Artroskopia kolena – vše o zdraví

Artroskopia je miniinvazívna diagnostická a terapeutická operačná metóda, ktorou sa ošetrujú vnútrokĺbové poškodenia. Výhodou artroskopie sú malé operačné ranky, veľkosti cca 1 cm, dokonalá vizualizácia kĺbu (vďaka videokamere), rýchlejšie hojenie a nástup rehabilitácie, kratšia práceneschopnosť, menšia pooperačná bolesť a nižšie riziko infekcie.

PRE KOHO JE ARTROSKOPIA VHODNÁ?

Pacienti so zranením kĺbu, ktoré súvisí priamo s úrazom alebo s jeho následkami, sú často liečení práve artroskopiou. Príčin poškodenia kĺbov alebo ich častí je viacero.

Artroskopia kolena

Kolenný kĺb je v ľudskom tele považovaný nielen za najväčší, ale aj za najzložitejší.

Skladá sa zo skĺbenia štyroch kostí – stehennej (spája sa s píšťalou a ihlicou predkolenia) a jabĺčka (pri zohýbaní kolena sa posúva po chrupavke v žliabku stehennej kosti).

Medzi chrupavkovými koncami píšťaly a stehnovej kosti sa nachádzajú menisky. Kolenný kĺb v bočnom smere stabilizujú postranné väzy kolena a v predozadnom smere, vo vnútri kĺbu, tzv. skrížené väzy.

Menisky

To, aby na kĺbové plochy kolena nebola vyvíjaná príliš veľká sila, v kolene zabezpečuje vonkajší a vnútorný meniskus. Ich úlohou je tiež vyrovnávanie nerovnosti kĺbových plôch. Menisky majú polmesiačikovitý tvar, na priereze trojuholníkový, a sú tvorené z väzivovej chrupavky.

Najčastejšou príčinou ich poškodenia je tzv. distorzia (podvrtnutie) kolena. Ide o trhliny rôzneho tvaru a lokalizácie, pričom „najzraniteľnejšou časťou“ je tzv. zadný roh menisku. Práve na tomto mieste je meniskus vystavený najväčšej záťaži a pri úraze veľkým tržným silám.

U starších ľudí dochádza vplyvom degeneratívnych zmien k trhline menisku aj pri ľahšom úraze.

Väčšina poranení menisku, najmä pri chronických ťažkostiach, sa v súčasnosti lieči artroskopiou, pričom sa preferuje sutúra menisku (možná len pri určitých typoch trhlín v tzv.

„červenej“ zóne menisku), alebo sa odstraňuje len jeho poškodená časť a zdravá neporušená časť sa ponechá v kolennom kĺbe na svojom pôvodnom mieste.

V minulosti sa odstraňoval meniskus celý, z pomerne veľkého rezu (totálna menisektómia).

Skrížené väzy

Predný a zadný skrížený väz sú hlavnými predozadnými stabilizátormi vo vnútri kolenného kĺbu. Pri ich poškodení (natrhnutí, roztrhnutí) dochádza k zníženiu stability kolena, a tým postupne k degeneratívnym zmenám vedúcim k artróze kolenného kĺbu. Vzhľadom na individuálne okolnosti sa v súčasnosti vykonávajú tzv. rekonštrukčné operácie (plastika predného, resp. zadného skríženého väzu).

 Chrupky

Chrupky kĺbových plôch kostí kolenného kĺbu môžu byť poškodené buď priamo následkom úrazu, alebo ako súčasť degeneratívneho ochorenia (artróza, osteoartritída, chondromalácia).

Poškodenie chrupiek možno v dnešnej dobe liečiť priamym ošetrením poškodenej časti (odstránenie vnútrokĺbových myšiek, shaving, koblácia, návrty defektov, mikrofraktúry, mozaiková plastika), „výplňou“ defektu (Cartifil, CaRes), resp.

implantáciou kultivovaných autológnych chondrocytov (najmodernejšia, no v súčasnosti zatiaľ málo rozšírená metóda).

Artroskopia ramena

Ramenný kĺb je najpohyblivejším kĺbom ľudského tela, pozostáva z niekoľkých ďalších, veľmi dôležitých kĺbov. Jedným z nich je glenohumerálny kĺb medzi hlavou ramennej kosti a jamkou lopatky. Hlava ramennej kosti je vzhľadom na jamku výrazne väčšia, preto je po okrajoch jamky rozšírená väzivovou štruktúrou, glenoideálnym labrom, dôležitým pre stabilitu.

Správne postavenie hlavy ramennej kosti zabezpečujú aj okolité väzy a svaly. Akákoľvek anomália v ich stavbe, či už vrodená, degeneratívne podmienená, alebo poúrazová, vedie k porušeniu pôvodného postavenia týchto štruktúr a zmene mechaniky  pohybu, bolesti, nestabilite. Cieľom terapie všetkých troch diagnóz je obnoviť pôvodný fyziologický stav vo vnútri  kĺbu.

Správne postavenie hlavy ramennej kosti v jamke a pohyb v ramennom kĺbe umožňuje rotátorová manžeta. Jej poškodenie môže byť degeneratívne, najčastejšie sa problémy začínajú  vyskytovať po 50. roku života.

Veľmi často sú podmienené zvýšenou pracovnou záťažou a atypickým zakrivením nadpažku (akromia), čo je jeden z predisponujúcich faktorov poškodenia manžety. Druhú skupinu tvoria úrazové poškodenia, veľakrát už na degeneratívne zmenenom podklade.

Liečba spočíva v uvoľnení jednotlivých častí pretrhnutej manžety od okolitého tkaniva a v očistení priestoru v subakromiu. Podľa rozsahu trhliny sa zašíva a refixuje do pôvodného miesta pomocou tzv. kotvičiek.

Chcem konzultáciu

NAJČASTEJŠIE ARTROSKOPICKÉ VÝKONY V RAMENNOM KĹBE

 • liečba tzv. impingement syndrómu – subakromiálna dekompresia
 • redres, dekompresia pri „zmrznutom“ ramene (capsulitisadhaesiva)
 • extrakcia voľných kĺbových teliesok
 • plastika glenoideálneho labra, puzdra – Bankartova operácia (stav po vykĺbeniach)
 • fixácia SLAP poškodenia
 • zošitie rotátorovej manžety
 • uvoľnenie vápenatých ložísk – kalcifikátov
 • ošetrenie chrupiek
 • uvoľnenie nervových štruktúr v oblasti ramenného kĺbu
 • ošetrenie akromioklavikulárnej luxácie
 • ošetrenie šľachy dlhej hlavy bicepsu

Artroskopia členka

Členkový kĺb je zložený kladkový kĺb. Jeho kostra je tvorená distálnym koncom píšťaly a ihlice. Tie sú spojené do vidlice, do ktorej je zasadená kladka talu.

Postavenie členkového kĺbu je stabilizované zložitým väzivovým aparátom tvoreným kĺbovým puzdrom, syndezmálnymi väzmi a postrannými väzmi. Kĺbové puzdro siaha k okrajom kĺbových plôch artikulujúcich kostí.

Pri akomkoľvek podvrtnutí členkového kĺbu hrozí vnútrokĺbové zranenie, príp. natiahnutie až natrhnutie bočných stabilizačných väzov.

NAJČASTEJŠIE ARTROSKOPICKÉ VÝKONY V ČLENKOVOM KĹBE

 • liečba tzv. impingement syndrómu
 • extrakcia voľných kĺbových teliesok
 • ošetrenie chrupiek
 • ošetrenie disekujúcej osteochondrózy talu
 • odstránenie reaktívne zmeneného tkaniva kĺbového puzdra – synovie

Artroskopia lakťa

Lakťový kĺb spája ramennú kosť s vretennou a lakťovou kosťou, pričom tieto dve spája aj navzájom. Lakťový kĺb nám umožňuje predozadný pohyb. Spojenie medzi vretennou, ramennou, ale aj lakťovou kosťou, umožňuje aj rotačné pohyby. Postavenie kostí po stranách lakťového kĺbu je spevnené okolitými svalmi a postrannými (bočnými) väzmi.

NAJČASTEJŠIE ARTROSKOPICKÉ VÝKONY V LAKŤOVOM KĹBE

 • odstránenie hypertrofickej riasy
 • ošetrenie chrupiek
 • odstránenie kalcifikátov a voľných kĺbových teliesok
 • odstránenie reaktívne zmeneného tkaniva kĺbového puzdra – synovie

PRIEBEH LIEČBY ARTROSKOPIOU

Artroskopii predchádza vyšetrenie chirurgom, traumatológom alebo ortopédom. Pacient je najskôr objednaný na klinické vyšetrenie. K základnému vyšetreniu patrí anamnéza, klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovanými metódami – RTG, CT alebo MRI. Na základe týchto vyšetrení lekár indikuje artroskopickú operáciu v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

PRED ZÁKROKOM

Pred operáciou pacient podstúpi interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenia, pričom obe nemôžu byť staršie ako 10 dní. Ochlpená časť tela, na ktorej bude zákrok prebiehať, musí byť oholená (koleno, podpazušie). V prípade, že bude operovaná dolná končatina, odporúča sa  v predstihu nacvičiť si chôdzu s nemeckými barlami.

ZÁKROK

V deň zákroku (od polnoci) pacient nemôže jesť ani piť (iba zapiť lieky nevyhnutným množstvom vody). Pacient je hospitalizovaný v nemocnici o 7. hodine ráno. Podpíše informovaný súhlas so zákrokom.

So sebou si okrem občianskeho preukazu a karty poistenca prinesie aj dekurz o predoperačných vyšetreniach a dokumentáciu z ambulantných súvisiacich vyšetrení.

Je dobré pripraviť si v predstihu aj lieky, barle a ostatné pomôcky potrebné nevyhnutne po operácii.

Počas zákroku sa do kĺbu zavádza videokamera (artroskop) a inštrumentárium, ktorým sa ošetrujú vnútrokĺbové poškodenia. Pomocou videokamery sa obraz kĺbu prenáša na monitor a zároveň sa nahráva na záznamové zariadenie. Operácia sa vykonáva v regionálnej  alebo celkovej anestézii.

PO ZÁKROKU

Štandardne býva pacient prepustený do domáceho ošetrovania ešte v deň zákroku (popoludní) alebo na druhý deň ráno.

Po operácii je inštruovaný zdravotníckym personálom o ďalšej pooperačnej liečbe – mobilizácia, nácvik chôdze s barlami, fixácia ortézou, pooperačné cviky, lokálne ošetrovanie rán, prevencia hlbokej žilovej trombózy/aplikácia nízkomolekulárneho heparínu samotným pacientom.

Týždeň až dva po operácii sa odstraňujú stehy z rán a pacient následne dostane ďalšie odporúčania súvisiace s rehabilitáciou na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

V prípade rekonštrukčných zákrokov vyžadujúcich fixáciu ortézou, sadrou alebo dlahou dochádza k rehabilitácii až po sňatí týchto podporných pomôcok, približne o 6 týždňov. Ďalšia kontrola nasleduje po skončení rehabilitácie, približne mesiac po zákroku.

Vtedy pacient podstúpi viskosuplementačnú terapiu a dostane inštrukcie k užívaniu chondroprotektív a používaniu ortézy alebo bandáže, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje.

Po nekomplikovanej artroskopii kolenného, členkového, ramenného alebo lakťového kĺbu, po ukončení rehabilitácie, je návrat do bežných činností (eventuálne k športu) približne o mesiac po zákroku. V prípade rekonštrukčných operácii ramena po troch mesiacoch a po rekonštrukciách skrížených väzov kolena sa pacient môže vrátiť k bežným činnostiam o šesť mesiacov po zákroku.

Chcem konzultáciu

Источник: https://liecbabunkami.sk/artroskopia/

Zdravá kolena i na stará kolena – 2. Artróza a úrazy kolen

Artróza obecně se stává jakýmsi synonymem toho, že už nám není dvacet, a že dříve či později doběhne stejně každého.

Je to skutečně tak – a co s ní, když už se objeví? Bolest, zpočátku při pohybu, později i v klidu, doprovázená ranní ztuhlostí, někdy s otokem a omezením pohybu je provázena vybočením kolene z osy a nálezem užší kloubní štěrbiny na snímku.

Postižená končetina je zkrácená, provázena dále dysbalancí pánve i páteře. Může se vyvinout vysoké a bolestivé napětí svalu dále omezující pohyb. Uvnitř dochází ke změnám kloubních ploch, což má vliv i na další měkké tkáně v koleni.

Největší kloub lidského těla si žádá příslušnou péči.

Profimedia.cz

Abyste si nemuseli jednou nechat svá kolena vrtat nebo dokonce vyměnit, udělejte pro jejich zdraví maximum.

Zatímco farmakologicky můžete jen zmírnit příznaky, aktivně s pomocí fyzioterapeuta můžete celý proces zvrátit, nebo alespoň zpomalit, což záleží na stadiu onemocnění. Akutní stav potřebuje klid s uvolňováním okolních svalů a měkkých tkání. Koleno bývá nestabilní.

Ohybače a vnitřní strana se reflexně stahují, vnější strana naopak slábne. Když to stav dovolí, přidáváme cvičení na balančních pomůckách k posílení stability celého těla.

Ze sportů se hodí ty, které kolenům ulehčí – plavání, kolo, nordicwalking. A především, u koho je to třeba, nesmíme zapomenout redukci váhy jako významnou prevenci dalšího přetěžování.

Centrovat a stabilizovat kloub a ovlivnit činnost okolních svalů je možné i funkčními tejpy.

Je-li při artróze přítomný i zánět, pomůže léčba fokusovanou rázovou vlnou, která nastartuje opravný proces, radiální rázová vlna pak uvolní okolní stažené svalstvo.

Zajímavé:  Vitaminy Na Bolest V Krku?

Efekt je větší, začne-li se léčba hned v prvních stadiích, 1-3x za týden až deset dní. Chrupavkám pomohou i chondroprotektiva. Ztracenou chrupavku nevrátí, ale zpomalí její další destrukci.

Při výběru si zkontrolujte, aby obsahovaly chondroitinsulfát, glukosaminsulfát a kyselinu hyaluronovou.

Degeneraci kloubů můžete účinně předejít – správnou technikou běhu, kterou neustále zdokonalujete, udržováním tělesné hmotnosti, případně redukcí váhy a v neposlední řadě pečlivým doléčením případných úrazů kolen.

Úrazy menisků a kolenních vazů

Menisky jsou chrupavky uvnitř kolena, které zmírňují tření a zvyšují jeho stabilitu. Při pohybu se předozadně posunují a mění tvar, celou strukturu dále zpevňují zkřížené vazy. Koleno má díky tomu obrovskou stabilitu zároveň s vysokým rozsahem pohybu.

Ke zranění dojde obvykle po pádu, kdy se bérec stočí oproti stehenní kosti (např. na lyžích), nebo při špatném doskoku. Může tak dojít k natažení, natržení i kompletnímu přetržení postranních nebo zkřížených vazů (nejčastěji přední zkřížený vaz – LCA), k natržení nebo odlomení části menisku a kombinaci uvedených poranění.

Uvolněný kousek menisku může v kloubu dále překážet pohybu (kloubní myška).

Co se stane? Koleno při úrazu okamžitě silně zabolí, můžeme slyšet i lupnutí.

Postupně otéká zepředu a ze stran pod čéškou, jak se kloubní dutina plní výpotkem synoviální tekutiny, někdy s krví – bolestivost narůstá a okolní svaly se rychle reflexně stahují, čímž se bolest ještě zvyšuje. Koleno je nestabilní a lékař by jej měl vidět co nejdříve po úraze.

Provede funkční testy a zpravidla RTG snímek. Ten ale nezobrazí stav měkkých tkání, které jsou lépe vidět na ultrazvuku nebo magnetické rezonanci. Následná léčba je pak operativní, nebo konzervativní.

Říznout, či neříznout?

V rozhodování o dalším postupu léčby hraje roli řada faktorů. Věk, sportovní činnost, motivace a ochota spolupracovat v léčbě, bolestivost a rozsah poškození – zkrátka individualita každého z nás. Podle klinických studií jen třetina zraněných vyžaduje operativní rekonstrukci zkříženého vazu.

Jsou to většinou sportovně aktivní jedinci s kombinovaným poraněním. Protože na operace se často čeká, je dobré zapracovat na rehabilitaci poraněné končetiny a připravit si tak terén pro snadnější léčení i návrat k obvyklým aktivitám po zákroku.

V některých případech se volí taktika rehabilitace a k operaci se přistoupí až podle výsledků léčby.

U poranění bez nestability a tam, kde jsou vyloučena přidružená poranění, se operovat nemusí. S dobrou ortézou je pak možná i sportovní činnost a dále se pokračuje v rehabilitaci, především v posílení hamstringů. Ty svou činností napomáhají přednímu zkříženému vazu.

Minimálně invazivním zákrokem je také diagnostická artroskopie, kdy je koleno důkladně prohlédnuto, vypláchnuto s případnou opravou menisků a poškozených chrupavek. Vždy se snažíme o kompletní obnovení stability kloubu a získání svalové síly.

Při neléčené nestabilitě se již po jednom roce mohou obnovit zranění s rizikem vzniku artrotických změn v kloubu.

Své šance na rychlejší vyléčení i možnost vyhnout se operaci i sádře můžete významně zvýšit s pomocí fyzioterapeutů. Pokud není fixace opravdu nutná a zároveň dokážete vydržet léčebný režim, můžete rehabilitovat prakticky hned po odeznění největší bolesti.

„Ideální je přijít co nejdříve po úraze, nejlépe ještě tentýž den,‘ doporučuje Iva Bílková z pražské FYZIOkliniky.

„Pomocí radiální rázové vlny lze zmírnit reflexní napětí okolních svalů, pomocí lymfodrenáže manuální nebo přístrojové v kombinaci s lymfotejpem snížíme otok, a tím i vnímání bolesti,‘ vysvětluje dále.

„Po zmírnění bolesti můžeme začít pracovat na stabilitě kolena a vyrovnávat svalové napětí – utlumené svaly aktivovat, křečovitě stažené povolit, tak, aby bylo možné zajistit optimální centrované postavení kloubu‘. Poraněný meniskus a částečně i zkřížené vazy se mohou regenerovat rychleji a je-li dále koleno stabilní, operace nemusí být nutná.

Ze života a z praxe

Žena (34) upadla na in-line bruslích. Došlo k rotaci kolene. Cítila bolest na vnitřní straně i v okolí pod čéškou s nestabilitou v kloubu. Na ortopedii nevyloučili přetržení předního zkříženého vazu s poškozením menisku, funkční testy byly pozitivní. Koleno příliš nebolelo, ale otékalo.

Provedli rentgen, ale už ne magnetickou rezonanci, jež by tato poškození měkkých tkání 100% potvrdila. Doporučen byl klid a ledování ve zvýšené poloze. Ještě týž den se paní dostavila na kliniku, testy na poranění vnitřního menisku a předního zkříženého vazu byly též pozitivní, bolest vyšší s rostoucím otokem a spasmem adduktorů.

Aplikován tejp na snížení otoku, uvolnění přitahovačů a zvýšení stability kloubu.

Druhá návštěva: Protože šlo o akutní úraz, klientka byla pozvána hned další den pro lepší podchycení a stimulaci regenerace tkání. Otok lehký, bolest na vnitřní straně, stav stabilizovaný, chůze možná v plném odlehčení s francouzskými holemi.

V noci kloub musela pro silnou bolest polohovat. Hybnost byla omezena, test na vnitřní meniskus byl pozitivní. Paní byla zapojena do lymfodrenážních kalhot s aplikací funkčních lymfotejpů, aplikovaná fokusovaná rázová vlna do postižených míst.

Další den však musela do práce – vsedě i vstoje, řídit 300 km, noha byla lehce v zátěži. Cítila lehkou bolest během dne, nicméně rozsah kloubu byl v plné hybnosti. Po návratu bylo koleno lehce oteklé a bolestivé, ne však výrazně, další den též.

Po dvou dnech se ale stav opět zhoršil, snížila se hybnost. V dalších třech dnech byly opět aplikovány fokusované rázové vlny, přístrojová lymfodrenáž a tejp. Léčba byla zintenzivněna a rozdělena do dvou bloků, ráno a večer. Stav se opět výrazně zlepšil.

Paní se postupně a s respektem pokusila o lehké sportovní aktivity tak, aby se bolest již neopakovala.

Terapie fokusovanou rázovou vlnou s přístrojovou lymfodrenáží proběhla v porovnání se standardními metodami rehabilitace velice rychle.

Ačkoli zpočátku vyšetření vypovídalo o poškození předního zkříženého vazu a menisků, po více jak týdnu se paní cítila téměř plně zdráva. Postup této terapie hodnotíme jako velmi rychlé zhojení měkkých tkání v koleni bez následků.

Musíme ale upozornit, že léčba začala v den úrazu, probíhala de facto denně, a proto měla klientka největší šanci na rychlé uzdravení.

Tento seriál pro vás připravujeme ve spolupráci s fyzioterapeuty z Centra fyzioterapeutické péče FYZIOklinika v Praze.

Psali jsme také:Zdravá kolena i na stará kolena – 1. Běžecké a skokanské kolenoKotníky – nejčastější kámen úrazuCo sedá běžci za krk a proč se běžec hrbatíCo si nosí běžec na bedrech? Nepodceňte bolesti bederní páteře

Únavové zlomeniny mohou postihnout elitní i rekreační sportovce

Источник: https://www.sport.cz/ostatni/behani/radime/clanek/696309-zdrava-kolena-i-na-stara-kolena--2-artroza-a-urazy-kolen.html

JAK NA REHABILITACI PO ARTROSKOPII KOLENE

Jelikož má spousta lidí smůlu na personál v nemocnicích a jelikož teď všechny ty cviky musím sám cvičit, řekl jsem si, že to vše sepíšu. Také především pro ty, co odejdou z nemocnice a neví nic jiného než termín, kdy jdou na vyndání stehů.

 • Pokud potřebujete poradit s plastikou a nebo najít videa různých cviků z tohoto článku klikněte zde

I tak to berte jako pouze možnost rehabilitace. U každého to může trvat jinak dlouho i podle toho, jak je operace udělaná, zda jsou nějaké komplikace, stáří a stav před operací. Jakékoliv cvičení byste měli konzultovat s fyzioterapeutem, kvalitním trenérem nebo doktorem.

Je spousta lidí, která po artroskopii menisku začíná už druhý den chodit bez berlí. Což, i když vám to koleno dovolí a nebolí, není úplně dobrý nápad. Kvůli kloubní výplni, která je během operace vylita a tudíž koleno není správně promazané, si můžete koleno naopak ještě víc zničit. Jako hlavní pravidlo by všichni měli minimálně 5 dnů chodit o berlích.

Teď se na chvilku zastavíme u základní anatomie kolene:

Kolenní kloub je tvořen spojením tří kostí a to dolním koncem stehenní kosti, horním koncem holenní kosti a čéškou. Plochy těchto kostí jsou pokryté chrupavkami. Nesmíme zapomenout na menisky vnitřní a vnější.

Stabilitu kolene, která je do všech směrů ne pouze dopředu a dozadu (v sagitální rovině) zajištují staticky kolenní vazy a dynamicky svalová manžeta. Kolenní vazy jsou na vnitřní a zevní straně tzv. postranní vazy a uvnitř kolene přední a zadní zkřížený vaz.

Dynamická svalová manžeta je tvořena svaly po celém obvodu kolene.

Meniskus je něco jako tlumič při nárazech. Zajištuje rovnoměrný přenost váhy po kloubu i při určitých rotacích. Menisky, stejně jako přední a zadní křížový vaz, nemají žádný hojivý potenciál.

Na rozdíl od křížového vazu, kde se většinou utrhne ten přední. I přesto jsou lidé, kteří na plastiku nemusí. Pokud je meniskus prasklý, poškozuje kloubní povrh – chrupavky.

Podle závažnosti se meniskus buď úplně odstraní, zašije a nebo zahladí.

Koleno je schopné se pohybovat ve všech základních rovinách. Tedy frontální, sagitální a transverzální (pokud by se středem kolenního kloubu tyto roviny nakreslily jako osy). Kolenní kloub je schopný provést 6 druhů pohybu. Aktivně pomocí svalů je však možné provést pouze flexi, extenzi kolenního kloubu a vnitřní a zevní rotaci bérce. Ostatní pohyby jsou pasivní.

Než si rozebereme týdny a typy cvičení je důležité si uvědomit, že zadek a svaly, co tam máte, by měli být funkční. Což většinou nejsou a díky všem podobným zraněním se jejich aktivace zhoršuje. Věnujte tedy velkou pozornost tomu, aby vám obě půlky zadku fungovaly stejně.

 • Aktivace zadku:
 • Nejjednoduší, ale velmi účinné a důležité je jednoduše zatínání ve stoje, v sedě a v leže na břiše s pokrčenou nohou v koleni:
 • Ideálně cvičte 10 serií po 3s výdrži a 5s pauzou mezi seriemi a opakovat několikrát během dne.
 • Cvičení:
 • Opět stačí 2 serie po 20 opakováních od každého:
 • V leže na boku unožování jedné nohy
 • V leže na boku rotace nohy
 • zakopávání na všech 4.
 • Podsazování jedné nohy v leže.
 • Pauza mezi seriemi 30s
Zajímavé:  Popáleniny od slunce - Vše o zdraví

Chcete mít zadek aktivní a funkční to je první věc, ale nezapomínejte, že především chcete, aby vám obě půlky fungovali stejně. Tudíž všechny tyto cviky klidně můžete cvičit pouze na špatné straně, pokud v zapojování svalů na zadku máte velké rozdíly.

V prvních 14 dnech byste se měli zaměřit na:

 • Propínání kolene,
 • Zvedání celé nohy
 • Volné svěšení nohy ze židle – dopomáhat si druhou nohu zpět do vrchní pozice. Protažení nohu nechat na gravitaci
 • Pumpování kotníku
 • Zatínání stehna

Nezapomínejte na cvičení vaší zdravé nohy. Tělo na tyto podněty reaguje a pomůže vám to s vaším špatným kolenem. Toto platí mimochodem pro jakoukoliv část těla. Samozřejmě používejte celkový objem rozvážně, abyste si nevybudovali velké dysbalance, které pak budete dávat do kupy.

Po 14 dnech už byste měli mít venku stehy a může se začít koleno o trochu více zatěžovat. Pokud vám doktor nenabídnul, řekněte si o výživu, kterou vám píchne do kolena, aby se vše lépe promazalo.

Tady už podle toho, jak budete cítit koleno, budete pomalu odkládat berle nebo už bez nich chodíte. Pokud je odkládáte, mějte vždy oboje nebo žádnou. Pouze s jednou holí se budete hrozně kroutit a krom nohy budete muset rovnat i záda. Co se týče cvičení, tak cviky zůstávají stejné jako v prvních 14 dnech, ale můžeme už přidat:

 • Isometrická výdrž v dřepu u stěny
 • Rotoped,
 • KB swingy,
 • Stoj na jedné noze,
 • Chůze po špičkách,
 • Propínání špiček – na boso
 • Stoj na bosu nebo jiné nestabilní pomůcce. – na boso

Dávejte pozor na klasické dřepy, protože se velmi lehce dostanete do špatné techniky.

Měli byste kromě posilování, také protahovat hamstring, protože nohu máte celkem dlouhou dobu pokrčenou. A je tak zkrácený a zároveň přetížený. Tudíž zapojení SMR je více než dobrý nápad.

Po dalších 14 dnech už pomalu ukončujete léčbu. V případě potřeby budete mít ještě jednu návštěvu u doktora. Touhle dobou už se koleno může začínat zatěžovat zábavnějšími cviky. Tady už nebudu psát další týdny.

Cviky, které zmíním, bude moct někdo začít cvičit v 5-6 týdnů a někdo, pro určité cviky, si bude muset počkat až do 8ho týdne. Tady musíte hodně poslouchat svoje tělo a sledovat jak koleno reaguje (plní se nebo ne).

Podle toho si určovat progres či naopak regresi, když zjistíte, že cvik, který jste si vybrali je zatím ještě moc náročný.

 • Propínání kolene s gumičkou
 • RDL – začít na obou nohách a pokračovat na 1 nohu
 • Dřep s trx

 • Box squat/goblet squat,
 • Isometrické výdrže na bosu,
 • Prowler

Dodatek k rotopedu. Během celé rehabilitace je rotoped velmi užitečný. V prvních chvílích je perfektní pro rozhýbávání kolene kde šlapete zdravou nohou a operované pouze protáčíte. Postupem času toto můžete měnit a začít zabírat více a více operovanou nohou a přidávat odpor tak, že rotoped můžete použítat k posilovacím cvikům.

Doufám, že vám to pomůže s rehabilitací. Máte někdo dobré zkušenosti s jinými cviky než jsou tady zmíněné?

Líbil se vám článek? Máte nějaké otázky? Určitě článek sdílejte nebo komentujte!

Autor:

Zdroje: Mike Robertson – Bulletproof knees

Источник: https://barbargym.cz/jak-na-rehabilitaci-po-artroskopii-kolene/

Poradna | Rehabilitační nemocnice Beroun

Dana15. 8. 2020

Dobrý den, před pár dny mě začala velmi bolet pata, v podstatě při každém kroku bodavá bolest. Chci se objednat na ortopedii, prosím, musím mít doporučení?

Dobrý den, pravděpodobně máte patní ostruhu, jsou různé metodiky pro vyšetření, někteří ortopedi vyžadují doporučení praktika, jiní ne, doporučuji volat přímo v místě bydliště na ortopedii a zeptat se. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Monika Tersova27. 7. 2020

Dobry vecer pane doktore. Mam prosbu je možné se k vam dostat na vysetreni ? Nemuzu se vubec postavit na patu,podotýkám,ze nejsem po úraze.objednaci termín na ortopedii byl az 29.9. bohuzel nemuzu vubec doslapnout a nevim co s tim. Byla jsem minuly tyden na prijmu dostala jsem injekci ale pata boli dál a nemuzu na to slapat.Dekuji Tersova M.

Dobrý den, čekací doby v naší ambulanci jsou dlouhé i 3 měsíce, doporučuji vyšetšení v místě vašeho bydliště.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Blanka Šmolikova2. 7. 2020

Dobrý den,jsm 4 měsice po TEP kolene ,ohyb mám dobrý ,ale při chůzi mi koleno ,nebo něco vzadu přeskakuje ,a v koleni mám křupáni .je ti normální?Děkuji za odpověď

Dobrý den, to přeskakování může být pohyb čéšky po implantátu, časem by se to mohlo upravit, v zadní porci kolene to může být reziduum po Bakerove cystě, mělo by se časem vstřebat. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Katka26. 6. 2020

Dobrý den, jaká je, prosím, průměrná délka léčby při diagnóze Tietzův syndrom? Děkuji

Průměrná délka terapie Tietzova syndromu se nedá jednoznačně určit, není moc terapeutických možností a léčba je konservativní. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Hana24. 6. 2020

Kdy nelze provést osteotomii?

Otázce nerozumím, ale obecně osteotomii nelze provést bud z důvodu toho ze je kontraindikována /z jakéhokoliv důvodu/ ,anebo technicky nemožná. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jan Ševčík23. 6. 2020

Dobrý den spadl jsem a mám brutálně oteklé koleno asi mi trošku vyskočilo a pak skočilo zpět. Před deseti dny jsem byl v nemocnici na RTG a traumatologii doktor řekl že meniskus je v pořádku a že mám jen natažené měkké tkáně a mám držet klidový režim. Klidový režim držím už 10 dní a koleno je pořád brutálně nateklé a špatně se ohýbá musím chodit s ortézou a bolí to. Otázka zní jestli je to…

,Dobrý den, může se jednat o vážnější poranění kolene, leze předního zkříženého vazu, nutno doplnit magnetickou rezonanci. S pozdravem MUDr. M.Pastucha

Jana20. 6. 2020

Dobrý den, už cca 2 roky mě bolí ramena, hlavně když dávám ruce nahoru… Po chvilce nemůžu dát ruku dolů, jak to bolí.

Asi před rokem se levé rameno tak zhoršilo, že jsem s rukou už vůbec nehnula a skončila jsem na obstřiku. Ten pomohl….. Nyní asi měsíc se mi zhoršilo pro změnu pravé rameno….

Mám v něm pálivou bolest, v noci vůbec nemůžu bolestí spát…. Opět jsem navštívila lékaře,dostala…

Dobrý den, je nutno opakovat klinické vyšetřeni a doplnit magnetickou rezonanci. S pozdravem MUDr. M Pastucha

Hanka17. 6. 2020

dobrý den , nevím zda dostanu odpověď, mám mami které je 93let,ale poměrně čilá. Má problém s kyčlí , že ji to nenechá ani spát. Bylo by nějaké řešení , aby se bolest zmírnila , operaci už ne. moc děkuji

Dobrý den, lze do kyčle aplikovat kortikoid a mesocain, mělo by to bolesti zmírnit. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Maria17. 6. 2020

Som 2 roky po TEP kolena.Stale mam bolesti.Nevladzem nohu zohnut,podbehnut.Da sa scintigrafiou zistit,ci su poskodene slachy,alebo nieco natrhnute v kolene? Spadla som na operovane koleno.Vdaka za odpoved

Dobrý den, pokial mate 2 roky po operacii problémy je lepsie urobit u svojho ortopeda vysetrenie vylucujuce infekt kolena, takze asi punkcia kolena, laboratorne testy, urazove zmeny by mali byt viditelne aj na Rtg. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Leoš17. 6. 2020

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Jsem po plastice Lca 4 měsíce a koleno stále nejde zcela propnout, chybí cca 5°i přes každodenní intenzivní cvičení extenze.

Při půlhodinovém intenzivním cvicen lze pasivně dosáhnou plne extenze ale po chvíli zase ne. Po delším sezení nebo po ránu je to vždy hrozně zatuhlé a nejde – vždy přes silné prokrupnuti.

Krupnuti nebo přeskočeni doprovazi téměř každé…

Dobry den, po plastice vazu může byt step vice natonizovan a není lehké na začátku dosáhnout plnou extenzi,MRI je bez většího přínosu, nadále provádejte rehabilitace a kontaktujte svého operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Michaela14. 6. 2020

Dobrý den, asi před měsíce mi, při vstávání z gauče, píchlo v koleni. V tu chvíli jsem se nemohla na nohu ani postavit. Na pohotovosti udělali RTG, bez nálezu, a koleno obstříkli.

Potíže přetrvávaly, a tak jsem navštívila ortopeda, ten provedl sono a domnívá se, že jde o prasklý meniskus. Poslal mě ještě na MR, a dodal, že chodit normálně můžu, i když nohu nepropnu.

Po pár dnech mi v koleně…

Dobrý den, se zablokovaným meniskem, podle popisu se o to jedna můžete na centrální příjem vaší domovské nemocnice. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Martina14. 6. 2020

Zajímavé:  Sekundární amenorea - Vše o zdraví

Dobrý večer, potřebovala bych poradit. Už čtyři měsíce mě bolí pravé zápěstí, na ortopedii docházím byl mi proveden rtg i mr s tímto výsledkem ‚ kolekce tekutiny cca 4×8×8mm palmárně od prox.

lunata a kolekce tekutiny cca 8×7×5mm dorzálně od skloubení os trapezoideum a capitatum. Bohužel jiný popis jsem nedostala.

Chápu to dobře že mam dva gangliomy a je to vůbec možné nepřijde mi že bych tak moc…

Dobrý den, gangliom pokud vadí, lze odoperovat, ale v dané lokalitě má velké procento recidiv.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

pavla13. 6. 2020

dobrý den, syn používá z důvodu ploché nohy na míru vyrobené ortopedické vložky. nosí neustále. nyní při delší tůře si ztěžuje na bolest na klenbě. při vyzutí jsme zjistili začínající otlak. čím prosím způsobeno. vložky nové nejsou, normálně je nosí. děkuji Pavla

Dobry den, pokud vložky nosil bez potíží, tak je to možná způsobeno vyšší zátěží nebo výmenou bot. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Kristyna Dufkova12. 6. 2020

Dobrý den, před cca rokem jsem si ukopla prstenicek na prave noze. V posledních měsících se mi na kloubu udělala bolestivá nepohybliva boule, která také deformuje nehet.

Po návštěvě ortopeda a rtg jsem se dozvěděla, že byl prst zlomený, ale doktor řekl, že by s tím nic nedelal. Na dotaz, co s bolesti při nošení zavřených bot, mi poradil koupit pohodlnější boty.

Prosim o radu, zda se s tím dá něco…

Dobrý den, zlomeniny prstů na noze se skutečně neoperují, zhojí se dobře samy, rady vašeho ortopeda jsou správné. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Marie Stejskalová12. 6. 2020

Dobrý den,p.doktore mam po artroskopii již obě kolena.L.15 let a P.1,9.L. ok a P.odebr. čast menisk stále boli vnistřní strana měkká čast vazy.Pichali mi kys. Huaj.a nepom.

, 10x colagen a taky nic moc.,koleno se blokne a nejde ohnout a musim s nim vselijak hybat,nez tam neco lupne a zase se ohne.Při stoupani na prochazce mi bolestivě píchá.

Ale i při delsi chůzi,stání,když koleno vleže překlo…

Dobrý den, patrně máte již vyšší stupeň artrosy a řešením by byla operace výměna koleníiho kloubu. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jana Meišnerová10. 6. 2020

Dobrý den, jsem 3 týdny po TEP kolena. Prozatím na rotopedu procvičuji jen půl obloučky. Kdy mohu prosím na rotopedu začít s klasickým šlapáním bez zátěže?Děkuji za laskavou odpověďS pozdravem Jana Meišnerová

Dobrý den, určitě už můžete na rotopedu jezdit s minimální zátěží. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Eva10. 6. 2020

Dobrý den, mám progres potizi obou kolenních kloubů při gonaartroze. Chtěla bych se zeptat, zda aplikujete speciální kloubní náhradu dle anatomie-tzv. koleno na míru. A dále pak, zda u Vas existuje alternativa Tep obou kolen najednou.Děkuji

Dobrý den, implantáty na míru, jsou v zásadě stejné implantáty jak používají normálně, na míru je jenom šablona co se používá na resekci kosti.

Tato technika zdánlivě pomáhá dosáhnout lepších výsledků, ale v realitě to tak není. Obě techniky standarní a šablony na míru jsou výsledky srovnatelné a implantát použít u obou technik je stejný.

Operace obou kolen najednou je pro pacienta zatěžující,…

Nováková9. 6. 2020

Dobrý den, po pádu na betonovou podlahu na koleno se objevila modrina a boule, koleno je normálně hybne, lehce oteklé, chůze nevadí, doslap také ne, ale při pohybu cítím tlak nebo tah a po lupnuti úlevu. Je možné horší poškození, než jen lokální otok, mohu nohu normálně zatěžovat a cvičit, chodit na výlety, nebo si mohu uškodit? Dekuji.

Dobrý den, zdá se ze koleno je jenom naražené zatěžujte ho, pokud budou potíže, kontrola v místě bydliště ortopedem. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Eva7. 6. 2020

Dobrý den,Sestra – stav před 3 měsíci u Vás na oddělení v Hořovicích – pravé koleno po implantaci TEP genus l. dx – s komponenty s prodlouženými dříky. Zvládá chůzi FH, tuhý nebolestivý otok ve stehně i lýtku, s čímž se zatím musí asi smířit. Před operací koleno pravé – gonatroza IV.st. s výrazným asymetrickým snížením kl. laterálně, se subluxací a výraznou valgozitou, deformace kondylů a…

Dobrý den, pokud jsme museli použít stabilizovaný implantát s dříky, defigurace musela být velká, každopádně doporučuji nadále používat ortopedické vložky ,určitě celý pár. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jarka5. 6. 2020

Dobrý den pane doktore, chtěla jsem Vás požádat o radu. Jsem pres mesim po operaci kolene. Osetrili mi chrupavky, a upravili polohu pateli.

Byla pry na spatnem miste, tak trochu pootocili kost a prisroubovali. Sest tydnu jsem nesměla koleno ohybat a zatezovat operovanou nohu. 24hod denně jsem mela na noze ortezu.

Teď mohu zacit nohu rozhybavat. Ale nohu mam strašně oslabenou a v kolene to opravdu…

,Dobrý den, 4 hlavý sval stehenní velmi rychle při inaktivitě ztrácí sílu, takže návrat na původní parametry bude dlouhý, každopádně rehabilitace co nejdříve je nutná, vhodné je nyní plavání a jízda na rotopedu, prvním cílem je původní rozsah pohybu, druhým cílem svalová síla, může to trvat 1 rok. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Hanka Šestáková4. 6. 2020

dobrý den, mám mami které je 93let a nyní má velký problém s kyčlí, že ji to nenechá ani spát, operaci v tom věku už ne. Je možné jiné řešení aspoň zmírnit tu bolest. děkuji

Dobrý den, v případě neoperabilního stavu, lze bolesti mírnit aplikaci kortikoidů přímo do kyčelního kloubu. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Ivana Gajdošova3. 6. 2020

Dobrý den,prosím Vás chtěla jsem se zeptat, jak dlouhá je u vás čekací doba na výměnu kolenniho kloubu. Mam artrozu III stupně a v Olomouci mi řekli, že se u nich ceka 2 roky. Mam uz dost velké bolesti. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, u nás je možné se domluvit na vyšetřeni na čísle 14500, čekací doba na našem pracovišti na operaci je 6-12M v závislosti od operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Dagmar Pokorná2. 6. 2020

Dne 26.3.2020 jsem byla u Vás na vyšetření u pana doktor Čapka. Jsem objed.na TEP L kyčle na 7/12 2020. Můj stav se ale tak zhoršil, že mám veliké bolest při každém pohybu, v noci nespím, prášky nezabírají je mi špatně od žaludku. Chtěla jsem vás požádat zda by nebyla možnost urychlení operace.Děkuji vámPokorná Dagmar, 525129074Most

Dobrý den, nebylo, já osobně objednávám až na květen 2021, kolegové vám dávají své nejrychlejší termíny, obraťte se tedy na jiné zařízení.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Vávrová Anna2. 6. 2020

Dobrý den, pokud bych chtěla jít na operaci kyčle někdy v dubnu-květnu příštího roku, kdy se mám objednat na předbězné-předoperační vyšetření. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, u nás je možne se domluvit na vyšetření na čísle 14500, čekací doba na našem pracovišti na operaci je 6-12M v závislosti od operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Petra2. 6. 2020

Dobry den, pred mesice mi prasklo v koleni, ihned oteklo, nastala chvilkova nevolnost a tzv bublina kolem sebe a nepohyblivost kolene.

Ortoped udelal RTG-v poradku, dal mi ortezu a berle, po mesici orteza sundana, otok zmizel, ale nohu stale neohnu, nenatahnu, nevidim zadne zlepseni.

Muj ortoped me odmita poslat na magnetickou resonanci, pry je to drahe vysetreni. Diagnostika: mohl by to byt…

Dobrý den, v případě diagnostických potíží je MRI přínosná, pokud vám ji váš ortoped nechce napsat, změnte ortopeda. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Michaela1. 6. 2020

Dobrý den v roce 2012 mi byla uděláná na pravém koleni mozaiková plastika chrupavky. Celých 8let fungovalo koleno bez problémů až do minulého čtvrka. Při chůzi do schodů mě v něm opět začlo popichovat. Je možné že to bude ten stejný problém? Jaká je životnost té plastiky? Děkuji

Dobrý den, časový horizont mozaikové platiky není znám, závisí od místa defektu, rozsahu, navštivte učitě ortopedickou ambulanci, bude nutné ASK nebo MRI. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Marie1. 6. 2020

1) Prosím, jak dlouho se čeká na TEP kyčelního kloubu?2) Je po operaci naprosto nutná fixace nohy gumovou punčochou, nebo bandáží? Trpím totiž neuropatií a nesnesu na nohou nic těsnícího.

Dobrý den, čekací doba je 3-12 měsíců /viz předchozí dotazy s vysvětlením/, bandáž je doporučena , pokud ji mít nemůžete nemusíte, jenom riziko trombozy bude vyšší. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

František Vitha1. 6. 2020

Dobrý den, pane primáři. Jsem váš letitý pacient, ještě z vaší pražské ordinace. Mám cca 10 let potíže s levým kyčlem, vloni jsem byl na vyšetření u MUDr.

Děrčalíka a dostal jsem termín na TEP na začátek srpna. Mám ale dva problémy – jednak mám z operace hrozný strach. Vím, že to není racionální, ale těžko se s tím bojuje.

Druhý problém je to, že jsem si vyjel s kamarády na obtížnější cyklovýlet…

Источник: https://www.nemocnice-beroun.cz/poradna/nh/ortopedicke-oddeleni

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector