Antikoncepce yaz – vše o zdraví

International Conference on Population and Development (ICPD), která se konala v roce 1994 v egyptské Káhiře, si vytyčila smělé plány v oblasti reprodukčního zdraví.

Problémy, které se nám zdají vyřešeny, jsou z celosvětového pohledu stále hrozivé. Zatímco plán předpokládal pokles mateřské úmrtnosti kolem 5 % ročně, reálně je to 1 % a v subsaharské Africe jen 0,1 %.

Z toho 13 % je důsledkem potratů prováděných v nevyhovujících podmínkách (unsafe abortion).

Antikoncepce a reprodukční zdraví

Současné metody plánování rodiny zabrání ročně 187 milionům nechtěných těhotenství, tedy 60 milionům nechtěných porodů a 105 milionům potratů, čímž je zachráněno 140 000 až 150 000 žen.

Přesto stále ročně dochází k 80 milionům nechtěných těhotenství a zejména k 20 milionům potratů v nevyhovujících podmínkách, které jsou přímou příčinou 536 000 mateřských úmrtí. Prevalence užívání antikoncepce se pohybuje od 3 % v Čadu přes 49 % v Indii po 90 % v Číně.

Příčinou neúspěchu není jen nedostatek financí kvůli chudobě, ale také nedostatek vzdělání a bohužel mnohdy jsou to i důvody politicko‑náboženské.

Situace v České republice je modelovým příkladem, jak dostupnost moderní, zejména hormonální antikoncepce vede ke snížení potratovosti. Pro absolutní význam kombinované hormonální antikoncepce svědčí nepřímá úměra mezi jejím užíváním a počtem potratů.

V České republice bylo umělé přerušení těhotenství (UPT) na žádost ženy legalizováno v roce 1957. Stát se snažil snížit počet potratů nejprve potratovými komisemi v letech 1962 až 1987 a následně zpoplatněním tohoto výkonu, ale bez významného výsledku.

Teprve široká dostupnost kvalitních antikoncepčních přípravků v devadesátých letech minulého století vedla ke snížení potratovosti.

Mezi roky 1990 až 2006 poklesl počet UPT o 76 % ze 107 131 na 25 342, za současného nárůstu počtu uživatelek hormonální antikoncepce o 825 % ze 110 147 na 908 285 (viz obr. 1).

Tak se procento žen v reprodukčním věku užívajících na předpis vázanou antikoncepci zvýšilo ze 17 na 39 procent. Ve srovnání s Rumunskem se ukazuje jistý význam zpoplatnění UPT.

Oblast potratovosti se tak jako jediná z demografických ukazatelů blíží v České republice spíše charakteru zemí západní než východní Evropy.

Antikoncepce yaz - Vše o zdraví

Na druhé straně právě ve srovnání se západní Evropou, kde jsou potraty problémem mladých žen, u nás si takto nevhodně řeší plánování rodiny dominantně ženy vdané se dvěma a více dětmi. V slibně nastoupeném trendu došlo v posledním roce ke stagnaci.

Naše tradičně liberální politika v oblasti reprodukčního zdraví má i své slabiny, náš zákon považuje právo na UPT za právo občanské, nikoli lidské, legislativa znemožňuje užití mifepristonu a přes prokazatelné výhody stále není umožněn volný prodej postkoitální antikoncepce.

Současné antikoncepční možnosti

Zajištění přístupu ženy k dostatečně široké škále moderní bezpečné a účinné antikoncepce a k informacím o ní je u nás hlavně v rukou gynekologa.

Antikoncepce (kontracepce) je každá metoda zabraňující početí. Spolehlivost metody se vyjadřuje jako počet nechtěných těhotenství při jejím užívání jedním stem žen po dobu jednoho roku. Tuto hodnotu označujeme jako Pearl index (viz tab. 1).

Antikoncepce yaz - Vše o zdraví

Donedávna výhradní formou kombinované hormonální antikoncepce byla perorální (COC) s aplikací jednou denně. Běžné podávání sestává z 21 účinných tablet a sedmidenní pauzy nebo sedmi placebových tablet.

Velmi nízkodávkované přípravky (Minesse, Mirelle) a přípravky s prodlouženou aplikací (Yaz) mají 24 účinných tablet a čtyři tablety placebové, Gracial 22 účinných tablet a šestidenní pauzu a Qlaira 26 účinných tablet.

Nově se objevují jiné aplikační formy.

NuvaRing je vaginální kroužek uvolňující denně 0,015 mg ethynilestradiolu (EE) a 0,12 mg etonogestrelu, aplikuje se na tři týdny. Další si žena zavádí po týdenní pauze, během níž probíhá pseudomenstruace.

Ustálených hladin hormonů je dosaženo během pěti dnů po zavedení, denní kolísání hladin nebylo pozorováno. Účinnost je zachována při opomenutí vyjmutí kroužku po třítýdenním intervalu užívání, a to maximálně o sedm dní, i pak je doporučována sedmidenní pauza bez kroužku.

Kroužky lze užít i ke kontinuálnímu podávání bez pauzy pro pseudomenstruační krvácení. Transdermální antikoncepční systém Evra s týdenní aplikační dobou uvolňuje denně 0,02 mg EE a 0,15 mg norelgestrominu.

Za dominantní přínos těchto systémů je považováno vynechání nutnosti každodenní aplikace, a tím eliminace častých chyb pacientek.

COC lze rozdělovat podle konstrukce, tedy podle dávky estrogenu a gestagenu v jednotlivých tabletách měsíčního balení (viz tab. 2). Donedávna jediným užívaným estrogenem byl ethinylestradiol. Nově se objevuje na trhu první perorální kombinovaná kontracepce s estradiolvalerátem (EV) Qlaira. Ke zvládnutí kontroly menstruačního cyklu má neobvyklou konstrukci, označovanou jako dynamický režim.

Antikoncepce yaz - Vše o zdraví

První dvě tablety obsahují jen EV v dávce 3 mg, dalších 5 tablet 2 mg EV a 2 mg dienogestu, následuje 17 tablet s 2 mg EV a 3 mg dienogestu, poté opět 2 tablety jen s 1 mg EV a nakonec 2 tablety bez hormonů.

Předpokládá se lepší bezpečnostní profil, ale zatím není dostatek potvrzujících dat. Výhodou přípravku je užití jednoho z novějších progestinů dienogestu (DNG). DNG je derivát 19‑nortestosteronu s minimální antiestrogenní a významnou antiandrogenní aktivitou.

Jeho antiandrogenní aktivita je zprostředkována inhibicí aktivity 5α‑reduktázy v pokožce.

Čistě gestagenní kontracepce se liší aplikační formou a použitým gestagenem. Depotní medroxyprogesteronacetát (DMPA) Depo‑Provera inj.

užívaný v dávce 150 mg s intramuskulární aplikací jednou za 11 až 13 týdnů je v současnosti nahrazován subkutánní injekcí do přední části stehna nebo do břicha s nižší dávkou 104 mg v 0,65 ml injekční suspenze preparátu Sayana se shodnou aplikací v prvních pěti dnech menstruačního cyklu, do pěti dnů po porodu u nekojící ženy nebo po šestinedělí u kojících matek. Čistě gestagenní perorální antikoncepce se užívá jednou denně kontinuálně. Při zahájení užívání od prvního dne menstruačního krvácení je účinek okamžitý.

Opětný nástup fertility je bezprostřední. V současnosti jediným zástupcem těchto takzvaných minipilulek je 0,075 mg desogestrelu Cerazette tbl. Jde o čistě gestagenní perorální antikoncepci nové generace, která má účinnost srovnatelnou s COC a prodlouženou možnost chyby v užití z tří na dvanáct hodin.

Implanon je v současnosti jediná dostupná extrahovatelná čistě gestagenní depotní forma antikoncepce. Flexibilní tyčinka délky 40 mm a tloušťky 2 mm z ethylenvinylacetátu obsahuje 68 mg etonogestrelu. Uvolňovaný etonogestrel v dávce 40 μg tlumí pouze ovulaci, a nikoli folikulogenezi, nesnižuje tedy estrogenní produkci uživatelky.

Zavádí se těsně pod kůži nedominantní paže uživatelky po místním znecitlivění oblasti vpichu. Je prokazatelně neměně účinný po dobu tří let.

Zajímavé:  Léčba Závislosti Na Jídle?

Nejznámějším přípravkem postkoitální antikoncepce a vzhledem k výbornému poměru přínosů a rizik byl přípravkem volby po dlouhou dobu Postinor. Při podání do jedné hodiny od styku stačí jedna dávka, při podání s větším odstupem až do 72 hodin se doporučuje aplikace druhé tablety za 12 hodin po první s průměrnou udávanou účinností více jak 85 procent.

Nově je tento přípravek nahrazen jednorázovou aplikací 1,5 mg levonorgestrelu (Escapelle tbl.), který je prokazatelně stejně účinný jako aplikace ve dvou dávkách.

Minimální gastrointestinální potíže a nepravidelné krvácení (až v 50 % je ovlivněn charakter dalších menses) jsou jedinými riziky této metody, přesto není vhodné ji aplikovat častěji než čtyřikrát měsíčně.

Nitroděložní tělísko (IUD) je nejvýhodnější metodou kontracepce ve srovnání cena – spolehlivost – zdravotní bezpečnost. Dle některých studií je její efektivita obdobná tubární sterilizaci při neoddiskutovatelné výhodě reverzibilnosti.

Přidáním levonorgestrelu do IUD vzniká LNG‑IUS (intrauterinní systém uvolňující levonorgestrel, Mirena).

Dochází k natolik významné kvalitativní změně IUD včetně mechanismu působení, že mnozí autoři nezařazují LNG‑IUS k nitroděložním tělískům, ale mezi čistě gestagenní hormonální antikoncepci.

Lokální (chemická kontracepce) je založena na principu imobilizace spermií v ejakulátu, vycházejícím z jiného složení buněčné stěny spermií oproti buňkám poševní sliznice. Působí výhradně lokálně, nepřestupuje do krve ani do mateřského mléka.

Významného zlepšení Pearl indexu bylo dosaženo u současného přípravku Pharmatex,, který na rozdíl od dříve užívaného 9‑nonoxynolu, obsahuje 1,2 % benzalkonium chloridu.

V různých aplikačních formách (krém, globule) s různým trváním účinnosti (deset hodin, čtyři hodiny) představuje zajímavou variantu vysoce účinného kontraceptiva s výrazným antiinfekčním potenciálem.

Novinky v antikoncepci s sebou přinášejí další neantikoncepční přínosy antikoncepce, zlepšují její compliance a rozšiřují počet žen, které mohou užívat účinnou antikoncepci. Ta je pak přímo spojena se zlepšením demografických ukazatelů společnosti, s osvobozením sexuality od obav z nechtěného otěhotnění, a tím i zlepšením kvality života uživatelek. 

Publikováno: Medical Tribune 34/2009 | Autor: MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Источник: https://www.tevapoint.cz/moderni-antikoncepce-nema-alternativu/

Vývoj hormonální antikoncepce směřuje k přirozenosti

Antikoncepce yaz - Vše o zdraví Kalhotový kostým. Móda. Ženy. Manažerky. Ilustrační foto Grand Princ/Grand Princ

Hormonální antikoncepce je u nás nejrozšířenější spolehlivou metodou zábrany početí. Od svého uvedení na trh v šedesátých letech 20. století prošla antikoncepce významným vývojem.

Výzkum se zaměřil nejen na nové složení, ale také na nové formy jejího podávání. Současným trendem, který určují samy uživatelky, je hormonální antikoncepce s přidanou hodnotou.

Výzkum a vývoj se zaměřuje na přirozenost a tělu vlastní látky.

Budování kariéry, možnost cestování, lepší zdravotní stav populace, to všechno posunuje věkovou hranici pro plánování rodiny stále výš. Řešení antikoncepce je jedním z důležitých témat pro ženy od puberty až do věku, kdy na dveře klepe období přechodu.

Potřebu chránit se před nechtěným otěhotněním už měly ženy ve starém Egyptě, které používaly pesar lubrikovaný medem. Od středověku lidé používali také kondomy z plátna či živočišných tkání, které však stále byly velmi nespolehlivé.

Teprve s příchodem první hormonální antikoncepční pilulky v roce 1960 se ženy mohou spolehlivě a pohodlně chránit před nechtěným těhotenstvím. Pilulka významně změnila životní styl 20.

století a je právem považována za jeden z největších objevů medicíny 20. století.

80. léta zaznamenala mírný pokles uživatelek hormonální antikoncepce. Důvodem byly obavy z možných nežádoucích účinků, které měly návaznost na vysoké hladiny hormonů. Původní pilulky totiž obsahovaly 150 ug estrogenu. Ty jsou u současné antikoncepce výrazně sníženy, a to až na 30 ug – 15 ug.

Původní progestin norethisteron je nahrazen moderními hormony s přidanou hodnotou. V současné době mají ženy k dispozici široký výběr vysoce spolehlivých a k tělu velice šetrných hormonálních antikoncepčních přípravků. Klasickou hormonální antikoncepční metodou je tzv. perorální forma (pilulky).

Pilulky se rozdělují na kombinované pilulky nebo minipilulky. Kombinované pilulky obsahují estrogen a gestagen, minipilulky pouze gestagen. K dalším metodám hormonální antikoncepce patří tzv.

metoda transdermální (náplasti), subkutánní (podkožní implantáty), inratuterinní (nitroděložní systém), injekční nebo vaginální (kroužek).

Doba, kdy antikoncepční účinnost byla jediným požadavkem uživatelky na hormonální antikoncepci (HAK), je dávno pryč.

Moderní přípravky nabízejí ženám další přínos: od obecných pozitivních účinků HAK (pravidelný cyklus, mírné až minimální krevní ztráty během krvácení, ústup menstruačních bolestí, snížení rizika pánevní zánětlivé nemoci, snížení rizika vzniku mimoděložního těhotenství) až k specifickým účinkům.

Přidanou hodnotou současné hormonální antikoncepce je především medicínský a kosmetický účinek. Díky některým přípravkům mohou ženy řešit problematickou pleť a léčit akné. ‚Nejnověji je zaznamenán příznivý vliv na fyzické a psychické příznaky premenstruačního syndromu (PMS), např. cyklický přírůstek hmotnosti, bolesti a napětí v prsech, podbřišku, otoky končetin, náladovost.

Tyto příznaky řeší antikoncepce s drospirenonem (Yaz, Yadine). Právě zvýšení hmotnosti je jedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů pro přerušení užívání HAK. Požadavkům uživatelek na použití antikoncepce ve vyšším věku, tedy až do období perimenopauzy (období kolem přechodu) vyhovuje antikoncepce s velmi nízkým obsahem estrogenu (Mirelle),‘ říká gynekoložka MUDr. Dagmar Makalová.

Další výhody mohou uživatelkám přinést i nové režimy dávkování pilulek. ‚Např. u režimu 24/4 je výhodou mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu. Kolísání hladin hormonů totiž může vyvolat určité nepříjemné ‚příznaky z vysazení‘, např.

nevolnost, nadýmání a otoky, napětí a citlivost prsou a změny nálady.

V případě antikoncepce s drospirenonem (Yaz) je tato stabilní hormonální hladina navíc umocněna účinky drospirenonu, který má pozitivní vliv na psychické a fyzické příznaky spojené s premenstruačním syndromem,‘ vysvětluje MUDr. Makalová.

Vývoj hormonální antikoncepce se nezastavil. Vědci stále hledají nové možnosti a vyvíjejí nové progestiny. Uživatelky kromě požadavků na přidanou hodnotu hormonální antikoncepce touží i po co největší přirozenosti.

Novinkou v oblasti výzkumu je vývoj nové skupiny antikoncepce, která obsahuje přirozený estrogen – estradiol valerát.

Tento estrogen se přirozeně tvoří v ženském organismu, rychle se vstřebává i odbourává. Dále má menší vliv na metabolismus jater.

Tento převratný objev dává kombinované hormonální antikoncepci zcela nové možnosti pro její uživatelky, protože jim poskytuje přirozenost, po které ženy touží.

zdraví antikoncepce

  • Autor: Redakce
Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyvoj-hormonalni-antikoncepce-smeruje-k-prirozenosti/361631

Další pokrok v antikoncepci

Od počátku září tohoto roku mají Češky jako jedny z prvních v Evropě k dispozici přípravek hormonální antikoncepce, který se užívá v novém dávkovacím schématu 24/4 – tj. prvních 24 dní se užívají aktivní pilulky, po nichž následují 4 dny užívání placeba (pilulek bez účinné látky).

Antikoncepce yaz - Vše o zdraví

Antikoncepční pilulka je zatím nejrozšířenější spolehlivou antikoncepční metodou. Nejčastěji užívanou pilulkou je tzv.

kombinovaná, která obsahuje dva ženské pohlavní hormony – estrogen (ethinylestradiol, EE) a jeden z řady syntetických progestinů.

Vývoj se v posledních letech zaměřil nejen na snížení množství podávaných hormonů (především estrogenu) a na zavedení nových progestinů s „přidanou hodnotou“, ale také na dávkovací režimy.

Mírnější kolísání hormonálních hladin, úleva od „příznaků z vysazení“ Ukazuje se, že nejen množství a složení hormonálního spektra, ale i „rytmus“ dávkování pilulek, může přinést ženám užívajícím antikoncepci další příznivé působení.

Až dosud bylo klasické dávkovací schéma u většiny antikoncepčních přípravků 21/7 (21 aktivních pilulek a 7 dní pauzy nebo užívání neaktivních pilulek).

Toto schéma bylo zvoleno na základě historických zvyklostí, protože napodobuje „přirozený menstruační cyklus“ a umožňuje ženě krvácet během 7-denní pauzy.

Klinické studie, které porovnaly zařazení nejmodernějšího progestinu – drospirenonu do nového dávkovacího schématu kombinované hormonální antikoncepce 24/4 (24 aktivních pilulek, po nichž následuje čtyřdenní užívání neaktivních pilulek), s klasickým (21/7), přinesly nové informace. Na základě těchto dat byla vyvinuta moderní kombinovaná antikoncepční pilulka, která se užívá v režimu 24/4.

Nutno dodat, že příznivé působení uvedeného přípravku je způsobeno nejen novým užívacím schématem, ale i antikoncepčními a neantikoncepčními účinky drospirenonu.

Ženám nabízí inovativní režim dávkování: 24 aktivních pilulek obsahujících 20 µg ethinylestradiolu (estrogenu) a 3 mg drospirenonu (progestinu), po nichž následuje 4-denní interval užívání neaktivních pilulek (tzv. „hormone-free“ interval). Zkrácení „hormone-free“ intervalu o 3 dny oproti klasickému režimu může přinést řadu výhod.

Jednou z nich je mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu, které je běžně pozorováno během klasické 7-denní pauzy. Toto kolísání může vyvolat určité nepříjemné „příznaky z vysazení“: nevolnost, nadýmání a otoky (trápí 58 % žen), napětí a citlivost prsou (u 38 % žen), změny nálady, bolesti hlavy a břicha (70 % žen).

Pro své potíže je 69 % žen nuceno užívat v tomto období léky proti bolesti. Tyto obtěžující příznaky vedou ve velké míře k tomu, že uživatelky přeruší nebo dokonce ukončí užívání hormonální antikoncepce, a vystaví se tak riziku nechtěného těhotenství.

Právě díky svému složení (drospirenonu a velmi nízké dávce estrogenu) a režimu 24/4 může být přípravek YAZ vhodným řešením pro ženy trpící v průběhu „hormone-free“ intervalu „příznaky z vysazení“.

Stabilnější hormonální hladina v jednotlivých cyklech při užívání přípravku YAZ vyplývá ze dvou vzájemně se doplňujících výhod: kratší období bez aktivní pilulky je ještě umocněné příznivými účinky drospirenonu, a to i v období tzv. „hormone-free“ intervalu.

Menstruační krvácení a bolesti jsou u přípravku Yaz mírnější oproti klasickému režimu užívání. Přípravek má rovněž dobrý vliv na problémy s pletí, především na potlačení akné.

Nový režim užívání hormonální antikoncepce je určen (nejen) vytíženým ženám, které pak:

  • nemusí myslet na týdenní vysazení,
  • nemusí počítat, hlídat kalendář,
  • nemusí mít obavy z nechtěného těhotenství,
  • užívají si svých aktivit a zvláště sexuálního života bez obav a strachu.

Источник: https://www.ordinace.cz/clanek/dalsi-pokrok-v-antikoncepci/

ŽENA-IN – Hormonální antikoncepce: Vyzkoušejte nový režim a buďte v pohodě!

Používáte hormonální antikoncepci? Díky novým dávkovacím režimům pocítíte větší pohodu ve zkrácených dnech pauzy, proti kterým se vaše hormony nebudou bouřit.

Antikoncepční pilulka je nejrozšířenější antikoncepční metodou na světě. Nejčastěji užívanou pilulkou je tak zvaná kombinovaná pilulka, která obsahuje dva ženské pohlavní hormony – estrogen (ve formě ethinylestradiolu nebo estradiol valerátu) a jeden z řady syntetických progestinů.

Vývoj se zaměřil nejen na snížení množství podávaných hormonů a na zavedení nových progestinů s „přidanou hodnotou‘, ale nyní také na dávkovací režimy. Nové dávkovací režimy přinášejí i nové výhody – udržení co nejstabilnější hladiny hormonů a zmírnění následků hormonálních výkyvů.

Běžný režim 21/7

Až dosud bylo klasické dávkovací schéma u většiny antikoncepčních přípravků 21/7 (21 aktivních pilulek a 7 dní pauzy nebo užívání neaktivních pilulek). Toto schéma bylo zvoleno na základě historických zvyklostí, protože napodobuje „přirozený menstruační cyklus‘ a umožňuje ženě krvácet během sedmidenní pauzy.

Navíc, ženy považovaly (až do objevení spolehlivých těhotenských testů) za spolehlivý důkaz toho, že nejsou těhotné, právě objevení se menstruačního krvácení v této sedmidenní pauze. Během tohoto režimu ale v období pauzy mohou nastat nepříjemné menstruační potíže (například otoky, nadýmání, bolesti prsou).

Tyto potíže pramení v kolísání hladiny hormonů.

Nový režim 24/4

  • Výhoda: zkrácený hormon-free interval

Díky příznivým výsledkům klinických studií, které porovnaly zařazení nejmodernějšího progestinu – drospirenonu do nového dávkovacího schématu kombinované hormonální antikoncepce 24/4 (24 aktivních pilulek, 4 neaktivní pilulky), s klasickým (21/7), mají více než rok ženy k dispozici pilulky s režimem 24/4.

Tento režim ve spojení s drospirenonem (hormonální antikoncepce Yaz) přináší uživatelkám řadu výhod. 24 aktivních pilulek obsahuje 20 µg ethinylestradiolu (estrogenu) a 3 mg drospirenonu (progestinu), po nichž následuje čtyřdenní interval užívání neaktivních pilulek (tedy „hormone-free‘ interval).

Zkrácení „hormone-free‘ intervalu o 3 dny oproti klasickému režimu přináší především mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu, které je běžně pozorováno během klasické sedmidenní pauzy.

Toto kolísání může vyvolat určité nepříjemné „příznaky z vysazení‘, například nevolnost, nadýmání a otoky (trápí 58 % žen), napětí a citlivost prsou (u 38 % žen), změny nálady, bolesti hlavy a břicha (70 % žen). Pro své potíže je 69 % žen nuceno užívat v tomto období léky proti bolesti.

Tyto obtěžující příznaky vedou ve velké míře k tomu, že uživatelky přeruší, nebo dokonce ukončí užívání hormonální antikoncepce, a vystaví se tak riziku nechtěného těhotenství.

YAZ

Režim i pro čtyřicátnice

Režimu 24/4 se využívá také u antikoncepce (například Mirelle), která je určena především ženám starším 40 let. Obsahuje nejnižší dávky hormonů, které odpovídají odborným doporučením pro tuto věkovou skupinu žen.

Režim 24/4 byl u této antikoncepce zvolen proto, aby byla zajištěna stejná antikoncepční spolehlivost a dobrá kontrola cyklu, jako je tomu u jiných kombinovaných pilulek obsahujících vyšší dávky hormonů.

Protože většina žen už po 40 roce života neplánuje mít děti, mohlo by se zdát užívání antikoncepčních pilulek v tomto věku zbytečné.

Opak je pravdou – užívání pilulek po 40 roce života zajišťuje, kromě svého antikoncepčního účinku, stabilní hladiny pohlavních hormonů, které ženu do značné míry chrání před prvními příznaky klimakteria, jako jsou návaly horka, bolesti hlavy, nepravidelná a silná menstruace.

Zajímavé:  Priznaky Teploty U Psa?

Harmonický režim

  • Výhoda: nejnižší možné dávky hormonů v harmonii s ženským tělem

Harmonický režim přinesla uživatelkám antikoncepce s přirozeným estrogenem (Qlaira), pro kterou je tento režim vlastní.

Antikoncepce obsahuje estradiol valerát, jenž se v organizmu mění na přirozený estrogen (estradiol), tedy ten, který se normálně tvoří v ženském těle (vaječnících).

Tento přirozený estrogen se od ethinylestradiolu, který se v ženském těle netvoří, liší v několika ohledech – rychle se vstřebává, metabolizuje a z organizmu se rychleji odbourává, méně zatěžuje metabolizmus jater a méně podporuje v játrech tvorbu bílkovin, které se podílí na řadě důležitých pochodů v těle, včetně např. srážení krve.

Co je Qlaira?

Autorka je gynekoložka

Jakou antikoncepci užíváte vy?

Источник: https://zena-in.cz/clanek/hormonalni-antikoncepce-vyzkousejte-novy-rezim-a-budte-v-pohode

Režimy hormonální antikoncepce

Výhoda: Nejnižší možné dávky hormonů v harmonii s ženským tělem. Harmonický režim přinesla uživatelkám antikoncepce s přirozeným estrogenem (Qlaira), pro kterou je tento režim vlastní.

Antikoncepce obsahuje estradiol valerát, jenž se v organizmu mění na přirozený estrogen (estradiol), tedy ten, který se normálně tvoří v ženském těle (vaječnících).

Tento přirozený estrogen se od ethinylestradiolu, který se v ženském těle netvoří, liší v několika ohledech – rychle se vstřebává, metabolizuje a z organizmu se rychleji odbourává, méně zatěžuje metabolizmus jater a méně podporuje v játrech tvorbu bílkovin, které se podílejí na řadě důležitých pochodů v těle včetně např. srážení krve.

Qlaira vyniká mezi ostatními přípravky svým harmonickým složením, které poskytuje ženám nejnižší možné dávky hormonů potřebné pro udržení výborné antikoncepční spolehlivosti a kontrolu cyklu.

Během celého cyklu postupně klesají dávky estradiolu a stoupají dávky dienogestu (moderní progestin, který vykazuje velmi dobrý účinek na sliznici dělohy, a tedy výbornou kontrolu cyklu).

Každé platíčko obsahuje 28 pilulek, z toho 26 pilulek poskytuje různé dávky buď samotného estradiolu, nebo jeho kombinace s dienogestem a 2 pilulky obsahují placebo. Žena tedy užívá během 28 dní cyklu každý den 1 pilulku a mezi platíčky nedělá pauzu.

V průběhu celého užívání udržuje harmonický režim hladiny estradiolu v normálních, pro ženské tělo přirozených hodnotách. To může ženám přinést méně nežádoucích účinků vyplývajících z kolísání hladin estradiolu (např. bolesti hlavy, prsou, poruchy nálady).

24 + 4 režim

Výhoda: Zkrácený interval bez hormonů („hormone-free“ interval).

Díky příznivým výsledkům klinických studií, které porovnaly zařazení nejmodernějšího progestinu – drospirenonu do nového dávkovacího schématu kombinované hormonální antikoncepce 24 + 4 (24 aktivních pilulek, 4 neaktivní pilulky), s klasickým (21 + 7), mají více než rok ženy k dispozici pilulky s režimem 24 + 4.

Tento režim ve spojení s drospirenonem (hormonální antikoncepce Yaz) přináší uživatelkám řadu výhod. Jedná se o režim dávkování: 24 aktivních pilulek obsahujících 20 µg ethinylestradiolu (estrogenu) a 3 mg drospirenonu (progestinu), po nichž následuje 4denní interval užívání neaktivních pilulek (tzv. „hormone-free“ interval).

Zkrácení „hormone-free“ intervalu o 3 dny oproti klasickému režimu přináší především mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu, které je běžně pozorováno během klasické 7denní pauzy. Toto kolísání může vyvolat určité nepříjemné „příznaky z vysazení“, např.

 nevolnost, nadýmání a otoky (trápí 58 % žen), napětí a citlivost prsou (u 38 % žen), změny nálady, bolesti hlavy a břicha (70 % žen). Pro své potíže je 69 % žen nuceno užívat v tomto období léky proti bolesti.

Tyto obtěžující příznaky vedou ve velké míře k tomu, že uživatelky přeruší nebo dokonce ukončí užívání hormonální antikoncepce a vystaví se tak riziku nechtěného těhotenství.

Právě díky svému složení (drospirenonu a velmi nízké dávce estrogenu) a režimu 24 + 4 může být přípravek YAZ vhodným řešením pro ženy trpící v průběhu „hormone-free“ intervalu „příznaky z vysazení“.

Stabilnější hormonální hladina v jednotlivých cyklech při užívání přípravku YAZ vyplývá ze dvou vzájemně se doplňujících výhod: Kratší období bez aktivní pilulky je ještě umocněné příznivými účinky drospirenonu, a to i v období tzv. „hormone-free“ intervalu.

Menstruační krvácení a bolesti jsou u přípravku Yaz mírnější oproti klasickému režimu užívání.

Režimu 24 + 4 se využívá také u antikoncepce (např. Mirelle), která je určena především ženám starším 40 let. Obsahuje nejnižší dávky hormonů, které odpovídají odborným doporučením pro tuto věkovou skupinu žen.

Režim 24 + 4 byl u této antikoncepce zvolen proto, aby byla zajištěna stejná antikoncepční spolehlivost a dobrá kontrola cyklu, jako je tomu u jiných kombinovaných pilulek obsahujících vyšší dávky hormonů.

Protože většina žen už po 40 roce života neplánuje mít děti, mohlo by se zdát užívání antikoncepčních pilulek v tomto věku zbytečné.

Opak je pravdou – užívání pilulek po 40 roce života zajišťuje kromě svého antikoncepčního účinku stabilní hladiny pohlavních hormonů, které ženu do značné míry chrání před prvními příznaky klimakteria, jako jsou návaly horka, bolesti hlavy, nepravidelná a silná menstruace.

21 + 7 režim

Až dosud bylo klasické dávkovací schéma u většiny antikoncepčních přípravků 21/7 (21 aktivních pilulek a 7 dní pauzy nebo užívání neaktivních pilulek). Toto schéma bylo zvoleno na základě historických zvyklostí, protože napodobuje „přirozený menstruační cyklus“ a umožňuje ženě krvácet během 7denní pauzy.

Navíc ženy považovaly (až do objevení spolehlivých těhotenských testů) za spolehlivý důkaz toho, že nejsou těhotné, právě objevení se menstruačního krvácení v této 7denní pauze. Režimu 21/7 se u antikoncepčních pilulek využívá již po několik desítek let.

Nicméně v souvislosti s neustále se snižující dávkou hormonů v pilulkách se v posledních letech stále častěji diskutuje problematika kolísání hladin pohlavních hormonů v období 7denní pauzy, které s sebou přináší výskyt nepříjemných menstruačních potíží (např. otoky, nadýmání, bolesti prsou).

Aby tedy i přípravky s velmi nízkou dávkou hormonů poskytovaly co nejstabilnější hladiny hormonů a zamezily tak vzniku menstruačních potíží pramenících z kolísání hladin hormonů, byl navržen nový režim užívání 24/4.

Autor: MUDr. Dagmar Makalová, gynekoložka

Источник: https://www.babyweb.cz/rezimy-hormonalni-antikoncepce

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector