Nolicin – Vše o zdraví

 • NOLICIN potahované tablety
 • (norfloxacinum)
 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin používat
 3. Jak se přípravek Nolicin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nolicin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NOLICIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nolicin je chemoterapeutikum patřící mezi chinolony. Je účinný proti bakteriím v gastrointestinálním traktu a v močových cestách. Ničí bakterie a inhibuje jejich růst. Do ostatních částí těla neproniká v dostatečném množství. Nolicin je určen zejména k léčbě infekcí močových cest, prostaty, infekčního průjmu a kapavky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLICIN POUŽÍVAT

NeužívEjte přípravek Nolicin

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na norfloxacin nebo na jiný lék patřící mezi chinolony nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Nolicin.
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
 • Jestliže trpíte poruchou funkce centrálního nervového systému (nemocní s epilepsií-padoucnicí, s poruchami krevního zásobování CNS, s mentálními poruchami).
 • Děti a adolescenti v období růstu také nesmí přípravek Nolicin užívat.
 1. Zvláštní pozornosti při používání přípravku Nolicin je zapotřebí
 2. Vzhledem k možnosti zkřížené hypersenzitivity (přecitlivělosti) mají pacienti informovat lékaře o všech alergických reakcích na léčiva, které se u nich v minulosti vyskytly.
 3. Před zahájením léčby přípravkem Nolicin Srdeční poruchy Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

V případě, že trpíte epilepsií nebo jinými poruchami centrálního nervového systému (zvláště poruchami, které mohou přivodit záchvaty), informujte o tom, prosím, svého lékaře.

V takových případech se mohou častěji objevit nežádoucí účinky. Během léčby přípravkem Nolicin se může vyvinout přecitlivělost na sluneční záření a umělé UV záření.

Proto se doporučuje vyhnout se během léčby nadměrnému působení přímého slunečního záření nebo umělého UV záření.

Trpí-li pacient poruchou ledvinných funkcí, lékař sníží obvyklé dávky. Během léčby přípravkem Nolicin je doporučeno pít hodně tekutin. Zeptejte se svého lékaře, jaké množství tekutin denně je pro Vás vhodné.

Jestliže se během léčby objeví bolest okolo šlach, konzultujte to prosím se svým lékařem. Vyhněte se fyzické aktivitě.

U některých starších pacientů, kteří užívali kortikosteroidy společně s přípravkem Nolicin, se objevily záněty nebo dokonce ruptury šlach (nejčastěji Achillovy šlachy).

 • V průběhu léčby přípravkem Nolicin se prodlužuje doba srážlivosti krve, a proto v případě operačního zásahu je třeba kontrola krevní srážlivosti.
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Nolicin a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Absorpce norfloxacinu se snižuje, pokud užíváte přípravky na pálení žáhy, jako jsou antacida, sukralfát, přípravky obsahující železo, hliník, bizmut, hořčík, vápník nebo zinek. Proto se doporučuje užívat přípravek Nolicin dvě hodiny před těmito přípravky.

Pokud užíváte theofylin nebo cyklosporin během léčby přípravkem Nolicin, mohou se vyskytnout nežádoucí účinky kvůli možnému zvýšení hladin theofylinu nebo cyklosporinu v krvi. Lékař může stanovit množství těchto látek v krvi a předepsat Vám nižší dávku.

Současné užívání přípravku Nolicin s léky proti srážlivosti krve může zvýšit aktivitu těchto léků, což může vést ke krvácení. Případné současné užívání přípravku Nolicin s kortikosteroidy může zvýšit riziko zánětu nebo ruptury šlach.

Během léčby přípravkem Nolicin může být zvýšen účinek určitých léků (sulfonylurea) na redukci glukosy.

 1. Neužívejte přípravek Nolicin současně s nitrofurantoinem, protože to snižuje účinek obou léčiv.
 2. Užívání přípravku Nolicin s jídlem a pitím

Tablety se užívají nalačno nebo během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte je s mlékem nebo jogurtem, protože mléčné kapalné výrobky snižují množství norfloxacinu, které se dostává do krve. Přípravek Nolicin užívejte 1 hodinu před požitím mléčných výrobků nebo 2 hodiny poté. Během léčby se nedoporučuje požívat alkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků na plod. Pokud jste těhotná, lékař Vám může předepsat přípravek Nolicin pouze výjimečně, a to za předpokladu, že prospěch pro Vás převyšuje riziko pro plod.

Kojení se během léčby přípravkem Nolicin nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Nolicin může oslabit bdělost, proto musíte být opatrný/á při řízení vozidla nebo obsluze strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás léčba působí. Současné požívání alkoholu zhoršuje nežádoucí působení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolicin

Azobarvivo oranžová žluť (E110) může způsobit přecitlivělé reakce, včetně astmatu. Přecitlivělost je častější u pacientů citlivých na kyselinu acetylsalicylovou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLICIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolicin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávku a dobu léčby podle Vašeho onemocnění. Zapijte každou tabletu sklenicí vody nebo čaje. Nolicin má být užíván v dávkách 400 mg (1 tableta) dvakrát denně. Léčba může trvat od 3 do 14 dnů, u chronické bakteriální prostatitidy několik týdnů. Pokud trpíte nedostatečnou funkcí ledvin, lékař podle toho upraví dávky.

 • Přípravek je určený pouze pro dospělé.
 • Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého lékaře či lékárníka.
 • Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolicin, než jste měl(a)
 • Příliš velké dávky mohou vyvolat nauzeu (nevolnost), zvracení, průjem, v závažnějších případech také závratě, únavu, zmatenost a křeče.
 • Pokud jste požili větší množství léku, než jste měli, vyhledejte co nejdříve lékaře nebo lékárníka.
 • Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Nolicin

Pokud vynecháte jednu dávku léku, vezměte ji co nejdříve poté, kdy opomenutí zjistíte. V případě, že se však již blíží doba pro následující dávku, zapomenutou dávku vynechte a pokračujte v původním dávkovacím režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolicin

Lék je třeba užívat po celou dobu doporučenou lékařem, i když se již před uplynutím této doby začnete cítit lépe. Pokud ukončíte léčbu příliš brzy, onemocnění se může opět zhoršit.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolicin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 2. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Nolicin, jsou tříděny do následujících skupin dle četnosti:
 3. velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000);
 4. velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
 5. Frekvence uvedených nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů:
 6. Vyšetření
 • méně časté: zvýšení hodnot transamináz, alkalické fosfatázy a laktát dehydrogenázy (LDH)
 • vzácné: zvýšení hodnot urey a sérového kreatininu, snížení hodnot hematokritu

Poruchy krve a lymfatického systému:

 • méně časté: eozinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek) a leukopenie (snížení počtu bílých krvinek)

Poruchy nervového systému:

 • méně časté: bolest hlavy, závratě, deprese
 • vzácné: únava
 • velmi vzácné: somnolence (spavost), zmatenost, neklid, podrážděnost, strach, halucinace, tinitus (ušní šelest)

Gastrointestinální poruchy:

 • časté: nauzea (nevolnost)
 • méně časté: anorexie (nechutenství), průjem
 • velmi vzácné: pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva se vznikem pablán)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

 • velmi vzácné: tendinitida (bolestivé onemocnění šlach) nebo ruptura šlach, obvykle v kombinaci s jinými poškozujícími faktory

Poruchy imunitního systému:

 • velmi vzácné: alergické reakce (kopřivka, vyrážka, svědění, anafylaxe), závažné kožní reakce
 • Srdeční poruchy –      frekvence neznámá: abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na
 • EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).
 • Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, má být léčba přerušena.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NOLICIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolicin obsahuje

– Léčivou látkou je norfloxacinum 400 mg v 1 potahované tabletě. – Pomocnými látkami jsou: oranžová žluť (E110), propylenglykol, povidon, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý (E171), čištěná voda.

Zajímavé:  Očkování proti chřipce vedlejší účinky - Vše o zdraví

Jak přípravek Nolicin vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: oranžové, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Jedno balení obsahuje 20 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150

 1. [email protected]
 2. Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

27.2.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Urologie

již delší dobu navštěvuji urologická vyšetření jelikož mám problémy s krví v moči při posledním vyšetření mi byla zjištěna hladina Erytrocyty 21-40, normal je 0-4 + hlen v moči ++ ostatní údaje jako bílkovina, glukosa,Aceton,Bilirubin a Urobilinogen mám v normě + spec. vyšetření Rm-00046. nevíte co může být příčinou a jaké bych dál měla podstoupit vyšetření

Vážená paní Eliško, jste-li v urologické péči, chybí mi podrobnější seznam dosud provedených vyšetření, případně to, zda jste teprve ve stádiu rozvyšetřenosti. Bylo by asi nadbytečné vyjmenovávat všechna potřebná vyšetření k získání názoru na původ vaší mikroskopické hematurie.

Rozhodně se neobejdete bez ultrazvukového vyšetření celého močového traktu a cystoskopie, při nejasném nálezu rentrgenovému vyšetření- intravenózní urografii. Laboratoř je schopna určit zda krvinky pocházejí z horní části močového traktu (z ledvin) anebo výhradně z močového měchýře. Objasnění pomůže i krevní vyšetření hemokoagulační a léková anamnéza.

U některých vnímavějších lidí se může podobný nález vyskytnout třebas při dlouhodobém preventivním užívání anopyrinu 1 tbl. denně. Už z tohoto nástinu vidíte, že jen základních vyšetření je dost a dost, k podrobnějším (vyšetření separované moči, nefrologie a pod.) se urolog odhodlává podle průběžných výsledků.

Doporučuji vám tedy svěřit se s důvěrou do péče jednoho svědomitého urologa či klinického urologického pracoviště. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den p. doktore, při dlouhodobější erekci či delší masturbaci a delším vzrušením způsobeným orálním sexem mi vytéká tvz.kapka touhy.Ale v mém případě to není kapka ale kapky což mé přítelkyni je svým způsobem nevyhovuje.Máte pro mne nějakou radu ?

Vážený pane Jane, při pohlavním vzrušení se u muže mobilizují prostatické žlázky, tak aby při ejakulaci se jejich obsah připojil ke spermiím a zajistil tak jejich přežívání v kyselém prostředí ženské pochvy.

U některých mužů dochází k nesouhře těchto dvou svázaných akcí a prostatický sekret vytéká zčásti již před připojení ke spermiím, s nimiž pak tvoří (spolu se sekretem semenných váčků) ejakulát. Bývá to většinou na podkladě prodělaného zánětu prostaty.

Jednou s charakteristik zánětu je porucha funkce- u prostaty může dojít buď k ucpání některých žlázových vývodů- (tehdy mívá muž pocity tlaku až bolestivosti v oblasti hráze, v podbříšku či až u konečníku) anebo naopak některé žlázové vývody zůstanou otevřené či s porušenou vyprázdňovací funkcí.

V tomto druhém případě pak je lehký výtok při milostné předehře sice běžně neškodný (muži by vcelku vadit nemusel a ženu takto oplodnit nelze) ale zrovna pro déletrvající orání sex se moc nehodí.

Buď se poraďte s urologem -zjistí-li vám chronický zánět prostaty (kultivací ejakulátu) můžete se poléčit a pak snad vaše „kapičky pro štěstí“ vymizí anebo se s tím budete muset vyrovnat. Myslím, že k onomu výronu nedochází bezprostředně po erekci, takže pro začátek milostného styku by orální forma mohla vyhovovat. Nejspíš také orální sex není pravidelná forma styku. Mimopohlavní styk má většina partnerů jen jako příjemné spestření, tak to snad takové ošizení pro partnerku snad nebude. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Byl jsem měsíc léčen se zánětem nehtového lůžka.Byl mi zjištěn zlatý stafylokok.Ordinován antibiotický lék Duracef.Po dobrání se mi objevilo silné svědění a následné zarudnutí močového měchýře a po stažení předkožky penisu se mi objevili na žaludu červené pupínky.Při močení cítím mírné svědění u žaludu.Jedná se o alergickou reakci na antibiotika,nebo o něco vážnějšího?

Vážený pane pod heslem manama, vámi popisované svědění, zarudnutí i pupínky mohou skutečně alergickou reakci na lék znamenat.

Měl byste dostat léky proti alergii a místně ošetřovat nález v předkožkovém vaku, buď jen koupelemi v hypermanganu (slabě fialový roztok dvakrát denně po 5 minut).

Možná, že urolog, kterému byste měl svůj problém svěřit, bude podle místního nálezu lépe orientován a doporučí vám po podrobnějším vyšetření širší léčení. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den,už asi 14dní mně pobolívá oblast nad levým varletem,a jsem léčen Doxybenem.

Avšak při pohmatu cítím v šourku,směrem od varlete do podbřišku že žlázy na této straně mám zduřelé asi tak dvakrát větší než na straně pravé, jen v poloze v leže si toto nenahmatám..

Nemůže jít o nějaký druh kýly? Nebo je toto normální při zánětu nadvarlete,který léčím JIŽ 9vátý den antibiotiky?Děkuji za odpověď……..

Vážený pane Derote, zánět nadvarlete je nejenom nepříjemná bolestivá záležitost ale také jeho léčení je dosti zdlouhavé. V dobrém případě trvá tři týdny, je-li bez komplikací. Chce to klid a trpělivost.

Je možné i užít mast IBU-HEPA ke vtírání do šourku 2-3x denně po toli k minut než mast změní barvu z bělavé do bezbarvé, což trvá asi 3-5minut. Zmírní se tak bolestivost, k jejímu mírnění je také dobré vleže šourek podkládat tak aby byl vodorovně se stehny.

Podle vašeho popisu určitě o žádný druh kýly neběží. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Vážený pane doktore, uvádíte, že Sumetrolim není antib. ale chemoterapeutikum. Prosím o sdělení, jaký je v tom rozdíl. Moje obě vnučky dostaly Sumetrolim po píchání uší (2 roky a 1 rok). Obě jsou alergetičky a jelikož nevím, co chemoterepeutikum znamená, prosím, zda byste mi nemohl sdělit jak působí a zda je vhodný na zánět středního ucha. Děkuji a přeji hezký den.

Vážená paní Ivano, chemoterapeutika působí stejně jako antibiotika na mikrobiální floru většinou k jejímu potření, vyjímečně k zastavení jejich růstu a množení. Některé druhy mikrobů či přímo některé nemoci je výhodnější léčit právě tímto způsobem, před antibiotiky je pak dávána přednost pro zaručený cílený efekt a minimální vedlejší účinky.

K těm patří hlavně vybíjení ochranné bakteriální flory s následným přerůstáním kvasinek či virů (zvláště pak u žen). U zánětů středního ucha je to odpovídající způsob léčby. Nevím jaké alergie vaše vnučky mají, ale lékař, který indikoval tento způsob léčby s touto okolností jistě počítal. Alergie na samotný lék jsou velmi málo časté. Zdraví MUDr.

Rudolf Vévoda

dobrý den prosím mám malý dotaz.Před 3mi dny mě začalo bolet levé nadvarle,bolest probíhá až do břicha,levé varle lehce citlivé.Nemám žádný otok možná nepatrný u nadvarlete.Bolest není nijak velká spíš středně nepříjemmná.Vsoučasné době beru Rulid na chřipku.

Před třičtvrtě roku jsem byl léčen imunologem na probíhající chlamidyovou infekci.Prosím o radu zda navštívit urologa?či jiného odborníka a zda-li nebude mít několika denní zpoždění nějaké nenapravitelné následky.

prosím ještě nemůže se jednat o torzi?Děkuji

Vážený pane Karle, tak především- o torzi se zcela určitě nejedná, to byste měl kruté akutní bolesti, které by vás dávno na urologii dovedly. Je dosti možné, že se u vás jedná o zánět nadvarlete- a jelikož berete rulid nemohl se zánět patřičně rozvinout, vaše štěstí.

Rulid na chřipku, což je virové onemocnění, působit nemůže, spíše jen brání komplikacím. Na každý pád byste měl zajít na urologii, zánět nadvarlete má vždy jakousi příčinu a bez řádného vyšetření se zjistit nedá. Byť berete klacid neodkládejte to. Zdraví MUDr.

Rudolf Vévoda

Vážený pane doktore! Dostala jsem na problémy s močovým měchýřem Nolicin. Včera mě ale celý den příšerně bolela hlava a krční páteř. Dokonce jsem i zvracela, dnes je to trochu lepší,ale stále mě hlava i záda trochu bolí. Může to být po užívání Nolicinu? Nebo je to jen shoda náhod?

Vážená paní Agáto, norfloxacin (Nolicin) je antibiotikum a virostatikum s vynikajícími účinky pro infekce močovopohlavního traktu. Je oblíben mezi urology i pacienty právě pro výbornou účinnost, ale také pro minimální nežádoucí účinky.

Nemohu s naprostou jistotou vyloučit,že vaše reakce nolicin způsobil či podpořil. Je však nápadná bolestivost krční páteře- od níž může pocházet bolest hlavy i zvracení.

Měla byste si nechat krční páteř vyšetřit, lékař by v případě pozitivního nálezu měl zvážit i případnou spoluúčast nolicinu na obtížích. Při normálním nálezu na krční páteři byste měla nolicin přestat užívat a poradit se na urologii na dalším postupu.

Lék by ostatně měl být indikován podle určení citlivosti na antibiotikum či sulfonamid mikrobiologickým vyšetřením (zjištění patogenního mikroba a citlivosti léčiv). Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Mám indikovanou operaci zůžené močové trubice. Zajímalo by mě, zda je tento problém možno řešit i jinak. Děkuji Hana

Vážená paní Hano, je vysoce pravděpodobné, že právě vinou zúžené močové trubice dochází u vás k častým recidívám zánětů močového měchýře.

Sám výkon rozšíření močové trubice je prováděn v krátkodobé celkové anestézii operačním cystoskopem a je řešením s jednoznačně dobrým výsledkem.

Dají se sice provádět postupné dilatace (rozšiřování) sondami či katetry, ale výsledky nelze garantovat, zvláště, jsou-li již ve vašem věku na močové trubici jizevnaté změny. Od výkonu čekejte úlevu a nikoli komplikace. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Prosím o Váš nazor na izotopové vyšetrenie policystických ladvin ich funkčnosť. Riziko vyšetrenia prípadne jeho následky na organizmus ? Som dialyzovaný pacient ( 4 meiace) má sa uskutočniť odstránenie operačne, následne podľa určenia vyšetrenia jedna z ladvin- menej funkčná. Môj oš.lekár.prof Breza ďakujem

Vážená paní Olgo, jste-li již dialyzovaná při polycystických ledvinách je určitě třeba znát funkční zdatnost vašich ledvin pro plánování dalšího postupu ( transplantace ledviny?). To skutečně nejlépe provede radioizotopové vyšetření ledvin.

Není nutno se ho obávat, záření je mnohonásobně menší než rentgenové, látka se vcelku rychle z těla vyloučí. Bez tohoto vyšetření se ztěží pohne celý proces vašeho léčení z místa, vyšetření vás nemůže poškodit.

V péči profesora Brezy jste skutečně v nejlepších rukou, on patří mezi špičky evropské urologie. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den! Je nutné k návštěvě urologa doporučení od obvodního lékaře nebo můžu dojít bez doporučení. Mohl byste mi prosím doporučit nějakého urologa v Olomouci. Pokoušela jsem se nějakého najít,ale marně. Mockrát děkuji.

Zajímavé:  Kokosové Mléko A Zdraví?

Vážená slečno (paní) Natálie, v zásadě u neakutních případů má každý pacient doporučení do odborné péče od obvodního lékaře mít. Praxe ukazuje, že je řada důvodů pro přímou návštěvu, vedle zmíněných akutních případů jde o otázky často velmi důvěrných sdělení s nimiž není radno obcházet více míst.

Urologové to znají a proto většinou bez reptání nového pacienta (u neakutních na objednání) do péče přiberou. V Olomouci na poliklinice pracují dva velmi dobří urologové, je to MUDr.Karel Grepl a MUDr. Erdéš (přesné maďarské znění jména bohužel neznám), jejich telefonní číslo bývalo 685506111.

Ten telefon je bez záruky, ale jistě není problém si ho zjistit. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Zánět ledvin: příznaky, léčba (nefritida)

Pyelonefritida je infekční zánětlivé onemocnění
ledvin
, většinou bakteriálního původu (doslova se jedná
o zánět pánvičky ledvinné a ledviny).

Může se vyskytovat ve formě akutní (rychle
nastupující, probíhající s výraznějšími příznaky) nebo
chronické (dlouho trvající, s vleklými, méně
specifickými příznaky, případně bez příznaků). K onemocnění
dochází nejčastěji tak, že infekce vystoupá do ledviny
z močových cest.

V případě nedostatečného nebo žádného léčení může vést
selhání ledvin. Pyelonefritida je jednou z hlavních
příčin chronické renální insuficience (ledvinové nedostatečnosti),
která vede při postižení obou ledvin k nutnosti náhrady funkce ledvin
dialýzou.

Příčiny vzniku zánětu ledvin

Ledviny slouží v těle především k očišťování
krve
od splodin a metabolitů tak, aby v krvi zůstalo jen to, co má.
Tvoří se v nich moč, ve které tyto splodiny putují do
pánvičky ledvinné a z ní do močovodů. Močovody odvádějí moč do
močového měchýře, kde dochází k jejímu sběru a odkud je poté
odváděna močovou trubicí ven z těla.

Onemocnění většinou nevzniká jen tak, nýbrž na podkladě přítomnosti
nějakého rizikového faktoru. Nejčastěji jde o infekci
vzestupnou
, kdy dojde k vystoupání bakterií močovodem
z měchýře, případně z močové trubice až do ledviny
(ascendentní šíření infekce). K tomu disponují určité
rizikové faktory, zmíněné níže.

V některých, méně častých případech může dojít k tomu, že se
infekce do ledviny dostane krví. V těchto případech bývá
pyelonefritida komplikací základního onemocnění, jakými jsou např.
hnisavý zánět kloubu nebo bakteriální endokarditida. Infekce se pak po
těle roznáší krví a může se uchytit právě třeba v ledvině
(hematogenní šíření infekce).

Rizikové faktory zánětu ledvin

 • K rizikovým faktorům patří především zhoršení
  (znemožnění) odtoku moči
  , ke kterému dochází v následujících
  případech.
 • Jedná se o přítomnost močových kamenů v průběhu
  močových cest (urolithiasa), které mohou zamezovat normálnímu odtoku moči,
  nezbytnému pro očišťování močových cest od bakterií.
 • Dále mohou být překážkou v odtoku nádorová
  onemocnění
  prostaty, močového měchýře, gynekologické tumory
  nebo benigní hyperplazie prostaty.

Většímu riziku jsou dále vystaveny ženy. U nich je
zvýšené riziko vzniku infekce dáno jejich anatomií močových cest.

Ženy
mají velmi krátkou močovou trubici, takže je pro bakterie jednodušší
dostat se do vyšších oddílů močových cest.

Dále je to dáno tím, že vyústění močové trubice se u žen nachází
v těsné blízkosti pochvy a análního otvoru, které bývají běžně
osídleny bakteriemi.

Samostatnou kapitolou je těhotenství, při kterém se
k těmto rizikovým faktorům někdy přidává obtížnější
vyprazdňování močového měchýře, kdy dochází z tlaku plodu na
měchýř k městnání moči.

Dalším faktorem zvyšujícím riziko je tzv. vezikoureterální
reflux
. Normálně jsou močovody při vyústění do močového
měchýře uzavřené a otevírají se jen v případě, když jimi teče moč
směrem do měchýře.

U lidí s vezikoureterálním refluxem dochází
k tomu, že určitá část moči, která je přítomna v měchýři se občas
vrací zpět do močovodů. Tato porucha se vyskytuje častěji u dětí,
které pak trpí opakovanými záněty ledvin.

Může se vyskytovat ale
i v dospělém věku.

Ve zvýšeném riziku jsou lidé, kteří mají ochrnutu dolní
polovinu těla
. Jednak jim chybí citlivost, takže nevnímají
případné známky zánětu močových cest, za kterých se pak může
rozvinout pyelonefritida a jednak mají poruchy vyprazdňování měchýře kdy
dochází k dlouhodobému městnání moči v měchýři.

 1. Rizikovým faktorem je dále oslabení imunity, jaké bývá
  u lidí s HIV, onkologickými onemocněními, osob trpících cukrovkou
  (diabetes mellitus) nebo u pacientů na imunosupresivní terapii (lidé po
  transplantacích, lidé trpící autoimunitním onemocněním).
 2. Patří sem i dlouhodobé zavedení cévky, které je
  nutné u některých ležících pacientů v nemocnicích.
 3. Z rizikových onemocnění, které hrozí vznikem pyelonefritidy jsou to
  především výše zmíněná infekční endokarditida a hnisavé záněty
  kloubů.
 4. A samozřejmě je rizikovým faktorem infekce dolních močových
  cest
  .

Prevence zánětu ledvin

K preventivním opatřením patří především pravidelný
příjem tekutin, kvůli tomu, aby docházelo k pravidelnému
močení a tím k očišťování močových cest. U žen se doporučuje
dojít si na toaletu co nejdříve po pohlavním styku, při kterém může
dojít k zanesení bakterií do močové trubice.

Dále má prospěšné působení brusinkový džus, který
do jisté míry působí v močových cestách protizánětlivě. Pít by ho
neměli pouze lidé, užívající
warfarinové preparáty (léky na snížení srážlivosti
krve), jelikož díky interakcím s warfarinem zvyšuje náchylnost ke
krvácení.

 • Osobní hygiena v intimních partiích by měla být
  zvláště u žen pravidelná a poctivá.
 • V prevenci zánětu močových cest obecně platí vyvarovat se
  prochladnutí
  (záda v teple, nesedět na studené podložce) a
  v případě výskytu obtíží při močení (bolestivé močení
  doprovázené pálením, řezáním) vyhledat lékaře, aby mohla být
  případná infekce ihned zaléčena.
 • Z dalších preventivních opatření je dobré posilovat
  imunitu
  , tedy přijímat dostatek vitamínů (ovoce, zelenina),
  pravidelně odpočívat a spát a dopřávat tělu dostatek přiměřeného
  pohybu.
 • Zvlášť velký důraz na prevenci (ale také léčbu) je třeba klást
  u lidí trpících cukrovkou, u kterých jsou pyelonefritidy poměrně
  častým onemocněním.

Příznaky a projevy zánětu ledvin

Příznaky se vyskytují jednak na močových cestách a jednak mimo ně,
podle závažnosti postižení.

Z následujících příznaků se mohou vyskytovat jen některé, ale též
všechny najednou. Jedná se především o časté močení a
výrazné, leckdy trvalé nutkání na močení a to
i v průběhu noci ve spánku (nykturie).

Při močení se vyskytují bolesti charakteru řezání nebo
pálení
a moč mívá zakalený vzhled, často
nepříjemně zapáchající. V moči se též může vyskytnout přímo
hnis a vzácností není ani krev. Někdy
též dochází k nemožnosti vymočit se při veškeré snaze.

K těmto projevům, vypovídajícím o onemocnění močových cest se
přidávají další, které už nemusí být tak specifické, ale
k onemocnění patří a potvrzují diagnózu.

Bývá bolest nebo pocit tlaku v břiše a také v bedrech,
zvýšená teplota.

Při závažnějším postižení teplota stoupá až
horečce (teplota nad 38˚C), objevuje se
třesavka a celková schvácenost. K tomu se
může přidat zvracení a zmatenost.

U dětí může být nerozpoznaná pyelonefritida jednou z příčin
nočního pomočování. Zvlášť varovné je to
v případech, kdy se dítě v noci již normálně nepomočuje a najednou
opět začne.

U chronické formy bývají obtíže nespecifické, mohou převládat
příznaky „chřipkové“, ale výjimkou není ani zcela asymptomatický
průběh. U těchto pacientů, pokud jsou pyelonefritidou postiženy obě
ledviny, hrozí vysoké riziko chronického selhání ledvin,
končící často bohužel ztrátou funkce ledvin s nutností náhrady
ledvinných funkcí dialýzou.

Pak se mohou objevit až příznaky, které má na svědomí chronické
selhávání ledvin. V tom případě se může vyskytnout vysoký
krevní tlak
, anemie (chudokrevnost),
osteoporóza a často též trvalé svědění
kůže
.

Při těžkém neléčeném selhávání vzniká tzv. uremický
syndrom
, z důvodu nedostatečného očišťování krve od močoviny.
Ten se projevuje výrazným úbytkem na váze, častým nutkáním na zvracení
až zvracením, a někdy též krvavými průjmy.

Dále se vyskytují opakované infekce z důvodu snížené
imunity a sklonům ke krvácení.
Lidé s chronickou pyelonefritidou mohou mít také opakované ataky akutní
pyelonefritidy.

Léčba zánětu ledvin

Pokud je průběh nekomplikovaný, jsou na prvním místě v léčbě
pyelonefritidy antibiotika. Také se používají léky na
zmírnění průvodních obtíží, především nesteroidní
antiflogistika
(protizánětlivé léky). Je doporučován vysoký
příjem tekutin.

U těžších případů a případů opakovaných infekcí bývá nutná
hospitalizace, kdy se antibiotika podávají nitrožilně a
dochází k řadě dalších vyšetření, která mají za úkol rozpoznat
příčinu onemocnění.

Pokud se jako příčina opakovaných infekcí zjistí urolitiáza nebo
vezikoureterální reflux, řeší se tyto příčiny na urologickém
oddělení. U urolitiázy je nutno kameny odstranit, což se provádí
nejčastěji tzv. lithotripsí, kdy se kameny rozbíjejí
pomocí ultrazvukových vln z venčí těla. V případě vezikoureterálního
refluxu je na místě chirurgická korekce této abnormality.

Komplikace zánětu ledvin

 1. V případě neléčení vážné infekce je nebezpečnou komplikací vznik
  sepse, při které jsou celé ledviny (nebo jedna) postiženy
  hnisavým zánětem, který se odsud šíří do celého těla.

 2. Dále může dojít k akutnímu selhání ledvin (při
  postižení obou ledvin) se zástavou odtoku moči, kdy se odpadové produkty
  hromadí v organismu a otravují ho, což může mít velice vážné
  následky.

 3. U chronických pyelonefritid pak při nerozpoznání dochází
  chronickému selhání ledvin, které vede k postupné
  ztrátě funkce ledvin a nutnosti dotyčného pravidelně
  dialyzovat.

Diskuse

 • Zánět ledvin
  – projevy
 • Zánět
  ledvin u batolete

Další názvy: nefritida, pyelonefritida, hnisavý zánět ledvin, pyelonefritis, akutní zánět ledvin, chronický zánět ledvin,

Dotazy lékaři

«prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 3091 ]

Dobry den. Nevim, zda jsem nasel tu pravou stranku na dotaz, ktery bych rad sdelil nekomu v oboru, ale snad mi vyhovite na nasledujici otazku. Vcera vecer jsme s pritelkyni meli pohlavni styk, ktery pokracoval ke zkousce na analni sex, ale v tu chv…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Prosím Vás o odbornou informaci. Je možné při samovyšetřování varlat rakovinu přehlédnout? vím, že se má samovyšetřování varlat provádět jednou za měsíc, provádím si ho bohužel i několikrát týdně nebo 1 týdně. Není to zas na škodu?může čas…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chci se jen optat k barvě spermatu se mi zdá více do béžova ale nic infekčního nemám,nic mě nepálí ani nebolí,není to něco špatného,co ovlňuje tu barvu?Prostata?Díky…

Zajímavé:  Nejlepší Vitaminy Na Vlasy?

zobrazit celý dotaz

Ještě otázku.Kdy bývá z pravidla ženě špatně z těhotenství??V jakém týdnu to na sobě asi začíná pozorovat.Díky…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Byla jsem na uroflowmetrii pro opakované IMC. Po vymočení jsem měla v močovém měchýři ještě 90 ml moči. Přad močením byl však měchýř přeplněný – a to mám vždy pocit že nevymočím všechno. Tak jsem na uroflowmetrii byla po měsíci znovu, ve v…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. Asi 4 roky se léčím s prostatou.Na začátku jsem podstoupil léčbu tzv.masáže prostaty, ale po roce jsem přešel na normální léčbu. Lékař mi předepsal ZOXON, každé 3 měsíce mi je kontrolována moč, prošel jsem cystoskopií, ultrazv…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám jeden dotaz, mám už asi 4 měsíce zarudlou horní část žaludu, zkoušel jsem různé masti jako clotrimazol a imacort, nic nepomohlo tak jsem teď vyzkoušel Calcium panth., trosku se to zlepšilo, ale dělají se mi na něm stále občas červené f…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chtěl sem se zeptat jestli jde nějakou stravou či nějakýma prostředkam zvýšit pohyb spermii?Myslíte že je to nějak možné nebo jsou nějaké prostředky na to?Nebo podporují to třeba nějaké vitamíny atd.Děkuji…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, poslední dobou pozoruji, že po vymočení mám stále vlhké ústí odtoku ze žaludu. To pozoruji i po vysušení, Je to takový lehký lesklý nádech a jeví se to jako orosené. Výtok nepozoruji. Ani pálení. U svého urologa jsem před měsícem léčil če…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám otázku ohledně papilomavirů nebo kondolimat či bradavic.Asi před rokem se měl na penise malé bradavičky,byl jsem s tím u dermatologa a asi po peti návštevách po zmražování dusíkem jsem je neměl.nedal me žádné prášky ani nic jiného-neby…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co je Eryurie? byla jsem na urologickém vyšetření, na které mě objednal můj gynekolog, protože se při pravidelné prohlídce v těhotenství v moči objevila hematurie. Jsem v 35.týdnu těhotenství (první gravidita), byla m…

zobrazit celý dotaz

dobrý den mám takovej dotaz mám přítele a ten má moc hřídke sperma myslim si že to je ten hlavní duvod proč jsem ještě neotěhotněla ja jsem v porřádku děti mám z prvního manželství vím že by přítel chtěl ale je to dlouha doma a nic mužete poradi de…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, děkuji Vám za odpověď! Vůbec jsem nepředpokládal, že na takový dotaz odpovíte, ale zpět k tématu – píšu jsem znovu, protože jsme si zřejmě nějak nerozuměli. Já vím, že rtuť se do močového měchýře nedostane sama – já jsem napsal přes katetr…

zobrazit celý dotaz

dobrý den pane doktore,muj problem je že jsem mel zarudlá mista na žaludu a kousek pod nim zarudlá mista(vyrážka)která pořád svedí..,už se to po týdnu ztrácí,ale pořád svedí,pohlavní styk mám pravidelně,s hormonálni antikoncepcí,u přítelkyně žádne pr…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, měl bych dotaz ikdyž je mi jasné, že nedokážete asi přesně určit příčinu problému přes internet. Takže na penisu se mi pod žaludem vytviřily 2-3 výrostky, nebolí to jen nevím co to je vypadá to jako jen kus „mrtvé“ kůže. Kdyby to pomohlo m…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, dnes mi doktor konstatoval, že mam chlamidie trachomalis. Predepsal mi antibiotika deoxymykoin na 19 dnu…Chci se dotazat jak závažnou nemoci trpím? Jaka je sance ze budu sterilni? Zjisteno to bylo celkem brzy. Bývá léčba úspěšná po dob…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Jako malý jsem se narodil s jedním nesestouplým varletem. Později bylo chirurgicky dáno na správné místo, ale od té doby nevyrostlo. Neobnáší to žádný zdravotní problém, ale je asi pouze 1cm velké. Je možná plastická operace, aby esteticky…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,pane doktore k čemu je přesně urinal a jak byste ho doporučoval používat a kým?Pro jaké problémy přesně?Díky…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chtěl jsem se zeptat jestli může brát člověk prostenal jen tak preventivně?Nevíte čím by se dalo ovlivnit rychlost a počet spermií?Nějakýma vitamínama třeba nebo přípravkama?Díky…

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, dala jsem na Vaše rady a mj. jsem začala užívat Phlogenzym (mám chronický zánět m.m. a nepříjemné pocity v m.trubici). Chtěla jsem se zeptat, jaký je Váš názor na délku užívání. Jak dlouho se cca enzymy užívají, aby léčba měla sm…

zobrazit celý dotaz

Omlouvám se pokud dotaz není vhodný do Vaší oblasti. Je možný přenos kondylomat dotykem inkriminované kůže? Zabrání kondom přenosu kondylomat? Děkuji za odpověď…

zobrazit celý dotaz

Asi čtyři měsíce trpím pálením moč. trubice (Dg. recid. kolpitis, metritis, infekce dolního moč. traktu) brala jsem Deoxymykoin… po vyšetření na mikrobiologii (posit. mykoplasmata- citl. TTC DOX ery+ Esch. colli v uretě, Klepsiela sp) mi lékař naor…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, počátkem roku jsem navštívil OL s bolestivostí pravého varlete. OL mě odeslal na vyšetření ultrazvukem. Výsledky byly negativní (žádný zánět, žádný nádor, varlata stejně velká). Bylo mi poraděno nosit slipy, které varlata zvednou. Další…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den v souvislosti s vyšetřením – spermiogram, bych rád věděl co znamená “ invasní pohotovost “ , jaká je norma a co značí naměřená hodnota 250. Rovněž jaký je ideální rozsah hodnot u morfologie a průměrné rychlosti, počítají se do rychlosti spe…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den.Mam necitlivej penis,moč,ejakulat v poriadku sono tež.nik neví povidat,co se deje. Po dvoch tydnech jsem skusil masturbovat ,ci to je vsechnov poradku.Napuchol jeste vic, na urologii rikaji ,ze mam prijet az o mesic a ja se bojim nevim ,co…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, léčím se pro zánět prostaty ( mám Prostamol Uno, třetí, poslední balení ) Stále se mi asi opakují záněty močových cest, nyní po cca 2 měsících klidu opět. Projevuje se silnou bolestí nebo pálením po močení na špičce penisu. Bolest i pálen…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. V poslední době mám problém, z kterého mám husí kůži, strach a špatnou náladu. Na první pohled to vypadá, že nad levým varletem mám „výrustek“ (cca 3-4 x 3-4cm), který má na sobě malé hrbolky. Na dotyk zase jakoby to byly žilk…

zobrazit celý dotaz

Už delší dobu mám černou tečku na penisu,nevíte co by mi to mohlo způsobit?…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, již 4. den se mi v průběhu dne na špičce penisu objevuje malá kapička čiré tekutiny. Přibližně třikrát denně. Nejedná se o případ, kdy bych byl vzrušený. Při močení je vše v pořádku, neobjevuje se žádné pálení ani bolest. Mám stálou se…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den Chtěl bych poprosit o radu a případné řešení. Při aktu, který trvá déle(rámcově 2-3hodiny) než dojde k cílené ejakulaci, nastává tupá bolest v oblasti podbříšku a velká citlivost varlat(někdy také křeč mezi konečníkem a varlaty doprovázené…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, před pár dny se mi udělaly pod žaludem dokola bíle ošpičky které při dotyku bolí,můžete mi poradit děkuji …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. Už několikrát se mi stalo, že po milování s mojí ženou mám prasklou uzdičku.Je mi 35 let,obřízku mi dělali v dětství a tento problém jsem doposud neměl. Používáme i lubrigační gel, ale stejně mi uzdička praskne. Naše milování …

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, děkuji za předchozí odpověď(id=13953), na kterou si dovoluji navázat, byla mi zjištěna varikokéla 1 stupně, urolog ji zatím nedoporučil operovat a z ejakulátu mi byl diagnostikován streptokok (alfa), lékař provedl sono a hmate…

zobrazit celý dotaz

Dobry den pan doktor, uz asi pol roka mam bolesti praveho semennika a nadsemennika. Niekedy je to dost intenzivne. Bol som uz u styroch urologov, no ziadny z nich nezistil pricinu. Vsetky vysetrennia boli negativne (ultrazvuk, moc, krv(chlamydie, onk…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den.Poprosím o doplňující info. Gandrenella vaginalis zjištěná výtěrem z močové trubice u muže prý nebývá častá,může tedy způsobit chronickou prostatitidu se všemi jejími potíži?Časté močení,bolest v podbřišku vlevo,nad sponou,bolest varlat a …

zobrazit celý dotaz

Mohu při užívání ciplox 500 zároveň užívat i wobenzym? Ciplox 500 beru na zánět prostaty po punkcích….

zobrazit celý dotaz

Dobrý den Níže jsem zkopíroval už jednou psaný dotaz, mám stejný problém a rád bych znal také odpověd. pouze bych upravil že již čtyři roky mám pouze jednu partnerku která používá hormonální antikoncepci a nikdy předtím se mi to nestalo. děku…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktrore,chtěl bych upřesnit můj dotaz na pálení v ústí močové trubice,které mám trvalé.Nemění se při močení ani při ejakulaci.Ten pocit je jako po výtěru.Jak jsem už Vám psal absolvoval jsem snad veškeré urologické vyšetření,výtěry z …

zobrazit celý dotaz

Dobry den,před třemi měsíci jsem měl nechráněny pohlavní styk.Asi za měsic se mi udělal na žaludu bílí povlak který zapáchal,po omytí se druhý den udělal zase a začal se mi červenat žalud. K doktorum se mi moc nechce,ale nebranim se. Děkuji za odpově…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, můj dotaz se týká délky soulože. Nemám žádné problémy, spíš bych se rád informoval. U sebe pozoruji zhruba tak 10 – 20 minut intenzivního aktu, ale nedávno se to protáhlo zhruba na 1 a čtvrt hodiny. Pravdou je, že jsem sex měl prakticky ka…

zobrazit celý dotaz «prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 3091 ]

Dotazy na lékaře jsou zobrazovýny od nejnovějších po nejstarší. Dotazy čerpáme z našich dřívějších zdrojů a prozatím je pokládání nových dotazů pozastaveno. Doufáme, že mezi množstvím zajímavých dotazů a odpovědí najdete i radu na řešení svého problému.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector