Candibene – vše o zdraví

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

CANDIBENE 100 mg

CANDIBENE 200 mg

Clotrimazolum 100 nebo 200 mg v jedné vaginální tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Vaginální tablety.

Popis přípravku: bílé podlouhlé bikonvexní vaginální tablety, u 100 mg tablet na jedné straně vyraženo “CL”.

Candibene je širokospektré antimykotikum, které se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti Trichomonas vaginalis, a dále infekcím pochvy způsobenými grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky, a gramnegativními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis).

Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let.

 • Dávkování
 • Candibene 100 mg 1 vaginální tabletu denně po dobu 6–12 dní, Candibene 200 mg 1 vaginální tabletu denně po dobu 3–12 dní zavést hluboko do pochvy.
 • Způsob podání
 • Vaginální tablety se zavádějí večer pomocí aplikátoru v poloze na zádech a s lehce pokrčenými koleny co nejhlouběji do pochvy.

Přecitlivělost na klotrimazol nebo na další složky přípravku.

Při prokázané infekci Trichomonas vaginalis je nutná současná léčba perorálně podávanými antibiotiky, a to i u sexuálního partnera. Sexuální partner by měl také podstoupit místní léčbu, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zánět. Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce).

Léčba nemá být prováděna těsně před menstruací nebo během menstruace.

Candibene může snížit bezpečnost některých antikoncepčních metod, např. při užití spermicidních vaginálních přípravků, kondomu nebo pesaru. Tento vliv je dočasný a trvá pouze v době léčby.

Současná léčba sexuálních partnerů s použitím místní aplikace klotrimazolu je pro zvládnutí onemocnění nezbytná.

Klotrimazol může snižovat účinek amfotericinu a místně podávaných antimykotických přípravků, zejména antibiotik polyenové řady (nystatinu a natamycinu).

 1. Těhotenství
 2. Přestože klinická šetření neprokázala škodlivý vliv používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení, musí o použití v prvních 3 měsících těhotenství rozhodnout lékař.
 3. Candibene lze použít k sanaci porodních cest v posledních 4–6 týdnech těhotenství.
 4. V době těhotenství je nutno zavádět tabletu bez užití aplikátoru!
 5. Používání v období druhého a třetího trimestru nevedlo k negativním vlivům na plod.
 6. V průběhu studií na potkaních samicích, jimž byl klotrimazol podáván intravaginálně v dávce větší než 100 mg/kg/den, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.
 7. Kojení

Zatím se nesledovalo, zda po místním použití u kojících žen dochází k prostupu přípravku do mateřského mléka. Kojící ženy by proto měly přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Candibene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou v místě aplikace vyskytnout alergické reakce, jako pruritus, zarudnutí, bolestivost a edém sliznice pochvy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:

Vzhledem ke špatnému vstřebávání (3–10 %) při místním podání je předávkování nepravděpodobné.

Farmakoterapeutická skupina: gynekologika, ATC kód: G01AF02.

Klotrimazol je derivát imidazolu. Působí primárně jako fungistatikum.

Antimykotický účinek klotrimazolu podle současných znalostí spočívá v tlumení biosyntézy ergosterolu. Protože ergosterol je esencielní součástí buněčných membrán plísní, dochází vlivem klotrimazolu, se zpožděním daným spotřebou cytoplazmatického ergosterolu, ke značným změnám složení a vlastností membrán. S tím spojená porucha permeability membrán vede k lýzi buněk.

Ve fungistatických koncentracích klotrimazol dále interferuje s mitochondriálními a perixosomálními enzymy. Následkem je toxické zvýšení koncentrací hydrogenperoxidáz, což pravděpodobně urychluje zánik buněk.

Klotrimazol vykazuje in vitro a in vivo široké antimykotické spektrum, které zahrnuje dermatofyty, kvasinky, plísně a dimorfní plísně. Při vhodných podmínkách testů se hodnoty MIC u těchto plísní pohybují v rozsahu od méně než 0,062 do 4(-8) g/ml.

In vitro působí na řadu mikroorganismů způsobujících kožní onemocnění:

 • – mikroorganismy vyvolávající dermatofytické infekce (Epidermophyton floccosum, Microsporum sp., Trichophyton sp.);
 • – kvasinky a plísně (Candida sp., Cryptococcus neoformans, Torulosis sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., Madurella sp.);
 • – bičíkovci (Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum);
 • – Actinomycetes a Nocardia;
 1. Absorpce
 2. Farmakokinetická šetření po dermální a vaginální aplikaci ukázala, že absorpce klotrimazolu je menší než 2 %, respektive 3–10 %, dávky.
 3. Metabolismus

Po absorpci se klotrimazol metabolizuje oxidací a desaminací imidazolového kruhu na neaktivní metabolit 2-chlorofenyl-4-hydroxyfenyl-fenylometan. Z 50 % se váže na plazmatické bílkoviny, Maximální plazmatická koncentrace je dosažena za 2–6 hodin a je nižší než 10 ng/ml.

Eliminace

Přípravek se vylučuje hlavně žlučí. Jen malá část se vylučuje ledvinami. Pouze 1 % přípravku je vyloučeno v nezměněné formě.

 • Akutní toxicita
 • Akutní perorální toxicita klotrimazolu (LD50) je u hlodavců mezi 500–900 mg/kg; u králíků, koček a psů nemohly být letální dávky v důsledku zvracení při dávkách nad 100 mg/kg zjištěny.
 • Subakutní/sub­chronická toxicita

Při subakutní dermální aplikaci králíkům a vaginální aplikaci psům v dávkách do 500 mg po dobu 3 týdnů byla zjištěna dobrá dermální a vaginální lokální tolerance. Účinná látka se prokázala jako primárně nedráždící kůži a sliznice. Zkouška 1% roztoku klotrimazolu na iritaci oka králíka taktéž nevykázala žádné poškození.

Ve studiích subakutní, respektive subchronické toxicity (až 13 týdnů) s orálními dávkami až do 200 mg/kg u psů a potkanů byly zjištěny změny biochemického vyšetření krve podmíněné změnami jater (transaminázy, alkalické fosfatázy). Makroskopicky bylo pozorováno zvětšení jater, mikroskopicky hypertrofie jaterních buněk. Nekróza jaterních buněk nebyla pozorována. Tyto změny jsou typické pro orální aplikaci azolových antimykotik.

Chronická toxicita

Dlouhodobá aplikace vysokých orálních dávek potkanům, psům a opicím měla za následek změny na játrech a nadledvinách. Došlo k hypertrofii jater (buněčná hypertrofie a zvýšení hmotnosti), která byla závislá na dávce a spočívala v indukci mikrosomálních enzymů v hepatocytech.

(Příznaky intrahepatální cholestázy nebo patologické změny nebyly u psů a opic pozorovány). Pouze u potkanů se vyskytly při dávkách pod 200 mg/kg a den na základě zvláštní citlivosti na klotrimazol degenerativní změny v hepatocytech.

Tato funkční hypertrofie po ukončení podávání klotrimazolu rychle vymizí.

Ztluštění kůry nadledvin bylo podmíněno zvýšeným ukládáním tuku v retikulární a fascikulární zóně. Poškození parenchymu nebylo pozorováno. Také tyto změny jsou po ukončení aplikace klotrimazolu reverzibilní, nicméně přetrvávají déle než změny na játrech.

 1. Mutagenita
 2. Možné mutagenní vlastnosti byly v dominantně letálním testu a při cytologických vyšetřeních spermatogonií křečků při dávkování 100 mg/kg vyloučeny.
 3. Kancerogenita
 4. V rámci vyšetření chronické toxicity u potkanů s orálními dávkami 10, 25, 50 a 150 mg klotrimazolu/kg denně po dobu až 78 týdnů nebyly zjištěny žádné kancerogenní účinky.
 5. Reprodukční toxicita
Zajímavé:  Zacpa U Kojence Priznaky?

Studie na myších, potkanech a králících nevykázaly žádné embryotoxické účinky klotrimazolu ani při vaginální ani při perorální aplikaci. Ani šetření plodnosti u potkanů s dávkami až 50 mg/kg perorálně nevykázala žádný vliv na fertilitu.

Kukuřičný škrob, kyselina adipová, hydrogenuhličitan sodný, kopovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, polysorbát 80, monohydrát laktosy.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 • Al/Al blistr, plastový aplikátor v zataveném fóliovém sáčku, krabička.
 • Velikost balení: 6×100 mg s aplikátorem a 3×200 mg s aplikátorem.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Candibene 100 mg: 54/922/92-A/C

Candibene 200 mg: 54/922/92-B/C

Candibene krém crm.1x20g

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

  • Lékárna AVE s.r.o. se sídlem na nám. 14.října 1307/2,  150 00 Praha – Smíchov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 139727. 
  • Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  • Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Znáte nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, které brzy vstoupí v účinnost? Určitě jste o něm slyšeli, ale pro jistotu nás nechte udělat menší souhrn toho, co pro vás jako zákazníky lékárny AVE toto Nařízení znamená.

Naše transparentnost v oblasti ochrany soukromí

V lékárně AVE každý den pracujeme na tom, abychom vám zajistili ten nejlepší servis. Velmi důležitým prvkem této práce je i péče o osobní údaje, které nám poskytujete. Bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a zavázali jsme se k respektování vašich práv, neboť zájmy našich zákazníků jsou ve středu naší pozornosti u všeho, co děláme. Chceme, abyste si byli jisti, že vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Naším cílem je transparentnost vůči zákazníkům a jistota, že vědí, jakým způsobem užíváme jejich osobní údaje za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování. Z tohoto důvodu vás brzy budeme ještě kontaktovat, abychom vás informovali o nových zásadách ochrany soukromí a souborech cookies a dále o změnách, které jsme udělali v obchodních podmínkách a pravidlech používání spojených s klíčovými službami, které zákazníkům nabízíme. To nám zajistí, že s vámi budeme moci zůstat v kontaktu i po 25. květnu 2018.

1. Čeho se toto Nařízení týká?

Nové Nařízení Evropské unie „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR) vstoupí v účinnost 25. května 2018.

Vzniklo proto, aby vám dalo větší kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje společnosti shromažďují a nakládají s nimi. Jde o Nařízení EU, tedy platí pro všechny společnosti či organizace působící v rámci EU (jako např.

lékárna AVE) a také pro ty nadnárodní společnosti či organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU.

Transparentnost je klíčovou součástí a výsledkem této změny, protože byste měli vědět, jak se využívají osobní údaje, které se vás týkají, například když chcete využívat naše služby, jako je věrnostní program, nakupování na e-shopu nebo elektronický přímý marketing (tj. dostávání newsletterů).

GDPR přináší nová práva subjektům údajů, jako je právo na přenositelnost osobních údajů a právo na jejich výmaz. Přenositelnost osobních údajů je nové právo, díky němuž bude moci kdokoliv v EU převést své osobní údaje mezi společnostmi či organizacemi. Tato služba je bez poplatku a umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služeb. Funguje to tak, že dojde k elektronickému převedení a doručení dat ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.Právo na výmaz (také známé jako „právo na to být zapomenut“) dá jednotlivcům možnost v některých případech zažádat o vymazání svých osobních údajů. Toto právo ovšem není absolutní a platí pouze za určitých okolností; například pokud osobní údaje nejsou už nezbytně nutné pro původní účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, nebo když zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl jednotlivcem odvolán, a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování.

Práva, která už v tuto chvíli máte na základě zákona o ochraně osobních údajů, jako například právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, vám zůstávají, a tedy je budete moci uplatnit i po 25. květnu 2018.

2. Jak lékárna AVE zajistí, aby bylo transparentní?

Dodržování soukromí u služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, bylo dosud obsaženo v několika různých zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies.

V některých případech byly zásady o ochraně soukromí a souborech cookies zahrnuty v obchodních podmínkách a pravidlech používání našich služeb (marketingové novinky, věrnostní program).

Pro větší přehlednost a zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové a jednotné Zásady o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž už naleznete všechny potřebné informace o tom, jakým způsobem je zajištěna ochrana vašeho soukromí a jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete při komunikaci s námi nebo při užívání kterékoliv z našich služeb. Nezávisle na tom, zda jste členy a využíváte benefitů věrnostního programu, nebo využíváte služeb k nákupu náš e-shop, nebo odebíráte novinky, nebo jste prostě jen našimi zákazníky, najdete všechny užitečné informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů sloučené v jedněch zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž nebude chybět ani jednoduchý návod na to, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů. Především si chceme být jisti, že chápete, jakým způsobem vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování v lékárnách AVE.

K dosažení těchto cílů jsme vytvořili nové znění Zásad o ochraně soukromí a souborech cookies, které vám ozřejmí:

  • jak kombinujeme osobní data, která od vás nasbíráme, když u nás nakupujete online nebo v kamenném obchodě, k tomu, abychom vám mohli poskytnout takové služby a marketingovou komunikaci včetně online reklamy, o kterých si myslíme, že nejvíce odpovídají vašim zájmům,
  • jak sdílíme vaše osobní údaje s ostatními pobočkami,
  • jaká práva máte ve spojitosti s uchováváním vašich osobních údajů.
Zajímavé:  Začněte s během, vaše tělo to ocení – vše o zdraví

3. Jak změna ovlivní marketingovou komunikaci pomocí e-mailu?

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (jako jsou textové zprávy nebo e-maily), budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat.

V nadcházející zprávě, kterou vám brzy pošleme, najdete speciální odkaz, přes nějž se případně budete moci odhlásit z odběru této komunikace.

Pokud se rozhodnete zůstat s námi nadále v kontaktu i po 25. květnu 2018, pamatujte, že kdykoliv budete v budoucnu chtít, můžete se pomocí odkazu umístěného v každé naší komunikaci odhlásit z tohoto odběru.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou uvedeny v Kč. U zboží, které je označeno symbolem AKCE je garantována CENA pouze do vyprodání zásob a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na změnu ceny.

V případě, že se změní cena u zboží nebo dojde k vyprodání, má e-shop právo objednávku stornovat.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. Objednávání

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář umístěný na webovách stránkách www.lekarnaave.cz, ujistí se, že zadal správné údaje a odešle jej pomocí tlačítka ‚odeslat objednávku‘ . Prodávající následně posílá tzv.

rekaputulaci objednávky, zaslání rekapitulace objednávky ještě není ze strany prodávající považována za uzavření kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v momentě, kdy prodávající zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího informaci ve znění – Potvrzení objednávky – objednávka č. …… je právě vyřizována.

Klient může zboží objednávat prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lekarnaave.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Způsob dodání a platební podmínky

 Za objednané zboží v hodnotě přesahující 999 Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Způsob dodání:

 • Zboží je zasíláno zásilkovou službou Česká pošta, PPL či Zásilkovnou
 • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 999,- Kč
 • Cena poštovného a balného v ČR je od 35,-
 • Na dobírku při doručení zboží(hotovost přebírá od zákazníka přepravce)Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

Platební podmínky:

 Cenu zboží a případné poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti, platební kartou či poukázkami na pobočkách prodávajícího při osobním odběru zboží;
 • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (Zásilkovna)
 • převodem na účet vedený u Creditas 35/2250 (uvedené číslo účtu je správné – jednoduché pro usnadnění Vaší platby převodem)
 • dobírkou při dopravení a převzetí dopravcem
 • platební bránou ComGate Při použití platební brány ComGate zadáváte do systému údaje, které jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci (proběhla/neproběhla), které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta a DPD. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem.

Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.

Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.

1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu [email protected] , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Za objednané zboží v hodnotě přesahující 999,- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb. § 53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Reklamační řád:

  • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována.
  • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet. Hotovost či úhradu složenkou poskytnout nelze.
  • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
  • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Při dodání zásilku překontrolujte před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.
Zajímavé:  Na bolest v krku - Vše o zdraví

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti provozovatele.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení (viz. Zvláštní podmínky „Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz“) se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

Pro účely jakékoli komunikace s provozovatelem je uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://www.lekarnaave.cz/kontakt Tyto podmínky jsou uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.2.2016. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 • Přidáno: 21. 8. 2020 Ověřený zákazník zakoupeno v Vše pro zdraví před 4 měsíci Doporučuje obchod
  • Rýchle vybavenie objednávky
 • Přidáno: 21. 4. 2020

  Miroslav Masopust

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 6 měsíci

  Doporučuje obchod

  • S výrobkem jsem spokojený
 • Přidáno: 11. 4. 2020

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 6 měsíci

  Doporučuje obchod

  Rychle dodano

 • Přidáno: 28. 3. 2020

  Jiří Resler

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 7 měsíci

  Doporučuje obchod

  • Obchod funguje na jedničku.

  Nadstandartní péče o zákazníka a bleskové zaslání zboží,doporučuji všem.

 • Přidáno: 23. 3. 2020

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 7 měsíci

  Doporučuje obchod

  Bez problémů.

 • Přidáno: 9. 2. 2020

  Zdeněk

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 8 měsíci

  Doporučuje obchod

  Široký sortiment, dobré ceny, zboží bylo velice rychle připraveno k vyzvednutí. Obchod doporučuji.

 • Přidáno: 27. 1. 2020

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 9 měsíci

  Doporučuje obchod

  • Rychlost vyřízení o objednávky
 • Přidáno: 19. 1. 2020

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 9 měsíci

  Doporučuje obchod

 • Přidáno: 25. 12. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 10 měsíci

  Doporučuje obchod

  Našel jsem, objednal jsem a dostal jsem co jsem chtel 🙂

 • Přidáno: 8. 12. 2019

  Viky

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 10 měsíci

  Doporučuje obchod

  • Promptný, seriózny, starostlivý
 • Přidáno: 26. 9. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  Doporučuje obchod

  Ano

 • Přidáno: 22. 8. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  Doporučuje obchod

  OK

 • Přidáno: 21. 7. 2019

  Ivet

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  Doporučuje obchod

  Velka spokojnosť doručene rychlo

 • Přidáno: 20. 7. 2019

  Iveta

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  Doporučuje obchod

  Spokojenost

 • Přidáno: 21. 5. 2019

  Vladimír

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  Doporučuje obchod

  Vše OK

 • Přidáno: 15. 5. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 1 rokem

  100 %

  Zboží dorazilo za 2 týdny

  Doporučuje obchod

  • rychlost a vše bez problémů
 • Přidáno: 2. 4. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 2 lety

  Doporučuje obchod

  bohatý sortiment kvalitního zboží za příznivé ceny

 • Přidáno: 19. 2. 2019

  Renata

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 2 lety

  Doporučuje obchod

  • Přátelský přístup
  • Rychlá expedice
  • Kvalitní produkty
  • Při větší objednávce je doprava zdarma

  Objednávala jsem hlavně kvůli organickému jódu a vybrala jsem si tento obchůdek, protože má i spoustu dalších zajímavých doplňků stravy akorát jsem tu nenašla produkty od Joda organika, tak uvidíme jaký bude jod od Kelpu ☺

 • Přidáno: 16. 2. 2019

  Ověřený zákazník

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 2 lety

  Doporučuje obchod

  • Perfektní služby- zboží dodáno už druhý den po objednání !!!
  • Skvělá komunikace, přehledné a srozumitelné webové stránky, možnost osobního vyzvednutí na noha místech , rychlost dodání zásilky, výhodné ceny.

  Perfektní služby !

 • Přidáno: 21. 1. 2019

  HS

  zakoupeno v Vše pro zdraví před 2 lety

  Doporučuje obchod

  S nákupem jsem spokojená, proběhl rychle a bez problémů na vybranou zásilkovnku. Obchod reagoval velmi rychle a uspokojivě také na mé otázky k produktu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector