Zdraví Škodlivé Látky Definice?

Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

Jaké látky poškozují zdraví?

 • Toxické látky. Dioxiny. Bromované zpomalovače hoření Polyvinylchlorid (PVC) Ftaláty. Rtuť Olovo a další těžké kovy. Perfluorované látky. Zákony a úmluvy. Evropská legislativa – REACH. Právo na informace a účast veřejnosti. Stockholmská úmluva. Minamatská úmluva. Basilejská úmluva.
 • Databáze látek.
 • Novinky.
 • Publikace.
 • Video.
 • Petice.
 • Co jsou nebezpečné chemické látky?

  Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008.

  Co dělat při úniku nebezpečných látek?

  První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem

  1. postiženého dopravte na čistý vzduch,
  2. zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody,
  3. odstraňte potřísněný oděv,
  4. zasažené místo důkladně omývejte vodou,
  5. udržujte postiženého v klidu a teple,
  6. při potížích volejte tísňovou linku 155.

  Co mohou způsobit cizorodé látky v životním prostředí?

  Chemizace nejrůznějších odvětví průmyslu je příčinou masové kontaminace prostředí cizorodými látkami. Mezi nejzávažnější projevy vystavení člověka cizorodým látkám patří: výskyt nádorových onemocnění, množství vrozených vad, počet alergických onemocnění.

  Jaké jsou toxické látky?

  alkohol, halogenované uhlovodíky, některé těžké kovy aj., – nefrotoxicitu (postižení ledvin), kdy se organismus snaží toxické látky vyloučit, – dermatotoxicitu (postižení kůže), jde o reakci kůže s toxickou látkou, – neurotoxicitu (poškození centrální nervové soustavy), např. olovo, rtuť, organofosfáty, aj.

  Které látky mohou člověku způsobit otravu?

  Mezi nejznámější jedy patří:

 • kyanidy. kyanid draselný (cyankáli) kyanovodík.
 • arsen a jeho sloučeniny. oxid arsenitý neboli arsenik.
 • rtuť a její sloučeniny.
 • olovo a jeho sloučeniny.
 • kadmium a jeho sloučeniny.
 • beryllium a jeho sloučeniny.
 • baryum a jeho sloučeniny.
 • oxid uhelnatý
 • Zajímavé:  Jaké Vitamíny Pro Těhotné?

  Co je toxická látka?

  Definice: Toxické látky, noxy (poisons) jsou chemické látky, které mohou poškodit nebo zhoršit tělesné funkce. Jedy živočichů (venoms) jsou substance injikované jedním organismem do druhého.

  Jaké jsou chemické látky?

  Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo

  Co je CHLS?

  Pro běžné pracovníky je určitě užitečnější stručný výtah základních informací o CHLS než mnohostránkový bezpečnostní list. Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické podle stanovených podmínek.

  Co dělat při úniku chemických látek?

  Hlavní zásadou při chemických ha- váriích je nepřibližovat se k místu havárie. Lidé nacházející se venku či v autě musí urychleně vstoupit do nejbližšího budovy.

  Co dělat při úniku čpavku?

  První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem:

  – postiženého dopravte na čistý vzduch, – zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody, – odstraňte potřísněný oděv, Page 2 – zasažené místo důkladně omývejte vodou, – udržujte postiženého v klidu a teple, – při potížích volejte tísňovou linku 155.

  Jak se zachováte v případě úniku radioaktivních látek do ovzduší *?

  Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních látek poskytují uzavřené zděné prostory.

  Jak chemicky průmysl ovlivňuje životní prostředí?

  Jedná se například dopady znečištění ovzduší, emise z průmyslu, emise skleníkových plynů, emise látek poškozujících ozonovou vrstvu a znečištění vody a půdy, což vše je do značné míry způsobené chemickými látkami.

  Zajímavé:  Vitaminy Na Podporu Krvetvorby?

  Co to je organické látky?

  Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin. Obvykle se jedná o velice různorodou směs, kde sice některé látky převažují, ale může mít prakticky libovolné složení.

  Co je to chemizace?

  Chemizace je stále rostoucí využívání výrobků chemického průmyslu a chemických metod ve všech oblastech národního hospodářství, v různých vědních oborech a v běžném životě občanů, např.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector