Esofagitida – vše o zdraví

Refluxní nemoc jícnu je způsobena patologickým gastro-esofageálním refluxem (příp. duodeno-esofageálním refluxem). Onemocnění může být vyjádřeno makroskopicky (např. při endoskopii jsou pozorovatelné typické slizniční změny) nebo jen mikroskopicky (v biopsii odebrané při endoskopii patolog verifikuje zánět).

Refluxní esofagitida je projevem refluxní nemoci, není ale jejím synonymem.

V písemnictví se setkáváme se zkratkami RCHJ (refluxní choroba jícnu) a RNJ (refluxní nemoc jícnu), nebo s mezinárodně akceptovanou zkratkou GERD (Gastro-Esophageal Reflux Disease) nebo GORD (Gastro-Oesophageal Reflux Disease) – jsou to všechno synonyma.

Patogeneze

Refluxem rozumíne návrat kyselého žaludečního obsahu nebo i zásaditého obsahu duodena do jícnu. Sliznice jícnu reaguje na tyto významné změny pH zánětlivými a reakčními změnami.

Reflux je fyziologickým mechanismem, pokud ale k refluxu dochází častěji než 50x za 24 hodin a pH v jícnu klesá pod 4 (nebo je vyšší než 7), tak jde o reflux patologický.

Na agresivním potenciálu kyselého žaludečního refluxátu se podílí hlavně HCl, při zásaditém refluxu duodenálním hrají roli žlučové kyseliny a lecithin.

Mimo vlastní pH refluxátu ovlivňují GERD také další faktorý – tonus dolního jícnového svěrače (LES), anatomické poměry (hiátová hernie, otupení Hisova úhlu), peristaltika žaludku a evakuační schopnost žaludku, složení stravy, režimové a dietní návyky, zapojení břišního lisu během denních aktivit (fyzicky náročná povolání, práce v předklonu, cvičení a posilování břišního svalstva atd.)

Epidemiologie

Pocit pyrózy (pálení žáhy) zná asi 50 % populace. Asi 30 % populace má projevy RCHJ. Čísla nejsou přesná, protože spousta jedinců nevyhledá lékařské ošetření, potíže nejsou tak obtěžující, pomáhají dietní opatření nebo volně prodejné léky. Postihuje všechny věkové kategorie, od dětí po starce. GERD se často objevuje i v graviditě.

Klinický obraz

Mezi hlavní příznaky pacientů s GERD patří pyróza. Pyróza je pocit „pálení žáhy“, jde o nepříjemné až bolestivé pocity za hrudní kostí, od procesus xiphoideus až po jugulum. S pyrózou se často vyskytuje i reflux – vnímání návratu většinou kyselého žaludečního obsahu do jícnu až do krku.

Dalšími příznaky může být dysfagie, tedy potíže, které nejsou bolestivé ale jen nepříjemné během polknutí a průchodu sousta jícnem. Odynofagie je bolestivý průchod sousta jícnem. Afagie je nemožnost spolknutí, resp. průchodu sousta jícnem – toto ale není příznak typický pro GERD, spíše pro komplikace (stenóza jícnu, karcinom jícnu atd.).

Regurgitace je návrat žaludečního obsahu až do hltanu či dutiny ústní. Hubutí je nespecifickým symptomem, ale u těžších forem GERD je můžeme také pozorovat. Dost často se setkáváme s tzv. „nočním refluxem“, tedy epizodickým refluxem často provázeným pyrózou v průběhu noci, po ulehnutí.

Často jde o potíže, které pacienta i vzbudí a donutí vstát z postele, napít se, či vzít léky.

Existují i tzv. mimojícnové projevy refluxní nemoci, mezi které řadíme: laryngitidu, tracheitidu, pneumonii (vše bývá recidivující), chronický kašel a až astmatické či astmoidní potíže, gingivitidy, poruchy zubní skloviny či zvýšená zubní kazivost.

Diagnostika

Pyróza je často vedoucím projevem, který napoví diagnózu. Důležitým vyšetřením je endoskopie horního zažívacího traktu. Videozáznam 1 ukazuje pohled na endoskopický sálek a provedení výkonu s finálním odběrem bioptických vzorků pro vyšetření na H. pylori.

Výkon není nutný u mladších jedinců bez varovných příznaků (hubnutí, potíže s polykáním atd.), je ale vhodný u jedinců s recidivující symptomatologií a také u jedinců nad 40 let věku. Videozáznam 2 a videozáznam 3 ukazují fyziologický nález v jícnu při endoskopickém vyšetření.

Videozáznam 4 ukazuje endoskopický nález při esofagitidě. Videozáznam 5 ukazuje odběr bioptického vzorku z jícnu.

RTG vyšetření neodhalí mírné formy esofagitidy, ale ukáže reflux do jícnu a jeho závažnost/stupeň a také anatomické poměry na horním GIT, ukáže i pokročilé změny jako jsou stenózy, striktury, těžké chronické zánětlivé změny. Velmi důležitá jsou tzv.

funkční vyšetření, které ukazují na přítomnost refluxátu v jícnu (pH-metrie – většinou 24 hodinové monitorování speciální sondou zavedenou do jícnu a žaludku, jde o ambulantní metodu) a na tlakové poměryv jícnu (jícnová manometrie – také ambulantní vyšetření s nutností zavedení sondy do žaludku a jícnu).

Diferenciální diagnostika

Do diferenciální diagnostiky refluxní choroby musíme zahrnou i bolesti na hrudi, které mohou imitovat i koronární příhodu, při mimojícnových příznacích myslíme i na tracheitidu či astmatické potíže. Nutno vyloučit i vertebrogenní etiologii potíží (oblast Th páteře).

Léčba

Základním léčebným režimem jsou hlavně dietní a režimová opatření.

Ze stravy je nutnou vyloučit potraviny, které napomáhají refluxu, překyselují žaludek či ovlivňují dolní jícnový svěrač (káva, alkohol, peprmint, čokoláda, citrusové plody, bílé pečivo…), nejíst minimálně 2 hodiny před ulehnutím, spát s mírně podloženou horní polovinou těla (o 15 – 20 cm), omezit cvičení či aktivity s nadměrným zapojením břišního svalstva, břišního lisu (posilování, silové sporty, aktivity v předklonu). Omezení či vysazení léků, které ovlivňují tonus dolního jícnového svěrače. Z farmakologických postupů existují spíše krátkodobě působící léky – antacida – na bázi solí a gelů, které neutralizují žaludeční obsah. Nejde o léčbu, která řeší příčinu a není ani vhodná pro chronické stavy.

Nejúčinějším postupem je použití inhibitorů protonové pumpy (PPI), které tlumí produkci kyseliny solné v žaludku, užívají se většinou 2x denně, lépe nalačno (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol). Někdy se mohou požít i blokátory H2 receptorů (famotidin, ranitidin), ale ty jsou méně účinné.

Další typem léčby jsou prokinetika (metoclopramid, itoprid) v dávce 3x – 4x denně. Vždy by měla být s pacientem probrána možnost chirurgického řešení (mejčastěji laparoskopická fundoplikace, existují různé modifikace). Jde o dobře ověřenou chirurgickou metodu, která zabraňuje refluxu a je úspěšná a ověřená.

Ne každý pacient je ale vhodným kandidátem (pacienti bez hernie, výrazně obézní pacienti) a nutno zvážit i možná rizika operace.

Komplikace

Komplikací GERD je stenóza, které vzniká na podkladě chronického zánětu s jizvením a zužovaním nejčasteji dostálního jícnu. Je patrná na videozánamu 5. Stenóza je řešitelná endoskopickou nebo radiointervenční dilatací.

Stenózu je často nutné ošetřovat/dilatovat opakovaně. Před dilatací jícnu musíme vždy histologicky ověřit benigní půvd stenózy a vvyloučit malignitu.

Při léčbě stenózy dilatací je nutno počítat s relativním iatrogenním rizikem perforace jícnu.

Poslední dobou sledovanou a relativně častou (až 10%) komplikací GERD je tzv. Barrettův jícen (obrázek 1 a 2).

Esofagitida - Vše o zdraví

Esofagitida - Vše o zdraví

Při Barrettově jícnu rovněž jde o komplikaci chronickým zánětem, kdy dochází ke změně epitelu v distálním jícnu z dlaždicobuněčného na intestinální epitel. Tento epitel není pro jícen fyziologický a může podléhat dalším změnám – přechodu v dysplázii (intraepiteliální neoplázii) a až v adenokarcinom jícnu. Změny jsou patrné ve videozáznamu 6.

Pacienti s prokázaným Barrettovým jícnem mají daleko vyšší riziko vzniku adenokarcinomu jícnu (až 300x vyšší ve srovnání se zdravou populací). Barrettův jícen se diagnostikuje endoskopicky a potvrzuje histologicky (průkaz metaplázie).

Pacienti s Barrettovým jícnem podléhají dispenzarizaci a v závislosti na výsledku histologického vyšetření (tíže histologických změn) jsou pravidelně vyšetřeni endoskopií (intervaly od 3 měsíců do 2 let dle doporučení České gastroenterologické společnosti). Je ale dobré sledovat i  pacienty bez prokázaného Barrettova jícnu.

Videozáznam 7 ukazuje krvácející tumor kardie, který může mít svůj původ v Barrettově jícnu anebo GERD. Videozáznam 8 ukazuje odběr (v inverzním pohledu) biopsie z tohoto tumoru.

Závažnou komplikací je ulcerace v terénu GERD. Jde o ulceraci, která má úzký vztah k refluxu a přítomnosti kyselého žaludečního obsahu v jícnu. Život ohrožující komplikací je krvácení z jícnu, ať už z ulcerace nebo z erozí či ragád v terénu GERD.

Je to stav, který vyžaduje hospitalizaci pacientů na JIP a akutní endoskopickou léčbu (krvácení je možno většinou zastavit opichem léze při akutním endoskopickém vyšetření, používá se většinou ředěný adrenalin, který vyvolá jednak vasokonstrikci a jednak infiltraci okolí a samotné léze, úspěšnosttakové léčby je velmi vysoká).

Zkratky:  RCHJ – refluxní choroba jícnu, RNJ – refluxní nemoc jícnu, GERD – Gastro-Esophageal Reflux Disease, GORD  – Gastro-Oesophageal Reflux Disease, LES – lower esophageal sphinctrer, GIT – gastrointestinální trakt.

Zpracoval: MUDr. Jan Gregar, 2. interní klinika – Gastroentorologická, LF UP a FN v olomouci

LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky

Sp.zn.sukls397396/2017

 • Příbalová informace: informace pro pacienta
 • Lanzul 15 mg enterosolventní tvrdé tobolky
 • lansoprazolum
 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,než začnete tento přípravek užívat,
 • protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budetepotřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře,lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádnédalší osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známkyonemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejněpostupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsouuvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Zajímavé:  Bolesti sleziny - vše o zdraví

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 15mg užívat
 3. Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Lanzul 15 mg je lansoprazol, což jeinhibitor protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižujímnožství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Váš lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 15 mg pronásledující indikace u dospělých:

 • léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů
 • léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida)
 • předcházení refluxní ezofagitidy
 • léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyseléhožaludečního obsahu zpět do jícnu)
 • léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori vkombinaci s léčbou antibiotikem
 • léčba nebo prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů upacientů, kde je nezbytná dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčbanesteroidními protizánětlivými přípravky – NSAID se používá protibolestem a zánětu)
 • léčba Zollinger-Ellisonova syndromu.

Lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 15 mg z jiné indikacenebo v jiné dávce, než která je uvedena v této příbalové informaci.Při užívání Vašeho léku dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vámpřitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul15 mg užívat

Neužívejte přípravek Lanzul 15 mg

 • jestliže jste alergický(á) na lansoprazol nebo na kteroukolidalší složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lanzul 15 mg se poraďte se svým lékařemnebo lékárníkem.

Jestliže máte závažné onemocnění jater, řekněte to prosím svémulékaři. Lékař případně upraví dávku léku.

Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem,který je podobný přípravku Lanzul 15 mg a snižuje množstvížaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavenýchslunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protožeVaši léčbu přípravkem Lanzul 15 mg bude možná nutné ukončit.Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsoubolesti kloubů.

 1. Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které senazývá endoskopie, za účelem diagnostiky Vašeho stavu nebovyloučení zhoubného onemocnění.
 2. Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 15 mg průjem,obraťte se ihned na svého lékaře, protože při léčbě přípravkemLanzul 15 mg došlo k mírnému zvýšení výskytu infekčního průjmu.
 3. Jestliže Vám lékař předepsal přípravek Lanzul 15 mg spolu sprotizánětlivými léky na léčbu bolesti nebo revmatické choroby,přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace těchtoléků.

Jestliže užíváte přípravek Lanzul 15 mg dlouhodobě (déle než 1rok), Váš lékař Vás bude pravděpodobně pravidelně sledovat.Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové avýjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravekLanzul 15 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšenériziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře(obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou neboužíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat rizikoosteoporózy).

 • Před užitím tohoto léčivého přípravku se poraďte se svýmlékařem, pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromograninA).
 • Další léčivé přípravky a přípravek Lanzul 15mg
 • Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, kteréjste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o užívání lékůobsahujících tyto léčivé látky, protože přípravek Lanzul 15 mg můžeovlivnit jejich účinek:
 • inhibitory HIV proteázy, jako je atazanavir a nelfinavir(používané na léčbu HIV)
 • methotrexát (používaný na léčbu autoimunitních onemocnění arakoviny)
 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (léky používané na léčbuinfekcí)
 • digoxin (používaný na léčbu srdečních chorob)
 • warfarin (používaný na léčbu krevních sraženin)
 • theofylin (používaný na léčbu průduškového astmatu)
 • takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovanéhoorgánu)
 • fluvoxamin (používaný na léčbu deprese a dalšíchpsychiatrických chorob)
 • antacida (používaná na léčbu pálení žáhy a kyselé regurgitace(tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu))
 • sukralfát (používaný na hojení vředů)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum ) (používanána léčbu mírné deprese)
 1. Přípravek Lanzul 15 mg s jídlem a pitím
 2. Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 15 mgnejméně 30 minut před jídlem.
 3. Těhotenství, kojení a plodnost
 4. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete býttěhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařemdříve, než začnete tento přípravek užívat.
 5. Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů

U pacientů léčených přípravkem Lanzul 15 mg se občas vyskytujínežádoucí účinky jako např. závratě, únava a poruchy zraku.Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou tyto, buďteopatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena.

Vy sám (sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovémstavu, abyste mohl(a) řídit motorové vozidlo nebo provádět dalšíčinnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Užívání léků jevzhledem k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů,které mohou snižovat Vaši schopnost provádět tyto činnostibezpečně. Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech tétopříbalové informace.

Přečtěte si všechny informace v této příbalovéinformaci pro své poučení.

 • Pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem,zdravotní sestrou nebo lékárníkem.
 • Přípravek
 • Lanzul 15 mg obsahuje sacharosu
 • Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte sese svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékařenebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svýmlékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé, zapijí se sklenicí vody. Jestliže mátepotíže s polykáním tobolek, lékař Vám může doporučit náhradní cestypodání léku. Tobolky nedrťte, nežvýkejte je, a to ani obsahvyprázdněné tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat.

Jestliže užíváte přípravek Lanzul 15 mg 1x denně, snažte se hobrát každý den ve stejnou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete,pokud užijete přípravek Lanzul 15 mg hned ráno.

Dávka přípravku Lanzul 15 mg závisí na Vašem zdravotním stavu.Obvyklé dávky přípravku Lanzul 15 mg jsou uvedeny níže. Lékař Vámněkdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám, jak dlouho bude léčbatrvat.

Léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace:

jedna nebo dvě tobolky 15 mg denně po dobu 4 týdnů. Jestližeprojevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliženedojde k ústupu projevů choroby během 4 týdnů, obraťte se prosímna svého lékaře.

 1. Léčba dvanáctníkových vředů:
 2. dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 2 týdnů.
 3. Léčba žaludečních vředů:
 4. dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.
 5. Léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida):
 6. dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.
 7. Dlouhodobá prevence refluxní ezofagitidy:

jedna tobolka 15 mg každý den. Lékař Vám může upravit dávku nadvě tobolky 15 mg každý den.

 • Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů,u nichž je nutná trvalá léčba
 • nesteroidními protizánětlivými přípravky(NSAID): dvě tobolky 15 mg jednou denně po dobu 4týdnů.
 • Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, unichž je nutná trvalá léčba
 • nesteroidními protizánětlivými přípravky(NSAID):

jedna tobolka 15 mg jednou denně. Lékař může upravit dávku nadvě tobolky 15 mg jednou denně.

Léčba Zollinger-Ellisonova syndromu:

obvyklá počáteční dávka je čtyři tobolky 15 mg denně a pozdějise podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 15 mg lékařrozhodne o nejvhodnější dávce.

Přípravek Lanzul 15 mg nemá být podáván dětem. Je třeba sevyvarovat léčení malých dětí ve věku do jednoho roku, protožedostupná data neprokázala prospěch z léčby gastroezofageálnírefluxní choroby.

 1. Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, nežjste měl(a)
 2. Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jsteměl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc.
 3. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lanzul 15mg
Zajímavé:  Mikropenis - Vše o zdraví

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku přípravku Lanzul 15 mg,vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud ale není jižblízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží dobapro další dávku, vynechejte chybějící dávku a pokračujte v užívánídalších dávek jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku,abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lanzul 15mg

Neukončujte předčasně léčbu, když se projevy Vaší chorobyzlepšují. Vaše nemoc se nemusí zcela vyléčit a může dojít k jejírecidivě v případě, že nedokončíte řádně léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucíúčinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (mohou sevyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • bolest hlavy, závratě
 • pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, bolesti žaludku,zácpa, plynatost, sucho nebo bolest v ústech nebo krku, nezhoubnépolypy žaludku
 • změny výsledků jaterních testů
 • kožní vyrážka, svědění
 • únava.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako méně časté (mohouse vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • změny počtu krvinek
 • deprese
 • bolesti kloubů nebo svalů, zlomeniny krčku stehenní kosti,zápěstí nebo páteře (obratlů)
 • zadržování tekutiny nebo otoky.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako vzácné (mohou sevyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • chudokrevnost (bledost)
 • nespavost, halucinace, zmatenost
 • neklid, závratě, pocit mravenčení na kůži (parestezie),ospalost, třes
 • poruchy zraku
 • zánět jazyka (glositida), kandidóza (plísňová infekce, kterámůže postihnout pokožku nebo sliznice), pankreatitida (zánětslinivky břišní), změna vnímání chuti
 • zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže neboočí)
 • kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny,zarudnutí, ztráta vlasů, citlivost na světlo
 • problémy s ledvinami
 • otok prsou u mužů
 • horečka, nadměrné pocení, angioedém, nechutenství, impotence.Jestliže se u Vás vyskytnou projevy angioedému jako je otokobličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebodýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako velmi vzácné (mohouse vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • přípravek Lanzul 15 mg může velmi vzácně způsobovat sníženípočtu bílých krvinek a snížení odolnosti vůči infekcím. Vyhledejteihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako jehorečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebohorečka s místními projevy infekce jako jsou bolesti v krku, hltanuči dutině ústní nebo máte potíže s močením. Bude třeba provéstlaboratorní vyšetření krve pro zjištění případného snížení počtubílých krvinek (agranulocytóza)
 • kolitida (zánět tlustého střeva), stomatitida (zánět sliznicedutiny ústní)
 • velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžkýzánět a úbytek pokožky
 • závažné reakce přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakcepřecitlivělosti patří horečka, vyrážka, otoky a někdy pokleskrevního tlaku
 • změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku,cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa (zdostupných údajů nelze určit):

 • Pokud užíváte Lanzul 15 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vásdojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku seprojevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi,závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytneněkterý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladinahořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku vkrvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrolhladiny hořčíku ve Vaší krvi.
 • Zrakové halucinace.
 • Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případějakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tétopříbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo naadresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání víceinformací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Plastová lahvička: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštnípodmínky uchovávání. Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Po prvním otevření lahvičky užijte obsah do 3 měsíců.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedenéna štítku, krabičce, lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti sevztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebodomácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit spřípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránitživotní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lanzul 15 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je lansoprazolum. Jedna enterosolventní tobolkaobsahuje lansoprazolum 15 miligramů.
 • Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (sacharosa, kukuřičnýškrob), povidon, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, sacharosa,kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, disperze kopolymeru MA/EA1:1 30%, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), polysorbát80. Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxidželezitý (E172).
 • Jak přípravek Lanzul 15 mg vypadá a co obsahuje totobalení
 • Enterosolventní tvrdé tobolky.
 • Bílé/červenohnědé želatinové tobolky obsahující bílé až světlehnědé nebo světle růžové pelety s enterosolventním potahem.
 • Plastová (HDPE) lahvička s polypropylenovým (PP) uzávěrem svysoušecí látkou (silikagel)

. Velikosti balení: 14, 28, 56 a 98 tobolek.

 1. Lahvička s 98 tobolkami obsahuje dvě vysoušedla.
 2. OPA-Alu-PVC/Alu blistry:
 3. Velikosti balení: 7, 14, 15, 28, 30, 50 a 56tobolek.
 4. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 5. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHPregistrován pod těmito názvy:

Česká republika, Lotyšsko, Litva Lanzul Dánsko Jacoprazole

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.2. 2018

Reflux není jen nepříjemnost

 • Zdroj: Magazín Paraple, říjen 2018
 • Text: Hana Melicharová, vedoucí úseku fyzioterapie

V posledních desetiletích bylo zaznamenáno zvyšující se procento pacientů s gastroezofageálními onemocněními (gaster = žaludek, ezofagus = jícen).

Tento nárůst souvisí nejen s rozvojem vyšetřovacích a zobrazovacích technik, ale také s životním stylem. Tyto obtíže se totiž často váží na západní způsob života, tzn. na množství a kvalitu přijímaných potravin a na nízkou denní pohybovou aktivitou.

Původ těchto onemocnění je multifaktoriální a jsou považována za jedna z nejnákladnějších, kvůli množství a dlouhodobosti léčby.Aktuálně se tato onemocnění objevují u 30 % dospělých.

Také u našich klientů přibývající obtíže spojené s trávením pozorujeme.

V lednovém vydání jsme vás seznámili s problematikou nadýmání a plynatosti a dnes vás chceme informovat o dalších možných komplikacích, které s trávením souvisí a představit vám i jiné možnosti jejich řešení, než jen pomocí léků.

Běžná praxe totiž ukazuje, že když člověka pálí žáha, zajde si do lékárny pro antacida a tím má problém „vyřešen“. On ale vyřešen není. Při déle trvajících obtížích je potřeba konzultace lékaře, následně případně fyzioterapeuta.

Vše výše uvedené nás vedlo k tomu, abychom se obrátili na Petra Bitnara, uznávaného odborníka na tuto problematiku, s prosbou, aby v Centru Paraple uspořádal jednodenní kurz nazvaný Terapie bránice se zaměřením na léčbu gastroezofageálního refluxu jícnu.Podařilo se. Kurz se na začátku září uskutečnil a my jsme ho opět otevřeli i pro kolegy z ostatních pracovišť.

Dozvěděli jsme se na něm mnoho zajímavých vstupů, které se určitě poměrně výrazně promítnou do terapií s našimi klienty.

Reflux jícnu. Co to je?

Jedním z nejčastějších gastroezofageálních onemocnění je právě gastroezofageální refluxní choroba (GERD). Jedná se o stav, kdy dochází k zpětnému návratu obsahu žaludku, dvanáctníku či tenkého střeva zpět do jícnu.Většina z nás tyto obtíže částečně zná jako tzv. pálení žáhy. Avšak může jít o hlubší problém.

Při takovýchto opakovaných neléčených obtížích může docházet k obtěžujícím komplikacím jako je již zmíněné pálení žáhy, návrat spolknuté potravy zpět do úst bez zvracení, ale i ke změnám sliznice nebo dokonce vzniku adenokarcinomu jícnu či Barrettova jícnu (prekanceróza).Pyróza (pálení žáhy) se vyskytuje až u 83 % pacientů.

Kromě toho jsou popsány i jisté mimojícnové symptomy jako například laryngitida (zánět hrtanu), „žaludeční astma“, chronický kašel, zvýšená kazivost zubů nebo třeba tinnitus (zvonění v uších). To vše dokáže způsobit kyselá šťáva, která se dostává zpět do jícnu a výše.

A aby diagnostika této choroby nebyla tak jednoduchá, tak existuje mnoho pacientů bez těchto příznaků. Může se ale projevit i např. pocitem tělesa v krku, chrapotem, chronickým kašlem nebo pocity bolesti na hrudi nekardiálního původu.

Lidské tělo má antirefluxní bariéru, což je jakási skupina anatomických a mechanických prostředků, které brání sliznici jícnu před kyselým obsahem žaludku. Konkrétně se jedná o dolní jícnový svěrač, ostrý Hissův úhel a krurální část bránice.V celé této problematice hraje hlavní roli bránice.

Zajímavé:  Otok kolena - Vše o zdraví

Jde o plochý sval, který má v těle několik důležitých funkcí – působí jako hlavní dýchací sval, dále plní roli posturální a v neposlední řadě pracuje jako svěrač.Bohužel, v dnešní době bývá bránice, v důsledku snížené kondice, případně i jiných obtíží, poměrně často oslabená.A s jejím oslabením přichází oslabení všech jejích funkcí.

Především s dopadem na změnu dechu (člověk používá spíše horní typ dýchání a přetěžuje tak pomocné dýchací svaly, nežli abdominální dýchání důležité pro udržení kvalitní postury) a posturální funkci s důsledky na pohybový aparát. Všechny tyto dysfunkce se odráží i na zhoršené činnosti dolního jícnového svěrače, který pak špatně plní svůj úkol a propouští tekutinu zpět.

Existuje řešení?

Terapie je ve většině případů symptomatická (zaměřená na příznaky) a jsou při ní podávána určitá farmaka. Základem této léčby je potlačení kyselosti tekutiny dostávající se zpět do jícnu. Mezi nejčastější léky předepsané lékařem patří tablety působící jako inhibitory protonové pumpy (PPI). Jejich předepsané množství se za poslední roky zdvojnásobilo.

Nadužívána jsou i volně prodejná antacida, léky, které si jdete koupit při pocitu pálení žáhy.Dále je zde i možnost léčby kauzální (zaměřené na příčinu). Ta bývá většinou chirurgická. Nicméně kauzálně vám v určitých případech může pomoci i fyzioterapeut, který vychází ze somatoviscerálních a viscerosomatických vzorců (soma = tělo, viscera = vnitřnost).

Mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem totiž existují úzké vazby. Jedná se o vzájemný funkční vztah, kdy jeden systém může ovlivňovat druhý a naopak. Onemocnění orgánu se tak promítá do pohybového systému konkrétním, tzv. viscerálním, vzorcem. Tyto poruchy jsou indikací k viscerální terapii s následnou léčbou na muskuloskeletálním (svalovo‑kosterním) systému.

Špatně vyvážené tlaky mezi hrudní a břišní dutinou, narušení rovnováhy bránice, pánevního dna a dutiny ústní se většinou podílí na nesprávné funkci dolního jícnového svěrače a následně na zvýšeném napětí některých orgánů. S tím se současně blokuje nejčastěji hrudní páteř, která souvisí s uložením orgánů a jejich projekcí (blokády Th 6, Th 7 atd.).

Proto je často potřeba doplnit terapii i o mobilizaci kloubů.

Dalším přístupem k řešení obtíží s refluxem může být i respirační fyzioterapie. Trénink dechového stereotypu totiž příznivě ovlivňuje příznaky GERD.

Důležitý je i režim

Z režimových opatření je pacientům doporučována změna životního stylu. Co se týká dietních opatření, je vhodné vyloučení stravy, která ze zkušenosti vyvolává příznaky, potom také čokolády, kávy, citrónové šťávy, alkoholu a cigaret.Další radou je zvýšení pohybové aktivity.

Při cvičení, ale i pracovní aktivitě dochází k přechodu od hrudního dýchání k dýchání abdominálnímu (tzv. do břicha), více se zapojuje bránice, zlepšuje se funkce svěrače a následně dochází ke zlepšení pH v jícnu.Pacientům je často doporučováno i výraznější podložení hlavy při spánku. To ale přináší výsledky jen pacientům s nočním refluxem.

Většina pacientů však trpí refluxem přes den, kdy jsou ve vzpřímené poloze a podkládání hlavy v noci je tak pro ně bez efektu.

Rizikovým faktorem refluxu je krátký čas mezi večeří a spánkem. Obecná doporučení udávají, že vhodné je jíst poslední jídlo zhruba 3 hodiny před spánkem.

Použitá literatura:

VELA F. M., RICHTER E. J., PANDOLFINO E. J. et al, Refluxní choroba jícnu ‑ GERD, Grada, 2015, ISBN 978‑80‑247‑4063‑8BITNAR P., Viscerosomatické somatoviscerální vztahy in P. KOLÁŘ, Rehabilitace v klinické praxi, Galén, 2009, ISBN 987‑80‑7262‑657‑1

BITNAR P., Terapie bránice se zaměřením na léčbu gastroezofageálního refluxu jícnu, poznámky z kurzu, 9/2018

Neházejte bolesti břicha a problémy s trávením či vyprazdňováním za hlavu! Mluvte o nich se svým lékařem, případně fyzioterapeutem. Konzultovat je můžete i v Centru Paraple.

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu je onemocnění způsobené patologickým gastroezofageálním refluxem. Její nejčastější komplikací je poškození sliznice jícnu (refluxní ezofagitida).

Gastroezofageální reflux (GER) je proniknutí žaludečního obsahu do jícnu. K epizodám krátkodobého GER dochází běžně. Patologickým se stává, pokud vyvolává obtíže a/nebo zánětlivé změny sliznice jícnu.[1]

Patologickoanatomický obraz[upravit | editovat zdroj]

Díky přítomnosti HCl dochází k deskvamaci dlaždicového epitelu. To vyvolává zvýšenou proliferaci buněk v bazální membráně. Nezralé buňky jsou méně odolné vůči dalšímu působení refluxátu a také infekcím.

Časem začnou buňky chybět a vytvoří se eroze až ulcerace. V případě hlubších změn dochází k překrytí cylindrickým epitelem – metaplazie, tzv.

Barrettův jícen (Barrettův vřed – ten vzniká v oblasti s cylindrickým epitelem, může krvácet, někdy dojde i k perforaci).

Klasifikace[upravit | editovat zdroj]

 1. Endoskopicky pozitivní refluxní choroba jícnu,
 2. endoskopicky negativní refluxní choroba – klinické příznaky s negativní endoskopií, ale pozitivní biopsií,
 3. extraezofageální (laryngx, pharyngx, bronchy, střední ucho).

Příčinou refluxní choroby je porucha motility jícnu, zejména insuficience dolního jícnového svěrače (mechanismus přechodné relaxace dolního svěrače, jeho hypotenze nebo disrupce gastroesofageální junkce spojená s hiátovou hernií).

[2]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Symptomatologie jícnová

 • Pyróza („pálení žáhy“; pálení za sternem pohybující se od epigastria k manubriu sterna, nejčastěji po jídle, v horizontální poloze nebo v předklonu),
 • regurgitace (vtékání žaludečního obsahu do jícnu a úst),
 • dysfagie (obtížné polykání), odynofagie (bolest při polykání za sternem) – známky těžkého postižení jícnu,
 • záchvatovité slinění,
 • globus (pocit cizího tělesa v krku),
 • bolest na hrudníku.

Symptomatologie mimojícnová

 • Sucho v krku, bolest v uších, zápach z úst,
 • chrapot, laryngitidy, opakované plicní infekce,
 • dráždění vagu (bradykardie, bronchokonstrikce).[2]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Endoskopické vyšetření (ezofagoskopie) s biopsií

Zlatý standart v diagnostice. Endoskopický nález refluxní ezofagitidy má 4 stupně podle Savaryho-Millera (4. stupeň je metaplazie cylindrickým epitelem (Barrettův jícen), mikroskopicky je ezofagitida mírná, střední nebo těžká).

24hodinová pHmetrie jícnu

Neboli jícnová pHmetrie je validní a spolehlivá ke stanovení kyselého či zásaditého refluxu, jeho časové souvislosti s příznaky.

Popis vyšetření: zavedení tenké sondy nosem do jícnu; napojení sondy na přístroj, který dokáže zaznamenávat pH v jícnu; během 24 hodin pacient vykonává běžnou činnost, jí běžnou stravu, poté se sonda vyndá a vyhodnotí se záznam.[3]

Jícnová manometrie

Podává informace o tlakových poměrech v dolním jícnovém svěrači, nediagnostikuje GER. Vhodné k vyloučení achalázie.

Popis vyšetření: nosem je zavedena měřící sonda do jícnu a poté do oblasti dolního jícnové svěrače; měří se průběh polykacího aktu při polknutí ‚naprázdno‘ a při polknutí 10 ml vody; provádí se nalačno.[4]

RTG pasáž jícnem (ezofagogram)

Není ani senzitivní ani specifická pro diagnózu GER. Užitečná k vyloučení anatomických odchylek horního zažívacího traktu (malrotace, anulární pankreas, stenóza/striktura jícnu, hiátová hernie, achalázie).

Další prováděná vyšetření: scintigrafie stravou značenou 99mTc, perfusní test, diagnostický terapeutický test (14 dní podávání omeprazolu, vymizení symptomů potvrzuje diagnózu).

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

AP, peptický vřed, Ca jícnu.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Barrettův jícen – endoskopický obraz Barrettův jícen – mikroskopický obraz

 • Stenóza jícnu – fibróza v oblasti ulcerací,
 • Barrettův jícen s metaplazií (někdy označován za prekancerózu),
 • vřed jícnu, [1]
 • adenokarcinom.

Průběh choroby[upravit | editovat zdroj]

Průběh je chronický relabující (recidivy po ukončení léčby).[2]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 1. Režimová opatření – redukce tělesné hmotnosti, omezení zvyšování nitrobřišního tlaku, zákaz kouření, dietní omezení (nedráždivá stravu s vyloučením alkoholu, tučných jídel, sladkého kynutého pečiva, čokolády, kávy, peprmintu; menší porce; nejíst před ulehnutím),
 2. farmakoterapie – H2-blokátory (ranitidin), inhibitory protonové pumpy (omeprazol), prokinetika (domperidon, itoprid), antacida,
 3. chirurgická léčba – fundoplikace podle Nissena.[1]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

 • Onemocnění jícnu
 • Gastroezofageální reflux (pediatrie)
 • Barrettův jícen

Reference[upravit | editovat zdroj]

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *