Hiv – vše o zdraví

Hiv - Vše o zdraví

Kontaktn� telefon: 800 144 444Kdy lze telefonovat na N�rodn� help line AIDS:

O HIV/AIDS HIV � virus lidsk�ho imunodeficitu (z angli�tiny Human Immunodeficiency Virus) – jedn� se o virus zp�sobuj�c� ztr�tu obranyschopnosti u �lov�ka.

Tento virus napad� v organizmu zejm�na ur�itou skupinu b�l�ch krvinek (T-lymfocyt�), v nich� se mno��, pozd�ji je zab�j� a t�m sni�uje jejich po�et v t�le infikovan�ho �lov�ka. HIV se p�en�� z �lov�ka na �lov�ka pohlavn�m stykem, infikovanou krv� a vertik�ln� tzn.

z infikovan� matky na plod �i d�t� (b�hem t�hotenstv�, b�hem porodu a mate�sk�m ml�kem).V�ce informac� o viru HIV naleznete v sekci podrobn� popis HIV/AIDS http://www.aids-hiv.cz/popis.htmlAIDS � syndrom z�skan�ho imunodeficitu (z angli�tiny Acquired Immune Deficiency Syndrome) jedn� se o kone�n� klinick� st�dium infekce vyvolan� virem HIV, tedy soubor p��znak�, kter� charakterizuj� ztr�tu imunity tj. obranyschopnosti �lov�ka.V�ce informac� o AIDS naleznete v sekci Podrobn� popis HIV/AIDS

Hiv - Vše o zdraví

Z historie N�rodn� linky pomoci AIDSNa za��tku devades�t�ch let minul�ho stolet�, kdy p�estaly b�t informace o infekci HIV/AIDS tabu a kdy se za�al rychleji zvy�ovat po�et HIV pozitivn�ch osob v �esk� republice, vznikaly tzv. telefonick� linky pomoci a prevence HIV/AIDS v kraj�ch a okresech. Jejich �kolem bylo poskytovat informace, rady a pomoc v souvislosti s HIV/AIDS. Z�jem ve�ejnosti potvrdil opodstatn�n� takov�to slu�by.

V roce 1995 vznikla na n�vrh N�rodn� komise pro �e�en� problematiky HIV/AIDS a pot� z rozhodnut� Ministerstva zdravotnictv� �esk� republiky (MZ �R) N�rodn� help line AIDS p�i tehdej�� Krajsk� hygienick� stanici St�edo�esk�ho kraje. Provoz na t�to lince byl zah�jen 1.

prosince 1995. Od t� doby je mo�no se na N�rodn� Help line AIDS 800 144 444 dovolat ze v�ech m�st �esk� republiky zdarma. Od pond�l� do �tvrtka od 13,00 � 18,00 hodin a v p�tek od 13,00 � 16,00 poskytuj� informace, rady a pomoc v souvislosti s HIV/AIDS vy�kolen� odborn�ci.

Od roku 2002 do roku 2007, provozoval, po rozd�len� hygienick� slu�by, tuto linku Zdravotn� �stav St�edo�esk�ho kraje.

Od 1. 1. 2008 je z�izovatelem N�rodn� linky pomoci AIDS St�tn� zdravotn� �stav v Praze. Za dvan�ct let existence zodpov�d�li pracovn�ci N�rodn� Help line AIDS v�ce ne� 80 tis�c dotaz�. Mezi nej�ast�j��mi dotazy pat�� informace o testov�n�, p�enosu viru HIV a obavy z infekce virem HIV a v�e co s touto problematikou souvis�.

Kontakty

N�rodn� help line AIDS 800 144 444 (linka pomoci a prevence AIDS) Kdy byl zah�jen provoz: 1. 12.

1995Komu slou��: �irok� ve�ejnostiKde s�dl�: Praha 10, �rob�rova 48, p�i St�tn�m zdravotn�m �stavuKdo financuje: hovorn� je hrazeno z dotace N�rodn�ho programu boje proti AIDS Ministerstva zdravotnictv� �RKdo odpov�d�: vy�kolen� odborn�ci z �ad l�ka��, psycholog� a st�edn� zdravotni�t� pracovn�ciKdo vol�: �irok� ve�ejnost, mu�i i �eny v�ech v�kov�ch kategori�, nej�ast�ji v�ak ve fertiln�m v�ku, �ast�ji volaj� mu�i.

Kontaktn� telefon: 800 144 444 E-mail: [email protected] Kdy lze telefonovat na N�rodn� help line AIDS:Po � �t 13,00 � 18,00 hod., P� 13,00 � 16,00 hod.

Odkud se lze dovolat: ze v�ech m�st �esk� republiky ZDARMA

 Hiv - Vše o zdraví

HIV

HIV HIV pod elektronovým mikroskopem Stylizovaná podoba HIV. Baltimorova klasifikace virů Skupina VI (ssRNA viry s reverzní transkriptázou) Vědecká klasifikace Čeleď retroviry (Retroviridae) Podčeleď Orthoretrovirinae Rod Lentivirus Druh HIV-1; HIV-2 Některá data mohou pocházet z datové položky.

HIV (z angl. Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti) je obalený RNA virus, který náleží mezi retroviry. Retroviry je skupina virů, které mají schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky. Může způsobovat nemoc AIDS (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome, též Acquired Immunodeficiency Syndrome) čili syndrom získané imunitní nedostatečnosti, též syndrom získaného selhání imunity.

Popis viru

Částice HIV sestávají ze dvou molekul pozitivní jednořetězcové RNA (+ssRNA), enzymu reverzní transkriptázy (je zodpovědný za přepis RNA do DNA), enzymu integrázy (zodpovídá za začlenění nově vzniklé DNA do DNA buňky), kapsidy a membrány z dříve infikované buňky obohacené o glykoproteiny gp120 a gp41, sloužící k identifikaci vhodné buňky a usnadnění průniku do ní.

Způsoby přenosu a prevence

HIV se přenáší především krví, některými sexuálními aktivitami (zejména nechráněným pohlavním stykem) a z matky na dítě.

Běžný kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko. Virus je obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby.

Kontaktem tělní tekutiny obsahující virus se sliznicí nebo otevřenou ranou může dojít k přenosu. Mezi nejrizikovější tělní tekutiny patří:

 1. krev včetně krve menstruační a některých krevních derivátů (představuje největší riziko)
 2. sperma
 3. poševní sekret.

Virus se v nebezpečných koncentracích nachází i v mozkomíšní tekutině a mateřském mléku, může se vyskytovat v preejakulační tekutině. V nízkých koncentracích byl nalezen i ve slinách, slzách a moči – koncentrace je zde však natolik nízká, že nepředstavuje reálné riziko nákazy. Riziko však významně stoupá, pokud jsou tyto tekutiny smíšeny kvůli zranění s krví. V potu virus nalezen nebyl.

Vědomý přenos viru na druhé osoby bez jejich vědomí je ve většině zemí trestným činem. V Česku je postihován jako těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci.[1]

Přenos krví

Krev je z hlediska přenosu nejnebezpečnější tekutinou. Rizikové jsou zejména použité injekční jehly, ať už sdílené mezi narkomany, nebo opakovaně používané v zemích se zaostalým zdravotnictvím.

Důsledné používání jednorázových jehel je z hlediska prevence nutností. Přenos krevní transfúzí je dnes díky testování krve vzácný, stále k němu však občas dochází. Riziko představují i orgánové transplantace.

Velkému riziku je vystaven zdravotnický personál manipulující s krví.

Hmyzí kousnutí riziko přenosu nepředstavuje.

Sexuální přenos

Sexuální přenos byl zaznamenán z ženy na muže, muže na ženu, muže na muže i ženy na ženu. K přenosu může docházet při análním, vaginálním i orálním styku, případně jakékoliv jiné praktice, během které dochází ke styku sliznic se sexuálními sekrety či krví.

Anální styk je významně nebezpečnější než vaginální, orální styk je nebezpečný nejméně.

Vaginální styk představuje vyšší riziko přenosu z muže na ženu než naopak (žena je vystavena většímu množství tekutin partnera než muž, sperma obsahuje vyšší koncentrace viru než vaginální sekret, žena je tekutinám vystavena déle a větší plochou sliznice).[zdroj?] I v případě análního styku je většímu riziku vystaven příjemce.

Pravděpodobnost přenosu HIV infekce při jednotlivém nechráněném sexuálním styku záleží na řadě faktorů, jako je druh styku, aktuální množství viru v nakaženém partnerovi, současná nákaza další pohlavní chorobou (zvyšuje riziko přenosu) atd.

Pohlavní styk během menstruace je vzhledem k přítomnosti krve rizikovější.

Zajímavé:  Hirsuties papillaris - vše o zdraví

Zatímco při vaginálním styku je pravděpodobnost přenosu z muže na ženu jedna ku několika stům až tisícům[zdroj?], v případě análního styku může být až jedna ku několika málo desítkám.[zdroj?]

Líbání rizikové není za předpokladu, že ústa nejsou poraněná.

Riziko nákazy zvyšuje časté střídání partnerů. Možnost nakažení významně snižuje užívání kondomu. Waller a Davis ve své metaanalýze z roku 2003 ukázali, že podle dostupných údajů užívání kondomu snižuje ve srovnání s nepoužíváním kondomu dlouhodobé riziko sérokonverze o 80 %; autoři dodávají, že použité prameny nehodnotily správnost použití kondomů.[2].

Ostatní formy antikoncepce (např. hormonální) při styku ochranu před nákazou neposkytují. Po nechráněném styku s neznámým partnerem, avšak v dostatečném časovém odstupu nutném pro správnou diagnózu, je vhodné u lékaře podstoupit krevní testy na přítomnost protilátek.

Nákaze tak již samozřejmě nelze zabránit, ale lze zabránit nákaze dalších partnerů a včasnou léčbou zlepšit prognózu nemoci.

Přenos z matky na dítě

K přenosu HIV z matky na dítě může dojít jak během vlastního těhotenství, tak během porodu. K přenosu tak dochází v 15–30 % případů. Vhodnou antivirovou léčbou během těhotenství a porodem císařským řezem lze riziko významně snížit (1 %). Další riziko přenosu představuje kojení, kterého by se HIV pozitivní matky, mají-li možnost, měly vyvarovat.

Statistika HIV/AIDS v ČR

Rozšíření nákazy HIV ve světě.

V ČR tvoří nakažené HIV z 67 % lidé české národnosti a 33 % cizinci (krátkodobý pobyt) a rezidenti (dlouhodobý pobyt).[3] Mezi nakaženými převažují muži (přes 82 %). Stále převažuje homosexuální/bisexuální přenos (zhruba 70 % případů). SZÚ evidoval k listopadu 2012 1875 nakažených virem HIV, z toho 364 onemocnění AIDS a z toho 186 zemřelých.[4]

V roce 2016 uveřejnila Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu statistiky za 1. čtvrtletí roku 2016, kdy přibylo 95 pacientů s HIV, z toho 90 mužů a 5 žen. Mužů, kteří měli sex s muži, se nakazilo 72 %, heterosexuální přenos byl u 14 % případů.

V ČR tak evidujeme 2715 nakažených virem HIV, 467 s rozvinutou chorobou AIDS a 241 zemřelých pacientů na HIV/AIDS.[5] Za rok 2016 podle laboratoře přibylo 262 nově diagnostikovaných mužů a 24 žen. K přenosu došlo sexuální cestou z 92,3 % případů, přičemž asi 75 % nových nákaz se týkalo mužů, kteří mají sex s muži.

Celkově je tak od roku 1985 v Česku 2906 případů HIV, 2484 mužů a 422 žen, u 500 se rozvinulo AIDS a 361 jich zemřelo.[6]

Chování viru v organismu

Virus v organismu napadá primárně CD4+ buňky,[7] což je typ T-lymfocytů odpovídajících za řízení imunitní odpovědi. Inkorporuje se do jejich jádra a čas od času se namnoží, obvykle v případě, kdy je organismus nějak oslaben, a infikuje další buňky.

Imunitní systém napadeného zpočátku reaguje na každou větší produkci částic tvorbou velkého množství protilátek, takže infekce zpočátku připomíná zákopovou válku, kdy virus občas udělá krůček vpřed a zase se chvíli nic neděje. A další krok.

Jeho postup je pomalý, ale nezadržitelný.

Posléze dochází k tomu, že odpověď imunitního systému na podnět (infekci, zhoubné bujení) je vzhledem ke klesajícímu počtu CD4+ buněk stále váhavější – přichází opožděně (infekce má čas se rozvinout, nádorek rozrůst) a trvá zbytečně dlouho (je opožděně vypínána, což značně vyčerpává organismus).

Posléze se potíže akumulují, špatně fungující systém se nejdříve přetíží a nakonec zhroutí. V posledních fázích je tento proces podpořen extrémním vyčerpáním organismu, který musí vyvinout nezměrné úsilí na zvládnutí i té sebemenší infekce. U nemocného propuká AIDS a virus se začíná masivně šířit organismem.

Nyní již napadá další buňky – makrofágy, nervové buňky a další.

Odběr krve na test HIV

Testy HIV

Související informace naleznete také v článku Testy HIV.

Testování přítomnosti HIV je laboratorní proces, během kterého je analyzována krev jedince na protilátky proti HIV. Je složen z odběru krve pomocí injekční stříkačky a laboratorního rozboru. V současnosti se testují i metody, které by dokázaly virus lokalizovat bez nutnosti odběru lidské krve.

Původ viru

Stáří nejstarších lentivirů se odhaduje na 60 milionů let.[8] Viry HIV-1 a HIV-2 se vyvinuly z lentivirů napadajících různé primáty v západní a centrální Africe a na člověka se přenesly někdy na počátku 20. století jako klasické zoonózy.[9][10]

Zleva: kočkodan zelený (zdroj SIV), mangabej kouřový (zdroj HIV-2) a šimpanz (zdroj HIV-1)

HIV-1 se pravděpodobně vyvinul v jižním Kamerunu evolucí viru opičí imunitní nedostatečnosti – Simian Immunodeficiency Virus, SIV (cpz), který napadá šimpanze čego (Pan troglodytes troglodytes).

[11][12] HIV-2 má mírně odlišný původ a jeho nejbližším příbuzným je SIV (smm), jehož hostitelem je mangabej kouřový (Cercocebus atys atys), jiná úzkonosá opice vyskytující se na pobřeží západní Afriky (od jižního Senegalu po západní část Pobřeží slonoviny).[13] Oproti tomu ploskonosé opice, jako např.

mirikina (Aotus), jsou vůči HIV pravděpodobně imunní.[14] HIV-1 přeskočil druhovou bariéru z šimpanze na člověka asi (minimálně) třikrát, čímž také vznikly tři virové skupiny HIV-1: M, N a O.[15]

Afričtí lovci a prodejci zvěřiny v Africe se mohou snadno nakazit opičím SIV a často se to pravděpodobně i stává.[16] SIV je v lidském těle slabý a imunitní systém ho během několika týdnů zcela potlačí.

Aby se vyvinul do HIV, pravděpodobně muselo proběhnout několik přenosů mezi jedinci v rychlém sledu za sebou.

[17] Přitom přenos tohoto viru z člověka na člověka je poměrně neefektivní, takže se mohl šířit jen v populacích, kde jsou rozšířeny vysokorizikové cesty přenosu (jež byly v Africe před začátkem 20. století spíše vzácné).

Která konkrétní vysokoriziková cesta přenosu viru hrála roli ve vzniku HIV-1 a rozšíření do lidské populace, záleží na období, kdy vlastně k prvotnímu přenosu mezi zvířetem a člověkem došlo. Genetické studie naznačují, že HIV-1 skupiny M se datuje někdy do roku 1910.

[18] V takovém případě by mohla epidemie HIV souviset s rozvojem kolonialismu a vznikem velkých afrických měst, v nichž se šířila promiskuita, prostituce a s tím související vředovitá onemocnění, jako je syfilis.

Zajímavé:  Enterokok - vše o zdraví

[19] Riziko přenosu HIV vaginálním sexuálním stykem totiž prudce stoupá, když jeden z partnerů trpí vředovitým onemocněním v oblasti pohlavních orgánů. Přitom se udává, že např. ve východním Leopoldville v roce 1928 bylo 45 % ženských obyvatel prostitutkami a 15 % obyvatel trpělo jednou z forem syfilis.

[19] Podle odlišné teorie souvisí rozšíření HIV s lékařskými iniciativami v Africe po druhé světové válce (očkovací kampaně, podávání antibiotik a protimalarická kampaň), při nichž byly opakovaně používány nesterilní injekční stříkačky, a mohly tedy umožnit šíření viru.[17][20][21]

Nejstarší dokumentovaný výskyt HIV pochází z Belgického Konga z roku 1959.[22] Virus byl možná přítomen např. ve Spojených státech amerických už od poloviny 50. let 20. století a šestnáctiletý pacient se symptomy nemoci byl diagnostikován poprvé v roce 1966 a podlehl jí v roce 1969. Dosud nebyl prokazatelně zjištěn původ viru.[23]

Konspirační teorie

Jelikož onemocnění HIV se objevilo poměrně rychle a znenadání, objevila se celá řada spekulací, které se snažily rychlý nástup nemoci vysvětlit lidskou činností respektive jako výsledek armádních pokusů a stal se i nástrojem souboje hlavních mocností 20. století.

Například Pavel Alexandrovič Jefremov se od roku 1978 v moskevském ústředí KGB podílel na vymýšlení různých dezinformací – vytvořil např. fámu, že virus HIV byl uměle vytvořen v americké vojenské laboratoři.

[24] O teoriích umělého původu HIV mluví mimo jiné nositelka Nobelovy ceny míru Wangari Maathai.

[25] V současnosti jsou konspirační teorie o umělém původu viru většinou vědecké obce odmítány, jelikož v době prvních zdokumentovaných případů výskytu HIV nebyla technologická vyspělost lidstva na takové úrovni, aby umožňovala složitou genovou manipulaci s virem a výrobu nového viru. [26]

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku HIV na anglické Wikipedii.

 1. ↑ Hygienici podali trestní oznámení na 30 mužů, podezírají je z šíření HIV. iDNES.cz [online]. 2016-01-26 [cit. 2016-01-26]. Dostupné online. 
 2. ↑ Weller S, Davis, K., Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2003. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
 3. ↑ http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2012/trendy_HIVAIDS_CR.pdf – Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR
 4. ↑ ČTK, V ČR letos do konce listopadu přibylo 200 pacientů s virem HIV, 22.12.2012

OraQuick HIV/AIDS OraQuick ADVANCE HIV-1/2 Rapid Antib. test

Partnerský prodej – cenu dopravy určuje partner

HIV/AIDS OraQuick ADVANCE HIV-1/2 Rapid Antib. test je rychlý test sloužící k detekci protilátek proti viru lidského imunodeficitu typu 1 (HIV-1) a typu 2 (HIV-2). Celý popis

652 KčCena je uvedena včetně DPH. 601 Kč Skladem u partnera5+ kusů 05.10. – 06.10.na vaší adrese Možnosti doručení

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100000772441

HIV/AIDS OraQuick ADVANCE HIV-1/2 Rapid Antib. test je rychlý test sloužící k detekci protilátek proti viru lidského imunodeficitu typu 1 (HIV-1) a typu 2 (HIV-2).

Výsledky testu OraQuick ADVANCE HIV-1/2 jsou známy do 20 minut. Test OraQuick ADVANCE HIV-1/2 detekuje protilátky v raném stádiu infekce. Umožňuje tak pacientům zjistit svůj status ihned při první návštěvě lékaře a pozitivním umožňuje okamžitou péči.

Přesné a rychlé testování se provádí z ústních tekutin, kapilární krve, plazmy nebo venepunkční procedurou. Test OraQuick ADVANCE HIV-1/2 je jediným rychlým testem z ústních tekutin svého druhu s certifikací CE (EU) a FDA (USA).

Na základě studií je přesnost testu OraQuick ADVANCE HIV-1/2 99,9 % (citlivost 100 %, specificita 99,8 % – z ústních tekutin). Citlivost z krve a plazmy OraQuick ADVANCE HIV 100% a specificita 100%.

Testy OraQuick ADVANCE prošly velmi rozsáhlými klinickými studiemi a zkouškami, které potvrdily, že výsledky těchto testů jsou srovnatelné s výsledky laboratorních testů.

CDC (Center for Deseas Control and Prevention), americká vládní agentura zaměřující se na veřejné zdraví, potvrdila na základě mnoha podpůrných studií, že HIV se nepřenáší slinami. OraQuick ADVANCE HIV-1/2 netestuje ze slin, nýbrž absorbuje ze stěru plaku dásní protilátky přímo z cév ústní sliznice.

HIV –1/2 OraQuick ADVANCE obsahuje syntetické peptidy reprezentující oblast obálky HIV a kozí antihumánní IgG, sloužící pro kontrolu postupu imobilizované na nitrocelulózové membráně v testovací (T) zóně a kontrolní © zóně. Samotné provedení testu trvá cca 20 sekund. Vyhodnocení testu trvá 20 minut od vložení testu do detekčního činidla.

Jak používat:

Při testování postupujte dle přiloženého návodu.

Balení:

1 testovací zařízení, 1 lahvička s detekčním činidlem

Upozornění:

Reaktivní výsledky testu HIV/AIDS OraQuick ADVANCE HIV-1/2 nemůžou být interpretovány jako absolutně nesporná diagnóza. Pro stanovení finální diagnózy HIV musí být proveden konfirmační test v Národní referenční laboratoři, stejně jako u všech laboratorních testů. Test neobsahuje nebezpečné chemikálie.

testy – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

ADIEL SeeNow ovulační testy LH 5ks

Ovulační test ‚See Now‘ LH 5 ks, jednorázový test pro zjištění ovulace z moči. Citlivost testu na přítomnost hormonu LH = 30 mIU

 1. skladem do druhého dne
 2. 69,00 Kč
 3. 49,00 Kč

ADIEL SeeNow těhotenské testy hCG 5ks

Těhotenský test ‚See Now‘ hCG5 ks, jednorázový test pro zjištění těhotenství z moči. Citlivost testu na přítomnost hormonu hCG = 10 mIU

 • skladem 4 ks
 • 69,00 Kč
 • 49,00 Kč

Certifikovaná detekční trubička pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Nová bezpečná konstrukce. Lze likvidovat do běžného komunálního odpadu. Neobsahuje toxický chrom. Chraňte před dětmi.

skladem do druhého dne

108,00 Kč

Rychlý jednostupňový kontrolní test pro semikvantitavní zjištění hladiny alkoholu ve slinách. Rychlá a vysoce citlivá metoda, umožňuje přibližný odhad relativní hladiny alkoholu v krvi.

 1. skladem do druhého dne
 2. 183,00 Kč
 3. 182,00 Kč

Alkoholtest ALTIK závěs 1ks

Certifikovaná trubička pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Nová, bezpečná konstrukce. Lze likvidovat do běžného komunálního odpadu. Neobsahuje toxický chrom.

skladem do druhého dne

30,00 Kč

Trubičky pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Nová, bezpečná konstrukce. Lze likvidovat do běžného komunálního odpadu.

skladem do druhého dne

190,00 Kč

Babystart FertilCheck test ženské plodnosti 2ks

Test ženské plodnosti pro domácí použití. Zjišťuje přítomnost FHS pohlavního hormonu z moči. Proužek testu se ponoří do moči a podobně jako u těhotenského testu, čárky na testu ukazují přítomnost pohlavního hormonu.

 • skladem do druhého dne
 • 334,00 Kč
 • 308,00 Kč
Zajímavé:  Dýňová semínka - vše o zdraví

Rychlý a citlivý domácí test pro detekci protilátek IgA, které jsou přítomny při celiakii, z krve odebrané ze špičky prstu.

 1. skladem do druhého dne
 2. 449,00 Kč
 3. 432,00 Kč

Biotter LH Vitam ovulační test proužkový 5ks

Rychlý ovulační test k určení plodných dnů. Spolehlivost testu je 98%, výsledek se může dostavit během 5 minut, detekuje hormonu LH v koncentraci 25mlU

skladem do druhého dne

109,00 Kč

Test k ověření výsledku ukončení těhotenství pro sebetestování až do 9 týdnů od nástupu amenorey nebo po spontánním potratu.

 • skladem do druhého dne
 • 188,00 Kč
 • 174,00 Kč

Clearblue digit. těhot. test 1ks s ukazatelem týdnů

Těhotenský test Clearblue digital Vám ukáže, kdy jste otěhotněla – test pro zjištění přítomnosti hCG hormonu v krvi pro domácí použití. Nejpřesnější výsledky v rané fázi těhotenství. Test lze provádět už 4 dny před očekávanou menstruací.

 1. skladem 2 ks
 2. 200,30 Kč
 3. 198,00 Kč

Clearblue digitální ovulační test 10ks

Clearblue ovulační test digital je nejúčinnější ovulační test pro domácí použití. Vyhodnotí nejvhodnější 2 dny pro otěhotnění. Přesnost vyšší než 99%. Snadno srozumitelné digitální výsledky.

 • skladem do druhého dne
 • 622,00 Kč
 • 583,00 Kč

Clearblue PLUS -rychlá detekce těhotenský test 1ks

Těhotenský test CLEARBLUE PLUS s indikátorem správného použití. Clearblue® funguje s přesností vyšší než 99 %, pokud testujete po dni očekávané menstruace. Clearblue® PLUS ale lze použít již 5 dní před dnem očekávané menstruace.

skladem do druhého dne

100,00 Kč

Clearblue ULTRA ČASNÝ těhotenský test 1ks

Těhotenský test CLEARBLUE Ultra Časný s indikátorem správného použití. Clearblue funguje s přesností vyšší než 99 %, pokud testujete po dni očekávané menstruace. Clearblue® ULTRA ČASNÝ lze použít již 5 dní před dnem očekávané menstruace.

 1. skladem 1 ks
 2. 123,00 Kč
 3. 121,00 Kč

Zdravotnický prostředek, in vitro diagnostika, močové proužky pro analýzu moče. Pro ověření přítomnosti bílkoviny v moči analýza moče: pH, bílkoviny .

skladem do druhého dne

110,00 Kč

Dopřáli si "masáž" v Asii. Strach muže dohnal na test HIV

„Byl vystrašený jako hrom. Probrali jsme celou situaci a následoval odběr krve,“ popisovala Hana Kabátová, vedoucí olomoucké HIV/AIDS poradny.

Z poradny odešel s lístečkem, na který lékařka napsala muži ‚jeho‘ číslo. Pohovor i vyšetření jsou v poradně anonymní. Pod číslem je evidován vzorek odebraného biologického materiálu. Ten ještě týž den putoval do laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

„Příští pondělí dotyčnému sdělím výsledek. Pouze ústně. Nedostane žádnou zprávu, vše je velmi přísně anonymní,“ ujistila Kabátová.

Čína, Vietnam či Thajsko jsou podle lékařky nejčastějšími destinacemi, kde si klienti olomoucké poradny dopřáli rizikové dobrodružství, aby se pak potili hrůzou, zda se při sexu nenakazili virem HIV. „Byli tam na dovolené nebo služební cestě. Dopřáli si 'masáž' a udělali velkou zkušenost,“ popisovala ‚výpovědi‘ zoufalých klientů Hana Kabátová.

Lidem, kteří mají podobné obavy, radí, aby neváhali a okamžitě se nechali vyšetřit.

„Přesněji po dvou měsících po rizikovém chování, aby byl výsledek spolehlivý,“ zdůraznila vedoucí olomoucké poradny, kde je testování nejen anonymní, ale také bezplatné.

Přečíst článek ›

Nákaza z LGBT festivalu 

 • Za poslední rok podchytili v olomoucké poradně v budově Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje dva nové případy.
 • Cizince, jenž v Olomouckém kraji pobývá pracovně, a muže, který se nakazil na festivalu LGBT komunity.
 • „V takovém případě nabídneme hned několik center, kam se klienti mohou obrátit a zahájit léčbu,“ vysvětlovala Kabátová.

Nové případy HIV infekce eviduje Státní zdravotní ústav. Statistiku vede podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví.

Žádná jména a adresy.

V Olomouckém kraji zaznamenal od ledna do července pět nových případů HIV infekce.

V lednu a únoru se dostali do evidence heterosexuální muž a žena z Jesenicka. Oba uvedli, že se nakazili při pohlavním styku s osobou opačného pohlaví.

 1. Dva muži z Prostějovska, u nichž byl virus HIV zjištěn na jaře, sdělili jako způsob přenosu homosexuální styk.
 2. Do lednových čísel se dostal také muž z Přerovska, u něhož přenos nebyl uveden.
 3. Do olomoucké poradny HIV podle Kabátové stále častěji přicházejí mladé páry, které spolu začaly chodit a plánují rodinu.

„Mile nás to překvapuje. Přijdou, že spolu chodí a plánují založit rodinu. Je to zodpovědný přístup, který velice oceňujeme,“ komentovala vedoucí olomoucké poradny, která je ve Wolkerově ulici otevřena každé pondělí od 13.30 do 16.30.

Přečíst článek ›

Region s nízkým počtem případů

Olomoucký kraj s počtem zjištěných případů od roku 1985 patří mezi regiony s nejnižším výskytem HIV infekce – na Zlínsku eviduje SZÚ do července letošního roku 59 případů, na Pardubicku 70, ovšem v Moravskoslezském kraji 226 a na jižní Moravě 271. Nejvyšší počet zaznamenala Praha – 1708.

Pokles počtu nově zachycených případů infekce HIV v České republice nastal v roce 2017, kdy byl nižší proti předchozímu roku i roku 2015.

„U občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem bylo zjištěno 254 případů, což je o 32 méně než v roce 2016 a o 12 případů méně než v roce 2015,“ sdělil SZÚ s tím, že dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v Česku je vysoký podíl homosexuálního přenosu.

K obdobnému poklesu ovšem došlo též v roce 2011 oproti hodnotám za roky 2010 a 2009. Následně však vývoj počtu nových případů infekce HIV v letech 2012 až 2016 potvrdil, že trend výrazného nárůstu infekce HIV v ČR pozorovaný od roku 2002 navzdory jednoletému poklesu v roce 2011 trval.

„Je proto třeba počkat na další vývoj,“ upozornil SZÚ v poslední roční hodnotící zprávě.

Přečíst článek ›

Mercury by zpíval ještě 20 let

Pozitivní trend v posledních letech přičetli odborníci změně léčby. Nové léky mají mnohem méně nežádoucích účinků a pokud je nemocní poctivě užívají, jsou prakticky neinfekční. I zde platí, že nejdůležitější je přijít včas a předejít rozvinutí viru HIV a tedy i AIDS.

Ve stádiu infekce je léčba úspěšná díky antivirotikům zabraňujícím množení viru. Umožňují nemoc „udržet“ až desítky let.

Jak odborníci podotýkají, kdyby dnes legendární Freddie Mercury zjistil, že je HIV pozitivní, měl by velmi vysokou šanci na to zpívat ještě dvacet i třicet let.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *