, nejen zdravotníci, si sáhli na dno. Teď potřebují nabrat sílu a připravit se na nápor pacientů čekajících na z důvodu krize odkládanou lékařskou péči. Stále řešíme nedostatek zkušeného zdravotního personálu.

Mnoho odborníků z KNTB v posledních letech díky známým okolnostem odešlo. V současné době se ale někteří do nemocnice již vracejí, nebo návrat zvažují.

Co vlastně způsobil COVID v českém systému zdravotnictví a jaké má důsledky?

Ukázal, že situaci musí řešit hlavně odborníci z řad zdravotníků a méně politici nebo media. Potvrdil také, že akutní zdravotní péči nelze plánovat v horizontu dnů a je potřeba mít vytvořeny dostatečné kapacitní rezervy: lůžka, personál, vybavení.

Pandemie prokázala, že v minulém období nekoncepčně rušené rezervy – mám na mysli snižování počtu zdravotníků, rušení tzv. neziskových lůžek či celých oddělení, jako například infekčního v KNTB – je potřeba urychleně obnovit, byť nepřináší okamžitý ekonomický benefit.

Jejich potřebnost se ukáže až v krizových situacích, jako je třeba právě současná pandemie.

Krize také poukázala na celostátně dlouhodobě neřešené problémy ve fungování celého systému zdravotní péče: rozdílné platby ze zdravotního pojištění za stejnou péči, nekoordinované ceny za zdravotní pomůcky a materiál nebo rozdílnou kvalitu IT ve zdravotních zařízeních.

Sjednocení těchto prvků by pomohlo v budoucnu lépe reagovat na další pandemie. Přes závažnost situace ale vidím i pozitivita vyplývající z této krize. Pandemie zlepšila organizaci péče a spolupráci mezi všemi zdravotnickými zařízeními kraje a většina lidí pochopila, že zdraví není samozřejmost, že je nutné o něj zodpovědně pečovat.

Nepatřil jste k příznivcům výstavby nové nemocnice, z jakého důvodu?

Bylo by krásné pracovat v nové nemocnici, ale podle informací, které jsem měl k dispozici jako krajský zastupitel minulého volebního období, kraj neměl peníze na tak velkou investici. Navíc hrozilo riziko, že by nemusela být postavena do pěti let, jak někteří slibovali. Cena by se tak ještě navyšovala. 

Umožní areál KNTB její plnohodnotnou modernizaci?

Podle názorů architektů, projektantů a stavařů a také zdravotního personálu je možné za významné podpory kraje současnou KNTB proměnit do podoby důstojné nemocnice 21. století. Stavební činnost nebude mít zásadní vliv na rozsah a kvalitu poskytované péče v KNTB.

O nutnosti výstavby tzv. Centrálního objektu se mluví několik let jako o nejnaléhavější investici do KNTB. Kdy by mohl být uveden do provozu?

Je velká škoda, že k výstavbě Centrálního objektu nebylo využito stavební povolení z r. 2016. Nová budova už dnes mohla stát. Děláme vše pro to, aby se již příští rok na podzim začalo stavět.

Centrální objekt vyroste na místě staré prádelny. Vznikne zde interna, kardiologie, neurologie a část urgentního příjmu zaměřená na interní obory. Součástí budou moderní diagnostické technologie.

Po 12 letech přešlapování na místě nás čeká hodně práce. 

V jakém stavu jste od bývalého představenstva převzali nemocnici?

Převzali jsme ji s vědomím, že se minulé vedení upnulo k projektu výstavby nové nemocnice a zásadně tak omezilo investice do oprav. To se na stavu nemocnice samozřejmě výrazně podepsalo. Z vlastních zdrojů začínáme organizovat rekonstrukci dnes již zastaralého technického zázemí nemocnice.

Čekají nás také neodkladné opravy starších provozů, do kterých se několik let z uvedených důvodů neinvestovalo. Mluvíme o interní JIP, chirurgickém či dětském oddělení, porodních sálech apod. Přepokládané náklady se předběžně šplhají ke stovkám milionů.

Až nyní také zjišťujeme neradostný stav, že některé projekty financované z dotací EU nebyly dopracovány a nešlo je zařadit do dotačních programů. Zděděné projekty týkající se digitalizace provozních softwarů budou na pokyn kraje kontrolovány auditem.

Ve spolupráci všech zainteresovaných stran řešíme také skluz ve výstavbě závodní školky s termínem otevření 1. 9. 2021.

S čím jste šel do ředitelské funkce? 

Činnost zdravotního zařízení placeného z peněz daňových poplatníků nemůže být zaměřená pouze na vydělávání peněz. Posláním nemocnice je zejména kvalitně léčit podle současných medicínských poznatků. KNTB je koncipována jako největší nemocnice Zlínského kraje a specializovaná centra ji staví téměř na úroveň fakultních nemocnic.

Plánujeme zde obnovit činnost zrušených oddělení – nukleární medicíny a infekce, doplnit stávající oddělení dalšími zkušenými odborníky a zamýšlíme rozšířit spektrum lékařské péče. Zasadíme se také o narovnání protekční mzdové politiky po minulém vedení.

Nadále také budeme rozvíjet mnohaletou úspěšnou spolupráci s dalšími zdravotními zařízeními kraje i České republice.

  • Za rozhovor poděkovala
  • Helena Mráčková
  • ZDROJ: Krajský Magazín 21, červen 2021
  • Doporučení: Sledujte seriál Medicína v kraji:

3. 6. 2021

Další informace: Soňa Ličková tisková mluvčí Zlínského kraje 577 043 190, 602 671 376

[email protected]

Nemocnicím v kraji chybí personál. Pacienti jsou převáženi do okolních krajů

„Snahu našeho personálu být k dispozici a pomáhat, kde je potřeba, je určitě nutno ocenit. Ve Zlíně aktuálně chybí asi 300 zdravotníků, v Uherskému Hradišti a Vsetíně kolem 150 a v Kroměříži asi 100,“ přiblížil předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Radomír Maráček.

Podle něj jsou lůžkové kapacity pro covidové pacienty ještě v každé nemocnici.

„Blížíme se ale již stropu našich možností. Složitá začíná být situace zejména v intenzivní péči, kde jsou nyní kapacity už z 90 procent vyčerpané,“ doplnil.

Pracovníci nemocnic se tak nyní snaží překládat pacienty do nemocnic v sousedních krajích, aby byla uvolněna kapacita pro další příjmy.

Přečíst článek ›

„Počty hospitalizovaných pacientů zatím stále rostou zejména na Zlínsku.

Už v minulém týdnu nám vyšly vstříc fakultní nemocnice v Brně a Olomouci, včera a dnes jsme překládali pacienty do FN Ostrava a do havířovské nemocnice, celkem už se jednalo o 19 transportů z nemocnic ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně.

Zítra bychom měli přeložit dalších 25 pacientů do FN Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc a do Nemocnice Přerov,“ seznámil s aktuálním stavem Radomír Maráček.

Z 208 míst v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně (KNTB) bylo k úterku celkem obsazených 151 míst, Uherskohradišťská nemocnice hlásila naplněnost lůžek na počtu 166.

Volných míst zde k uvedenému datu mají pro 9 covid pacientů, pro ostatní pacienty pak 16 volných lůžek. Největší problém vidí zdejší ředitel Petr Sládek taktéž v nedostatku kvalifikovaného a vysoce kvalifikovaného nelékařského zdravotního personálu.

„Tím je reálně omezena možnost rozšíření lůžkových kapacit ve standardní péči a v oblasti intenzivní péče je ohroženo udržení stávajících kapacit,“ doplnil Petr Sládek.

V kroměřížské a vsetínské nemocnici mají jen volnou kapacitu 16 a 9 lůžek pro covidové pacienty.

„Máme k dispozici prostory i vybavení, ale nemáme personál pro rozšíření stávající kapacity. Naopak. Aktuálně je v pracovní neschopnosti či karanténě téměř třetina zaměstnanců, a to je příčina, proč je  část lůžkové kapacity uzavřena,“ vysvětlila stav ve vsetínské nemocnici ředitelka Věra Prousková.

Čtyřiačtyřicet volných míst pro necovidové pacienty a dvě covidová lůžka pak mají ve valašskomeziříčské nemocnici.

Krajská nemocnice ve Zlíně může přijmout 42 pacientů s nákazou covid-19 a 15 negativních pacientů.

„Ve všech nemocnicích chybí zdravotníci, pacienti jsou ale přijímáni stále a to jak s covidem, tak i v oblasti akutní péče, kterou i nadále zajišťujeme samozřejmě včetně akutních operací,“ ujistil Radomír Maráček. Ten současně ocenil pomoc z jiných zařízení ze sousedních krajů. 

Přečíst článek ›

„Všem těmto zařízením patří náš velký dík za tuto pomoc v nouzi,“ uvedl.

Podle vedení nemocnic situace není zatím nikde stabilizovaná.

Zajímavé:  Léky Netestované Na Zvířatech?

„Pevně věříme, že se nám v nejbližší době začnou vracet z karantény uzdravení zaměstnanci a že nebudou stejně rychle odcházet do karantény další zdravotníci. A samozřejmě bychom se rádi co nejdříve dostali do momentu, kdy počet propouštěných uzdravených pacientů bude vyšší, než počet přijímaných.,“ doufá Maráček.

  • Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka však dobrou zprávou je to, že v posledních dnech nepřibývá počet těžkých případů s nákazou covid-19.
  • „Zatím se situace vyvíjí dobře protože nestoupá počet lidí odkázaných na plicní ventilaci,“ zmínil Jiří Čunek.
  • „Zatím bohužel přímo o stabilizované situaci nemůžeme mluvit nikde,“ doplnil Radomír Maráček.

Podle informací mluvčího krajských nemocnic Egona Havrlanta, je v současnosti na umělé plicní ventilaci (ÚPV) celkem 56 pacientů v kraji (22 KNTB, 16 UHN, 9 VSN a 9 KMN). „Celkový počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v těchto nemocnicích je 474 (226 KNTB, 140 UHN, 57 VSN a 51 KMN),“ vyčíslil mluvčí.

Policisté odložili případ úmrtí pacientky. Nezjistili, kdo ve Zlíně zaměnil vodu v přístroji za dezinfekci

„Provedené prověřování jednoznačně potvrdilo, že k ublížení na zdraví u obou žen došlo v důsledku selhání zdravotnického personálu,“ informovala mluvčí policie Zlínského kraje Monika Kozumplíková. Podle kriminalistů došlo k porušení směrnice o skladování desinfekčních přípravků, na což nemocnici upozornili.

Kdo ale tekutiny skladované vedle sebe zaměnil, není podle vyšetřovatelů možné určit. Na oddělení totiž pracovníci nevedli evidenci osob, které s přípravky manipulovaly. Vyšetřující si vyžádali i odborná vyjádření z oboru zdravotnictví, nařídili soudní pitvu a vyslechli zaměstnance a pacienty nemocnice.

Podle mluvčího nemocnice Egona Havrlanta se nyní demineralizovaná voda odebírá z nemocniční lékárny s průkazným označením názvu a v nádobách zcela jiného tvaru, než je balení dezinfekce.

„Na pracovišti je zavedeno značení nádob, které jsou součástí vyšetřovacího přístroje, kde je uvedeno datum, čas a jméno osoby, která je plnila. Vše se také zaznamenává do provozního deníku. Tímto opatřením je prokazatelně dohledatelné, kdo nádobu plnil. Denně dělá kontroly pracoviště úseková sestra a nepravidelně i vrchní sestra interního oddělení,“ sdělil Havrlant.

Stejným přístrojem vyšetřili lékaři dalších téměř třicet pacientů

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až poté, co obdrželi trestní oznámení od pozůstalých po zemřelé sedmaosmdesátileté ženě ze Zlína a po několika dnech také od rodinných příslušníků sedmdesátileté ženy z Vizovic, která po stejném vyšetření utrpěla těžké zranění a byla hospitalizovaná několik týdnů v nemocnici,“ uvedla Kozumplíková. Starší z žen podstoupila vyšetření 18. března a zemřela tři dny poté.

Nemocnice se podle Havrlanta v obou případech s poškozenými mimosoudně vyrovnala a omluvila se jim.

„Od začátku jsme byli s rodinami obou pacientek v kontaktu, chovali jsme se k nim otevřeně, nic jsme netajili a průběžně jsme je o vývoji situace informovali.

Jsme rádi, že druhá z pacientek si neodnesla zásadní zdravotní následky, je v pořádku a dále dochází do naší ambulantní péče,“ podotkl mluvčí. Případem se bude zabývat ještě škodní komise nemocnice.

Kromě dvou uvedených pacientek vyšetřili lékaři stejným přístrojem od 18. do 20. března 2019 další téměř tři desítky osob, u nichž se zásadní zdravotní následky po vyšetření neobjevily. Na přítomnost desinfekčního prostředku v přístroji upozornil jeden z lékařů 20. března dopoledne.

Červencové Dny zdraví vám pomohou s bolavými zády

Mladým zastupitelům chybí lavičky. Mrakodrapy nevadí

Lavičky u domů na sídlišti i v parku, více zeleně a dostupnější obchody by chtěli členové Městského zastupitelstva dětí a mládeže v Olomouci. Vyplynulo to z dotazníků, které vyplnili v rámci besedy na…

Babybox ve frýdecké nemocnici poprvé uslyšel dětský křik

Pracovníci frýdecké nemocnice dnes zažili šok. Poprvé jejich babybox vyslal signál, že jej někdo použil. A skutečně – v 11.45 hodin do něj kdosi vložil dítě.

Pavel Kantorek a letní výlet do Strašnic za jeho vtipy

Taky máte rádi Pavla Kantorka? Dlouho jste se nezasmáli jeho vtipům? Můžete to změnit. Vydejte se o prázdninách na jedinečnou výstavu jedinečných vtipů Pavla Kantorka do Prahy. Od plic se zasmějete a …

I o prázdninách budou přistaveny v Letňanech velkoobjemové kontejnery

I během července a srpna budou v ulicích Prahy 18 přistaveny velkoobjemové kontejnery. Radnice ale žádá občany, aby je nepřeplňovali a neodkládali odpad mimo ně. Zároveň upozorňuje, že do nich nepatří…

Dům umění vystaví turistické snímky z 19. století

Fotografie z turistických výšlapů ve Švýcarsku v 80. letech 19. století si mohu zájemci o turistiku i fotografii prohlédnout od úterý 12. červnence v ostravském Domě umění.

Letní scéna na Vyšehradě bude otevřena až do 1. září

V neděli 3. července se otevřela divácky oblíbená Letní scéna na Vyšehradě.

Zúčastněte se soutěže Zapomenutá místa Prahy. V Praze 2 jich je spousta

V našem městě je mnoho pozoruhodných zákoutí a památek nevšedních svou minulostí, jež zahalil závoj času.

V Čakovicích funguje zdarma právní poradna pro seniory

V budově čakovického úřadu byla zřízena právní poradna pro seniory. Advokátka Jiřina Škáchová bude zdarma poskytovat právní poradenství a konzultace v občanskoprávních sporech seniorům s trvalým bydli…

Pražské metro je bezpečné

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), konkrétně jednotka Správa vozidel Metro, se v průběhu května podrobila pravidelné kontrole Drážního úřadu (DÚ). Pracovníci úřadu při kontrole nezjistili žádná pochy…

Hlasujte v anketě o nejlepšího podnikatele Prahy 9

Vysočanská radnice vyhlásila soutěž Era podnikatel Prahy 9. Lidé mohou hlasovat pro svůj oblíbený obchod, živnostníka, řemeslníka, restauraci nebo například kulturní akci na devítce. Přitom se mohou z…

Na Lehovci se potulovala ovce, v Kyjích zase had

Strážníci městské policie za služebny na Černém Mostě objevili při noční kontrole ovci, která se potulovala Rochovskou ulicí na Lehovci. Na místo byli přivoláni pracovníci trojského útulku, kteří zvíř…

Zámek Napajedla chystá bohatý letní program

Léto na zámku v Napajedlích bude letos opravdu pestré. V barokním sídle proběhne během prázdnin řada zajímavých kulturních akcí, mezi nimiž nebude chybět tanec, kulinářské kurzy nebo poznávací program…

Vinohradská Porodnice v Praze 10 bude během prázdnin fungovat bez omezení

Pražská porodnice v Nemocnici Královské Vinohrady přes léto svůj provoz neomezí. Sdělil to mluvčí nemocnice Lukáš Matýsek. Ještě na přelomu června a července to přitom vypadalo, že drobné opravy v nem…

Mládež aktivně pro lepší zdraví a život bez drog

V těchto dnech až do pátku 8. července probíhá ve Zlíně a okolí zdravotně osvětová akce zaměřená na zlepšování zdravotního stavu obyvatel České republiky. Mladí lidé navštěvují domácnosti a zájemcům m…

Staňte se dobrovolníkem v Guatemale

Občanské sdružení Together Czech Republic z Prahy 5 vybírá dobrovolníky pro mezinárodní projekt v Guatemale, podporovaný Evropskou komisí.

Kameny v chodníku připomínají zavražděné

Mosazné tabulky se jmény obětí nacistů přibyly v některých chodnících naší městské části v rámci projektu Stolpersteine.

Opravy plynu a kolejí zavřely nábřeží

Nejvýznamnější uzavírkou letošního léta je omezení automobilové a tramvajové dopravy v úseku mezi Mánesem a ulicí 17. listopadu, tedy Právnickou fakultou UK. Pracuje se zde hned na několika místech. J…

V Ostravě otevřeli poradnu Modrý kříž

Poradna Modrý kříž začala působit v Ostravě. Její pracovníci umí pomoci alkoholikům nebo hazardním hráčům.

Praha 18 vyhlásila soutěž o nejhezčí balkón, okno a zahrádku

Až do konce září můžete posílat fotografie do soutěže o nejhezčí balkón, zahrádku či předzahrádku, nebo okno, kterou vypsala letňanská radnice. Zaslané snímky musí být pořízeny v letošním roce, podmín…

Zajímavé:  Škodí Doutníky Zdraví?

Wintonovy vlaky budou na Vyšehradě jen do konce července

Exteriérovou výstavu velkoplošných fotografií a dokumentů volně navazující na úspěšný projekt Winton Train 2009 můžete zhlédnout na pražském Výšehradě do konce července

Jan Valenta předvede na Olešné dech beroucí podívanou

Jste milovníky inline bruslí a adrenalinu? Právě pro vás je připravena na zítra, tey sobotu 9. července od 13 hodin novinková akce v rámci Beskydského Veseléta In line sport & ramp show!

Aktivita klíšťat klesá, stále je ale dost vysoká

Pokud vyrážíte do lesa či na hory, rozhodně nezapomeňte použít repelent. A nechoďte zbytečně do křoví. Číhají na vás klíšťata!

Národní muzeum vlastně nezavřelo

Od 8. července je uzavřena historická budova Národního muzea, odkud se začínají stěhovat další exponáty. Oprava začne v prosinci a za šest let bude dokončena.

V Praze 14 proběhne desátý ročník Malování na chodníku

V prostoru před ZŠ Bratří Venclíků 1140 se bude konat 13. července od 9:00 do 12:00 hodin akce Malování na chodníku. Je určená pro všechny děti, které si chtějí namalovat obrázek podle svého přání. Kr…

Nemáte na nájemné? Radnice pomůže sociálně slabým zasaženým deregulací

Dalším občanům z Prahy 10 schválila městská rada adresnou finanční podporu na bydlení. „Na základě přijatého počtu žádostí se nám potvrzuje, že postupná deregulace žádný závažný sociální otřes v Praze…

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v Praze 10

Na jedné svozové trase bude možné v červenci odevzdat nebezpečné odpady nahromaděné v domácnosti. Při tzv. mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: jejichž příklady najdet…

Most na třídě TGM je téměř opraven, auta ale na něj nesmí

Oprava mostu nad železniční tratí na třídě T.G. Masaryka ve Frýdku skončí s téměř měsíčním předstihem. Řidiči se ale radovat nebudou. Vjezd na most jim umožněn stále nebude.

Praha 2 má 96 kontejnerů na tříděný odpad

V rámci systému sběru tříděného odpadu na Praze 2 je rozmístěno 96 stanovišť s barevnými kontejnery. Většina kontejnerů je na papír, plasty a sklo.

Třicet korun sleva na recept? Podle Hegerovy novely už ne!

Lékárny už nebudou moci zákazníkům poskytovat třicetikorunové slevy nebo bonusy. Taková je další ze změn, se kterou se počítá v novele ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

Výstava fotografií z dob normalizace zachycuje momenty ze spartakiád i oslav 1. máje

Výstava fotografií Dany Kyndrové ze 70. a 80. let Rituály normalizace je k vidění v těchto dnech na Staroměstské radnici v Praze 1. V té době se autorka systematicky věnovala zachycení atmosféry masov…

Podívejte se na fotky z oslav 20. výročí založení Gymnázia Jaroslava Seiferta

Před dvaceti lety, v září 1991, byl se sedmi třídami od primy do kvinty zahájen první školní den osmiletého soukromého Gymnázia Jaroslava Seiferta ve Vysočanech. Bylo to jedno z prvních porevolučních …

Nejlepší guláš a spousta zábavy. To byl Den Ostravice

Sobotní Den obce Ostravice odstartoval novou tradici a přilákal tisíce lidí. Vítězem soutěže o nejlepší ostravický guláš se stal pan Tomáš Břuska s chotí.

Houslový virtuos a čestný občan Prahy 2 Josef Suk bude pochován na Vyšehradě

Ve věku 81 let zemřel hudebník a pedagog, houslový virtuos Josef Suk. Od svého praděda Antonína Dvořáka a otce, skladatele Josefa Suka staršího, dostal do vínku mimořádný talent, jenž dokázal zúročit …

Kdy a kde budou stát velkoobjemové kontejnery?

I během prázdnin budou na území druhé městské části přistaveny velkoobjemové kontejnery. Podívejte se, kdy a kde budou stát.

Na Muzikantské žně přijede i Vladimír Mišík!

Pokud si právě plánujete, jak budete trávit zbytek léta, rozhodně si zakroužkujte dny 19. a 20. srpna. V Sokolíku budou tradiční Muzikantské žně, které mají letos opravdu lákavý program.

Výstavu věnovanou antibiotikům uvidíte ve Vinohradské ulici

Výstava ANTIBIOTIKA ohrožený poklad lidstva je k vidění v Nové budově Národního muzea ve Vinohradské 1 až do 31. října

Policie žádá: Poznáte zloděje kol z Prahy 10?

Od počátku června letošního roku pátrají policisté Místního oddělení Hostivař po neznámém zloději, který v prostorách panelového domu v Praze 10 odcizil dražší jízdní kolo. Netušil přitom, že jej zach…

Praha 10 vpředu aktivitám omezování hazardu

Praha a její poslanci několikrát veřejně deklarovali omezení hazardu ve městě a změnu loterijního zákona, aby městské části mohli omezovat vznik nových heren. Tento slib voličům nyní na konci června n…

Elektromobil si může kdokoli zdarma dobít u nové elektro „pumpy“ ve Vršovicích

Samozřejmě, že je třeba brát titulek s velkým nadhledem – rozšířenost elektromobilů je v hlavním městě i Praze 10 zatím spíše symbolická. I přesto je ale tato zpráva osvětovějšího charakteru o otevřen…

Siemens otevřel dvě dobíjecí stanice pro elektromobily, dobití je zdarma

V ulici Siemensová u svého sídla ve Stodůlkách v Praze 5 otevřela společnost Siemens dvě nové nabíjecí stanice pro elektromobily. Veřejnosti nabízí dobití zcela zdarma. Své nabíjecí stanice je firma p…

Přijďte se podívat na legendární Harleye

V centru Zlína začala výstava, na níž jsou prezentovány nablýskané legtendární motocykly značky Harley-Davidson. Přijít se na ně podívat můžete až do 22. července.

Počty zraněných motorkářů narůstají, jeden z posledních případů se stal v Litoměřické ulici

Od začátku letošního roku zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy již u 101 zraněných motorkářů. Z toho ve dvanácti případech se jednalo o vážné ohrožení života a dva muž…

Ve Frýdlantu skončila prestižní soutěž v bezmotorovém létání

Čekání na příznivé počasí to bylo nečekaně hlavní motto 4. ročníku FL 2011 – prestižní soutěže v bezmotorovém létání ve třídě kombi, které ve dnech 1. – 10. července uspořádal Aeroklub Frýdlant nad Os…

Adrenalin a dobrá nálada vládla na Olešné

Na březích přehrady Olešná se v sobotu uskutečnila další z akcí Beskydského Veseléta In line sport & ramp show na Olešné.

Siemens otevřel dvě dobíjecí stanice pro elektromobily, dobití je zdarma

U svého sídla ve Stodůlkách v Praze 5 otevřela společnost Siemens dvě nové nabíjecí stanice pro elektromobily. Veřejnosti nabízí dobití zcela zdarma. Své nabíjecí stanice je firma připravena dodávat o…

Další kolo Běchovické korunky proběhne už tuto středu

Čtvrté kolo seriálového závodu na in-line bruslích Běchovická korunka se uskuteční 13. července v areálu Na Korunce. Prezentace závodníků bude probíhat v den závodu od 17:00 hodin.

Krátká odstávka vody se dotkne tisíce obyvatel Zlína

Společnost Moravská vodárenská oznámila, že na úterý 12.7. plánuje odstávku vody v několika částech Zlína. Odstávka prováděná z důvodu plánovaných oprav a servisu na vodovodní síti proběhne v době od …

Aktivita klíšťat se do konce týdne udrží na sedmém stupni z deseti

Předpověď aktivity klíšťat se až do 17. července udrží na stupni číslo sedm z možných deseti, což stále znamená velké riziko. Výjimkou bude 12. červenec, kdy se předpovídá stupeň osm, který je rovněž …

Blíží se rodinný den v lanovém centru ve Vysočanech

Lanové centrum Proud chystá na 24. července akci s názvem Rodinný den. Od 13:00 do 19:00 hodin tam můžete prožít aktivní odpoledne. Pro děti od tří do deseti let jsou připraveny soutěže o ceny, tvořiv…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector