Nalgesin S 30 tablet – vše o zdraví

 • Volně prodejný léčivý přípravek – k léčbě mírné až středně silné bolesti
 • Příbalová informace: informace pro pacienta
 • Nalgesin S 275 mg potahované tablety naproxenum natricum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Nalgesin S a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalgesin S užívat 3.

Jak se přípravek Nalgesin S užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Nalgesin S uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Nalgesin S a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli, patří do skupiny léků zvaných nesteroidní antirevmatika (NSAID). Zmírňuje bolest, snižuje horečku a má protizánětlivý účinek.

Přípravek Nalgesin S se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti, a to v následujících případech:

 • bolest hlavy, migréna;
 • bolest zubů;
 • bolest zad;
 • bolest po chirurgických výkonech;
 • bolest po úrazech, jako je např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů;
 • bolest svalů, kloubů a horečka při nachlazení a chřipce;
 • bolest při menstruaci.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě bolesti u zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů, jako je revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, artróza, ankylozující spondylitida a akutní záchvaty dny, a u některých gynekologických bolestivých stavů. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalgesin S užívat

Neužívejte přípravek Nalgesin S:

 • jestliže jste alergický(á) na sodnou sůl naproxenu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže se u Vás již dříve vyskytly reakce z přecitlivělosti (průduškové astma, kopřivka, rýma) na léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a na některé jiné léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkové vředy;
 • jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) krvácením do trávicího traktu, včetně krvácení po

léčbě nesteroidními antirevmatiky;

 • jestliže trpíte těžkým ledvinovým onemocněním anebo srdečním selháním;
 • jestliže krvácíte do mozku;
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení nebo jestliže užíváte léky tlumící krevní srážlivost;
 • jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nalgesin S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • jestliže je bolestivé místo zarudlé nebo oteklé;
 • jestliže kvůli chronickému onemocnění jste pod dohledem lékaře;
 • jestliže užíváte jiné léky ke zmírnění bolesti ze skupiny nesteroidních antirevmatik, včetně

selektivních inhibitorů cyklooxygenázy; – jestliže konzumujete pravidelně alkoholické nápoje; v kombinaci s alkoholem může užívání přípravku Nalgesin S zvýšit riziko krvácení z trávicího ústrojí.

– jestliže jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zejména spojený s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (proděravění); – jestliže současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení, např. protizánětlivé léky (kortikosteroidy), léky tlumící krevní srážlivost (antikoagulancia, např.

warfarin) nebo léky ovlivňující shlukování krevních destiček (antiagregancia, např. kyselina acetylsalicylová); – jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce, neboť u Vás může dojít k zadržování vody v organismu a ke vzniku otoků;

 • jestliže máte epilepsii nebo onemocnění zvané porfyrie;
 • jste-li před větším chirurgickým zákrokem (přípravek nemá být užíván alespoň 48 hodin před

zákrokem); – jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, protože existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Léky, jako je přípravek Nalgesin S, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod. Riziko je vyšší, pokud jsou užívány vysoké dávky, a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo pokud máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Léky jako Nalgesin mohou vyvolat závažné kožní reakce. Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytne vyrážka nebo jiné změny kůže či postižení sliznice, ukončete ihned léčbu a vyhledejte lékaře.

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li starší pacient, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení léčby dojde k úpravě.

 1. Děti a dospívající
 2. Přípravek není určen pro děti do 12 let.
 3. Další léčivé přípravky a přípravek Nalgesin S
 4. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 5. Zvláště je třeba informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a):
 • jiná analgetika (léky tlumící bolest) jako je kyselina acetylsalicylová, naproxen a jiná nesteroidní antirevmatika;
 • léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin) a léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou k prevenci tvorby krevních sraženin;
 • léky obsahující hydantoin a deriváty sulfonylmočoviny;
 • léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (beta-blokátory, ACE inhibitory);
 • léky zvyšující vylučování moči, tzv. diuretika (např. furosemid);
 • léky užívané k léčbě duševních poruch (např. lithium) či deprese (SSRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu);
 • léky užívané k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin);
 • léky užívané k léčbě nádorových a revmatických onemocnění (methotrexát);
 • kortikoidy;
 • léky k léčbě AIDS (zidovudin);
 • léky k léčbě dny (probenecid).

Přípravek Nalgesin S s jídlem a pitím

Tablety polykejte celé a zapíjejte je trochou tekutiny. Tablety můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Nalgesin S se nesmí užívat během posledních tří měsíců těhotenství.

Přípravek se nemá užívat ani v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství, neexistují-li pro užívání závažné důvody a lékař Vám užívání výslovně nedoporučí.

 • Kojení
 • Kojící ženy mohou přípravek Nalgesin S užívat pouze po výslovném doporučení lékaře a vždy jen krátkodobě.
 • Plodnost

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení léčby dojde k úpravě.

 1. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 2. Přípravek neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů.
 3. Přípravek Nalgesin S obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje v léčivé látce 25,079 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. To odpovídá 1,25 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. 3. Jak se přípravek Nalgesin S užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let (s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg):

Užívejte 1 tabletu po 8 až 12 hodinách (nejvýše 3 tablety denně), dokud trvají příznaky.

Na začátku léčby můžete užít 2 tablety najednou nebo v časovém odstupu 1 hodiny. Poté již pokračujte v užívání tak, jak je uvedeno výše.

Jestliže horečka neustoupí do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Nalgesin S déle než 10 dní.

 • Starší pacienti
 • Je-li Vám více než 65 let, užívejte 1 tabletu po 12 hodinách, pokud lékař neurčil jinak.
 • Děti
 • Přípravek Nalgesin S není určen pro děti mladší 12 let.
 • Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nalgesin S je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Jestliže jste užil(a) více přípravku Nalgesin S, než jste měl(a)
 • Pokud jste užil(a) více tablet přípravku, než jste měl(a), poraďte se neprodleně se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Příliš velké dávky přípravku mohou způsobit nevolnost, zvracení, bolesti břicha, závratě, hučení nebo šelesty v uších, podrážděnost, a v závažnějších případech dochází ke zvracení krve, výskytu krve ve stolici, poruchám vědomí, dýchacím obtížím, křečím a selhání ledvin.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nalgesin S
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Zajímavé:  Léky Proti Rakovině Prsu?

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky

 • Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100 pacientů): zácpa, bolest břicha, pocit na zvracení, trávicí obtíže, průjem, zánět dutiny ústní, plynatost (větry), bolest hlavy, závrať, ospalost, svědění, kožní vyrážka, drobné krvácení do kůže nebo sliznic, pocení, hučení či šelesty v uších, porucha sluchu, porucha zraku, otoky, dušnost, bušení srdce, žízeň. Tyto účinky bývají mírného charakteru. Zpozorujete-li však kterýkoli z nich, informujte o tom svého lékaře.
 • Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000): žaludeční vředy, perforace nebo krvácení do trávicího ústrojí (někdy smrtelné, zvláště u starších osob), zvracení krve, krev ve stolici (černá dehtovitá stolice), žloutenka, zvracení, zánět žaludku, zánětlivé onemocnění ledvin, krev v moči, soubor příznaků doprovázející postižení ledvin např. otoky, bílkovina v moči (nefrotický syndrom), porucha funkce ledvin, selhání ledvin, rozpad části ledvinné tkáně, poruchy krve (eozinofilie, granulocytopenie, leukopenie, trombocytopenie), deprese, porucha koncentrace, nespavost, malátnost, bolest svalů, svalová slabost, ztráta vlasů, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, poškození sluchu, městnavé srdeční selhání, vysoký krevní tlak, zánět plic (eozinofilní pneumonitida), reakce přecitlivělosti, poruchy menstruace, horečka, zvýšené hladiny jaterních enzymů.
 • Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000): mohou se objevit otoky obličeje, krvácení z trávicího ústrojí, kopřivka, astmatický záchvat, ztráta vědomí, černá stolice obsahující krev, zvracení krve, zánět žaludku, nový nástup zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby, vředový zánět sliznice ústní dutiny. Tyto účinky jsou však závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
 1. V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
 2. Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže.
 3. Léky, jako je přípravek Nalgesin S, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
 4. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Nalgesin S uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nalgesin S obsahuje – Léčivou látkou je sodná sůl naproxenu. Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 275 mg.

 • Dalšími složkami jsou povidon, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium-stearát v jádru tablety a potahová soustava Opadry YS-1-4215 modrá (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)) v potahové vrstvě.
 • Jak přípravek Nalgesin S vypadá a co obsahuje toto balení
 • Přípravek Nalgesin S jsou světle modré, oválné potahované tablety.
 • Přípravek Nalgesin S je balen v krabičce obsahující blistr s 10 (1 blistr), 20 (2 blistry), 30 (3 blistry) nebo 40 (4 blistry) potahovanými tabletami.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79/192 186 00 Praha 8

Tel.: 221 115 150 [email protected]

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 10. 2018

NALGESIN 550 MG – příbalový leták

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Nalgesin a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalgesin užívat
 • 3. Jak se přípravek Nalgesin užívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Nalgesin uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Nalgesin je léčivý přípravek, který zmírňuje bolest a zánět a tlumí horečku.

Potlačuje tvorbu prostaglandinů (látky podobné hormonům). Tablety se dobře rozpouštějí, a proto je nástup analgetického účinku velmi rychlý.

 • Nalgesin se používá při následujících stavech:
 • – krátkodobá léčba určená ke zmírnění zánětu a k úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, migréna, bolest zubů, svalů, kloubů a bolest zad, a bolesti doprovázející akutní infekce horních cest dýchacích;
 • – primární dysmenorea (bolestivá menstruace);
 • – horečka;
 • – bolest po operacích a úrazech, např. trhání zubů, podvrtnutí kotníku, natažené svaly;
 • – bolest při chronických zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, artróza a akutní záchvat dny);
 • – juvenilní idiopatická artritida (chronické zánětlivé revmatické onemocnění) u dětí s tělesnou hmotností nad 55 kg.
 1. – jestliže jste alergický(á) na sodnou sůl naproxenu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 2. – jestliže jste měl(a) po požití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidní antirevmatika) alergickou reakci, která se nejčastěji projevuje jako obtíže s dýcháním (průduškové astma), kopřivka, nebo rýma;
 3. – jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkový vřed (vřed v trávicím ústrojí), krvácení do trávicího ústrojí nebo jiné aktivní krvácení;
 4. – jestliže trpíte těžkým jaterním nebo ledvinovým onemocněním;
 5. – jestliže máte srdeční selhání;
 6. – jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Nalgesin nepodávejte dětem s tělesnou hmotností do 55 kg.

Informujte svého lékaře o chronických onemocněních, metabolických poruchách, jestliže jste přecitlivělý(á) nebo užíváte jiné léčivé přípravky.

 • Před užitím přípravku Nalgesin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
 • – jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • – jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) poruchu trávicího ústrojí, měl(a) byste být pečlivě sledován(a) lékařem; zvláštní opatrnosti je třeba při ulcerózní kolitidě a Crohnově chorobě, protože tyto nemoci se mohou vrátit nebo zhoršit. Závažné nežádoucí účinky postihující trávicí ústrojí se mohou vyskytnout bez předchozích varovných příznaků; může dojít ke krvácení a perforaci střeva (protržení střevní stěny);
 • – jestliže jste léčen(a) na epilepsii nebo máte vzácné onemocnění metabolismu krevního barviva (porfyrie);
 • – jestliže máte poruchu krevní srážlivosti nebo jestliže současně užíváte léčivé přípravky
 • k prevenci srážení krve (warfarin, kyselina acetylsalicylová);
 • – jestliže máte problémy s krevními cévami (tepnami) kdekoli v těle;
 • – jestliže máte rozsáhlé čerstvé poranění nebo máte 48 hodin před plánovanou velkou operací;
 • – jestliže trpíte jaterním nebo ledvinovým onemocněním;
 • – jestliže máte srdeční selhání.

Jestliže se u Vás při užívání přípravku Nalgesin objeví vyrážka nebo jakýkoli jiný příznak přecitlivělosti (např. kopřivka, otoky obličeje, astmatický záchvat), ukončete užívání přípravku a okamžitě informujte svého lékaře.

Léčivé přípravky jako je Nalgesin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních záchvatů (srdeční infarkt) nebo cévních mozkových příhod. Riziko je větší, pokud jsou užívány vysoké dávky nebo je léčba dlouhodobá. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nalgesin může zakrývat příznaky infekčního onemocnění (horečka, bolest a otok).

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li starší člověk, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

 1. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 2. Vzhledem k vzájemnému působení se může účinek přípravku Nalgesin nebo současně podávaných přípravků zvýšit nebo snížit. To může nastat při užívání následujících přípravků:
 3. – jiné léky tlumící bolest (kyselina acetylsalicylová nebo jiné nesteroidní protizánětlivé lé­ky);
 4. – léky obsahující stejnou léčivou látku (naproxen);
 5. – léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia-např.warfarin, fibrinolytika);
 6. – léky k léčbě cukrovky (diabetu) (sulfonylurea);
 7. – léky k léčbě epilepsie (deriváty hydantoinu);
 8. – léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku;
 9. – léky zvyšující vylučování moči (furosemid);
 10. – léky používané k léčbě duševních poruch (lithium) nebo „SSRI“ jako fluoxetin nebo citalopram;
 11. – léky, které podporují vylučování kyseliny močové z těla a předcházejí záchvatu dny
 12. (probenecid);
 13. – léky používané k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin);
 14. – léky používané k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění (methotrexát);
 15. – léky používané k léčbě AIDS (zidovudin);
 16. – steroidy (na otok a zánět), jako je hydrokortizon, prednisolon a dexametazon;
 17. – srdeční glykosidy (na srdeční potíže), jako je digoxin;
 18. – mifepriston (používaný k ukončení těhotenství nebo k vyvolání porodu v případě, že dítě zemřelo).
Zajímavé:  Léky Proti Abstinenčním Příznakům?

Tablety zapíjejte tekutinou. Můžete je užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Současné užívání přípravku Nalgesin a alkoholu může zvýšit riziko žaludečního krvácení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte naproxen, pokud jste v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše dítě. Rovněž není vhodné užívat přípravek Nalgesin v prvních šesti měsících těhotenství. Váš lékař rozhodne, zda byste měla užívat naproxen.

Během kojení není přípravek Nalgesin doporučen.

Naproxen může způsobit, že pocítíte únavu, ospalost, závratě, problémy se zrakem a rovnováhou, depresi nebo potíže se spánkem. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, poraďte se se svým lékařem a neřiďte ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,18 mmol (nebo 50,00 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 16 let

Obvyklá denní dávka k tlumení bolesti je v rozmezí 550 mg (1 tableta) až 1 100 mg (2 tablety). Počáteční dávka je 550 mg, po které následuje dávka 275 mg (1/2 tablety) každých 6 až 8 hodin. Váš lékař Vám určí denní dávku podle Vašich obtíží. Maximální denní dávka je 1 650 mg.

Děti s tělesnou hmotností nad 55 kg do 16 let

Užívá se dávka maximálně 10 mg/kg/den ve 12hodinových intervalech.

Nepodávejte dětem s tělesnou hmotností do 55 kg najednou více než půl tablety (275 mg). Lékař Vám poskytne pokyny o přesné denní dávce.

 • Starší pacienti
 • Doporučuje se užívat nejnižší účinnou dávku přípravku Nalgesin.
 • Pacienti s nedostatečností ledvin
 • Přípravek Nalgesin je třeba u pacientů s mírnou až středně těžkou nedostatečností ledvin užívat s opatrností a v nejnižších účinných dávkách s minimálními intervaly každých 12 hodin.
 • Pacienti s poruchou _ funkce , jater
 • Přípravek Nalgesin je třeba u pacientů s poruchou funkce jater užívat s opatrností a v nejnižších účinných dávkách s minimálními intervaly každých 12 hodin.
 • Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nalgesin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Předávkování může vyvolat bolest břicha, nevolnost, zvracení, závratě, zvonění v uších, podrážděnost, v závažnějších případech také zvracení krve (hematemeze), krev ve stolici (meléna), poruchy vědomí, dýchací obtíže, křeče a selhání ledvin.

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku, než jste měl(a), poraďte se neprodleně se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Léčivý přípravek užívejte každý den přibližně ve stejnou dobu. Jestliže lék zapomenete užít v plánovaný čas, užijte ho, jakmile si vzpomenete; ne však dvojnásobnou dávku.

Pokud užíváte sodnou sůl naproxenu ke zmírnění krátkodobé bolesti, můžete ho bez obav přestat užívat, pokud jej již nepotřebujete. Pokud máte lék předepsán ke zmírnění dlouhodobých bolestí, musíte se před přerušením užívání poradit s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 2. Nežádoucí účinky souvisejí nejčastěji s vysokými dávkami.
 3. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
 4. – zácpa, bolest břicha, pocit na zvracení, nechutenství v kombinaci s dalšími trávicími obtížemi, průjem, zánět sliznice dutiny ústní,
 5. – bolest hlavy, závrať, spavost,
 6. – svědění, kožní vyrážka, krvácení do kůže nebo sliznic (ekchymóza), červené malé skvrny a tečky na kůži způsobené drobným krvácením v kůži nebo pod kůží (purpura),
 7. – zvonění v uších (tinitus), poruchy sluchu,
 8. – poruchy zraku,
 9. – otoky, rychlý nebo silný tlukot srdce (palpitace),
 10. – žízeň, pocení,
 11. – dýchací obtíže.
 12. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
 13. – krvácení v trávicím ústrojí a/nebo proděravění žaludku, zvracení krve ze žaludku nebo jícnu (hemateméze), krev ve stolici (meléna), zvracení,
 14. – zvýšené hodnoty jaterních enzymů, žloutenka,
 15. – deprese, abnormální sny, neschopnost koncentrace, nespavost,
 16. – bolest svalů a svalová slabost,
 17. – ztráta vlasů (alopecie), zánět kůže v důsledku zvýšené citlivosti na světlo,
 18. – zhoršení sluchu,
 19. – městnavé srdeční selhání (léčivé přípravky jako je Nalgesin mohou souviset s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarkt myokardu nebo cévní mozkové příhody),
 20. – horečka, malátnost,
 21. – poruchy funkce ledvin (glomerulární nefritida, hematurie, intersticiální nefritida, nefrotický
 22. syndrom, nedostatečnost ledvin, selhání ledvin, papilární nekróza ledvin),
 23. – změna počtu krevních buněk (eozinofilie, granulocytopenie, leukopenie, trombocytopenie),
 24. – zánětlivé postižení plic (eozinofilní pneumonitida).
 25. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
 26. – alergické reakce,
 27. – křeče, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou,
 28. – bolest očí,
 29. – vysoký krevní tlak,
 30. – otok plic,
 31. – zánět slinivky břišní (příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad),
 32. – zhoršení ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby, vnímané jako bolest, průjem, zvracení a hubnutí,
 33. – zánět jícnu, zánět žaludku,
 34. – problémy žen s otěhotněním.
 35. Nežádoucí účinky, u kterých není příčinný vztah k sodné soli naproxenu znám:
 36. – změna počtu krevních buněk (aplastická anémie, hemolytická anémie),
 37. – zánět mozkových blan (aseptická meningitida), duševní (kognitivní) poruchy,
 38. – závažné alergické kožní reakce (epidermální nekrolýza, erythema multiforme, fotosenzitivní reakce podobné pozdní kožní porfyrii a bulózní epidermolýze, Stevens-Johnsonův syndrom), kopřivka,
 39. – zánět sliznice dutiny ústní (ulcerózní stomatitida),
 40. – zánět krevních cév (vaskulitida),
 41. – vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie), nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie), zvýšená hladina draslíku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. – Léčivou látkou je sodná sůl naproxenu. Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum
 2. natricum 550 mg (odpovídá naproxenum 500 mg).
 3. – Pomocnými látkami jsou povidon K30, mikrokrystalická celulosa (E460), mastek (E553b),
 4. magnesium-stearát (E572) a čištěná voda v jádru tablety a potahová soustava Opadry 02F205004 modrá (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 8000, hlinitý lak indigokarmínu) v potahové vrstvě.
 • Modrá, oválná, lehce bikonvexní potahovaná tableta, na jedné straně s půlicí rýhou.
 • Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
 • Potahované tablety jsou dostupné v krabičkách po 10, 20, 30, 50 a 60 tabletách v blistrech.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Nalgesin S, potahované tablety

Nalgesin Spotahované tabletynaproxenum natricum

 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nalgesin S musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Nalgesin S a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nalgesin S užívat
 3. Jak se Nalgesin S užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nalgesin S uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE NALGESIN S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli mírní bolest, horečku a zánět.Tablety se dobře rozpouštějí, proto nástup analgetického účinku je velmi rychlý.Nalgesin S se používá v následujících případech:

 • bolest hlavy
 • bolest zubů;
 • bolest zad, bolesti po chirurgických výkonech a po úrazech jako je např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů;
 • bolest svalů a kloubů spojená s nachlazením a chřipkou;
 • bolest při menstruaci;
 • prevence a léčba migrény;
 • horečnaté stavy při chřipce a zánětech horních cest dýchacích.
Zajímavé:  Krční Páteř Na Zvracení?

Pouze na doporučení lékaře se naproxen užívá u zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů jako je revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, artróza, ankylozující spondylitida a dna a u některých gynekologických bolestivých stavů.

2. ČEMU MUSÍTE VĔNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NALGESIN S UŽÍVAT

Neužívejte Nalgesin S, jestliže:

 • jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
 • nebo se u Vás již dříve vyskytly reakce z přecitlivělosti (průduškové astma, kopřivka, rýma) na léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. acylpyrin) a na některé jiné léky působící proti zánětům a revmatickým onemocněním (tzv. nesteroidní antirevmatika);
 • máte nebo jste v minulosti měl opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
 • vyskytlo nebo vyskytuje se u Vás krvácení do trávicího traktu, včetně krvácení po léčbě nesteroidními antirevmatiky;
 • trpíte těžkým jaterním nebo ledvinovým onemocněním anebo srdečním selháním;
 • jste v poslední třetině těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nalgesin S je zapotřebí:

 • jestliže je bolestivé místo zarudlé nebo oteklé;
 • jestliže kvůli chronickému onemocnění jste pod dohledem lékaře;
 • jestliže jste měl(a) závažné nežádoucí účinky (např. kopřivku, otoky obličeje, astmatický záchvat, šok) při užívání kteréhokoli jiného léku k léčbě bolesti nebo zvýšené teploty;
 • užíváte jiné léky ke zmírnění bolesti;
 • pokud konzumujete pravidelně alkoholické nápoje; v kombinaci s alkoholem může užívání přípravku Nalgesin S zvýšit riziko krvácení z trávicího ústrojí.
 • jestliže jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zejména spojený s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (proděravění);
 • jestliže současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení, např. léky protizánětlivé (kortikosteroidy), léky s protisrážlivým účinkem (warfarin) nebo léky ovlivňující shlukování krevních destiček (kyselina acetylsalicylová),
 • jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, protože existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění,

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Léky jako je Nalgesin S mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li starší člověk je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky, po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 • Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 • Zvláště je třeba informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a):
 • jiná analgetika (léky tlumící bolest) jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé látky;
 • léky obsahující stejnou léčivou látku jako Nalgesin S;
 • léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin) a léky rozpouštějící přítomné krevní sraženiny (fibrinolytika);
 • léky obsahující deriváty hydantoinu a sulfonylmočoviny;
 • léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku;
 • léky zvyšující vylučování moči, tzv. diuretika (např. furosemid);
 • léky používané k léčbě duševních poruch (např. lithium);
 • léky užívané k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin);
 • léky užívané k léčbě nádorových a revmatických onemocnění (metotrexát);
 • kortikoidy.

Užívání Nalgesinu S s jídlem a pitím

Tablety polykejte celé a zapíjejte trochou tekutiny. Tablety můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Nalgesin S by se během těhotenství neměl užívat, pouze na výslovné doporučení lékaře, který zváží, zda k užívání léku existují závažné důvody.Kojící ženy mohou Nalgesin S užívat pouze po výslovném doporučení lékaře a vždy jen krátkodobě. 

 1. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 2. Přípravek neovlivňuje schopnosti řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů.
 3. Důležité informace o některých složkách přípravku Nalgesin S

Přípravek Nalgesin S obsahuje sodík (1 tableta obsahuje asi 25 mg sodíku). Zvýšený příjem sodíku při užívání Nalgesinu S může být nebezpečný pro nemocné, kteří musí držet dietu s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE NALGESIN S UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nalgesin S přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství nad 12 let (s hmotností vyšší než 50 kg):

Užívejte 1 tabletu po 8 až 12 hodinách (nejvýše 3 tablety denně), dokud trvají příznaky.

Na začátku léčby můžete užít 2 tablety najednou nebo v odstupu jedné hodiny. Poté již pokračujte v užívání tak, jak je uvedeno výše. Jestliže horečka neustoupí do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte Nalgesin S déle než 10 dní.

 • Starší pacienti
 • Je-li Vám více než 65 let, užívejte 1 tabletu po 12 hodinách, pokud jste se s lékařem nedohodl(a) jinak.
 • Děti
 • Nalgesin S není určen pro děti mladší 12 let.
 • Jestliže máte pocit, že účinek Nalgesinu S je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Jestliže jste užil více tablet Nalgesinu S, než jste měl(a)
 • Pokud jste užil(a) více tablet přípravku, než jste měl(a), poraďte se neprodleně se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Příliš velké dávky přípravku mohou způsobit nevolnost, zvracení, bolesti břicha, závratě, hučení nebo šelesty v uších, podrážděnost, v závažnějších případech dochází ke zvracení krve, výskytu krve ve stolici, poruchám vědomí, dýchacím obtížím, křečím a selhání ledvin.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít Nalgesin S
 • Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 • Jestliže jste přestal(a) užívat Nalgesin S
 • Užíváte-li lék krátkou dobu ke zmírnění bolesti nebo snížení teploty, můžete jej bez obav přestat užívat, pokud jej již nepotřebujete.
 • Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nalgesin S nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky (nejméně u 1 ze 100 pacientů): bolesti břicha, zvracení, nevolnost, průjem, větry, zácpa, vertigo, závratě, točení hlavy, únava, poruchy spánku, hučení či šelesty v uších nebo oteklé nohy. Tyto účinky bývají mírného charakteru. Zpozorujete-li však kterýkoli z nich, informujte o tom svého lékaře.

Méně často až vzácně (méně než u 1 ze 100 pacientů) se mohou vyskytnout otoky obličeje, krvácení z trávicího ústrojí, kopřivka, astmatický záchvat, ztráta vědomí, černá stolice obsahující krev, zvracení krve, zánět žaludku, nový nástup zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby, vředový zánět sliznice ústní dutiny. Tyto účinky jsou však závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

 1. V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
 2. Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže.
 3. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 4. Léky jako je Nalgesin S mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

5. JAK PŘÍPRAVEK NALGESIN S UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Nalgesin S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje

 • Léčivou látkou je sodná sůl naproxenu.
 • Pomocnými látkami jsou povidon, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium stearát,
 • potahová soustava opadry YS-1-4215 modrá.
 • Jak přípravek Nalgesin S vypadá a co obsahuje toto balení
 • Nalgesin S jsou světle modré, potahované tablety oválného tvaru.
 • Přípravek Nalgesin S je balen v krabičce obsahující blistr s 10 (1 blistr), 20 (2 blistry) nebo 30 (3 blistry) potahovanými tabletami.
 • DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

13.6.2012

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79/192186 00 Praha 8Tel.: 221 115 150e-mail: [email protected]

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector