Bolesti žaludku – vše o zdraví

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

 • Neužívejte HELICID 10 ZENTIVA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).
 • Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin-trombů).
 • Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:
 • Ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
 • Digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
 • Diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
 • Fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař bude provádět sledování, když začnete užívat nebo přestanete užívat HELICID 10 ZENTIVA.
 • Warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude možná muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat HELICID 10 ZENTIVA.
 • Rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
 • Atazanavir (k léčbě infekce HIV).
 • Tacrolimus (v případech transplantace orgánů).
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
 • Cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace; tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách).
 • Saquinavir (k léčbě infekce HIV).
 • Klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)).
 • Erlotinib (k léčbě rakoviny).
 • Methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) jestliže užíváte vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem Helicid 10 Zentiva.

Přípravek HELICID 10 ZENTIVA s jídlem a pitímTobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat HELICID 10 ZENTIVA.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůHELICID 10 ZENTIVA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahuje laktosu a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívattento přípravek.

3. Jak se přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je dvě 10mg tobolky jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte svého lékaře, pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.

Způsob užívání tohoto přípravkuDoporučuje se užívat tobolky ráno.Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.

Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. Tyto mikropelety obsahujíléčivou látku omeprazol a jsou potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu žaludkem. Pelety uvolňují léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku.

Co dělat v případě, že máte potíže s polykáním tobolekJestliže máte potíže s polykáním tobolek:

Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.

Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do 30minut.

Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Nepoužívejte mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým. Tuhé částečky obsahují léčivou látku nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil/a více přípravku HELICID 10 ZENTIVA, než jste měl/aJestliže jste užil/a více přípravku HELICID 10 ZENTIVA než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek HELICID 10 ZENTIVAJestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechte opomenutou dávku. Neznásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte HELICID 10 ZENTIVA užívat a ihned kontaktujte lékaře:

 • Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce).
 • Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu.
 • Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.
 1. Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:
 2. Velmi časté: Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10Časté: Mohou postihnout až 1 pacienta z 10Méně časté: Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100Vzácné: Mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000Velmi vzácné: Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000Není známo: Z dostupných údajů nelze určit.
 3. Další nežádoucí účinky zahrnují:Časté nežádoucí účinky
 • Bolest hlavy.
 • Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
 • Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

 • Otoky chodidel a kotníků.
 • Poruchy spánku (nespavost).
 • Závratě, pocit slabosti, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
 • Pocit závratě (vertigo).
 • Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
 • Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
 • Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky

 • Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může
 • způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
 • Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
 • Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.
 • Neklid, zmatenost nebo deprese.
 • Poruchy chuti.
 • Problémy s viděním, např. neostré vidění.
 • Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
 • Sucho v ústech.
 • Zánět dutiny ústní.
 • Zánět střeva (může vést k průjmu).
 • Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní.
 • Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
 • Ztráta vlasů (plešatost).
 • Kožní vyrážka po oslunění.
 • Bolesti kloubů nebo svalů.
 • Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
 • Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).
 • Agresivita.
 • Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
 • Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
 • Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická
 • epidermální nekrolýza).
 • Svalová slabost.
 • Zvětšení prsů u mužů.
Zajímavé:  Léčba Rakoviny Vitaminem C?

Není známo

 • Snížená hladina hořčíku v krvi.

HELICID 10 ZENTIVA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu s příznaky místní infekce, např.

bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu).

Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval/a lékaře o lécích, které užíváte.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.

Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohotopřípravku.

5. Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Neotevřené uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 • Co přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahujeLéčivou látkou je omeprazolum 10 mg v 1 tobolce.
 • Pelety: pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje nejvýše 92 % sacharosy, zbytek obsahujekukuřičný škrob a může také obsahovat škrobové hydrolyzáty a přísady barviv), laktosa, hypromelosa2910/6, hyprolosa, natrium-lauryl-sulfát, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, disperze
 • kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát, polysorbát 80, mastek, čištěná voda.
 • Tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxidtitaničitý (E 171), želatina.
 • Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA vypadá a co obsahuje toto baleníHELICID 10 ZENTIVA jsou enterosolventní tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí světle oranžovou a spodní částí světle hnědožlutou, obsahující téměř bílé až světle žlutohnědé pelety.
 • Druh obalu
 1. Skleněná lahvička hnědé barvy, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.
 2. Bílá HDPE lahvička, bílý PP bezpečnostní uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.

Velikost balení: 14 a 28 enterosolventních tvrdých tobolek.Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciZentiva, k. s., Praha, Česká republika

VýrobciZentiva, k. s., Praha, Česká republikaS.C. Zentiva S.A., Bukurešť, Rumunsko

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16. 9. 2013

sp. zn. sukls142020/2013 

Informace o produktu

Oznámit nežádoucí účinky

 • Bolesti žaludku - Vše o zdraví
 • Bolesti žaludku - Vše o zdraví
 • Bolesti žaludku - Vše o zdraví
 • Bolesti žaludku - Vše o zdraví
 • Bolesti žaludku - Vše o zdraví

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.Zjistit více

Zpracovávám

Babské rady na bolavý žaludek

Žaludek je nejširší částí trávicí trubice. Je označován také jako střed trávicí soustavy. Jde o místo, kde skutečně startuje trávení potravy. To platí v případě, že vše funguje, jak má. Některé funkce žaludku jsou řízeny hormonálně, a tak se na jeho činnosti odráží třeba i aktuální psychické rozpoložení. Ne nadarmo se užívá výraz „nemůžu to strávit“. Ostatně žaludkem prochází i láska…

Jak se dá činnost žaludku povzbudit? Jak se postarat o to, aby žaludek fungoval správně? A co platí na bolest žaludku? To se dozvíte v tomto článku.

Rada ze starověku: oddělte zrno od plev

Již proslulý starověký lékař Klaudios Galénos, známý jako Galén, upozorňoval na význam žaludku. Byl to také filosof a logik, a tak žaludek přirovnal ke zvířeti. Hladovějící zvíře naplno pociťuje vlastní prázdnotu, nejinak je tomu dle Galéna u žaludku.

Podle starověkého Galéna také žaludek dokáže oddělit zrno od plev. Možná již tehdy věděl to, co potvrdily až moderní lékařské výzkumy. Při trávení se v žaludku skutečně potrava rozděluje. Ta lépe vstřebatelná odchází z žaludku dříve. Ty složky potravy, které se tráví obtížněji, v žaludku zůstávají déle. Nezáleží na tom, že jsou v potravě přijímány současně.

Samozřejmě se však vyplatí předvýběr vhodné potravy provést ještě dříve, než se dostane do žaludku.

Množství a složení potravy se odráží na správné činnosti žaludku, ovlivňuje také kyselost žaludečních šťáv a jejich sekreci.

 • Mezi těžká jídla, která v žaludku zůstávají nejdéle, patří červené maso, tučné salámy a uzeniny, smažené pokrmy, tučné mléčné výrobky apod. Ta nejtěžší jídla se v žaludku mohou zdržet až celých 10 hodin.
 • Tučná, smažená a ostrá jídla také zvyšují kyselost v žaludku, stejně tak i sladkosti, pokrmy z kynutého těsta, sycené nápoje nebo alkohol.
 • Jako lehká jídla, tedy ta, které v žaludku zůstávají kratší dobu (do 4 hodin) označujeme například ryby a drůbež, těstoviny, polévky nebo brambory. Brambory také patří k potravinám, které neutralizují žaludeční kyseliny.
 • Mezi dalšími potravinami, které snižují kyselost žaludečních šťáv, najdeme meruňky, mandle, ovesné vločky, fenykl, květák, brokolici, meloun nebo banány. Pomáhá i aloe vera nebo minerální jíl.

Gastritida – odraz nezdravého postoje k vlastnímu trávení

Ačkoli se do žaludku dá hodit téměř cokoliv, dříve či později se žaludek ozve třeba v podobě gastritidy. Gastritida, zánět žaludku, který často provází i bolesti, žaludeční nevolnosti, pálení žáhy nebo zvracení je často výsledkem konzumace nevhodných jídel a nezdravého životního stylu.

Nejenom žaludek, celý trávicí systém je dokonale harmonickým systémem, ve kterém probíhá množství složitých biochemických procesů. Je zdrojem energie pro fungování celého lidského těla, které se bez něho proto neobejde. I proto si zaslouží pozornost.

Pokud žaludek či jakoukoliv jinou část trávicího systému berete na vědomí až v okamžiku, kdy se přihlásí v podobě nějakého problému, je pozdě.

Na druhé straně jsou právě trávicí potíže prvním příznakem, že něco není v pořádku. Pokud vyřešíte tyto potíže, můžete předejít řadě dalších, často mnohem závažnějších zdravotních problémů.

VIDEO: Dalších 14 tipů, jak zlepšit trávení. 

Rada babiček i současných lékařů: Nehltejte, dejte jídlu čas

Současná doba je plná stresu. Hektické tempo zažíváme bohužel nejenom v práci, odráží se na celkovém životním stylu i stravě. Běžně dnes konzumujeme mnohem větší množství jídla, než je optimální. A co hůř, velké dávky jídla konzumujeme v enormně krátkém čase. To je přesný opak toho, co by potřeboval náš žaludek pro zdravé trávení.

 • Při příjmu potravy jsou do žaludku i dalších částí trávicí trubice vyplavovány enzymy, aby se účastnily trávení. Pokud potravu přijímáme příliš rychle, nestíhá tělo vyloučit dostatek trávicích šťáv s obsahem enzymů. Hltání tak znamená také nedostatečné trávení.
 • Žaludek navíc musí velkou dávku jídla celou pojmout. Slouží jako rezervoár trávicí trubice. Pokud tedy nejednou zhltneme velkou porci jídla, žaludek se rychle roztáhne, napne. Jsou omezeny jeho pohyby, které potravu mechanicky rozmělňují. Přichází také nepříjemné pocity plnosti a tlaku.
Zajímavé:  Tříselná Kýla Alternativní Léčba?

Více o tom, jak funguje lidský žaludek najdete v článku: Kyselinová lázeň uvnitř lidského těla. Co všechno ne/víte o žaludku?

Říká se, že nemocný člověk by měl každé sousto požvýkat až dvěstěkrát, zdravému člověku stačí, když sousto požvýká dvacetkrát. Kolik lidí se tohoto drží? Jak snadno se pak dostávají z pozice zdravého do pozice nemocného… Ani pak však bohužel nežvýkají dostatečně.

Pokud chcete udělat něco pro svůj žaludek, vyhraďte si na jídlo čas a vychutnávejte si ho. Jezte pomalu a rozhodně nehltejte.

Co můžeme udělat pro svůj žaludek?

Dobré jídlo je takové, po kterém je nám dobře. Pokud má lidské tělo fungovat, potřebuje kvalitní zdroj živin. Kvalitní potrava není taková, která nám chutná, ale taková, která nám prospěje…

Aby lidský organismus mohl perfektně fungovat, musí neustále udržovat rovnováhu mezi zásadami a kyselinami ve vnitřním prostředí. Příliš kyselé prostředí organismu neprospívá, stejně tak ani příliš kyselé žaludeční šťávy. Překyselený žaludek souvisí s překyselením organismu. Překyselení je ve velké většině případů výsledkem nevhodné stravy.

 • Pokud chcete udělat něco pro svůj žaludek, přemýšlejte nad svým jídelníčkem. Dopřejte si dostatek vlákniny, ovoce a zeleniny, naopak omezte živočišné bílkoviny, rafinované tuky či bílý cukr. Nezapomínejte ani na pitný režim.
 • Vynechejte příliš ostré a nadměrně kořeněné pokrmy. Koření a bylinky užívejte s rozumem. Vybírejte si takové, které podporují trávení. S trávením a bolavým žaludkem může pomoci například kurkuma, anýz, majoránka, skořice, také zázvor nebo máta. Více např. v článku Bylinky pro detoxikaci.
 • Vyhýbejte se pití alkoholu nebo nadbytečnému užívání některých léků. Nekuřte.
 • Nepodléhejte stresu, odpočívejte, dbejte na dostatek spánku, relaxujte.

První pomoc při bolesti žaludku

Pokud vás trápí bolavý žaludek, úlevu od křečí může přinést horký obklad. Přiložte na oblast žaludku nahřátý ručník nebo termofor, teplo uvolní křeče a ztlumí bolest.

Pokud jsou však bolesti dlouhodobé či nesnesitelné, raději vyhledejte lékařskou pomoc.

Také pokud je bolest žaludku ostrá a přichází náhle, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc. To platí zvláště v případech, kdy ji provází další příznaky jako je zvracení krve nebo krev ve stolici projevující se dehtově černým zbarvením.

 • Zajímá vás více?
 • Další tipy a užitečné informace najdete v našich článcích:
 • Přehled použitých zdrojů:
 • Literatura:
 • Lukáš, Karel a kolektiv: Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry. Grada 2005
 • Lukáš, Karel; Žák, Aleš a kolektiv: Gastroenterologie a hepatologie, Učebnice. Grada 2007
 • Křivánková, Markéta; Hradová, Milena: Somatologie. Učebnice pro střední zdravotnické školy. Grada 2009

Zdraví z pohledu čínské medicíny

Základem pevného zdraví dle tradiční čínské medicíny je harmonie organismu, tedy rovnováha mezi energiemi jin a jang, které v těle proudí drahami (meridiány). Pokud je energetická rovnováha narušena, bývá prvotní příčinou vzniku onemocnění.

Čínská medicína každému měsíci v roce přiřazuje orgán, systém či tkáň, jež jsou v daném měsíci citlivější, oslabené, a měli bychom jim věnovat zvýšenou pozornost.

Každý měsíc vám přinášíme nový díl seriálu o jednotlivých měsících a orgánech z pohledu tradiční čínské medicíny, kde naleznete také rady a tipy, jak orgány či tkáně posílit. V říjnu bychom měli zvláštní pozornost věnovat žaludku.

Žaludek a nerovnováha

Než si povíme o nerovnováze a potížích se žaludkem, povíme si nejprve o jeho úloze v našem těle. Žaludek je pružný vak, který se nachází na levé straně těla pod bránicí. Jeho úkolem je přijímat a trávit potravu. Trávení začíná již v ústech, kde enzymy obsažené ve slinách štěpí škroby v potravě na jednodušší formu cukru. Sliny rovněž zvlhčují potravu, aby snáze putovala jícnem do žaludku, kde silně kyselé trávicí šťávy rozkládají bílkoviny. Žaludek se střídavě napíná a uvolňuje, díky čemuž se potrava lépe smísí s enzymy, a ve finále vzniká tzv. chymus (trávenina). Trávenina je poslána do dvanáctníku, kde v trávení pokračují šťávy ze žlučníku a slinivky.

Podle čínské medicíny je žaludek považován za tzv. moře výživy, neboť je prvním klíčovým orgánem přijmu a přeměny potravy v energii. Nechává potravu zrát a rozkládat se, odděluje čisté od nečistého.

Čisté pošle do sleziny, která dál rozděluje získanou energii, a nečisté putuje do tenkého střeva a je vyloučeno. Pakliže tento proces funguje správně, trávení a látková výměna jsou dokonale vyvážené a my potom máme zdravou chuť k jídlu.

Partnerským orgánem je slezina.

Problémy však vyvstávají, pokud je energie žaludku v nerovnováze. Podle Číňanů nerovnováhu energií zapřičiňují nevyjádřené a nezpracované emoce (stres, hněv, starosti) a zároveň tato nerovnováha ovlivňuje psychiku a může způsobit pocity jako např.

neklid, který neustále hlodá a nedá pokoj, nejistota, náruživá touha po soucitu, nesnášenlivost lidí, odmítavé a příliš kritické chování (neschopnost něco strávit), zatrpklost nebo věčná nespokojenost. Přílišné zatížení a nerovnováha potom mohou vést k fyzickým příznakům a obtížím.

Nejčastěji se objevují těžkosti a bolesti v oblasti žaludku, nadýmání, zácpa, vředy v žaludku a dvanáctníku, chronická gastritida, poruchy termoregulace, afty v ústech, nechutenství nebo naopak nadměrná chuť k jídlu nebo koliky.

Energie žaludku přirozeně směřuje dolů, pokud je však narušena a pohybuje se směrem nahoru, může vás potrápit říhání, škytavka, nevolnost až zvracení.

Pět tipů a rad pro posílení funkce žaludku a navrácení rovnováhy

1) Upravte jídelníček a zařaďte vhodné potraviny pro posílení žaludku

Pro zdravý žaludek je nejdůležitějším a zcela zásadním faktorem potrava, na kterou klade čínská medicína obzvlášť velký důraz. Žaludek je nejaktivnější mezi 7. a 9. hodinou ranní, proto je v tuto dobu důležité poskytnout mu v potravě dostatek vitamínů.

Organismus potřebuje zahřát, je tedy vhodné nalačno každý den vypít šálek zázvorového čaje s hnědým cukrem. Ale pozor! Na některé jedince se silným vnitřním ohněm (např. u vředů) může způsobit ještě více horka a mít tak naopak nepříznivé účinky.

V případě, že vás trápí vředy, zkuste raději kyselé zelí a šťávu z něj a kořeněným ostřejším jídlům se vyhněte. Určitě se vyvarujte tučným, umělým potravinám, sladkostem, kávě, alkoholu, vyšší spotřebě syrového ovoce a syrové zeleninu a mléčným výrobkům, které zakyselují a zahleňují (kromě kozích).

V případě, že vás trápí časté nadýmání nebo máte oslabené trávení, omezte i ořechy nebo můžete zkusit dělenou stravu, kdy ve stejnou dobu nebudete jíst sacharidy a bílkoviny. Pokud by vám představa dělené stravy byla nepříjemná, zkuste nejprve sníst bílkovinnou složku potravy a poté sacharidovou (např. nejprve maso a poté až brambory/rýži).

Posilující potraviny pro žaludek jsou jáhly bohaté a aminokyseliny, kořenová zelenina a hlízy, které podporují navíc i slezinu, bílá řepa, dýně a sladké brambory bohaté na vitamín A, sodík a vápník. Další vhodné pro podporu energie žaludku jsou meruňky, jablka, třešně, datle, hroznové víno, broskve, hrušky, švestky, maliny. Ovoce by mělo být alespoň krátce podušené v páře, aby bylo pro tělo lépe stravitelné. Dále vlašské ořechy, zelený salát, okurky, špenát, rýže brambory, fazole mungo, cizrna, vepřové a jehněčí maso.

Čínská medicína zdůrazňuje také pravidelnost jídel – ideálně jezte jednotlivá jídla každý den ve stejný čas a nevynechávejte snídani, organismus si postupně na pravidelnost navykne. Bohužel často v současné době dochází k tomu, že jsme ve spěchu a na jídlo nemáme vůbec čas nebo naopak sníme nějakou maličkost jen proto, že ji právě vidíme před sebou.

Měli bychom však jíst tehdy, když skutečně dostaneme hlad, jinak potrava nemůže být správně rozložena. Všichni velmi dobře známe zakručení v žaludku, kterým nám oznamuje:,,Mám připraveno dost kyseliny na trávení potravy, můžeš mě nakrmit.‘ V dnešní době je nás mnoho také ovládáno stresem a nenajdeme si chvilku, abychom se v klidu posadili a kvalitně se najedli.

Často jíme za pochodu, při cestě do práce a na MHD nebo přímo při práci. Důležité je dbát i na emoce, které cítíme v době jídla. Pokud jsme se před jídlem pohádali např. s partnerem, něco nás nazlobilo, zarmoutilo nebo vyvedlo z míry, pro správné trávení bychom k jídlu měli zasednout až v klidu.

Rovněž není vhodné jíst velké porce, jinak žaludek nedokáže potravu správně strávit. Nejezte také pozdě v noci, protože tělo tak spotřebuje mnoho energie a zatíží trávicí soustavu. Nezapomeňte také, že trávení začíná již v ústech. Proto každé sousto důkladně rozžvýkejte, zhltnuté kusy jídla jsou pro žaludek hůře zpracovatelné.

Vyvarovat byste se měli přísným dietám, ve kterých chybí základní potraviny. Mohou totiž organismu naopak uškodit – oslabí energii žaludku a nebo jeho partnerský orgán, slezinu. Pro podporu správného trávení by měl být jídleníček také přizpůsoben ročnímu období, klimatu a lokálním potravinám. Pro tělo bude taková strava mnohem přijatelnější.

Nezapomeňte však, že každé tělo je jiné, a tak i přes tato doporučení si každý z nás musí přijít sám na to, co jeho tělu vyhovuje nejlépe.

2) Bylinky a koření

Příroda v sobě ukrývá nespočet darů prospěšných našemu zdraví, stačí je jen objevit a správně zužitkovat. Jedním z nejvhodnějších prostředků k posílení trávení a zmírnění nevolností čaj z čerstvého zázvoru. Stačí jej nastrouhat na jemno, zalít vroucí vodou, nechat louhovat a poté osladit třtinovým cukrem.

Můžete jej také povařit po dobu 20 minut, slít a vypít šálek každé ráno 30 minut před jídlem nebo užít ve formě sáčků Tulsi Ginger. Pokud naopak cítíte v žaludku horkost, zmírníte ji čajem z máty peprné, která navíc trávení usnadní.

Pomoci mohou také bylinné čaje z fenyklu, slézu, kontryhele, řepíku, lékořice nebo heřmánku. Správnou funkci žaludku je vhodné podpořit také bylinnými tinkturami (např.

Lichořeřišnice, BIO štětka soukenická, Čubet, Oman, Švédské kapky, Pískavice, Levandule, Lékořice uralská, třezalka, mátové žaludeční kapky, karmelitánské kapky nebo čekanková tinktura). Nabídnout můžeme také himalájské čaje TRIPHALA, SHUNTHI nebo dětský čaj KHANA).

Z koření můžete pro podporu prvku země využít kardamon, koriandr, muškátový oříšek, ženšen, skořici, černý pepř, kajenský pepř nebo majoránku.  Z dalších bylinných produktů můžeme doporučit takéžaludeční Epam 22 s propolisem nebo kapsle Triphala.

3) Aromaterapie

Harmonizovat, uvolnit a uvést energii žaludku do rovnováhy mohou také esenciální oleje bylin. Např.  Při nadmýmání, bolestech a křečích v břišní krajině je vhodný hořký pomeranč, zázvor nebo kmín.harmonizuje trávení a uvolňuje křeče. Při poruchách trávení, které zapříčinilo nervové zatížení a starosti, pomáhá kardamon, který je navíc účinný proti škytavce a plynatosti.  Zklidňující a posilující účinky mají také koriandr, fenykl, černý pepř, bergamot, levandule, eukalyptus nebo rozmarýn. Máta peprná je vhodná pro akutní potíže jako jsou bolesti břicha, poruchy trávení, nevolnosti, zvracení, průjmy, nadýmání. Doporučuje se méně než 1% roztok (max. 1 kapka na 30 ml základního oleje) vetřít na oblast žaludku. Rovněž uklidňuje žaludeční svalstvo a působí povzbudivě i na psychiku.

  Pomoci mohou i zklidňující Bachovy květové esence, např. White Chestnut proti nechtěným a vyčerpávajícím myšlenkám nebo Chicory vhodné pro ty, kteří mají tendence o někoho neustále mateřsky pečovat, dělají si příliš starostí a mohou mít až přivlastňovací chování.

Upozornění: Éterické oleje i bylinky slouží jako doplněk léčby a měly by být používány opatrně. Při podezření na opravdové onemocnění jater neprodleně navštivte lékaře.

4) Reflexní terapie a akupresura

Komu nevyhovuje aromaterapie nebo koření, může se zaměřit na práci s tělem. Tělu mohou být příjemné léčivé dotyky prostřednictvím reflexní terapienebo akupresury a zvládnete je provést i vy sami. Reflexní body pro žaludek leží hlavně na vnitřní straně levého chodidla i na pravého chodidla. Stejně tak na dlaních.

Masírovat však můžete i odpovídající zónu na pravém chodidle. Zkuste palcem putovat přes tyto oblasti od vnější hrany chodidla/dlaně k vnitřní hraně. Pokud byste chtěli posílit tok energie žaludku, můžete minutu body stlačovat nebo masírovat (ale ne příliš silně). Pokud ucítíte v daném místě bolest, patrně máte v této oblasti obtíže.

Stlačování těchto bodů může pomáhá překonat únavu a je účinné při poruchách trávení.

5) Cvičení

Pro energii prvku země je příliš práce nebo naopak časté sezení oslabující. Prvek země byste proto měli posílit nějakým druhem pohybu. Pokud nejste zvyklí cvičit, cvičte zpočátku pozvolna, dopřejte si procházky na čestvém vzduchu a věnujte pozornost správnému dýchání.

Můžete zkusit také protahující cvičení na meridián žaludku: V kleku položte ruce na podlahu, páteř držte vzpřímenou, pomalu nadecujte a přesuňte váhu na ruce. S výdechem tlačte boky nahoru a hlavu nechte klesnout dozadu a pokuste se v této pozici uvolnit. Zpočátku může cvičení jíát ztuha, nejděte přes bolest. Dbejte na to, abyste se protahovacími cviky zahřáli.

Můžete zkusit také jógu, navštivte kurz a nebo můžete cvičit dle několika publikací jako např.

Nejen o naši tělesnou schránku je potřeba se starat. Zaměřit se můžete také na meditační cvičení, při kterém se zklidníte, budete se cítit uvolnění a plní energie.

V minulém díle věnovanému slezině naleznete tip na Meditaci země, kterou můžete pro harmonizaci energie žaludku využít.

Nezapomeňte, že pokud budete tělo i mysl udržovat v rovnováze, můžete se těšit z kvalitního a zdravého života.

Autorka článku: Lucie Kloboučková

Ať už jsme nemocní nebo zdraví, o naše psychické i fyzické zdraví bychom měli dbát. My U Džoudyho Vám přejeme mnoho úspěchů a pevné vůle při uzdravování či prevenci. Příští díl bude věnován měsíci listopadu a plicím.

Výše doporučené produkty můžete zakoupit jak na našem e-shopu, tak v naší kamenné prodejně na I. P. Pavlova.

 • Zdroje informací:
 • Tajemství čínského léčitelství – Jennifer Harperová
 • Tajemství trojitého ohřívače – Pascale Anja Barmet
 • Reflexní terapie rukou – Jiří Janča
 • Reflexologie – Inge Dougansová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector