Amoksiklav 1g – vše o zdraví

potahované tabletyamoxicillinum/a­cidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahujepro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat
 3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobujícíinfekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicillin akyselina klavulanová.

Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných“peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány).Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu brání.

PřípravekAmoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujícíchinfekcí:

 • infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKAMOKSIKLAV UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amoksiklav, pokud:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (jsou uvedeny v části 6)
 • jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
 • jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se vás kterákoli z věcí uvedených výše týká přípravekAmoksiklav neužívejte. Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, nežzačnete přípravek Amoksiklav užívat na svého lékaře nebolékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav jezapotřebíPředtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékařenebo lékárníka, pokud

 • máte infekční mononukleózu
 • jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výšeuvedených záležitostí, poraďte se předtím, než začnete tento lékužívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. V některých případechmůže lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci.V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravkuAmoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornostPřípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebomůže způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně alergické reakce,záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravkuAmoksiklav si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo rizikojakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’v části 4.

Krevní testy a testy močiPokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvineknebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebozdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, žetento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivýmipřípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, kteréužíváte nebo jste užíval/a v nedávné době. To se týká léků, kteréjsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

Pokudužíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Amoksiklav, může sezvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout,že upraví dávku přípravku Amoksiklav.

Pokud se spolu s přípravkemAmoksiklav užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevníchsraženin (jako je warfarin), pak může být potřebné provádět dalšíkrevní testy.

Přípravek Amoksiklav může mít vliv na fungovánímethotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatickýchchorob).

 • Užívání přípravku Amoksiklav s jídlem a pitímK minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tabletyužívejte těsně před jídlem.
 • Těhotenství a kojení
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začneteužívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo pokudkojíte, informujte o tom prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejichpříznaky Vám mohou znemožnit řízení.Neřiďte dopravní prostředky anineobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil/a dobře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svéholékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

 • obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně
 • vyšší dávka – 1 tableta třikrát denně.
 1. Děti vážící méně než 40 kgDěti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinacíamoxicilin/kyselina klavulanová spíše ve formě perorální suspenze nebosáčků.
 2. Pokud podáváte přípravek Amoksiklav dětem vážícím méně než 40 kg,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 3. Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
 • jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.
 • jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

 • tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
 • dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny neužívejte 2 dávky.
 • tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amoksiklav, než jsteměl/aJestliže jste užil/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznakyzahrnovat podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem)nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte s seboukrabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek AmoksiklavJestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete.Další dávku nesmíte užít příliš brzy – před užitím další dávkypočkejte asi 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek AmoksiklavPřípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když sejiž cítíte lépe. K boji s infekcí potřebujete každou dávku. Pokudněkteré bakterie přežijí, může se infekce vrátit. Máte-li jakékolidalší otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklavnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující pozornostAlergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
 • otok, někdy obličeje nebo íst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním,
 • kolaps.

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťtena svého lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav užívat.

 • Zánět tlustého střevaZánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví ahlenem, s bolestmi žaludku a/nebo horečkou.
 • Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud seu Vás tyto symptomy objeví.
 • Další nežádoucí účinkyVelmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
 • Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
 • pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek Amoksiklav před jídlem.
 • zvracení
 • průjem (u dětí).

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
 • poruchy trávení
 • závratě
 • bolesti hlavy.
Zajímavé:  Biologická Léčba Střevních Zánětů?

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit přikrevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymes) vytvářených v játrech

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)
 1. Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte nasvého lékaře.
 2. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevníchtestech:snížený počet krvinek účastnících se srážení krv
 3. snížený počet bílých krvinek
 4. Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky seobjevily u velmi malého počtu lidí, a tak jejich přesná četnostnení známa)
 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva
 • těžké kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte nasvého lékaře. 

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • prodloužení doby srážení krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
 • černý, chlupatě vyhlížející jazyk
 • skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystaly v moči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažnémíře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svémulékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravekchráněn před vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedenéna krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahujek poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácíhoodpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky,které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amoksiklav obsahujeLéčivými látkami jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 875 mg ve formě amoxicillinumtrihydricum a acidum clavulanicum 125 mg ve formě kalii clavulanas. Jednapotahovaná tableta rovněž obsahuje 25 mg draslíku.

Pomocnými látkami jsou:Jádro: koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůlkroskarmelosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa.

 1. Potah tablety: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát,mastek, oxid titaničitý (E171).
 2. Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje totobaleníBílé až téměř bílé, oválné potahované tablety se zkosenými hranami,na jedné straně vyraženo AMC, na druhé straně půlicí rýha a vyraženo875/125.

Velikost baleníBlistry (Al/Al) v krabičkách po 10 potahovaných tabletách (2×5).Blistry (Al/Al) v krabičkách po 14 potahovaných tabletách (2×7).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceLek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen16.6.2010

Pokyny/zdravot­nické informaceAntibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi.Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.

Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jednímz nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujícíchinfekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie mohounavzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit. Bakterie se mohoustát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů.

Obezřetné užíváníantibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůčiantibiotikům odolné. Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, jetato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. Dodržovánínásledujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, kteréby mohly ukončit fungování antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.
 2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.
 3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.
 4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Источник: http://www.pribalovy-letak.cz/144-amoksiklav-1-g

Amoksiklav 1 g

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls173593/2016

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoksiklav 1 g potahované tablety

amoxicillinum/acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů. 

Neužívejte přípravek Amoksiklav:

 • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku.
 • jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav neužívejte. Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat na svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Amoksiklav 1 g se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • máte infekční mononukleózu
 • jste léčen(a) na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než začnete tento lék užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravku Amoksiklav si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči

Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

 • Pokud užíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Amoksiklav, může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.
 • Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav.
 • Pokud se spolu s přípravkem Amoksiklav užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy.
 • Přípravek Amoksiklav může mít vliv na fungování methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob).
 • Přípravek Amoksiklav může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů).
 • Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím a alkoholem K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tablety užívejte těsně před jídlem.
 • Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit řízení.
 • Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil(a) dobře.
Zajímavé:  Léčba Hepatitidy C Cena?

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

 • obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně
 • vyšší dávka – 1 tableta třikrát denně.
 1. Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová spíše ve formě perorální suspenze nebo sáčků.
 2. Pokud podáváte přípravek Amoksiklav dětem s tělesnou hmotností méně než 40 kg, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 3. Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
 • jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.
 • jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

 • tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
 • dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny neužívejte 2 dávky.
 • tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amoksiklav, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře.

Vezměte s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amoksiklav Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš brzy – před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amoksiklav Přípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
 • Alergické reakce:
 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
 • kolaps.

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav užívat.

 1. Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo horečkou.
 2. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.
 3. Další nežádoucí účinky
 4. Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
 5. Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
 • pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek Amoksiklav před jídlem.
 • zvracení
 • průjem (u dětí).

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
 • poruchy trávení
 • závratě
 • bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymes) vytvářených v játrech

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • snížený počet krvinek účastnících se srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a tak jejich přesná četnost není známa)

 • alergické reakce (viz výše) 
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • prodloužení doby srážení krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
 • černý, chlupatě vyhlížející jazyk
 • skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystaly v moči.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • Co přípravek Amoksiklav obsahuje Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum.
 • Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 875 mg ve formě amoxicillinum trihydricum a acidum clavulanicum 125 mg ve formě kalii clavulanas.
 • Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa.
 • Potahová vrstva tablety: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý (E171).
 • Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení
Zajímavé:  Polohovací Podložky Pod Bederní Páteř?

Bílé až téměř bílé, oválné potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo AMC, na druhé straně půlicí rýha a vyraženo 875/125. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Velikost balení Blistry (Al/Al) v krabičkách po 14 potahovaných tabletách (2×7).

Upozornění na odlišný název přípravku na blistru Na blistru je uveden název Amoksiklav 2x. Pod tímto názvem je léčivý přípravek registrován v členské zemi EHP (Rumunsko), ze které je dovážen.

Text na blistru je v rumunštině. Překlad textu na blistru:

Comprimate filmate: potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Výrobce Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaxceuticals d.d., Perzonali 47, SI-2391 Prevalje, Slovinsko

Souběžný dovozce VMT Union s.r.o. Zlešická 1852/13 148 00 Praha 4

Česká republika

Přebaleno Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice MEDIAP, spol. s r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1 SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové

Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 1. 2017

Pokyny/zdravotnické informace Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.

Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.

Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit fungování antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.
 2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.
 3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.
 4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
 5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádné likvidaci. 

Источник: https://pribalove-letaky.cz/amoksiklav-1-g

Diskuze Zkušenost s užíváním ATB Amoksiklav

Zdravím maminky, chtěla bych se zeptat jaké máte zkušenostis užíváním Amoskliklavu? Přijdou mi hodně silné, měla bych je brát natýden, tak by mě zajímalo co mám očekávat Mám 5 měsíčního prcka, tak být „mimo“bych docela nerada 

Velikost písma:

@Gabriela29píše:Zdravím maminky, chtěla bych se zeptat jaké máte zkušenosti s užívánímAmoskliklavu? Přijdou mi hodně silné, měla bych je brát na týden, tak bymě zajímalo co mám očekávat Mám 5 měsíčního prcka, tak být „mimo“bych docela nerada

Jsou to naprosto běžná širokospektrá ATB penicilinového typu, myslím,že patří k nejběžněji užívaným a dobře snášeným. Samozřejměnegativní reakci na jakékoli ATB může mít kdokoli (resp. na jakýkoli,i nejnevinnější lék).

Ale rozhodně se není čeho bát. Ani nemyslím, žeby byla nějak „silná“ (ono těžko posoudit „sílu“ ATB, tam jdespíš o účinnost na jednotlivé mikroorganismy, i když samozřejmě takyexistují různé gramáže, ale tam je to jasné).

Ať je brzy dobře.

Můžeš čekat jako vedlejší účinek kvalitní průjem. Dost vybíjístřevní floru, tak si k nim dej laktobacila nebo živý jogurty. Jinak jsouto běžná ATB.

Mě vůbec nezabraly tyto antibiotika. A za 4 dny jsem leželas brutální angínou ve špitále na kapačkách. Akorát mi bylo po nichještě ze od žaludku.  

U mě zabraly a vedlejší účinky žádné

Bralo je tehdy mé 2 měsíční dítě a bylo vše v pohodě, nestresovalabych se. V létě jsem měla boreliozu, 40tky horečky, manžel věčněv práci a zvládala jsem… poté jsem brala ant, na bronchitidu a vzápětíangínu, takže jsem byla 1.5 měsíce střídavě na atb, i silnějších adala jsem to. Tím chci říct, že se zbytečně bojíš. Tak držím pěsti,ať je brzy lépe…

Děkuju moc všem za názory Tak nakonec vše v pohodě a už jelépe..hurá Tak všem držim pěsti, ať sevám bacily vyhnou 

Ahoj holky, chtěla bych navázat na tuto diskuzi. Můj roční syn dostal povleklých obtížích atb Amoksiklav, neměl teploty, ale silnou rýmu sezelenými hleny a kašel, nepomohly atb kapky Pamycon, proto se dr. rozhodlanasadit Amoksiklav.

Nebyla jsem z toho zrovna nadšená, ale zase jsem doufala,že se to zlepší…ale po 7 dnech užívání sice zelená rýma zmizela, alesyn začal opravdu ukrutně kašlat až se skoro dávit, už předtímpokašlával, ale jen trošku…dr, to komentovala tím, že se asi jednáo jiný kmen bakterie, prý asi pneumokok a nasadila v pondělí malémuKlacid.

Dnes po dvou dnech užívání mám pocit, že došlo k nepatrnémuzlepšení, ale malý je pořád otrávený, kňourá a je mu zle…celé totrvá už 6 týdnů  

Máte některá podobnou zkušenost, že atb nezabrala? Dr. nedělalažádný výtěr ani testy, tak mi přijde, že prostě zkouší cozebere…

Já doufám, že ten Klacid nakonec zabere, je to teprve 3. den…alestejně jsem z toho nešťastná, že do syna musím cpát tolik svinstev a toani nebudu vyjmenovávat, kolik už nám dr., za tu dobu doporučilasirupů…

Ahoj, mně přijde divné, že mu neudělala žádné bližší vyšetření minimálně CRP z prstu asi mohla???

@nulu86 Taky jsem siříkala, když měl v létě vysokou teplotu, hned dělala CRP… ale on teďneměl vůbec teplotu, na začátku to vypadalo opravdu jako klasickénachlazení, ale prý to byl pneumokok, kterého měl na průduškách. Nakonecihned po dobrání atb. Klacid je malý zcela v pořádku…

Tak hlavně že je malý ok… my takhle bojovali už v 6 týdnechs údajným zánětem středního ucha… jen nechápu jak tohle mohlinepoznat… až se nakonec zjistilo že měl v oušku stafylokoka…

Ahoj holky, mám chlapečka(8 týdnů) a kvůli nálezu v moči námdoktorka předepsala tyhle antibioktika.No nevím teda, malej strašně brečí,má silný průjem, otok očí, po celém tělíčku červené flíčky a pokaždém krmení si ublinkne(což nikdy předtím neudělal).Takže po třechdávkách jsem už mu je nedala a zítra jdu s ním k doktorce. Uvidím co miřekne:(

Источник: https://www.emimino.cz/diskuse/zkusenost-s-uzivanim-atb-amoksiklav-172778/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector