Norethisteron – Vše o zdraví

5 mg, tablety (norethisteroni acetas)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat
 3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Norethisteron Zentiva je syntetický ženský hormon ze skupiny tzv. progestinů (gestagenů), jehož biologické účinky jsou podobné ostatním progestinům.

Stejně jako ostatní pohlavní hormony tlumí norethisteron tvorbu hormonů v předním laloku podvěsku mozkového řídících tvorbu pohlavních hormonů a vyzrávání pohlavních buněk. 5 mg norethisteron acetátu denně užívaných od 5. dne menstruačního cyklu zablokuje ovulaci.

Stejně jako progesteron zvyšuje Norethisteron Zentiva bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5–1 °C. Dalším účinkem norethisteron acetátu je schopnost zastavit děložní krvácení.

Místní účinek na sliznici dělohy vede k přerušení dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) Ve vysokých dávkách může v organizmu působit proti zhoubnému bujení buněk, jehož přesný mechanismus není dosud znám. Lze jej využít k terapii některých nádorů, jejichž růst je závislý na pohlavních hormonech.

Tablety Norethisteron Zentiva se používají při terapii (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování (odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UŽÍVAT

 • Neužívejte přípravek Norethisteron Zentiva Tablety Norethisteron Zentiva se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na norethisteron acetát, v těhotenství, při kojení, u karcinomu prsu (s výjimkou případů, kdy ordinuje lékař), při závažném akutním onemocnění jater nebo onemocnění jater v minulosti (zánět nebo nádor jater, žloutenka nebo svědění v těhotenství, u Dubin-Johnsonova syndromu, Rotorova syndromu), u aktivní tromboflebitidy (zánět žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny v žilách) nebo tromboembolického onemocnění (ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny), při krvácení z močopohlavního ústrojí neznámého původu, u hirsutismu (nadměrné ochlupení). Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Norethisteron Zentiva je zapotřebí
 • Dříve než začnete užívat tablety Norethisteron Zentiva, poraďte se svým lékařem:
 • trpíte-li opakovanými záněty žil nebo jste v minulosti prodělala tromboembolické onemocnění;
 • trpíte-li akutním onemocněním jater nebo jste závažné jaterní onemocnění prodělala v minulosti;

Lékaře konzultujte tehdy, jestliže:

 • po užití tablet Norethisteron Zentiva se vaše příznaky nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;
 • se objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léčebný účinek přípravku Norethisteron Zentiva mohou oslabovat některá antibiotika (především rifampicin nebo rifabutin), dále některá antiepileptika (karbamazepin, oxakarbamazepin, phenobarbital, phenytoin a primidon), podobný účinek mají i léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky. Přípravek Norethisteron Zentiva může zvyšovat krevní hladiny a výskyt nežádoucích účinků cyklosporinu.

 1. Užívání přípravku Norethisteron Zentiva s jídlem a pitím Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.
 2. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
 3. Tablety Norethisteron Zentiva se nesmí užívat v těhotenství a při kojení.
 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Norethisteron Zentiva neovlivňuje nepříznivě pozornost pacientky a její schopnost soustředění či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla. Důležité informace o některých složkách přípravku Norethisteron Zentiva

Přípravek obsahuje laktosu. Upozorněte lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Norethisteron Zentiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Terapie dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus): obvykle se podává 2krát denně 1 tableta norethisteron acetátu po dobu 10 dnů.

Již začaté podávání se nepřerušuje a pokračuje celých 10 dnů, i když krvácení přestalo (obvykle do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní sliznice.

Prevence recidivy dysfunkčního krvácení (předcházení opakování nefunkčního menstruačního krvácení): obvykle se podává 2× 1 tableta denně od 17. dne menstruačního cyklu (při původním kratším cyklu již od 14.

dne) po dobu 10 dnů; po stabilizaci menstruačního cyklu lze dávku snížit na 1 tabletu denně, případně na 2 tablety denně, v tomto případě se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne menstruačního cyklu.

Odsun menstruace: obvykle se podává 2krát denně 1 tableta, začíná se nejméně 3 dny před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2. – 4. den).

Terapie endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě): zpočátku se obvykle podává 1 tableta denně od 5.

dne cyklu, při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení se denní dávka trvale zvýší na 2 tablety denně. Ve většině případů lze dosáhnout amenoreu (nedostavení se menstruace) denní dávkou 2–3 tablety podávanou 6–9 měsíců.

Někdy se doporučuje začínat hned s denní dávkou 2 tablety, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 4 tablety denně.

Jestliže jste užila více přípravku Norethisteron Zentiva než jste měla Náhodné nebo úmyslné akutní předávkování je obvykle spojeno s nevolností, zvracením nebo poškozením jater. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek (např.

při terapii nádorových onemocnění) byly popsány změny jater, bolesti hlavy, závratě, poruchy menstruačního cyklu, deprese a snížení libida. Tyto projevy chronické toxicity se obvykle upravily po ukončení podávání přípravku Norethisteron Zentiva.

 • V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Norethisteron Zentiva je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.
 • Jestliže jste zapomněla užít přípravek Norethisteron Zentiva Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
 • Jestliže jste přestala užívat přípravek Norethisteron Zentiva Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.
 • Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Norethisteron Zentiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Norethisteron Zentiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: Velmi často: > 10 % (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 pacientů): nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, podrážděnost, otoky, poruchy spánku.

Často: ≥ 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10 pacientů): změny hmotnosti, zvýšená hmotnost, kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže mající podobu jako akné, návaly horka, zástava menstruačního cyklu, zvýšené menstruační krvácení, špinění, napětí v prsou, bolestivost prsů, zvětšení vaječníků, vznik cyst vaječníků, snížené libido, deprese. Méně často: 0,1–1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta ze 100 pacientů): útlum funkce nadledvin, Cushingův syndrom (onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin), tromboembolické komplikace (vznik krevní sraženiny v hlubokých žilách dolních končetin či pánve a jeho následné vmetení do plic). Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000 pacientů): žloutenka, tvorba mateřského mléka.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvýšená hladina cukru v krvi, přechodné poruchy jaterních funkcí, křeče.

Důvody k okamžitému přerušení léčby: těhotenství, karcinom prsu (pokud není jako indikace), žloutenka, zánět jater, výrazný vzestup krevního tlaku, intenzivní migrenózní bolesti hlavy, náhlé poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky zánětu žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny nebo ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny, plánované operace (6 týdnů předem), nehybnost (po úrazech, při těžké nemoci). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Norethisteron Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje Léčivou látkou je norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě.

Zajímavé:  Příznaky Nemoci U Psa?

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, formaldehydkasein, magnesium-stearát.

Jak přípravek Norethisteron Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení Popis lékové formy: bílé tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce Zentiva k s., Praha, Česká republika

Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

NORETHISTERON ZENTIVA – příbalový leták | Nonstop lékarna

5 mg, tablety norethisteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

 • – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • – Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • – Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat
 • 3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Norethisteron Zentiva je syntetický ženský hormon ze skupiny tzv. progestinů (gestagenů), jehož biologické účinky jsou podobné ostatním progestinům.

Stejně jako ostatní pohlavní hormony tlumí norethisteron tvorbu hormonů v předním laloku podvěsku mozkového řídících tvorbu pohlavních hormonů a vyzrávání pohlavních buněk.

5 mg norethisteron acetátu denně užívaných od 5. dne menstruačního cyklu zablokuje ovulaci.

Stejně jako progesteron zvyšuje Norethisteron Zentiva bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5 – 1 °C. Dalším účinkem norethisteron acetátu je schopnost zastavit děložní krvácení. Místní účinek na sliznici dělohy vede k přerušení dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus).

Ve vysokých dávkách může v organizmu působit proti zhoubnému bujení buněk, jehož přesný mechanismus není dosud znám. Lze jej využít k terapii některých nádorů, jejichž růst je závislý na pohlavních hormonech.

Tablety Norethisteron Zentiva se používají při terapii (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování (odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě).

Neužívejte přípravek Norethisteron Zentiva

 • – jestliže jste alergická na norethisteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • – pokud jste těhotná nebo kojíte.
 • – pokud máte karcinom prsu (s výjimkou případů, které určí lékař).
 • – při závažném akutním onemocnění jater nebo onemocnění jater v minulosti (zánět nebo nádor jater, žloutenka nebo svědění v těhotenství, u Dubin-Johnsonova syndromu, Rotorova syndromu).
 • – pokud máte aktivní tromboflebitidu (zánět žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny v žilách) nebo tromboembolické onemocnění (ucpání cévy uvolněnou krevní sraženinou).
 • – pokud krvácíte z močopohlavního ústrojí z neznámého důvodu.
 • – pokud trpíte hirsutismem (nadměrné ochlupení).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Především ho informujte, pokud užíváte:

 • – cyklosporin (lék používaný po transplantacích nebo při terapii autoimunitních onemocnění).
 • – aminofenazon (lék proti bolesti).
 • – některá antibiotika (především rifampicin, rifabutin; antibiotika ze skupiny penicilinů, cefalosporinů, makrolidů a tetracyklinů).
 • – některé léky používané k léčbě epilepsie (karbamazepin, oxakarbamazepin, phenobarbital, phenytoin a primidon).
 • – léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky (Hypericum perforatum).

Přípravek Norethisteron Zentivas jídlem, pitím a alkoholem

Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Norethisteron Zentiva se nesmí užívat v těhotenství a při kojení.

Norethisteron Zentiva neovlivňuje nepříznivě pozornost pacientky a její schopnost soustředění či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Terapie dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus)Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva po dobu 10 dnů.

Již začaté podávání se nepřerušuje a pokračuje celých 10 dnů, i když krvácení přestalo (obvykle do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní sliznice.

Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva od 17. dne menstruačního cyklu (při původním kratším cyklu již od 14. dne) po dobu 10 dnů; po stabilizaci menstruačního cyklu lze dávku snížit na 1 tabletu denně, případně na 2 tablety denně, v tomto případě se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne menstruačního cy­klu.

Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva, začíná se nejméně 3 dny před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2. – 4. den).

Zpočátku se obvykle podává 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva denně od 5. dne cyklu, při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení se denní dávka trvale zvýší na 2 tablety přípravku Norethisteronu Zentiva denně.

Ve většině případů lze dosáhnout amenoreu (nedostavení se menstruace) denní dávkou 2 – 3 tablety přípravku Norethisteronu Zentiva podávanou 6 – 9 měsíců.

Někdy se doporučuje začínat hned s denní dávkou 2 tablety, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 4 tablety denně.

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Při užívání přípravku norethisteron acetátu (léčivá látka přípravku Norethisteron Zentiva) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
 • Velmi časté(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
 • – Poruchy spánku;
 • – bolest hlavy;
 • – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem;
 • – podrážděnost, otoky.

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • – Snížené libido, deprese;
 • – návaly horka;
 • – kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže mající podobu jako akné;
 • – zástava menstruačního cyklu, zvýšené menstruační krvácení, špinění, napětí v prsou, bolestivost prsů, zvětšení vaječníků, vznik cyst vaječníků;
 • – změny hmotnosti, zvýšená hmotnost.

Méně časté(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • – Útlum funkce nadledvin, Cushingův syndrom (onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin);
 • – tromboembolické komplikace (vznik krevní sraženiny v hlubokých žilách dolních končetin či pánve a jeho následné vmetení do plic, mozku nebo srdce).

Vzácné(mohou postihnout až 1 z 1.000 osob):

 • – Žloutenka;
 • – tvorba mateřského mléka.
 • – Zvýšená hladina cukru v krvi;
 • – křeče;
 • – přechodné poruchy jaterních funkcí.

Důvody k okamžitému přerušení léčby:těhotenství, karcinom prsu (pokud není jako indikace), žloutenka, zánět jater, výrazný vzestup krevního tlaku, intenzivní migrenózní bolesti hlavy, náhlé poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky zánětu žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny nebo ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny, plánované operace (6 týdnů předem), nehybnost (po úrazech, při těžké nemoci).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 2. Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10
 4. webové stránky: .

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje

 • – Léčivou látkou je norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě.
 • – Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein, magnesium-stearát.

Přípravek Norethisteron Zentiva jsou bílé tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na stejné dávky. Velikost balení: 30, 45 tablet.

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:30­.10.2015

5

ODDÁLENÍ MENSTRUACE KVŮLI DOVOLENÉ. JE TO ZDRAVÉ?

Oddálení menstruace o pár dnů přináší své výhody, ovšem není zcela bez rizika

Chystáte se na dovolenou a menstruační kalendář vám hlásí, že právě v těchto dnech očekáváte své dny? Je nepochybné, že každou dovolenou si chceme naplno užít, aniž bychom musely řešit svou periodu.

 Občas se proto zkrátka neobejdeme bez hormonálních tabletek, jež jsou určené pro oddálení menstruace.

Zajímavé:  Pupeční kýla v těhotenství - Vše o zdraví

Přestože nás potěší příjemně strávenou dovolenou bez menstruačního krvácení, mohou přinést také řadu vedlejších účinků.

Jak oddálit menstruaci? S antikoncepcí je to jiné než bez ní

Hlavní otázkou, která je při posunutí menstruace důležitá, je, zda užíváte hormonální antikoncepci či nikoli.

 Pokud žádnou antikoncepci neberete, je možné oddálení menstruace pouze za pomoci hormonálních tablet (nejčastěji Norethisteron či Orgametril), které vám předepíše váš gynekolog.

Tablety se zpravidla užívají pět dní před očekávaným termínem menstruace, přičemž přesné dávkování stanoví vždy lékař. Po vysazení se menstruační krvácení dostaví během tří dnů.

V případě, že užíváte monofázickou hormonální antikoncepci (21 dní berete prášky, 7 dní jste bez prášků), jednoduše vynecháte sedmidenní pauzu a budete pokračovat v dalším platíčku. Tělo tak bude stále pod vlivem hormonů a menstruace se nedostavíSpustí se až v okamžiku, kdy zahájíte sedmidenní pauzu.

 Nejedná se však o klasické oddálení menstruace, ale o posunutí pseudomenstruačního krvácení. Jiné je to v případě třífázové antikoncepce, která má v průběhu cyklu jiné složení, proto ji není možné užívat v kuse po sobě.

 Vždy je proto nejlepší konzultovat oddálení menstruace u trifázické antikoncepce s ošetřujícím lékařem.

Zabírají na posunutí cyklu přírodní pomocníci?

Spousta žen se v rámci oddálení menstruace zaměřuje na sílu přírody, přestože gynekologové jsou vůči takovému postupu poměrně skeptičtí.

Už naše babičky doporučovaly pro posunutí menstruace odvar z kontryhelu či měsíčku, stejně tak popíjení citrónové šťávy pár dní před menstruací.

Přestože si některé ženy něco takového nemohou vynachválit, je nutné podoktnout, že ne u každého se podobné účinky skutečně dostaví.

Co může způsobit oddálení menstruace?

Je zřejmé, že jakýkoli zásah do přirozeného menstruačního cyklu může způsobit problémy. Každá žena na oddálení menstruace reaguje jinak.

Zatímco některým nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, jiné se už v samotném průběhu potýkají s bolestivostí v oblasti pánevního dna, pocitem nafouknutí, nervozitou a příznaky, jež jsou typické pro premenstruační syndrom. Není neobvyklé, že se obtíže dostaví až po vysazení hormonálních preparátů.

Zaskočit pak mohou zejména ženy, které touží po miminku. Vlivem oddálení menstruace může dojít k celkovému rozladění hormonální rovnováhy, zejména u citlivějších žen. To se následně projeví poruchou menstruačního cyklu, objevit se mohou také problémy s ovulací.

Nestabilita hormonálního systému se v průběhu následujících cyklů většinou sama srovná, přesto není na škodu dopřát svému tělu regeneracikterou si po náročném období rozhodně zaslouží.

ZDROJ:

http://wellspringsurgerybristol.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/01/Delaying-Menstruation.pdf

https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a9983922/how-to-delay-period/

https://www.netdoctor.co.uk/ask-the-expert/sex-faqs/a27737/delay-period-with-norethisterone/

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Gynekologie

Pane doktore velmi Vám děkuji za odpověď. Mohu se prosím ještě zeptat? Moje lékařka má dovolenou a nevím na koho se mohu obrátit. Původně jsem měla brát norethisteron 13 dní, protože jsem řekla na jak dlouho jedu na dovolenou. Nyní vím, že by mi stačilo vzít 10 tablet (tj. 5 dní).

Mám tak učinit? Nebo těch 13 dní má hlubší význam, než moje dovolená? (léčba špinění a 5 dní by nestačilo?-raději bych užívala léky co nejméně). Jak píšete, že bude třeba vyvolání…

po jaké době po užití poslední tablety a za situace, že by se menstruace nedostavila je třeba objednat se u lékařky na „vyvolání“? Děkuji moc. S pozdravem Jana

K 1. otázce: stačí brát lék jen 5 dnů. Ke 2. otázce: do 14 dnů.

Vážený pane doktore, bohužel jsem odkládala těhotenství a dítě, teď je mi 33 let a mám konečně partnera, se kterým bychom dítě moc chtěli. Řeším momentálně jednu věc a tou je moje obezita, mám BMI 33,1.

Jinak je můj zdravotní stav dobrý, takto jsem se vykrmila v posledních cca 3-4 letech, je za tím stresové přejídání, nic jiného. Fyzickou kondici mám celkem slušnou, každý den chodím kolem 12 km, pár kilometrů týdně uplavu v bazénu atd.

Doporučoval byste mi pokoušet se vzhledem k věku o otěhotnění ihned nebo raději počkat, až snížím váhu aspoň z pásma obezity na nadváhu či až k normě? Už jsem s hubnutím začala, ale určitě to potrvá ještě pěkných pár měsíců, možná i rok.

Po gynekologické stránce jsem zdravá, HA jsem užívala několik let, naposledy asi před 6 lety. V rodině nikdo problémy s plodností neměl, moje matka měla mého nejmladšího bratra ve 39 letech, ale asi chápete, že se už obávám první těhotenství moc odkládat. Děkuji Vám moc za Vaši odpověď a přeji hezké léto.

Doporučit optimální postup je složité. Vzhledem k věku by bylo vhodné otěhotnět co nejdříve. Těhotenství a obezita však není zcela ideální kombinace. I k otěhotnění u obézních žen může dojít obtížněji. Nejdříve snížit nadváhu by bylo ideální, ale zase jak rychle by se Vám to povedlo? Blíži se věk 35 let.

Dobrý den. Nyní užívám norethisteron pro oddálení menstruace. Funguje to. Zajímá mne však, od kterého data si mám vypočítat termín dalšího menzesu, zda od 1.dne skutečné menstruace nebo od 1.dne, kdy jsem původně menstruaci měla dostat a zda je možné menzes opět oddálit i v dalším měsíci? Děkuji.

Lidské tělo není přesný stroj. Proto nelze říci, kdy budete mít menstruační krvácení po ukončení užívání Norethisteronu. Menses lze oddálit Norethisteronem i v dalším měsíci.

Vážený pane doktore, již jsem se na Vás obracela s dotazem drobného krvácení (špinění – 21.7.). Velmi Vám tímto děkuji za naprosto dokonalou pomoc, kterou takto poskytujete. Špinění pokračuje dále. 3 těhotenské testy s močí (proužky) vyšly negativně.

Navštívila jsem gynekoložku a nijak více mě nevyšetřovala, nejprve prý bude třeba vyzkoušet hormonální léčbu. Chystám se na dovolenou a chtěla bych si ji užít naplno, tak mi lékařka předepsala Norethisteron. Jeden den špinění nemám vůbec, druhý den, ano…jednou více, jednou méně.

Ale už to tak trvá měsíc a půl a „normální“ menstruace se zatím nedostavila. 3/4 roku neberu žádnou antikoncepci(dříve 2 roky Loette). Po vysazení se menstruace chovala „normálně“. Až nyní ten měsíc a půl jen špiním a mám tyto potíže.

Může to spolu nějak souviset? Můj dotaz k tomu Norethisteronu- bude mít nějaký vliv na moji léčbu, nebo jde čistě o to, že si přeji nemenstruovat na dovolené? protože se mi změnil termín dovolené – původně mi lékařka řekla, že mám užívat 2 tablety, po dobu 13 dnů.

Nyní vím, že takto dlouho na dovolené nebudu a nechci se zbytečně „cpát“ něčím co by mi mohlo ještě uškodit. Nebo je třeba k vyrovnání cyklu užívat déle? Lékařky se nyní zeptat nemohu a proto Vás moc prosím o radu. Velmi Vám děkuji za pomoc. Jana

Norethisteron působí i léčebně proti špinění a současně oddálí i menstruaci. Doporučil bych jiný lék ze stejné skupiny kam patří i Norethisteron. Třeba Utrogestan či Duphaston. Lze docílit i oddálení menstruace a pak docílit odstranění špinění. Lék se však užívá cyklicky . Většinou tak 10 dnů v menstruačním cyklu. A mentruaci bude nutné u Vás po návratu z dovolené nejprve „vyvolat“.

Diskuze Norethisteron bez vědomí lékaře?

Příští týden jedu na dovolenou a přesně mi na ní vychází
menstruace. Mívám velké bolesti, navíc dovolená bude trošku akčnější +
spaní ve stanu a možná ani nebude možnost se každý den umýt. Chci si
proto MS oddálit.

Zítra jsem se chystala k mé gynekoložce, má ale dovolenou a do mého
odjezdu se nevrátí. S druhým gynekologem v našem městě nemám dobré
zkušenosti, navíc bere jen na objednání (až na akutní případy, což
nejsem). Jinam jet bohužel nestihnu, kvůli brigádě.

Mám doma skoro půlku balení Norethisteronu, nechala jsem si ho předepsat
před rokem, také kvůli dovolené. Nevím ale, zda je dobré si jej bez
vědomí lékařky vzít. Nikdy jsem s ním neměla problémy, párkrát už
jsem ho brala a vždy to bylo OK. Bojím se ale, že by se mi po něm teď něco
stalo a ještě bych u lékařky schytala, že jsem si léky na předpis vzala
jen tak.

Vzaly byste si ho?

Velikost písma:

Minuly rok jsem si ho vzala pred svoji svatbou a vse ok. Ted jsem ho mela na
dovoleny taky, ale uz po domluve s lekarem. Ano vzala bych si ho

Já bych si ho vzala, ale musíš počítat s tím, že jakmile vysadíš
přijde MS a může být poměrně silná.
Mojí sestře se stalo i to, že nakonec musela MS po Nor. zastavovat dr. znovu
nějakým lékem a rozhodila se definitivně. Ale není to pravidlem (snad).

Pokud máš dostatek tablet a víš z minula jak je užít, tak bych si
je vzala.

Tak ja jsem dnes jen zavolala k dr, on mi napsal recept ktery si muzu
kdykoliv vyzvednout, zadna prohlídka. Myslim ze pokud nejste nejak gyn nemocne,
tak to muze předepsat jen na základě karty.
Pokud ho mas doma a problémy nedelal, vzala bych si ho. Jen si spočítej zda
ti to vystačí.

Vzala. Pokud jsi ho brala dřív a víš, že nemáš nežádoucí reakci,
tak ano. Tvůj zdravotní stav se od loňska předpokládám nijak výrazně
nezměnil.

Ahojky chtěla jsem se Optát lze v lékárně zakoupit noreth bez
předpisu? Dekuji

Děkuji za všechny rady. Norethisteron jsem si vzala, proběhlo vše
v pořádku. Jen další menstruace po něm (ne ta odsunutá, až ta druhá)
trvala místo 6ti dní 9 – poslední 3 dny jsem jen mírně špinila. Může to
být způsobeno prášky?

@andrea555
Bohužel nelze, je jen na předpis.

Zajímavé:  Náhlá Srdeční Smrt Příznaky?

@kaktusik píše:
Příští týden jedu na dovolenou a přesně mi na ní vychází menstruace.
Mívám velké bolesti, navíc dovolená bude trošku akčnější + spaní ve
stanu a možná ani nebude možnost se každý den umýt. Chci si proto MS
oddálit.

Zítra jsem se chystala k mé gynekoložce, má ale dovolenou a do mého
odjezdu se nevrátí. S druhým gynekologem v našem městě nemám dobré
zkušenosti, navíc bere jen na objednání (až na akutní případy, což
nejsem). Jinam jet bohužel nestihnu, kvůli brigádě.

Mám doma skoro půlku balení Norethisteronu, nechala jsem si ho předepsat
před rokem, také kvůli dovolené. Nevím ale, zda je dobré si jej bez
vědomí lékařky vzít. Nikdy jsem s ním neměla problémy, párkrát už
jsem ho brala a vždy to bylo OK. Bojím se ale, že by se mi po něm teď něco
stalo a ještě bych u lékařky schytala, že jsem si léky na předpis vzala
jen tak.

Vzaly byste si ho?

ja bych si ho klidne vzala a docela zavidim ze neco takoveho mas, ja nemam
nic a taky bych to chtela, mam jet na dovcu a jako tradicne to budu mit a chtela
bych to oddalit, citronova stava mi nepomohla a to sem ju jak blb pila cely
tyden a stejne sem to ted dostala, takze nevim co delat

@martina82
reagujes do dva roky stare diskuse…

@Hanka1 píše:
@martina82
reagujes do dva roky stare diskuse…

jo no uzsem si vsimnla no to vis naskytl se problem a na netu sem
uvidela tento prispevek tak sem hned odepsala, no pak sem zpetne koukla na
datum 

Oddálení menstruace: citrón vs. Norethisteron

Anebo by se také dalo říct: příroda vs. chemie.

Dokáže skutečně citrón posunout periodu? Často se na to ženy ptají, když se brání hormonálním preparátům. Ano, skutečně dokáže, mně se to před několika lety povedlo, dokonce na déle, než jsem potřebovala. Jak na to? Co víc jsem o tom zjistila?

Co citron všechno dokáže?

 • Kyselá citronová šťáva mění reakce svalů v těle, čímž se perioda zastaví. Můžete se však potýkat s bolestmi (já jsem je však nepociťovala), tak je to zřejmě velmi individuální. Mnohým ženám naopak pomáhá od menstruačních bolestí a silného krvácení. Celkově tak potom snáší svou periodu lépe.
 • Kyselá citronová šťáva detoxikuje organismus a nutí děložní výstelku pracovat rychleji, takže menstruační krev ztratíte rychleji, čímž vlastně cyklus zkrátíte.

Kolik citronové šťávy vypít?

Měl by stačit jeden citron denně.

Já jsem si dávala tak tři až čtyři denně a menstruaci jsem tak oddálila až o měsíc (chtěla jsem dva dny, ale když už něco dělám, dělám to pořádně), což jsem nechtěla, měla jsem trochu obavy a žila v nejistotě, kdy to přijde, takže nic není dobré přehánět, ani pojídání citrónů. Některým ženám stačí pouze malinká dávka citrónu, aby oddálily menstruaci o 3 až 5 dnů.

Jestliže to dokáže citron, zvládnou to prý i jiné přírodní alternativy, se kterými však já nemám zkušenost, pouze jsem o nich četla. K zastavení menstruace tak prý nemusíte popíjet jen čerstvou citronovou šťávu, ale stačí i hodně kyselé ovoce, jako jsou pomeranče, limetky či grepy.

Petrželové listy

Vložte listy petržele do vody a přiveďte ji k varu, jakmile začne vřít, nechte vařit při nízké teplotě cca 20 minut. Voda bude potom chutnat a vonět po nati. Můžete dochutit jako čaj medem a popíjet 2x denně tak dlouho, dokud nebudete chtít menstruaci dostat.

Je to bezpečné?

Ženy, které toto praktikují, tvrdí, že ano, ale dle mého soudu je to dosti nevyzpytatelná metoda, alespoň dle mé zkušenosti. Na zmírnění a urychlení menstruace to asi není špatná věc, odtok krve to pouze prý urychlí, takže teoreticky odteče tolik krve, kolik má. Lepší je se vždy poradit s doktorem, i když ten bude k citrónové metodě patrně skeptický a napíše vám raději Noretistheron.

Norethisteron

Norethisteron obsahuje hormon progesteron, jehož úkolem je zadržet anebo pozdržet menstruační cyklus. Noretistheron tak uměle udržuje hladinu hormonu v rovnováze, proto perioda nezačne, dokud Norethisteron nevysadíte.

Pro koho může být nebezpečný?

Není bezpečný pro ženy, u nichž se u nich samých nebo v rodině, vyskytuje trombóza, nicméně pro většinu žen bezpečný je, a proto jej gynekologové často předepisují.

Neměl by se však brát nijak pravidelně (pokud neurčí lékař), jenom pokud jedete na dovolenou nebo máte naplánovanou nějakou významnou událost, kterou by vám mohla menstruace znepříjemnit.

Dále se bez vědomí lékaře nedoporučuje Noretistheron užívat starším ženám, dívkám mladším 18 let, ženám, které kojí či které jsou těhotné, alergikům na některou složku, kterou Noretistheron obsahuje, epileptičkám, máte-li srdeční či ledvinové problémy, trpíte-li depresemi, vysokým krevním tlakem nebo cholesterolem či cukrovku.

Jak na mě působil Norethisteron?

Svůj účel splnil. ALE! Nikdy jsem si možné nepříznivé vedlejší účinky na lécích nečetla, protože jsem vždy měla pocit, že se mě netýkají, že když jsem česká žena, tak vydržím, stejně jako švédská ocel, všechno. Takže jaké jsou podle příbalového letáku nežádoucí vedlejší účinky?

 • Poruchy nervového systému (bolesti hlavy)
 • Psychiatrické poruchy (poruchy spánku, deprese, snížené libido)
 • Změny hmotnosti
 • Gastrointestinální poruchy (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem)
 • Poruchy kůže
 • Poruchy metabolismu a výživy (hyperglykemie)
 • Cévní poruchy (návaly horka, trombolické komplikace)
 • Poruchy reprodukčního systému (napětí v prsou, bolestivost prsů)

A že tyto nežádoucí účinky fungují, potvrzuji i já.

(Ne)spánek

Poté, co jsem jej začala užívat, schopnost usnout se rapidně snížila (už tak mám občas problémy se spaním) a i když jsem byla dostatečně najedená, zkrátka to moc nešlo a třebaže spánek po čase nakonec přišel, nebyl hluboký, ale plytký, často jsem se tak za noc budila. Konec konců, nespavost je jedním z vedlejších účinků Norethisteronu.

Teplota

Jakmile jsem Norethisteron nasadila, dostavila se zvýšená teplota. Den na to jsme odjížděli na dovolenou a já jsem si myslela, že na mě něco leze, tak jsem nasadila Paraleny, vitamín C a pocení. Teplota do rána klesla. Během dovolené jsem si teplotu už neměřila, třebaže jsem se občas cítila trochu „divně“.

Podrážděnost/deprese

Když k sobě připočítáte spánkový deficit, teplotu, mírně zle od žaludku, teplotu venku na padnutí a biozátěž 3, vznikne z toho ukrutná bezpříčinná podrážděnost, ba dokonce deprese.

Člověk neví, co se děje, proč je najednou se vším tak nespokojený (když nemá důvod) a kdo mu co udělal (když mu nikdo nic neudělal).

Teď si uvědomuji i souvislost s minulou dovolenou, kdy mě přepadla nejen deprese, ale i nepříjemný nával přecitlivělosti.

Poslední den, než jsem Norethisteron raději vysadila, jsme byli na kolečkových bruslích a zastavili se na Kofolu v jednom občerstvení. Spolu s rodiči tam během cyklistického výletu odpočíval také malý kluk. Respektive zlobil. Byl protivný jako vřed. Nevěděl, co chce a nechtěl přestat, dokud to nedostal.

Nedostal nic, protože nevěděl, co chce. Teda vlastně jo, dostal od tatínka na prdel. Proč to ale píšu? Protože jsem se ten den v tom klukovi úplně viděla.

Původně jsem chtěla Norethisteron užívat trochu déle, aby mi vše hezky vyšlo i na další cestu, ale po tom všem na to kašlu a opět jej nasadím až v případě nejvyšší nouze.

Bylo po mě jak po žábě

Tak to alespoň říkává můj taťka, když se člověk cítí tak nijak a spíš hůř než líp. Nic mi nešlo, nic mě nebavilo. I když mě cvičení většinou těší, netěšilo mě a lezlo mi na nervy.

Po druhém opakování mrtvého tahu s pouhými 60 kg jsem se po položení činky položila málem i já.

Abych byla přesná, mdloby mě mrštily na zadek, motala se mi hlava, ale dokázala jsem se probrat a nepokračovat dál k zemi.

Brát či nebrat?

Odsud posud, asi tak. S přírodou není radno si zahrávat, bude-li chtít, vždycky vyhraje. Pokud nemáte zbytí, požádejte svého doktora o Norethisteron, předepisují jej rádi.

Někdo jej snáší bez problémů, jiní s problémy, ale dá se a jiní s ním nemohou vydržet. Rozhodně není vhodný pro příliš citlivé osoby.

A co ten citron? Nikdo na něj nikdy nenadával, buď citronová šťáva zafungovala, nebo zkrátka ne. Pozor ale na zubní sklovinu ???? .

PS: Vybavil se mi vtip, který mi už ani tak vtipný po mé zkušenosti s Norethisteronem, nepřipadá:

„Za každou naštvanou ženou stojí muž, který absolutně nechápe, co provedl.“

Až teď si uvědomuji, že ženy mají život v mnoha ohledech těžší a ono se to i říká. Osobně se považuji, za normálních okolností, za veselého a ve velké míře optimistického člověka a jsem se svým životem ve své podstatě spokojena, protože máme to štěstí, že své štěstí držíme ve svých rukou.

Zdroje:

https://onlinedoctor.lloydspharmacy.com/uk/info/is-it-safe-to-delay-your-period

http://www.emimino.cz/diskuse/norethisteron-14954/strankovani/5/

http://www.healthcentre.org.uk/pharmacy/norethisterone-precautions.html

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector