Příznaky otravy krve – Vše o zdraví

Příznaky otravy krve - Vše o zdraví

Otrava krve je závaž­ná infek­ce. Vyskytuje se, když jsou bak­te­rie v krev­ním řečiš­ti. I přes své jmé­no ale nemá tato otra­va nic spo­leč­né­ho s jedem. Onemocnění může vést až ke smr­ti. Okamžitá dia­gnó­za a léč­ba jsou zásad­ní pro léče­ní otra­vy krve, ale pocho­pe­ní rizi­ko­vých fak­to­rů je prv­ním kro­kem v pre­ven­ci toho­to one­moc­ně­ní.

Co způsobuje otravu krve?

Otrava krve nastá­vá, když bak­te­rie způ­so­bu­jí­cí infek­ci v jiné čás­ti vaše­ho těla (plí­ce, bři­cho, močo­vý trakt) vstou­pí do krev­ní­ho obě­hu. Přítomnost bak­te­rií v krvi se ozna­ču­je jako bak­te­ri­é­mie nebo sep­ti­ké­mie.

Pojmy „sep­ti­ké­mie“ a „sep­se“ se čas­to pou­ží­va­jí zamě­ni­tel­ně, i když z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka nejsou zce­la stej­né. Septikémie, stav bak­te­rií v krvi, může vést k sep­si. Sepse je závaž­ný a čas­to život ohro­žu­jí­cí stav infek­ce, pokud je pone­chán nelé­čen.

Ale jaký­ko­li druh infek­ce – bak­te­ri­ál­ní, hou­bo­vý nebo viro­vý – může způ­so­bit sep­si.

Příčiny otravy krve

 • Mezi běž­né pří­či­ny otra­vy krve pat­ří infek­ce, jako napří­klad:
 • • břiš­ní infek­ce,
 • • kous­nu­tí infi­ko­va­ným hmy­zem,
 • • infek­ce cen­t­rál­ní linie, jako je napří­klad katétr na dia­lý­zu nebo che­mo­te­ra­pe­u­tic­ký katétr,
 • • zub­ní extrak­ce nebo infi­ko­va­né zuby,
 • • vysta­ve­ní kry­té rány bak­te­ri­ím během chi­rur­gic­ké­ho zota­ve­ní nebo nemě­ně­né chi­rur­gic­ké ban­dá­že,
 • • vysta­ve­ní jaké­ko­li ote­vře­né rány pro­stře­dí,
 • • infek­ce bak­te­ri­e­mi rezistent­ní­mi na léky,
 • • infek­ce led­vin nebo močo­vých cest,
 • • zápal plic,
 • • infek­ce kůže.

Symptomy

 1. Příznaky otra­vy krve zahr­nu­jí:
 2. • zim­ni­ce,
 3. • mír­ná nebo vyso­ká horeč­ka,
 4. • sla­bost,
 5. • rych­lé dýchá­ní,
 6. • zvý­še­ná srdeč­ní frek­ven­ce nebo pal­pi­ta­ce,
 7. • ble­dost pokož­ky, zejmé­na v obli­če­ji.

Některé z těch­to pří­zna­ků jsou spo­je­ny s chřip­kou nebo jiný­mi nemo­ce­mi. Pokud jste však nedáv­no pod­stou­pi­li ope­ra­ci nebo jste se zota­vi­li z rány, je důle­ži­té, abys­te oka­mži­tě kon­tak­to­va­li své­ho léka­ře.

Příznaky otravy krve - Vše o zdraví

Pokročilé příznaky otravy krve mohou být život ohrožující a zahrnují:

 • • zma­tek,
 • • čer­ve­né skvr­ny na kůži, kte­ré mohou zvět­šit a vypa­dat jako vel­ká fia­lo­vá mod­ři­na,
 • • šok,
 • • malá až žád­ná pro­duk­ce moči,
 • • selhá­ní orgá­nu.

Otrava krve může vést k syn­dro­mu decho­vé tís­ně a sep­tic­ké­mu šoku. Pokud se ten­to stav neře­ší oka­mži­tě, mohou tyto kom­pli­ka­ce vést ke smr­ti.

Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům – recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy…

◄ Jak poznat otravu alkoholem – Příznaky a příčiny | Jak poznat otravu z hub ►

Otrava krve: jak se pozná, jaké jsou její příčiny a léčba?

Příznaky otravy krve - Vše o zdraví

Otrava krve je závažná infekce, která vzniká v případě proniknutí baktérií do krevního oběhu. Navzdory svému názvu nemá tato infekce nic společného s otravou v pravém slova smyslu a otrava krve je jen „lidové“ označení pro bakterémii nebo sepsi.

 • Bakterémie znamená přítomnost baktérií v krvi, které zatím nevyvolaly systémovou zánětlivou imunitní odpověď (SIRS), zatímco sepse je závažné, život ohrožující onemocnění, které se kromě přítomností baktérií v krvi projevuje dalšími systémovými příznaky, jako jsou například horečka (nebo naopak pokles teploty pod 36°C), nízký krevní tlak, zrychlené dýchání (tachypnoe), zrychlení srdeční akce, apod.
 • Otrava krve může být život ohrožující, protože z prosté bakterémie se může rychle rozvinout sepse až septický šok (sepse spojená se selháváním orgánů).
 • Proto je rychlá diagnostika a léčba otravy krve velice důležitá a zásadní pro prognózu pacienta, ale měli bychom něco vědět i o rizikových faktorech, které otravu krve mohou způsobit, abychom tomuto závažnému stavu mohli pokud možno předejít.
 • V tomto článku se dozvíte co je otrava krve, jaké jsou její příčiny, příznaky a možnosti diagnostiky, léčby a prevence.

Co způsobuje otravu krve?

Příčinou otravy krve je bakteriální infekce kdekoli v těle, při které baktérie proniknou do krve.

Přítomnost baktérií v krvi označujeme termínem bakterémie a pokud je spojena se systémovými příznaky (horečka nebo podchlazení, zrychlení srdeční činnosti a dýchání, nízký krevní tlak, apod.), hovoříme o sepsi.

Někteří lékaři ještě rozlišují takzvanou septikémii (někdy se píše i jako septicémie), což je v podstatě počínající sepse (tedy mezistupeň mezi bakterémií a sepsí). Neléčená sepse může být život ohrožující a vést k selhání orgánů a smrti pacienta.

 1. Na druhou stranu sepse nemusí být způsobena jen přítomností baktérií v krvi, ale mohou jí vyvolat i jiné mikroorganizmy, jako jsou viry nebo plísně.
 2. Stejně tak existují druhy sepse, při kterých v krvi pacienta nemusí být žádné baktérie (například urosepse, kdy jsou baktérie přítomné v moči pacienta, odkud se mohou, ale nemusí dostat do krve).
 3. Kromě močových cest postihuje sepse nejčastěji plíce nebo břišní orgány a nejvíce jsou jí ohroženi pacienti v nemocnicích, kde je riziko infekce vyšší, zejména u stavů vyžadujících dlouhodobou hospitalizaci.
 4. Protože k otravě krve dochází až při přestupu baktérií do krevního oběhu na podkladě jiného infekčního onemocnění, nemůžete dostat otravu krve bez předchozí infekce jinde v těle.
 5. Mezi nejčastější druhy infekcí, které mohou vyvolat sepsi, mimo jiné, patří:
 • infekce v břiše
 • infekce po kousnutí či bodnutí hmyzem
 • infekce centrálního žilního katetru, dialyzačního katetru nebo chemoportu (obecně je zavedené jakéhokoli katetru či kanyly z hlediska otravy krve rizikové)
 • záněty zubů a/nebo záněty po vytržení zubu
 • pooperační komplikace (záněty operačních ran, apod.)
 • nesterilní ošetření otevřeného poranění kůže
 • nákaza bakteriálními kmeny, které jsou rezistentní na antibiotickou léčbu
 • infekce močových cest a ledvin
 • zápal plic
 • kožní infekce

Kdo má nejvyšší riziko otravy krve?

Někteří lidé mají vyšší riziko otravy krve než jiní.

Mezi osoby, které otrava krve ohrožuje nejvíce, mimo jiné patří:

 • lidé s oslabeným imunitním systémem, jako jsou například pacienti s leukémií nebo AIDS
 • malé děti
 • starší dospělí
 • osoby, které užívají drogy aplikované nitrožilně (například heroin)
 • osoby s nedostatečnou zubní hygienou
 • osoby, které mají zavedený katetr nebo kanylu (například močový katetr, centrální žilní katetr, apod.)
 • osoby, které pracují v prostředí, ve kterém jsou vystaveny baktériím nebo virům (například zdravotníci nebo lidé pracující venku)

Příznaky

Mezi příznaky otravy krve, mimo jiné, patří:

 • třesavka (zimnice)
 • vysoká horečka nebo naopak podchlazení
 • slabost
 • zrychlené dýchání
 • zrychlená srdeční činnost nebo bušení srdce (palpitace)
 • bledost pokožky, zejména v obličeji

Některé z výše uvedených příznaků se vyskytují i u chřipky či jiných onemocnění. Nicméně pokud jste nedávno prodělali chirurgický zákrok nebo se léčíte s otevřeným zraněním, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás některý z výše uvedených příznaků otravy krve objeví.

Mezi příznaky rozvinuté (pokročilé) otravy krve, mimo jiné, patří:

 • zmatenost
 • červené skvrny na kůži, které se mohou zvětšovat a vypadat jako velká fialová modřina (petechie a sufuze)
 • šok
 • snížená tvorba moči nebo úplná zástava tvorby moči (oligurie až anurie)
 • selhání orgánů

Otrava krve může vyvolat syndrom dechové tísně nebo septický šok. Pokud není léčba otravy krve okamžitě zahájena, mohou výše uvedené závažné komplikace vést až ke smrti pacienta.

Diagnostika otravy krve

Příznaky otravy krve jsou do značné míry podobné příznakům celé řady různých onemocnění, jako je chřipka nebo jiná zánětlivá onemocnění. Proto je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc a nechat si udělat fyzikální vyšetření, při kterém vám lékař změří teplotu a krevní tlak a případně odebere vzorek krve.

Pokud má lékař podezření na otravu krve, provede další vyšetření, jejichž smyslem je odhalit přítomnost baktérií v krvi.

Mezi vyšetření, která se při diagnostice otravy krve rutinně provádí, mimo jiné, patří:

 • vyšetření krve na přítomnost baktérií
 • stanovení hladiny kyslíku v krvi (měření saturace kyslíkem a měření hladiny kyslíku a dalších plynů v arteriální nebo kapilární krvi – Astrup)
 • vyšetření krevního obrazu a diferenciálního počtu krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček)
 • vyšetření srážlivosti krve (stanovení hladiny srážecích faktorů)
 • vyšetření moči (chemicky a kultivačně na přítomnost baktérií)
 • RTG hrudníku
 • vyšetření funkcí ledvin a jater a stanovení hladiny elektrolytů v krvi a zjištění acidobazické rovnováhy
 • Pokud máte na kůži otevřenou ránu, může lékař odebrat vzorek sekretu z rány a odeslat ho k mikrobiologickému vyšetření za účelem zjištění přítomnosti baktérií.
 • V některých případech může lékař při podezření na sepsi objednat také vyšetření na zobrazovacích metodách s cílem zjistit známky infekce jednotlivých orgánů.
 • Mezi zobrazovací metody využívané v diagnostice sepse patří:
 • RTG snímek: například z rentgenu hrudníku lze zjistit zápal plic, z rentgenu kostí známky zánětu kostí, apod.
 • Počítačová tomografie (CT): z tohoto vyšetření lze například zjistit přítomnost kamenů v močových cestách nebo městnání v močových či žlučových cestách, což může být známkou zánětu. Stejně tak CT slouží ke zjištění přítomnosti volné tekutiny v tělesných dutinách, což může v diagnostice infekce rovněž pomoci.
 • Magnetická rezonance (MRI): magnetická rezonance je při vyšetřování zánětů měkkých tkání a orgánů mnohem přesnější a spolehlivější metodou, než CT. Je ale hůře dostupná a vyšetření trvá mnohem déle a je také mnohem dražší než CT.
 • Ultrazvuk: ultrazvuk může v diagnostice otravy krve pomoci například v případě, že je zdrojem zánětu žlučník nebo ledviny a pomáhá také potvrdit přítomnost tekutiny v dutině břišní a malé pánvi, což může být známkou probíhající infekce.
Zajímavé:  Léčba Popálenin Po Ozařování?

V případě zjištění přítomnosti baktérií se někdy stanovuje jejich citlivost na různá antibiotika a po zjištění konkrétní citlivosti se antibiotická léčba upraví (změní se antibiotikum nebo se přidá další antibiotikum ke stávajícímu, případně se upraví dávkování, apod.).

Možnosti léčby

 1. Léčba otravy krve musí být zahájena co nejrychleji, protože baktérie se mohou krví rozšířit do všech tkání, včetně srdečních chlopní a vyvolat těžkou, život ohrožující infekci.
 2. Léčba otravy krve nejčastěji probíhá za hospitalizace v nemocnici.

 3. Pokud má pacient kromě otravy krve ještě známky šoku, je obvykle nutná hospitalizace na monitorovaném lůžku (jednotka intenzivní péče).

 4. Mezi příznaky šoku, mimo jiné, patří:
 • bledost
 • zrychlený a oslabený puls (tachykardie)
 • rychlé, mělké dýchání (tachypnoe)
 • závrať až bezvědomí
 • nízký krevní tlak

Někdy je nutné pacienty připojit na kyslík nebo umělou plicní ventilaci a podávat jim tekutiny a léky nitrožilně s cílem udržet krevní tlak ve zdravém rozmezí a co nejrychleji tělo zbavit infekce. U imobilních (nepohyblivých) pacientů je nutné dbát na prevenci vzniku krevních sraženin a embolů (vmetků).

 • Sepse se léčí nitrožilním podáváním tekutin a antibiotik.
 • Někdy se podávají i léky na udržení krevního tlaku a oběhu, zejména vazopresory (léky způsobující stažení cév – například noradrenalin).
 • V případě těžké sepse, kdy hrozí multiorgánové selhání, se pacient připojí na umělou plicní ventilaci (dýchá za něj přístroj) nebo na dialýzu, pokud došlo k selhání ledvin.

Prognóza otravy krve

 1. Otrava krve je těžké onemocnění, které je smrtelné až v 50% případů (1).
 2. A někdy i přes úspěšnou léčbu může sepse zanechat trvalé následky.
 3. Navíc, po jednou prodělané sepsi je riziko další infekce a otravy krve vyšší.
 4. Důležité je poslouchat rady lékaře a hlavně začít s léčbou včas.

 5. Rychlá a agresivní léčba na jednotce intenzivní péče v nemocnici zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení a přežití.
 6. V případě lehčí otravy krve (mírné sepse) se většina lidí uzdraví bez trvalých následků zhruba do dvou týdnů.

 7. U těžké sepse nicméně hrozí riziko závažných komplikací a i když pacient léčbu přežije, mohou se vyskytnout dlouhotrvající nežádoucí reakce, jako například:
 • zvýšená tvorba krevních sraženin
 • selhání orgánů, které může vést až k nutnosti transplantace či k jiným opatřením zhoršujícím kvalitu života pacienta (například dialýza při selhání ledvin, apod.)
 • odúmrť tkáně (nekróza) s následnými sekundárními změnami (gangréna), což může vést k nutnosti chirurgického odstranění odumřelé tkáně nebo k amputaci končetin.

Prevence a co si z článku odnést?

Nejlepší způsob prevence otravy krve je důsledná léčba a prevence infekce. Je také důležité zabránit sekundární infekci u otevřených ran na kůži, a to s pomocí vhodné desinfekce a obvazů.

Po větších operačních výkonech vám lékaři předepíší antibiotika jako preventivní opatření proti zánětu.

Pokud máte podezření na otravu krve nebo se u vás objeví jakékoli nestandardní příznaky (teploty, noční pocení, závratě, nevolnost, zvracení, bušení srdce, bolest na hrudi, apod.), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Otrava krve (bakteriémie) – příznaky, příčiny a léčba

 • Bakteriémie je přítomnost bakterií v krevním řečišti.
 • Bakteriémie může být důsledkem běžných činností (dokonce i tak obyčejné věci, jako je intenzivní čištění zubů), zubních zákroků (třeba trhání zubu), lékařských zákroků nebo infekcí (jako je pneumonie nebo infekce močových cest).
 • Bakteriémie obvykle nezpůsobuje žádné příznaky, ale někdy se bakterie hromadí v určitých tkáních nebo orgánech a způsobují vážné infekce.
 • Lidé s vysokým rizikem komplikací z bakteriémie dostávají antibiotika dokonce preventivně – třeba před operací nebo trháním zubu.
 • Bakteriémie je vážný zdravotní problém, protože se může rozšířit do dalších orgánů, včetně ledvin, mozku a plic.

Příznaky otravy krve - Vše o zdraví

Bakteriémie obvykle začíná lokální infekcí, ale poté se šíří do krve.

Bakteriémie nastává, když jsou v krvi přítomny bakterie. Další termín, který jste možná slyšeli místo termínu bakteriémie, je „otrava krve“, nejedná se však o lékařský pojem.

V některých případech může být bakteriémie asymptomatická, což znamená, že neexistují žádné viditelné příznaky. V jiných případech mohou být příznaky přítomny a existuje zde potenciální riziko vážných komplikací. Čtěte dále a dozvíte se více o bakteriémii, o jejích příznacích a způsobech léčby.

Bakteriémie a sepse – v čem se liší?

Možná jste slyšeli, že s bakteriémií jsou spojené dva stavy – septikémie a sepse. Oba tyto pojmy spolu úzce souvisí, ale mají mírně odlišné významy.

Přísně vzato se bakteriémie týká přítomnosti bakterií v krevním řečišti. Bakterie mohou někdy vstoupit do vašeho krevního řečiště i kvůli takovým záležitostem, jako je čištění zubů nebo menší operace. U mnoha zdravých lidí se bakteriémie vyřeší sama, aniž by způsobovala nějaké problémy nebo nemoc.

Pokud je však v krevním řečišti zjištěna infekce, je tento typ bakteriémie diferencován na septikémii. Pokud se neléčí, infekce krevního řečiště může vést k vážnějším komplikacím. Jednou z možných komplikací je právě sepse, která je způsobena silnou imunitní odpovědí na infekci.

Sepse a septický šok mohou vést k selhání orgánů a dokonce k smrti.

Sepse je těžká infekce postihující celý organismus, způsobená nejčastěji bakteriemi, méně často plísněmi. Projevuje se vysokými horečkami a celkovou schváceností. Masivní přítomnost bakterií v krvi je septikémie.

Příčiny bakteriémie (otravy krve)

Bakteriémii může způsobit celá řada různých bakterií. Některé z těchto bakterií mohou zapříčinit infekci v krevním řečišti. Jsou to například tyto bakterie:

Toto jsou některé příčiny a cesty toho, jak může vzniknout bakteriémie:

 • při ošetření u zubaře, třeba při extrakci (trhání) zubů
 • z nějakého chirurgického zákroku
 • infekce šířící se z jiné části těla do krevního řečiště
 • prostřednictvím zdravotnických prostředků, zejména třeba z katétrů a dýchacích trubic
 • při těžkém zranění nebo popálení

Příznaky bakteriémie (otravy krve)

Některé případy bakteriémie jsou asymptomatické – tedy bez příznaků. V těchto případech váš imunitní systém bakterie odstraní, aniž byste o tom věděli. Pokud bakteriémie způsobí infekci krevního řečiště, možná se u vás objeví tyto příznaky:

Diagnostika otravy krve – jak probíhá?

Bakteriémie může být diagnostikována pomocí odběru krve. K tomu se odebere vzorek krve z žíly na ruce. Poté bude vzorek odeslán do laboratoře, kde bude testován na přítomnost bakterií.

V závislosti na předpokládané příčině vaší infekce může lékař chtít provést další testy. Mezi příklady patří:

 • vyšetření sputa, pokud se u vás objeví infekce dýchacích cest nebo používáte dýchací trubici
 • kultura z rány, pokud jste byli zraněni, popáleni nebo jste nedávno podstoupili operaci
 • odběr vzorků z katétrů

Dále mohou být také použity různé zobrazovací testy, jako je rentgen, CT nebo ultrazvuk. Mohou být použity k identifikaci potenciálních míst s infekcí v těle.

Léčba bakteriémie (otravy krve)

Léčba infekce krevního řečiště vyžaduje okamžité použití antibiotik. To může pomoci zabránit komplikacím, jako je sepse. Během léčby budete hospitalizováni.

Když je výskyt bakterií v krvi potvrzen, pravděpodobně se začnete léčit širokospektrálními antibiotiky, obvykle intravenózně (do žíly).

To je antibiotická léčba, která by měla být účinná proti mnoha různým typům bakterií.

Během této doby lze identifikovat typ bakterií způsobujících infekci a dokončit testování citlivosti na antibiotika. Na základě těchto výsledků může lékař upravit vaše antibiotika tak, aby byla konkrétnější k tomu, co způsobuje vaši infekci.

Délka léčby může záviset na příčině a závažnosti infekce. Možná budete muset užívat antibiotika po dobu 1 až 2 týdnů. Během léčby vám mohou být také podávány intravenózně tekutiny a další léky, které pomáhají stabilizovat váš stav.

Možná rizika a komplikace při otravě krve

Pokud se infekce krevního řečiště (otrava krve) neléčí, existuje riziko vzniku potenciálně život ohrožujících komplikací, jako je sepse a septický šok. Sepse se objeví v důsledku silné imunitní odpovědi na infekci. Tato reakce může vyvolat změny ve vašem těle, jako je zánět. Tyto změny mohou být velmi nebezpečné a mohou vést k poškození orgánů.

Když dojde k septickému šoku, váš krevní tlak dramaticky poklesne. Může dojít také k selhání orgánů.

Příznaky sepse a septického šoku

Pokud infekce krevního řečiště progreduje (postoupí) do sepse nebo septického šoku, může pacient zaznamenat závažnější příznaky, jako například:

 • rychlé dýchání
 • rychlý srdeční tep
 • kůže, která je zpocená a lepkavá
 • snížení močení
 • nízký krevní tlak
 • změny duševního stavu, jako je pocit zmatení nebo dezorientace
Zajímavé:  Domácí Léčba Zánětu Dásní?

Rizikové faktory sepse a septického šoku

Některé skupiny lidí jsou více ohroženy rozvojem sepse nebo septického šoku z infekce krve. Jako například tyto:

 • děti a kojenci mladší než 1 rok
 • dospělí starší 65 let (důchodci)
 • lidé s oslabeným imunitním systémem
 • jednotlivci s problémovými zdravotními stavy, jako je cukrovka, onemocnění ledvin nebo rakovina
 • pacienti, kteří jsou již tak velmi nemocní

Další možné komplikace

Kromě sepse a septického šoku může bakteriémie způsobit další komplikace. To se může stát, když bakterie ve vašem krevním řečišti putují do jiných částí těla. Další komplikace mohou být tyto:

 • Meningitida: Zánět tkání obklopujících mozek a míchu.
 • Pneumonie: Potenciálně dost závažná respirační infekce.
 • Endokarditida: Zánět vnitřní výstelky srdce.
 • Osteomyelitida: Infekce kostí.
 • Infekční artritida: Infekce, která je v kloubu.
 • Celulitida: Infekce kůže.
 • Peritonitida: Zánět pobřišnice – tkáně obklopující břicho a orgány.

Prevence bakteriémie

Lidé s vysokým rizikem komplikací způsobených bakteriémií (jako jsou lidé s umělou srdeční chlopní, umělým kloubem nebo některými abnormalitami srdeční chlopně) dostávají často preventivně antibiotika před zákroky, které mohou způsobit bakteriémii:

 • Zubní výkony
 • Chirurgické ošetření infikovaných ran
 • Zavádění katetrů

Takto antibiotika pomáhají zabránit bakteriémii, a tím i rozvoji infekcí a sepse.

A pár slov o otravě krve na závěr

Bakteriémii může způsobit mnoho různých druhů bakterií. Často se může objevit v důsledku jiné existující infekce, chirurgického zákroku nebo kvůli nějakému zařízení, jako je třeba katetr či dýchací trubice.

Aby se zabránilo komplikacím, je nezbytná včasná léčba bakteriémie antibiotiky. Pokud se domníváte, že máte bakteriémii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může být totiž hodně nebezpečná.

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Sepse – otrava krve

Otrava krve neboli sepse je nebezpečný stav, kdy dochází k zaplavení organismu bakteriemi. Bakterie se při septickém stavu dostanou do krevního řečiště a spolu s krví se mohou rozšířit po celém těle. Náš organismus na tuto krizovou událost reaguje poměrně agresivní obrannou reakcí, která nás v kombinaci se škodlivým působením bakterií může usmrtit.

Příčiny: Příčinou septického stavu je bakteriální infekce, která se začala nekontrolovaně šířit. Teoreticky ji může způsobit jakákoliv bakterie z jakéhokoliv ložiska. Poměrně často vznikají septické stavy při infekcích močových cest, zejména při bakteriální pyelonefritidě.

Vhodné prostředí pro infekci a následné rozšíření bakterií představuje i dobře prokrvená plicní tkáň, a proto bakteriální zápaly plic mohou do sepsí přecházet také. Rizikovými faktory jsou i věk (více ohroženy jsou děti a staří lidé) a poruchy imunity (AIDS, nemocní s cukrovkou).

Poměrně specifickou příčinou vzniku sepse jsou zavedené žilní katétry, v takovém případě hovoříme o katétrové sepsi.

Projevy: Projevy sepse mohou být různé, obvykle se objeví horečka s vysokým teplotami a někdy i zimnicemi a třesavkou. Nemocný je unavený a schvácený, zrychluje se srdeční akce a dechová frekvence.

Mohou se objevit i příznaky postižení jednotlivých orgánů infekcí (kašel při pneumonii, bolesti zad při pyelonefritidě, apod). Vlivem septického stavu může dojít k narušení pohyblivosti trávicího traktu a následné nevolnosti a zvracení.

Pokročilá sepse se může projevit poklesem tělesné teploty při postupném přechodu do šokového stavu (viz. níže).

Komplikace: Hlavní komplikací sepse je tzv. septickýšok. Septický šok je stav, kdy bakteriální infekce a celková obranná reakce našeho organismu způsobí rozšíření a zvýšení propustnosti cév v těle, čímž dojde k poklesu krevního tlaku.

Srdce na pokles tlaku zareaguje dalším zrychlením tepové frekvence, aby v cévách udrželo průtok, ale nestačí to. Nakonec to skončí selháním oběhu, tkáním se přestane dodávat kyslík a přestanou se z nich odvádět zplodiny metabolismu.

Metabolický chaos obvykle naruší srážecí systém v našem těle, což může vést ke vzniku krevních sraženin v drobných cévách a naopak ke vzniku krvácivých projevů (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Člověk v této fázi nemoci bez lékařské pomoci nevyhnutelně umírá.

Klasickou bakterií, která umí takovouto sepsi způsobit, je například meningokok. Sepse může snadno přejít do multiorgánového selhání s akutním selháním ledvin a rozvojem tzv. šokové plíce.

Pozn: Dobrým orientačním postupem je občasná kontrola tlaku a pulzu nemocného. Začne-li tlak klesat a pulz stoupat, je to varovné a značí to postupný přechod do septického šoku. Pokud se hodnota pulzu vyrovná s hodnotou systolického (horního) tlaku, je stav vážný.

Diagnostika: Sepse má několik diagnostických kritérií – je to zvýšení počtu bílých krvinek (v úvodních fázích sepse však můžeme najít i jejich snížení), zvýšení tělesné teploty, zrychlení tepu nad 90/minutu a zrychlení dechové frekvence nad 20/minutu.

Máme-li podezření na sepsi, je nutné odebrat tzv. hemokultury. To znamená, že se do několika zkumavek naberou vzorky krve a ty se pošlou do mikrobiologické laboratoře ke kultivaci.

Do několika dnů se zjistí přítomnost bakterií v krvi, jejich druh i citlivost na antibiotika.

Léčba: Léčba se poněkud liší dle tíže stavu. Základním léčebným prostředkem jsou širokospektrá antibiotika. S jejich nasazením nečekáme na výsledky mikrobiologie, ale podáváme je co nejdříve. Antibiotika jsou v těchto případech podávána nitrožilně, v dostatečných dávkách a pravidelných intervalech.

Těžký průběh sepse, či septický šok patří na JIP nebo na ARO, kde lze zajistit trvalou monitoraci a dostatečné žilní vstupy. Zásadní je zabránit selhání oběhu – pacientovi se podávají infuze a případně léky stimulující činnost srdce. Při selhání respiračního systému může být nutná umělá plicní ventilace.

 

Nutno poznamenat, že septický šok je v řadě případů smrtelný bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči, věk pacienta i jeho předchozí zdravotní stav.

Zdrojehttps://www.mayoclinic.orghttps://www.healthline.com

Sepse – Wikipedie

Na tento článek je přesměrováno heslo Otrava krve. Tento článek je o chorobném stavu živočichů. O hudebním albu skupiny Progres-Pokrok pojednává článek Otrava krve (album).

SepseKlasifikaceMKN-10A41Klinický obrazPříčiny neborizikové faktoryinfekcePostižený systémsystémové onemocnění – celý organismusNěkterá data mohou pocházet z datové položky.

Sepse (gr. sepsis ze slova sepo = hnít) je celková reakce organismu na infekci.

Stav se může rozvinout do těžké sepse a dále do septického šoku spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů. Sepse bývá označována neodborným lidovým termínem otrava krve.

Terminologie

Syndrom systémové zánětlivé reakce

Syndrom systémové zánětlivé reakce (anglicky systemic inflammatory response syndrome, SIRS) je univerzální reakce organismu na inzulty infekční i neinfekční povahy, která je charakterizována přítomností alespoň dvou z následujících kritérií:

 • febríliehorečka (tělesná teplota > 38 °C, ne však hypertermie podle definice) nebo hypotermie (tělesná teplota < 36 °C)
 • tachypnoe – dechová frekvence > 20 dechů/minutu
 • tachykardie – tepová frekvence > 90/min
 • leukocytóza (počet bílých krvinek > 12×109/μl) nebo leukopenie (počet bílých krvinek < 4×103/μl)

U traumatizovaných pacientů se může jednat o autoimunitní reakci na fragmenty mitochodrií masivně uvolněných do krve z traumatem poškozených buněk.[1]

Sepse

Sepse je systémová zánětlivá reakce organismu (SIRS) na přítomnost infekce, která je buď prokázaná, nebo na ni máme podezření.

Těžká sepse

Sepse, která vede k orgánové dysfunkci, hypotenzi nebo hypoperfuzi (nedostatečné prokrvení).

 • hypotenze – systolický krevní tlak < 90 mmHg nebo střední krevní tlak < 65 mmHg
 • zvýšení laktátu > 4 mmol/l
 • oligurie – množství moči < 0,5 ml/kg/hod po dobu delší než 2 hodiny nebo zvýšení kreatininu > 180 μmol/l
 • porucha vědomí

Septický šok

Sepse provázená hypotenzí i přes adekvátní tekutinovou resuscitaci (viz dále Terapie).

Epidemiologie

Incidence sepse je obtížně stanovitelná, protože se velmi liší na odděleních různých typů. Nicméně se obvykle uvádí v rozmezí 15 až 50%. Letalita se pohybuje od 20% (u sepse) do 60% (u septického šoku).

Diagnostika

Pro diagnostiku sepse jsou důležité klinické známky a laboratorní markery. Kromě už zmíněných (febrílie/hypotermie, tachykardie, …) k nim patří například periferní vazodilatace („teplá” periferie), alterace vědomí (zmatený pacient) nebo změny hemodynamiky jako zvýšený srdeční výdej a nízká systémová cévní rezistence.

K laboratorním markerům patří leukycytóza nebo leukopenie, laktátová acidóza, trombocytopenie (snížené množství krevních destiček), abnormality jaterních testů nebo renálních parametrů a zvýšení hladiny tzv. markerů zánětu, z nichž nejdůležitější jsou CRP (C-reaktivní protein) a PCT (prokalcitonin).

Zdroj (ložisko) sepse

Ve snaze nalézt ložisko infekce jsou opodstatněné všechny dostupné zobrazovací metody, které jsou v danou chvíli proveditelné s ohledem na pacientův stav. Nejobvyklejšími jsou ultrazvuk, jehož velkou výhodou je možnost provedení u lůžka pacienta, a počítačová tomografie (CT).

Zdrojem sepse mohou být například:

 • nitrobřišní infekce
 • infekce v operační ráně
 • infikované invazivní vstupy (cévní a jiné katetry)
 • pneumonie (zánět plic), která je častá u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci

Terapie

Protože sepse je stále jednou z hlavních příčin úmrtí na jednotkách intenzivní péče, vytyčila si Surviving Sepsis Campaign za cíl toto změnit. K tomu slouží pravidelně aktualizovaný balík standardních diagnosticko-terapeutických doporučení.

Zajímavé:  Kožní Lékař Zahradní Město?

Léčbu je nutné zahájit včas a všechny body tzv. iniciální terapie by měly být splněny do 6 hodin.

Léčba obvykle probíhá na jednotce intenzivní péče nebo na anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO), ale je nezbytné její zahájení ještě před překladem pacienta na toto oddělení.

Iniciální terapie

Sledování hladiny laktátu
Znalost hladiny laktátu je důležitá pro rozpoznání nedostatečného prokrvení tkání a orgánů (hypoperfuze). Přetrvávající zvýšení je špatnou prognostickou známkou. Naopak pokles hladiny v průběhu terapie je obvykle spojen se snížením úmrtnosti.
Odběr krve na mikrobiologické vyšetření (tzv.

hemokultury)
Odběr krve na hemokultury by měl proběhnout dříve, než jsou podána antibiotika. Určení bakteriálního původce sepse je důležité pro pozdější úpravu antibiotické léčby.
V případě, kdy jsou antibiotika už podávána, by měl být odběr hemokultur proveden v co nejdelším intervalu od poslední dávky, tzn.

bezprostředně před podáním dávky další.
Podání antibiotik
ATB by měla být podána do 1 hodiny od diagnózy sepse. V první fázi volíme širokospektrální antibiotika.
Stav sepse není situace, kdy bychom měli brát ohled na možné nebezpečí vzniku antibiotické rezistence!
V případě hypotenze nebo elevace laktátu > 4mmol/l i.v.

podání tekutin (tzv. tekutinová resuscitace)
Při septickém šoku dochází k periferní vazodilataci, tím ke zvýšení celkového objemu krevního řečiště a tím k velké potřebě tekutin k zajištění dostatečného krevního tlaku. Volba tekutin se řídí mimo jiné hematokritem. Při jeho poklesu pod 0,3 je potřebné podání krevní transfuze.

K monitorování efektu tekutinové léčby je dobré zavést centrální žilní katetr.

Další terapie

Lokalizace a eliminace zdroje sepse
Pokud je zdrojem sepse infekční ložisko v těle, například absces, je nutné jeho odstranění. To samé platí v případě infikovaných vstupů (cévní i jiné katetry a podobně).

Podpora oběhu
Nejprve k dosažení dostatečného krevního tlaku podáváme tekutiny, v případě nutnosti potom i vazopresorické a inotropní léky (Noradrenalin, Dobutamin, Adrenalin, …).
Kortikoidy
Jejich podávání je neustále diskutované téma a věnuje se mu mnoho klinických studií.

V jistých případech je možné jejich podání zvážit.
Krevní přípravky
Za dostatečnou hladinu hemoglobinu se považuje 70 až 90 g/l. Krevní plazmu při poruchách srážení krve podáváme jenom v případě předpokládaného invazivního výkonu.

Podpůrná terapie
Například umělá plicní ventilace, náhrada funkce selhávajících orgánů (hemodialýza v případě selhání ledvin) nebo parenterální („umělá”) výživa.

Odkazy

Reference

 1. ↑ Qin Zhang. Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury. In: [s.l.]: Nature, 4 March 2010. Dostupné online. DOI 10.1038/nature08780. Svazek 464. S. 104–107.

Související články

 • imunita (biologie)
 • krev
 • horečka
 • zánět

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu sepse na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo sepse ve Wikislovníku
 • (anglicky)systemic inflammatory response syndrome, SIRS, en.wikipedia.org
 • Česko-Slovenské fórum pro sepsi, csfps.cz
 • (anglicky)Surviving Sepsis Campaign, survivingsepsis.org
 • (anglicky)International Sepsis Forum, sepsisforum.org

Portály: Medicína

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.

Autoritní data

 • PSH: 12698
 • BNE: XX530115
 • BNF: cb119650082 (data)
 • GND: 4181014-4
 • LCCN: sh85120119
 • MA: 2910601691
 • NDL: 00562802

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepse&oldid=20168784“

Nemocnice v Liberci přijala pacienty s otravou krve. Byli po operaci ve Frýdlantu

Krajská nemocnice v Liberci přijala od středy devět lidí s otravou krve, jeden byl umístěn v nemocnici v Jablonci nad Nisou.

„Pacienti byli do liberecké nemocnice převezeni s těžkým septickým šokem, tedy otravou krve. Jde o muže a ženy všech věkových kategorií a jejich stav je vážný, nicméně nikdo z nich není v ohrožení života,“ uvedla ve čtvrtek po půl druhé odpoledne redaktorka České televize Alena Pospíšilová. 

„Museli jsme kvůli tomu vyhlásit částečně krizový režim na ARO, povolat personál, odložit plánované operace napříč nemocnicí a staráme se o tyto pacienty,“ uvedl k příjmu pacientů mluvčí krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. V Liberci jsou na oddělení ARO podle něj čtyři pacienti, další tři na JIP.

„Jablonec nám vypomohl a převzal jednoho pacienta na JIP,“ řekl Řičář. Devátý pacient, který byl ve čtvrtek do Liberce přijat jako poslední, je na pozorování. „Příznaky má podobné, byť s daleko méně intenzivnějším průběhem. Je pod lékařským dohledem,“ dodal mluvčí liberecké nemocnice.

Frýdlantská nemocnice uzavřela operační sál. Co otravu způsobilo, zjišťuje. „Vysvětlení zhoršení stavu pacientů by měly přinést testy, na jejichž výsledky všichni čekáme,“ informovala mluvčí Nemocnice Frýdlant Dita Fuchsová.

O chybu personálu se zřejmě nejednalo

Všichni pacienti s otravou byli operováni v tomto týdnu.

Operace, převážně chirurgické zákroky, ale i gynekologické, prováděly různé operační týmy, různí lékaři, různé sestry, a není tedy pravděpodobné, že by se jednalo o selhání zdravotnického personálu.

Jedno ale všechny zákroky mají společné. „Byly prováděny na jednom operačním sále a jedním anesteziologickým přístrojem,“ řekl ředitel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar. 

S jistotou může podle ředitele nemocnice říct, že otravu nezpůsobila infekce z operační rány. Nejasností je ale celá řada, rozbory v laboratořích zaberou tři dny.

Před všemi operacemi podle mluvčí nemocnice prošly přístroje i podávané látky standardními testy.

„Po kontrole odbornou firmou již víme, že přístroje byly zcela v pořádku,“ uvedla mluvčí s tím, že operační sál zůstane uzavřený do doby, než se podaří odhalit příčinu.

„Nic podobného se v Nemocnici Frýdlant dosud nestalo,“ dodala. Frýdlantská nemocnice podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podle ministerstva zdravotnictví stojí za otravou zřejmě kontaminace či závadné složení anestetika. „Složení anestetika je v tuto chvíli vyšetřováno Státním zdravotním ústavem na bakteriologii a toxikologii,“ uvedla v tiskovém prohlášení ministerská mluvčí Gabriela Štepanyová. Zároveň jsou ale podle ní v rámci epidemiologického šetření prověřovány i další možné příčiny.

„Nejde v tuto chvíli s úplnou jistotou říci, jakou formou byli nakaženi,“ dodal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se mohla chyba stát například i při ředění anestetika; případ za systémové selhání nepovažuje.

„Takové případy se nestávají běžně. Pokud má devět pacientů sepsi, to je velmi závažná záležitost,“ dodal s tím, že některé výsledky rozborů by mohly být jasné v pátek. „Pokud se zjistí, kdo to způsobil, zda to byla chyba při technologické přípravě, postih by tam samozřejmě mohl být,“ uvedl bez bližších podrobností Prymula.  

Nemocnice v oslabení

Nemocnice Frýdlant patří od roku 2013 do skupiny EUC (dříve Euroclinicum) a dlouhodobě se potýká s nedostatkem lékařů. V roce 2015 kvůli tomu uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a od letošního července nezajišťuje ani pohotovostní službu.

Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních a 45 následné péče.

Liberecký kraj chce nejpozději do konce června 2019 Nemocnici Frýdlant převzít, a zajistit tak zdravotní péči pro zhruba pětadvacet tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku.

Otrava krve, kvůli které museli devět pacientů po operaci ve Frýdlantu převézt do nemocnic v Liberci a Jablonci nad Nisou, na tom nic nemění.

Jednání budou pokračovat, nyní se odehrává oceňování nemocnice, které pro kraj dělá najatá externí firma, řekl ve čtvrtek hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Do jaké míry může kauza ovlivnit hodnotu nemocnice, nechtěl spekulovat.

„Nemám žádné podrobné informace, co je příčinou zdravotních problémů pacientů a spekulovat nechci. Přeji všem co nejrychlejší uzdravení, a taky aby se přišlo na to, co způsobilo ten problém,“ dodal hejtman.

Kraj by měl nemocnici koupit. Maximálně za 30 milionů

Areál frýdlantské nemocnice patří městu.

  Aby kraj nemusel ve Frýdlantském výběžku vybudovat třetí stanoviště záchranné služby, měla by v rámci dohody péči pro zhruba 25 tisíc obyvatel regionu zajistit Krajská nemocnice Liberec.

Nemocnici by měla koupit maximálně za 30 milionů korun. Počítá s tím memorandum o zajištění péče, na němž se dohodly Liberecký kraj, město Frýdlant a obě nemocnice.

Nemocnici Frýdlant chce kraj, který je majoritním vlastníkem Krajské nemocnice Liberec, převzít do poloviny příštího roku.

Město Frýdlant se jako vlastník areálu zavázalo investovat více než tři miliony korun do přípravy projektu rekonstrukce areálu a dalších nejméně 25 milionů investuje do jeho realizace. Objekty už modernizaci nutně potřebují.

Ani pro Liberecký kraj nebude péče bez finančních nároků. V memorandu se kraj zavázal nejméně po dobu deseti let ročně na zajištění lékařské služby první pomoci ve Frýdlantském výběžku dávat pět milionů korun. Na financování služby by se však měly podílet i obce Frýdlantska.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector