Ambrobene – vše o zdraví

(Ambroxoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co naleznete v této příbalové informaci Co je přípravek Ambrobene a k čemu se používá

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působením usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest a zmírňuje kašel.

Přípravek Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále u zánětů nosních dutin, zánětu průdušinek, bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů).

 • Přípravek Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), dospívajících a dospělých.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene užívat

Neužívejte přípravek Ambrobene

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrobene je zapotřebí

 • při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu;
 • jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
 • při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Ambrobene s lékařem.

Velmi vzácně byly hlášeny závažné kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním ambroxolu. Pokud dojde k výskytu kožních nebo slizničních změn, měl/a byste okamžitě požádat lékaře o radu a podávání přípravku Ambrobene musí být ukončeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Ambrobene Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.S přípravkem Ambrobene se mohou ovlivňovat následující léky:

 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
 • léky tlumící kašel (antitusika), např. kodein. Tyto léky brání vykašlávání hlenu, který se po

podání Ambrobene tvoří ve zvýšené míře, a mohou potlačovat kašlací reflex. Proto je neužívejte současně s přípravkem Ambrobene.

Přípravek Ambrobene s jídlem a pitímSirup se užívá při jídle nebo po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Roztok se užívá při jídle nebo po jídle, zředěný vodou, čajem, ovocnou šťávou nebo mlékem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Tablety se užívají při jídle nebo po jídle, vcelku, půlené nebo rozdrcené na lžičce a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Účinnost přípravku je podpořena dostatečným přívodem tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O použití přípravku Ambrobene v těhotenství a během kojení rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Ambrobene nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku AmbrobeneAmbrobene 15 mg/5 ml, sirup obsahuje krystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, ženesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g).

3. Jak se přípravek Ambrobene užívá

Vždy užívejte přípravek Ambrobene přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování přípravku je:

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirupDěti 0-2 roky: 2x denně 2,5 ml.Děti 2-5 let: 3x denně 2,5 ml.Děti 5-12 let: 2-3x denně 5 ml.Dospívající nad 12 let a dospělí: první 2-3 dny 3x denně 10 ml, dále 2x denně 10 ml nebo 3x denně 5 ml.Pro odměření jednotlivé dávky použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení.

Před použitím přípravku u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem.

Délka léčby přípravkem Ambrobene:Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů od zahájení léčby, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.Obvyklá doba léčby přípravkem Ambrobene je 7-10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Ambrobene déle než 10 dní.

 1. Dlouhodobé užívání přípravku Ambrobene u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.
 2. Jestliže jste užil (a) více přípravku Ambrobene, než jste měl (a) nebo při náhodném požitípřípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezmětes sebou tuto příbalovou informaci a zbývající balení přípravku Ambrobene, aby lékař věděl, co jste
 3. užil (a).

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku Ambrobene, užijte ji hned, jak sivzpomenete. Nezdvojnásobujte však následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Přípravek Ambrobene je většinou dobře snášen.

Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího ústrojí (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání. Vzácně se mohou vyskytovat alergické reakce, zejména kožní vyrážky.

Velmi vzácně byly popsány případy závažných alergických reakcí anafylaktického typu (celková alergická reakce s rychlým vznikem příznaků).

Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Ambrobene uchovávat

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirupTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětíNepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za„Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ambrobene obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu 
 • Pomocnými látkami v sirupu jsou krystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, malinové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná voda.

Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto baleníAmbrobene 15 mg/5 ml je čirá, bezbarvá až lehce nažloutlá tekutina s malinovou vůní. Balení obsahuje 100 ml sirupu. Součástí balení je kalibrovaná plastová odměrka.

 • Držitel rozhodnutí o registraciratiopharm GmbH,Graf-Arco-Strasse 3
 • 89079 Ulm, Německo
 • VýrobceMerckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo
 • Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Источник: https://www.rehabilitace.info/slovnik/ambrobene-15-mg5-ml-pribalovy-letak/

Ambrobene 30mg 20 tablet

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

1. Co je Ambrobene a k čemu se používá

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působením usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Přípravek Ambrobene ve formě sirupu a roztoku je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. Přípravek Ambrobene ve formě tablet je určen pro děti od 5 let, mladistvé a dospělé.

Zajímavé:  Nová Léčba Vysokého Cholesterolu?

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrobene užívat

Neužívejte Ambrobene

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrobene je zapotřebí

 • při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu;
 • jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
 • při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 • Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 • S přípravkem Ambrobene se mohou ovlivňovat následující léky:
 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
 • látky tlumící kašel, např. kodein.

Užívání přípravku Ambrobene s jídlem a pitím

Tablety se užívají při jídle nebo po jídle, vcelku, půlené nebo rozdrcené na lžičce a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Účinnost přípravku je podpořena přívodem tekutin.

 1. Těhotenství a kojení
 2. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 3. O použití přípravku Ambrobene v těhotenství a během kojení rozhodne lékař.
 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 5. Ambrobene nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 6. Důležité informace o některých složkách přípravku Ambrobene

Ambrobene 30 mg, tablety obsahuje monohydrát laktosy. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.

3. Jak se Ambrobene užívá

Vždy užívejte Ambrobene přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování je následující:

 • Ambrobene 30 mg, tablety
 • Děti 5-12 let: 2-3x denně 1 tablety.
 • Děti nad 12 let a dospělí: první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x 1 nebo 3x 1 tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrobene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Ambrobene, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ambrobene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ambrobene je většinou dobře snášen. Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího systému (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání.

Ojediněle se mohou vyskytovat alergické reakce, zejména kožní vyrážky.

Výjimečně byly popsány případy závažných reakcí anafylaktického typu, avšak jejich příčinná souvislost s podáváním ambroxolu nebyla plně prokázána, protože u některých z těchto osob byla současně zjištěna přecitlivělost k jiným látkám.

5. Jak Ambrobene uchovávat

 1. Ambrobene 30 mg, tablety
 2. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
 3. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Ambrobene obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami v tabletách jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrobene 30 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Balení obsahuje 20 tablet.

EAN

4030096456333

Источник: https://www.gigalekarna.cz/produkt/ambrobene-tbl-20x30mg/

AMBROBENE 30 mg 20 tablet

 • Užívá se při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.
 • Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice.
 • Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále u zánětů nosních dutin, zánětu průdušinek, bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů).

Léková forma

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Al/PVC blistr, krabička. Balení obsahuje 20 tablet. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky – k perorálnímu podání. 

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu nebo 7,5 mg v 1 ml roztoku nebo 30 mg v 1 tabletě

Jak užívat

Ambrobene 30 mg, tablety

Děti 5-12 let 2-3x denně ½ tablety
Dospívající nad 12 let a dospělí první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x denně 1 tabletu nebo 3x denně ½ tablety

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Na co si dát pozor

 • Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 tablet. 

Nežádoucí účinky

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého – nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

 2. Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího ústrojí (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání.

 3. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
 4. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 5. Šrobárova 48
 6. 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucineks

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 • AMBROBENE 15 mg/5 ml sirup
 • AMBROBENE 7,5 mg/ml roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
 • AMBROBENE 30 mg tablety
 • Ambroxoli hydrochloridum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ambrobene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene užívat
 3. Jak se přípravek Ambrobene užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ambrobene uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ambrobene a k čemu se používá

Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrobene , patří do skupiny expektorancií a mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání hlenu z dýchacích cest a zmírňují kašel.

Přípravek Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále u zánětů nosních dutin, zánětu průdušinek, bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů).

Přípravek Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup a Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), dospívajících a dospělých. Přípravek Ambrobene 30 mg, tablety je určen pro děti od 5 let, dospívající a dospělé.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene užívat

Neužívejte přípravek Ambrobene

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrobene je zapotřebí

 • při porušené bronchomotorice (odstraňování hlenu z dýchacích cest) a větším nahromadění hlenu;
 • jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
 • při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.
Zajímavé:  Klub Zdraví Vzp Dárci Krve?

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Ambrobene s lékařem.

V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ambrobene

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat. S přípravkem Ambrobene se mohou ovlivňovat následující léky:

 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
 • léky tlumící kašel (antitusika), např. kodein. Tyto léky brání vykašlávání hlenu, který se po podání Ambrobene tvoří ve zvýšené míře, a mohou potlačovat kašlací reflex. Proto je neužívejte současně s přípravkem Ambrobene.

Přípravek Ambrobene s jídlem a pitím

Sirup se užívá při jídle nebo po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Roztok se užívá při jídle nebo po jídle, zředěný vodou, čajem, ovocnou šťávou nebo mlékem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Tablety se užívají při jídle nebo po jídle, vcelku, půlené nebo rozdrcené na lžičce a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Účinnost přípravku je podpořena dostatečným přívodem tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O použití přípravku Ambrobene v těhotenství a během kojení rozhodne lékař.

 1. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 2. Přípravek Ambrobene nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 3. Důležité informace o některých složkách přípravku Ambrobene

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup obsahuje krystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g).

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok obsahuje kyselinu chlorovodíkovou 25% v množství 0,6 mg.

Při inhalaci u pacientů se zvýšenou reaktivitou dýchacích cest může dojít k vyvolání bronchokonstrikce (zúžení průdušek). Ambrobene 30 mg, tablety obsahuje monohydrát laktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..

3. Jak se přípravek Ambrobene užívá

Vždy užívejte přípravek Ambrobene přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování přípravku je:

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup

Děti 0-2 roky 2x denně 2,5 ml
Děti 2-5 let 3x denně 2,5 ml
Děti 5-12 let 2-3x denně 5 ml
Dospívající nad 12 let a dospělí první 2-3 dny 3x denně 10 ml, dále 2x denně 10 ml nebo 3x denně 5 ml

Pro odměření jednotlivé dávky použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. Před použitím přípravku u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem.

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok

Perorální podání (podání ústy)

Děti 0-2 roky 2x denně 1 ml
Děti 2-5 let 3x denně 1 ml
Děti 5-12 let 2-3x denně 2 m
Dospívající nad 12 let a dospělí první 2-3 dny 3x denně 4 ml, dále 2x denně 4 ml nebo 3x denně 2 ml

Pro odměření jednotlivé dávky použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. Před použitím přípravku u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem.

Inhalace

Děti do 5 let 1-2x denně 2 ml
Děti nad 5 let a dospělí 1-2x denně 2-3 ml

Pro odměření množství roztoku použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. Inhalace, zejména u dětí, má vždy probíhat pod lékařským dohledem. Inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji (s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou), vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař.

Pro inhalaci je vhodné roztok naředit v poměru 1:1 např. fyziologickým roztokem. Roztok se před inhalací doporučuje ohřát na tělesnou teplotu. Během inhalace dýchejte normálně, hluboké vdechování může dráždit ke kašli.

Pacienti s průduškovým astmatem by před inhalací měli užít bronchodilatans (lék rozšiřující průdušky), a to v inhalační formě 30 minut a v perorální formě nejméně 60 minut před vlastní inhalací.

Ambrobene 30 mg, tablety

Děti 5-12 let 2-3x denně ½ tablety
Dospívající nad 12 let a dospělí první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x denně 1 tabletu nebo 3x denně ½ tablety

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Délka léčby přípravkem Ambrobene:

Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů od zahájení léčby, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. Obvyklá doba léčby přípravkem Ambrobene je 7-10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Ambrobene déle než 10 dní. Dlouhodobé užívání přípravku Ambrobene u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Ambrobene, než jste měl (a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající balení přípravku Ambrobene, aby lékař věděl, co jste užil (a).

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku Ambrobene,

užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte však následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000 Reakce z přecitlivělosti Vyrážka, kopřivka
 • Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího ústrojí (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání.
 • Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Ambrobene uchovávat

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Ambrobene 30 mg, tablety

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Ambrobene obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu nebo 7,5 mg v 1 ml roztoku nebo 30 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami v sirupu jsou krystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, malinové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná voda.
 • Pomocnými látkami v roztoku jsou kalium-sorbát, kyselina chlorovodíková 25%, čištěná voda.
 • Pomocnými látkami v tabletách jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrobene 15 mg/5 ml je čirá, bezbarvá až lehce nažloutlá tekutina s malinovou vůní. Láhev z tmavého skla s plastovou vložkou (pro usnadnění nalévání), šroubovací uzávěr, kalibrovaná plastová odměrka, krabička. Balení obsahuje 100 ml sirupu.

Zajímavé:  Leukocity v moči - Vše o zdraví

Ambrobene 7,5 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě žlutohnědý roztok, bez zápachu. Láhev z tmavého skla s kapacím zařízením, šroubovací uzávěr, kalibrovaná plastová odměrka, krabička. Balení obsahuje 40 nebo 100 ml roztoku. Na trhu nemusí být obě velikosti balení.

Ambrobene 30 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Al/PVC blistr, krabička. Balení obsahuje 20 tablet. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

 1. Držitel rozhodnutí o registraci
 2. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Německo
 3. Výrobce
 4. Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.5.2016

sp.zn.sukls38848/2016

Источник: https://www.lekarna.cz/ambrobene-30mg-20x30mg-tablety/

Ambrobene tbl.20x30mg

Charakteristika:

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působením usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

Kontraindikace:

Neužívejte Ambrobene:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 • při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu;
 • jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
 • při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.

Nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Ambrobene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ambrobene je většinou dobře snášen. Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího systému (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání.

Ojediněle se mohou vyskytovat alergické reakce, zejména kožní vyrážky.

Výjimečně byly popsány případy závažných reakcí anafylaktického typu, avšak jejich příčinná souvislost s podáváním ambroxolu nebyla plně prokázána, protože u některých z těchto osob byla současně zjištěna přecitlivělost k jiným látkám.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Interakce:
 • Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 • S přípravkem Ambrobene se mohou ovlivňovat následující léky:
 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
 • látky tlumící kašel, např. kodein.

Dávkování a způsob použití:

Vždy užívejte Ambrobene přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování je následující:

 1. Děti 5-12 let:  2-3x denně ½ tablety.
 2. Děti nad 12 let a dospělí: první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x 1 nebo 3x ½ tablety.
 3. Způsob použití

Tablety se užívají při jídle nebo po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.  Účinnost přípravku je podpořena přívodem tekutin.

Uchovávání:

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

 • Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
 • Složení:
 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami v tabletách jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
 • Indikační skupina:
 • Mucolyticum

Změna sortimentu a cen vyhrazena

Источник: http://www.nonrx.cz/ambrobene-tbl-20x30mg~z4030096456333.html

AMBROBENE – příbalový leták

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Ambrobenea k čemu se používá

 • 3. Jak se přípravek Ambrobenepoužívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Ambrobeneuchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání a zmírňují kašel.

Přípravek Ambrobenese používá u plicních onemocnění s obtížným vykašláváním, u plicní atelektázy (kolaps průdušky a uzávěr části dýchacích cest v plíci, což způsobí nevzdušnost dané části plíce s poruchou výměny dýchacích plynů) a jako prevence pre- a pooperačních plicních komplikací v chirurgii a traumatologii. Dále se podává při léčbě syndromu dechové nedostatečnosti (IRDS) u novorozenců a jako alternativa ke glukokortikoidům v prevenci IRDS při hrozícím předčasném porodu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Ambrobene POUŽÍVAT

jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. S ambroxol-hydrochloridem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

– antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin;

– látky tlumící kašel, např. kodein.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

O použití přípravku Ambrobenev tě­hotenství nebo během kojení rozhodne lékař.

Přípravek Ambrobenenemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Tento přípravek si nikdy nebudete podávat sám/sama. Bude Vám podán osobou k tomuto úkonu kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra.

 1. Doporučená dávka přípravku je:
 2. Dospělí
 3. 1 ampuli 2–3× denně, v těžkých případech může být dávka i zdvojnásobena.
 4. Dávkování přípravku a délku léčby vždy určí ošetřující lékař.

Podání přípravku Ambrobeneje možné i.m., s.c. nebo pomalu i.v. Možná je i dlouhodobá infuze spolu s roztokem glukózy, levulózy, Ringerovým nebo fyziologickým roztokem. Výsledné pH však nesmí překročit 6,3, jinak by došlo k zákalu a vyvločkování ambroxol-hydrochloridu.

 • Použití u dětí
 • Obvykle se podává 1,2–1,6 mg/kg denně.
 • 0–2 roky / ampule (7,5 mg) 2× denně.
 • 2–5 let / ampule (7,5 mg) 3× denně.
 • nad 5 let 1 ampule (15 mg) 2–3× denně

Jestliže jste použil(a) příliš mnoho léku, kontaktujte ihned pohotovost nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 2. Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000
 3. Reakce z přecitlivělosti
 4. Vyrážka, kopřivka
 5. Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu
 6. Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
 7. Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).
 8. Byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího systému (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání.

Příliš rychlé i.v. podání může vést ke slabosti, bolestem hlavy, pocitu těžkých končetin.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampuli za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Ambrobene obsahuje:

 • – Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 1 ampuli (2 ml) injekčního roztoku.
 • – Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci.

Přípravek Ambrobeneje čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok v ampulích z hnědého skla, tvarovaná vložka z umělé hmoty.

Velikost balení:5×2 ml.

 • ratiopharm GmbH,
 • Graf-Arco-Strasse 3
 • 89079 Ulm, Německo

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.5.2016

3/3

Источник: https://nonstop-lekarna.cz/ambrobene-351/pribalovy-letak

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector