Křečové žíly operace – Vše o zdraví

Křečové žíly jsou projevem chronické žilní nedostatečnosti vzniklé z poruchy nebo méněcennosti žilní stěny. Často jde o geneticky podmíněné onemocnění. Počáteční – kosmetické stadium se léčí sklerotizací nebo laserem, pokročilé pak operací. Velký vliv na vývoj onemocnění má životní styl.

Křečové žíly dolních končetin jsou projevem chronického a bohužel i progresivního onemocnění, které se nazývá chronická žilní nedostatečnost.

Toto onemocnění postihuje v některé formě cca 40 % populace s převahou žen.

Chronická žilní nedostatečnost vzniká na základě poruchy a méněcennosti pojivové tkáně žilní stěny a bývá velmi často geneticky podmíněna. K tomu se přidávají i další faktory, které ve svém důsledku způsobují zvýšení žilního tlaku v hlubokém nebo povrchovém žilním systému dolních končetin. Tyto faktory mohou být buď celkové jako jsou např.

obezita, nedostatek pohybu, těhotenství, nošení nevhodného oblečení a obuvi, nadměrná statická zátěž končetin atd. nebo místní, vycházející přímo z poruchy funkce vlastních žil. Může se jednat o nedostatečnou funkci žilních chlopní, nebo zpětný přesun žilní krve z hlubokého systému do povrchového v místech jejich vzájemného propojení.

Samostatně nebo v kombinaci tyto faktory působí zvýšení žilního tlaku v povrchovém žilním systému, který má za následek vznik a rozvoj vinutých a rozšířených povrchových žil, metličkovitých žil a dalších projevů onemocnění jako jsou otoky, bolesti, tlaky, svědění, pigmentace, chronické kožní změny na kůži dolních končetin.

Ty mohou být ve svém důsledku rizikem pro vznik žilního bércového vředu, který představuje nejtěžší stádium chronické žilní nedostatečnosti.

Kde se křečové žíly vyskytují?

Křečové žíly (varixy) se mohou vyskytovat prakticky kdekoliv na dolních končetinách včetně oblasti třísla, podbřišku a někdy i v oblasti hýždí nebo zevního genitálu u žen.

Vyšetření křečových žil

Před stanovením vhodného léčebného postupu tohoto onemocnění je vždy nutné provést podrobné klasické klinické vyšetření se zjištěním případných rizikových faktorů. Nejdůležitější vyšetřovací technikou je ultrazvuk (tzv.

echo-mapping), při kterém zjišťujeme funkčnost a průchodnost tepen, hlubokých i povrchových žil. Dále proměřujeme jejich velikost a hledáme všechny případné zdroje, které vedou ke zvýšení žilního tlaku, ve kterých dochází k zpětnému toku krve do povrchového žilního systému (tzv. refluxní body).

Na základě tohoto ultrazvukového zmapování jsme schopni naplánovat nejvhodnější léčebný postup a rozsah případné operace. Ultrazvukové vyšetření je někdy nutno doplnit ještě funkčním vyšetřením žil – např.

pletysmografií (ta měří reaktivitu žil, rychlost odtoku krve v žilách a následně i prokrvení tkání dolních končetin po cvičení při nafouknutí a uvolnění manžety tonometru).

Čím jsou křečové žíly nebezpečné?

Křečové žíly, které jsou projevem chronické žilní nedostatečnosti, představují v prvotních stádiích nejdříve problém estetický, ale s rozvojem změn přicházejí potíže typu bolestí, tlaku, napětí, neklidu končetin, svědění, otoku a následně i rozvoje pigmentací a chronických kožních změn.

Mezi nejvýznamnější rizika patří nebezpeční vzniku zánětu povrchových žil, zánětu hlubokých žil (hluboká žilní trombóza). Hluboká žilní trombóza je vysoce riziková pro plicní embolii (ucpání plicních žil krevní sraženinou).

V neposlední řadě může dojít až k rozvoji nejtěžší formy chronické žilní nedostatečnosti, kterou je žilní bércový vřed.

Je nutno je řešit? Jak? Křečové žíly – léčba

Metody léčby chronické žilní nedostatečnosti je možno rozdělit na neinvazivní a invazivní.

Mezi neinvazivní patří dodržování tzv. režimových opatření, jako je zdravé stravování, sledování tělesné hmotnosti, dostatek pohybu, absence kouření atd. Dalšími opatřeními je nošení vhodných kompresních punčoch a užívání medikamentů nebo lokálních přípravků k podpoře funkce žilní stěny.

Mezi invazivní techniky patří metody injekční – tzv. sklerotizace, při které se do změněných povrchových žil a žilek napouští látky ve formě roztoku nebo pěny, která způsobuje uzávěr a následné vstřebání poškozené povrchové žíly.

Další metody jsou již chirurgické, při kterých se méně či více invazivní technikou odstraňují poškozené povrchové žíly a ošetřují místa, která jsou odpovědná za nárůst žilního tlaku (krosektomie, stripping hlavních žilních kmenů, miniinvazivní háčková flebektomie, CHIVA…). Nejmodernější a nejšetrnější variantou chirurgické léčby jsou operace tzv.

nitrožilní, při kterých se poškozené povrchové žíly uzavírají a tím vyřazují z funkce tzv. zevnitř (nitrožilní laserové operace, radiofrekvenční ablace, nitrožilní operace parou…).

Neinvazivní léčba aneb co pomáhá na křečové žíly? Léky na křečové žíly, mast na křečové žíly, punčochy na křečové žíly

Mezi  další léčebné postupy u chronické  žilní nedostatečnosti patří i léčba neoperační (konzervativní).

Základním předpokladem úspěšné konzervativní léčby je nutnost dodržování několika  následujících  pravidel:

 1. tzv. režimová opatření, mezi která řadíme dostatek  pohybu, nekuřáctví, zdravé stravování, redukci nadváhy, vhodné oblékání a  užívání vhodné obuvi
 2. vhodná medikamentózní nebo lokální (masti a gely)  terapie, která  má za úkol  zmírnit subjektivní potíže pacientů (bolesti, tlaky, napětí, svědění, neklid končetin), zmenšit objektivní příznaky onemocnění, jako např. otok  nebo  zánět a dále zpevnit žilní stěnu a tím zpomalit  rozvoj příznaků chronické  žilní nedostatečnosti
 3. správná kompresní  léčba pomocí  kompresních obinadel nebo punčoch, která představuje nejvíce efektivní  opatření  v rámci konzervativní léčby

Všechny konzervativní postupy léčby a jejich  vzájemná kombinace se používají buď jako samostatné  opatření a  to spíše v časných stádiích chronické žilní nedostatečnosti, nebo jako doplněk  léčby  invazivní a to poté ve všech stádiích tohoto onemocnění.

Zlepší sklerotizace povrchních žil nějak prognózu onemocnění? Zpomalí jej?

Např. nedojde vůbec nebo později k otokům apod.? Nebo se jedná pouze o odstranění kosmetického problému, aniž by se ovlivnil vývoj onemocnění?

Jakýkoliv zákrok, který dokáže i třeba jen částečně zmenšit nárůst žilního tlaku v povrchovém žilním systému dolních končetin je žádoucí, a to nejen z důvodů kosmetických, ale i proto, že vede k méně nebo více významnému zpomalení rozvoje tohoto chronického a progresivního onemocnění, a s tím spojených příznaků nemoci.

Operace křečových žil (příprava na operaci, průběh operace)Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Při provádění operačních zákroků samozřejmě preferujeme použití miniinvazivních technik. Nejčastějšími výkony jsou miniinvazivní háčkové flebotomie, při nichž odstraňujeme poškozené povrchové žíly z kožních mikrovstupů. Tyto mikroranky se poté uzavírají buď stehy, nebo náplasťovými proužky (stripy).

Další velmi šetrnou technikou je u nás často používaná operace s použitím nitrožilního laseru (EVLT EndoVenous Laser Therapy). Z vpichu nebo kožní mikroranky je pod trvalou navigací ultrazvukovým přístrojem zaváděno do postižené žíly speciální vlákno vyzařující laserový paprsek, který způsobí uzávěr (zatavení) poškozeného žilního úseku.

 

Křečové žíly operace - Vše o zdraví Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Foto vlevo: Laserová operace – zavedení laserového vlákna z vpichu (punkčně) Foto vpravo: Ukončení laserové operace – uzávěr  mikroranek náplasťovými stehy  

Křečové žíly operace - Vše o zdraví Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Foto vlevo: Laserová operace- zavedení  laserového vlákna z kožního mikrovstupu. Foto vpravo: Laserová operace- ultrazvuková a optická navigace zavedení laserového vlákna s lokálním znecitlivěním pod kontrolou ultrazvuku.

Jednotlivé techniky lze vzájemně kombinovat.

Všechny výkony lze provádět po předchozí domluvě a dle rozsahu plánovaného zákroku a individuální snášenlivosti buď v režimu lokální tzv.

tumescentní anestezie, nebo v režimu šetrné celkové anestezie, analgosedace (kdy je pacient při vědomí, ale necítí bolest), event. kombinací těchto metod.

Prakticky všechny operace provádíme na našem pracovišti v ambulantním režimu bez nutnosti hospitalizace.

Je nutné mít k zákroku nějaká vyšetření a dodržet režimová opatření – na lačno apod.?

Při použití celkové anestezie nebo analgosedace požadujeme standardní předoperační vyšetření a pacient přichází k výkonu na lačno. Při zákrocích v místní anestezii je nutné jen laboratorní vyšetření krevního obrazu a test na srážlivost krve, pacient nemusí lačnit.

Péče o operovanou oblast po zákroku

Každý operační zákrok vyžaduje nutnost užívání kompresních elastických punčoch – řádově od cca 10 dnů až po 5-6 týdnů v závislosti na rozsahu výkonu a použité technice operace (u laserové operace cca 2 týdny, u háčkové flebotomie cca 3 týdny).

Po odeznění příznaků provedené anestezie je možno končetinu běžným způsobem zatěžovat.

První nebo druhý pooperační den je proveden převaz, při kterém jsou odstraněny krycí obvazy a kožní mikroranky jsou ošetřeny tekutým obvazem. Operovanou končetinu lze poté osprchovat, kompresní punčochy lze snímat na spaní.

Doporučujeme aplikaci lokálních heparinových přípravků na případné podkožní krevní hematomy (podlitiny) pro urychlení jejich vstřebání. V domluveném termínu je poté provedeno odstranění stehů nebo náplasťových proužků (stripů.

)

Režimová opatření po operaci křečových žil, rekonvalescence, sport

Po provedeném operačním zákroku je možno končetinu prakticky okamžitě běžným způsobem zatěžovat. Většina výkonů nevyžaduje ani žádnou pracovní neschopnost. Nutnost nošení vhodné kompresní elastické punčochy byla již zmíněna.

Plná zátěž končetiny včetně plného sportovního zatížení je většinou možná nejpozději do 1 měsíce od zákroku.

U většiny zákroků  je možná lehčí sportovní zátěž cca do 2 týdnů po provedení operace, plná poté cca do měsíce.  Nejvhodnější jsou sporty spojené s dynamickou zátěží končetin – chůze, běh, cyklistika, plavání. Nevhodné jsou sporty spojené s těžkými dopady, úpolové sporty (box, judo, karate) a posilování s velkými zátěžemi.

Rizika zákroku, komplikace zákroku

Každý chirurgický zákrok jakéhokoliv typu je vždy zatížen určitými riziky. Jedná se jednak o možné celkové komplikace např. typu zánětu, žilní trombózy až po lokální komplikace typu zhoršeného hojení operační rány, špatného vstřebávání podlitin (hematomů) atd.

Charakter námi prováděných zákroků, jejich cílenost, ambulantní provedení, miniinvazivita chirurgického výkonu i anestezie a možnost prakticky okamžitého zatěžování končetiny po provedené operaci snižují všechna tato rizika na nejnižší možnou úroveň.

V indikovaných případech jsou krátkodobě podávány injekční přípravky pro prevenci žilní trombózy.

Nutnost hospitalizace. Kontroly. Pracovní neschopnost

Hospitalizace u námi prováděných operací (miniinvazivní a laserové nitrožilní) prakticky nikdy není nutná a výkony probíhají ambulantně v souladu s principy tzv. jednodenní chirurgie. První kontrola – převaz se provádí 1. – 2. pooperační den, další je cca za 2 týdny.

Následně jsou operovaní klienti zváni na pravidelné kontroly cca 1x ročně. Při těchto kontrolách se provádí zhodnocení pooperačního stavu a případné drobné místní změny, které přetrvávají nebo se znovu objeví, jsou ošetřovány injekční skleroterapií (uzavřením žil).

Pravidelné kontroly a sledování nálezu jsou velmi důležité z hlediska skutečnosti, že žádný sebeprecizněji provedený zákrok nikdy neznamená konec žilního onemocnění.

Samozřejmě je nutné dodržovat i doporučená režimová opatření týkající se dostatku pohybu, sledování tělesné hmotnosti, stravování, eliminace statické zátěže končetin, nekouření atd.

Zajímavé:  Výše Doplatků Na Léky?

Jak si vybrat vhodného lékaře zákroku

V chirurgii, stejně jako v ostatních oblastech lidské činnosti platí okřídlené rčení o tom, že není vždy stejné, když 2 lidé dělají totéž.

Nabídnout a provést správně a co nejméně invazivně operaci křečových žil dolních končetin vyžaduje jednoznačně vysokou odbornost operatéra, velkou zkušenost a v neposlední řadě schopnost provádět ultrazvukové vyšetření, pod jehož navigací se dnes většina výkonů provádí.

Operatér by měl znát a umět nabídnout všechny v současné době dostupné metody k lege artis provedení operačního zákroku, tedy podle platných pravidel lékařské vědy. Ne každý nález je totiž vhodný ke každé technice ošetření.

Všechny tyto aspekty představují conditio sine qua non (nezbytně nutnou podmínku) pro správné řešení tohoto vysoce frekventovaného onemocnění, a to především ve vztahu k profitu operovaného.

Cena

Ceny jsou pouze orientační, liší se u jednotlivých center:

 • Injekční sklerotizace: od 2 000 Kč
 • Ambulantní flebektomie: 10 000 Kč
 • Miniinvazivní operace varixů bez laseru: 15000 Kč
 • Nitrožilní laserová operace varixů: 25 000 Kč

Foto: Archiv autora

Autor: MUDr. Petr Štiegler

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Plastická operace čela slouží k odstranění nebo zmírnění vrásek na čele, u kořene nosu a mezi obočími. Na rozdíl od výplní nebo aplikace botulotoxinu se jedná o metodu invazivní za použití skalpelu v celkové anestezii.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Každá žena si přeje mít krásné prsy. Určitý tvar i objem prsou je daný a mění se v průběhu života.

Vliv má gravitace, kvalita kůže, genetické dispozice, celková hmotnost ženy, objem prsu, počet těhotenství, kojení, hormonální léčba.

Zatímco některé ženy tento výkon vyhledávají ihned po dovršení vývoje a plnoletosti, jiné ženy k tomu rozhodnutí směřují řadu let a k výkonu přichází až po splnění mateřských povinností.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Krásná prsa je relativní pojem a v mládí objemnější či objemné prsy vedou časem ke změně tvaru. Obecně prsy mohou být různého tvaru a na vizuální kráse se podílí i velikost prsních dvorců, symetrie prsů.

Každé těhotenství, kojení, změna váhy, stárnutí kůže vedou ke změnám na prsou. Prsy jsou objemné, povislé, jedná se o přesun prsní žlázy gravitací směrem do dolních kvadrantů a horní kvadranty prsou jsou prázdné.

Jsou to projevy, které nás vedou ke změně.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Modelace prsou je vytvarování prsu, vlastní tkáně, kdy vycházíme ze stávajícího materiálu bez použití jakékoliv umělé složky.

Máte křečové žíly? Co všechno vás čeká, když musíte na operaci

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Zdroj: Pixabay.com

Křečové žíly operace - Vše o zdraví Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Trpíte zvýšenou únavou nohou, nebo už jste si dokonce na noze našli „modrý provázek“ křečových žil? Pak je čas zajít k lékaři. Chirurgických metod odstranění varixů je celá řada, od laseru přes stripping až po radiofrekvenční ablaci. Některé je nejvhodnější podstoupit právě na podzim.

Křečové žíly, tedy varixy, obvykle léčí všeobecný či cévní chirurg nebo flebolog – specialista zabývající se onemocněním žil. V ordinaci nečekejte nic hrozného. Vyšetření se provádí pohmatem nebo ultrazvukem. A podle výsledků vám lékař nasadí vhodnou léčbu. Ta může být konzervativní nebo chirurgická.

„Konzervativní léčba je pouze podpůrná. A nasazujeme ji pouze v počátečních stadiích onemocnění. Zmírňuje totiž obtíže, ale příčinu onemocnění neřeší,“ vysvětluje pro Lifee.cz chirurg MUDr. Ladislav Svoboda.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Mohlo by Vás zajímat:

Nevzhledné křečové žíly: Co dělat, aby se vám vyhnuly obloukem

Třikrát PÉ: Punčochy, pohyb, pilulky

Nohy ještě nehyzdí „modré říčky“? Pak bude stačit trochu více pohybu. Ideální je zejména plavání nebo jízda na kole. Po cvičení si nezapomeňte dát na chvíli nohy do zvýšené polohy.

Druhým pomocníkem jsou pak kompresivní punčochy. Varianty s podvazky nebo vzory pro pány se sice nevyrábějí, ale kvůli zdraví určitě zvládnete i „nehezkou“, ale ozdravnou tlakovou punčochu (někdy stačí i tlakový obvaz).

Když proti bolesti nepomůže sport ani punčochy, přijdou na řadu léky – venofarmaka nebo venotonika. Moderní přípravky jsou na bázi heparinu, takže ředí krev a zabraňují sraženinám. Působí proti otokům, tlumí bolest, odstraňují pocit těžkých nohou, ale žíly se po nich nezmenší.

Všemocný laser

Dokud jsou povrchové žilky do průměru cca jednoho milimetru, doporučí vám lékař laser. „Jeho výhodou je přesné zacílení na žilku bez poškození okolních struktur. Laser nejčastěji používáme k ošetření rozšířených žilek v obličeji, metličkových žilek, pavoučkových cévek. U silnějších křečových žil tato metoda vhodná není,“ dodává MUDr. Svoboda.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Mohlo by Vás zajímat:

Hrozí vám paradentóza? Tahle nemoc vás může připravit o zuby! Bojovat s ní je přitom snadné

Skalpel, prosím

Velké žíly na nohou se bohužel bez operace neobejdou. Operace je prováděna buď při lokální, nebo celkové anestezii. Před vlastní operací chirurg fixou na kůži označí žíly, aby se měl podle čeho orientovat.

Nejčastěji prováděná operace má několik částí, ale ne vždy je nutno provést ji kompletně. „Pacient musí počítat s tím, že bude mít jizvu v třísle. Podle dalšího rozsahu musíme ještě vést drobné řezy na bérci a stehně.

Jizvičky jsou pak ale velmi malé, tak jeden až dva centimetry. Postižené žíly se při operaci nijak ‚nečistí‘, prostě se co nejšetrněji odstraní a jejich funkci převezmou ostatní nepostižené žíly,“ dokončuje MUDr. Svoboda.

Stripping žil

Mezi další chirurgické zákroky patří například chirurgický podvaz a stripping (vytržení) žil. Při strippingu jde o nejběžnější chirurgickou metodu, kdy se postižená žíla vytáhne malým řezem pomocí sondy.

Nevýhodou je pooperační krvácení, až třítýdenní pracovní neschopnost a šestitýdenní nošení stahovacích punčoch. Obvykle však tento zákrok hradí pojišťovny.

Navíc u těchto zákroků je poměrně vysoké procento recidiv, v průměru 10 až 25 procent.

Křečové žíly operace - Vše o zdraví

Mohlo by Vás zajímat:

Hypertenze: Nebezpečná nemoc, která nebolí. Jak bojovat s vysokým tlakem?

Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace patří také k operačním metodám, ale k miniinvazivním. Je vhodná zvláště při poškozených bočních větvičkách odstupujících z hlavních žil. K odstranění nemocných žil stačí jen vpich nebo krátký řez na postižené noze. Není nutné vás uspávat, stačí místní znecitlivění. Operace je pak otázkou několika minut.

Provádí se pomocí speciální sondy, která je podobná tenkému drátku. Na konci má zakončení, které dokáže postiženou žílu uzavřít. Lékař pak sondu zasune na začátek žíly a místo zataví pomocí teploty asi 80 stupňů Celsia. Radiofrekvenční ablace je šetrnější a nehrozí okolní popálení.

Léčba žilních metliček

K odstranění žilních metliček neboli mikrovarixů je nejlepší skleroterapie. Při této metodě lékař vstřikuje do rozšířených žilek na dolních končetinách speciální roztok. Ten způsobí slepení žilních stěn. Následně začne do žilní stěny prorůstat vazivo a žíla přestane prosvítat pod kůží.

Skleroterapie se provádí na podzim či v zimě, nebolí, pouze ošetřené místo může být pár dní zarudlé a citlivé. Jediné omezení po léčbě se týká nošení kompresivních punčoch po dobu alespoň dvou týdnů.

Křečové žíly: Znáte způsoby, jak se jich zbavit? | Žena.cz

Myslete na to: brzy půjdeme na pláže, kde se všechno ukáže, jak se zpívá v písničce. Nejvyšší čas řešit křečové žíly!

Nejběžnějšími viditelnými vadami dolních končetin, které mohou přerůst i ve vážný zdravotní problém, jsou metličky, křečové žíly a nenáviděná celulitida. Co mají společného? Právě to, že i při sebevětší snaze se s nimi sami vítězně nepoperete, pokud je máte v genetickém kódu.

Genům neporučíš, teplotě ano

„Křečové žíly mají opravdu prokázanou genetickou souvislost, především ve spojení s ženským pohlavím. Mezi základní režimová opatření patří udržování zdravé hmotnosti, dostatečná fyzická aerobní aktivita či preference nižších teplot-  jak např. vody ve sprše, tak i omezení pobytu v horkém prostředí,“ upozorňuje MUDr. Petra Zimolová, angioložka z FN v Motole.

Prvním z těchto problémů jsou metličky, neboli mikrovarixy, se kterými má problémy každá druhá žena. Kromě toho, že nevypadají hezky, upozorňují ženy, že žilní stěny ztrácí svojí elasticitu, a jsou tak náchylnější ke vzniku větších křečových žil a žilní nedostatečnosti.

Nejčastěji je naleznete na vnější straně stehen a bérců v podobě menších žilek o průměru 1 až 1,5 mm či drobných pavučinek. Nevzhledných metliček se lze zbavit hned několika způsoby. Je na rozhodnutí zkušeného lékaře, pro jakou metodu se u konkrétního případu rozhodne.

Léčivá „skleróza“

Samotné metličky se nejčastěji odstraňují pomocí sklerotizace a laseru. „V případě sklerotizace se do metliček vstříkne speciální jehličkou roztok, čímž se zničí vnitřní žilní výstelka.

Při současné kompresi přestane v takto ošetřené žilce proudit krev, cévní stěny se slepí a do šesti týdnů se žilky samy vstřebají,“ vysvětluje žilní specialista z pražské Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz.

Tento zákrok se provádí ambulantně a pacientovi nepřináší žádná velká omezení. Doporučujeme: Téma: Křečové žíly

Nejlepší doba je právě teď. Jednak se v tomto období všechny zákroky lépe hojí a jednak do teplých jarních dnů už budete fit a s nožkama jako srnka.

Doporučujeme: Téma: Křečové žíly

Zbavit se metliček lze rovněž pomocí barvivových laserů, jejichž paprsky se dokážou dostat až do cévy aniž by porušily kůži, což je vhodnější pro ty nejmenší žilky až pavoučí sítě. I když je tato metoda nákladnější, má dobré výsledky, a proto se často kombinuje se sklerotizací.

Zajímavé:  Bolesti Močového Měchýře Léky?

Kdy už musíte pod nůž

U rozšířenějších křečových žil se pak již musí postupovat operačně.  Typické je chirurgické odstranění hlavní kmenové žíly, které spočívá v jejím vytrhnutí.

Starší metody vytrhnutí celé žíly jsou postupně nahrazovány méně invazivními a šetrnějšími metodami, kdy se odstraní pouze postižené části žil například působením tepla, laserového paprsku.

Pooperační komplikace jsou tak minimální. 

K nejmodernějším metodám, které se dají kombinovat, patří katetrizace (laserové a radiofrekvenční), sklerotizace či populární flebektomie. „Nezastupitelnou roli u rozsáhlých varixů má stále operace na základě cévně chirurgických pravidel. Zákrok je ambulantní, takže v den operace může klient odejít domů,“ podotýká doktor Ota Schütz.

Snažte se však zaznamenat již první příznaky – problém se nejčastěji projeví jako tíha  a pocit napětí  v dolních končetinách. Čím dřív se začne problém řešit, tím méně náročná, rychlejší a příjemnější bude léčba. Totéž platí i pro celulitidu.

Čím dřív, tím lépe

Celulitidu způsobuje nedostatečnost pojivové tkáně. „Podkožní prostor se přeplňuje tukovými buňkami a tím dochází ke kompresi drobných cévek. Zůstává-li tento tlak dlouho, přestává v cévách proudit krev a brzy se začne objevovat tzv. pomerančová kůže,“ vysvětluje doktor Schütz.

Současnou špičkovou světovou technologii podle něj představuje léčba, při které se naruší vnitřní struktury celulitické tkáně, oddělí tukové částice a pak se odstraní lymfodrenáží.

Celulitida má od ostatních dvou neduhů odlišné projevy, ale jedno mají společné: s žádným z nich sama nic nenaděláte a rozmýšlením a vyčkáváním jen prodlužujete dobu, kdy už se mohl problém řešit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 • Nová daň za dovolenou: Křečové žíly
 • Co udělá s ženou viagra? Pomůže, ale jinak
 • Patologická úchylka: Když dospělé ženy milují plyšáky

Vstoupit do galerie | 10 10 milníků medicíny za 10 let včetně české stopy
  Video Mohlo by Vás také zajímat: Skrytý poklad naproti Národnímu divadlu. Interiér Akademie věd je impozantní | Video: TV Architect

Jak na křečové žíly? Pomůže i hlíva ústřičná

Křečové žíly neboli chronická žilní nedostatečnost je dlouhodobý proces, který se bez včasné léčby zhoršuje. Nejprve se objevují drobné rozšířené žilky, poté nevzhledné, vinuté struktury bolestivé na dotek a posléze může dojít až k porušení zásobování dolních končetin a celé řadě komplikací.

Kde se dá pěstovat hlíva ústřičná? Všude. I na starém pařezu​.

Kromě viditelných žil si lidé nejčastěji stěžují na pocit napětí a tíži dolních končetin, zvláště večer po denní námaze a horku.

Časem se přidávají otoky kolem kotníků a v posledním stadiu může dojít k tmavému zbarvení kůže a jejímu zatvrdnutí v oblasti bérců, někdy i ke vzniku obávaných vředů. Nemusí to být ale pravidlem.

Celou řadu lidí trápí bolesti nohou bez viditelných známek, že se jedná o varixy.

5 nesmyslů o srdci, které vás mohou zabít​.

Mohou za to předci

Hlavní příčinou vzniku křečových žil je až z 80 % dědičnost. Svou roli hraje i životní styl, nadváha a zaměstnání. Lidé, kteří při své práci stojí, mají křečové žíly častěji než ostatní pracující.

Těhotenství je další rizikový faktor, při kterém dochází k mechanickému útlaku pánevních žil a pak také k výrazným hormonálním výkyvům. To samé platí u menopauzy.

Onemocnění se někdy může vyskytnout také u pacientů s hlubokou žilní trombózou, při vrozených vadách hlubokého žilního systému, po chirurgickém zákroku a úrazu, kdy může dojít k zánětu.

Křehká kůže i žilní stěna způsobuje zejména u starších lidí krvácení z křečových žil a stačí drobná oděrka, která způsobí větší ztrátu krve.

„Problém se týká každé třetí ženy a každého čtvrtého muže. Aby se krev z dolních končetin odvedla zpět k srdci, musí překonat gravitaci, v čemž jí pomáhá uspořádání hlubokých žil dolních končetin a pak také celá řada podpůrných mechanismů v podobě umístění žil do svalů.

Při stahu svalu dochází i k tlaku na samotné žíly, což napomáhá ve vytlačování krve směrem nahoru k srdci. Aby nedocházelo ke zpětnému průtoku, jsou tyto žíly vybaveny chlopněmi. Pokud dojde k oslabení pevnosti žilní stěny, zvyšující se tlak rozšiřuje tuto žílu a chlopně nedomykají.

Krev se hromadí, dochází k přetlaku, žíla se natahuje a v konečném důsledku získává typický vinutý průběh,“ vysvětluje primář Žilní kliniky na Praze 1 Ota Schütz.

Královna hub shiitake: Posiluje chuť na sex a je prevencí proti rakovině​.

Hýbejte se a bude lépe

Dostatek pohybu je tou nejlepší prevencí. Pokud ale křečové žíly člověk již má, pak by se měl raději vyhnout sportům se statickou zátěží, jako je např. vzpírání, ale i jízda na koni. Při těchto sportech se v žilách výrazně zvyšuje tlak a je omezena žilní cirkulace. Naopak vhodné je plavání či jízda na kole.

Předcházet křečovým žilám lze i zdravým životním stylem, správným jídelníčkem či dostatečným pitným režimem. Při dlouhém sezení je dobré podpořit lepší cirkulaci krve v dolních končetinách jejich procvičováním, např. krouživými pohyby chodidel. Dobré je si i denně udělat přestávku na 10-15 minut a dát si nohy nahoru.

Turistika, cyklistika, plavání a další aktivity s plynulým rytmickým pohybem. To jsou všechno věci, které vašim cévám pomohou.

Nohám prospívá i jejich sprchování střídavě teplou a studenou vodou, kdy studenou vodou by se mělo vždy i končit. Při sezení se doporučuje nedávat nohu přes nohu.

A především ženy by se měly vyvarovat kombinované hormonální antikoncepce s estrogeny a kouření. V každém případě by lidé hned při prvních příznacích – obtížích nebo již viditelných křečových žilách – měli vyhledat žilní specialisty.

Šikovný a zkušený lékař bývá obvykle důležitější než zvolená metoda léčby.

Správná diagnóza je základ

Obtíže nemusí vždy odpovídat velikosti křečových žil, a tak je zapotřebí provést odborné vyšetření. Výhoda specializovaných cévních klinik spočívá ve zkušenostech, kvalitě personálu a zároveň v přístrojovém vybavení.  

„Vyšetření pomocí barevného duplexního ultrazvuku s vysokou citlivostí a rozlišovací schopností podrobně ukáže, jak to s cévami klienta skutečně vypadá.

Ultrazvuk umí rozlišit zdravou žílu od nemocné funkčně i anatomicky. Pomůže nalézt počátek žilního postižení a také naplánovat přesně cílenou operaci.

To vše neinvazivně a bezbolestně, s možností toto vyšetření kdykoli opakovat,“ vysvětluje Schütz.

Na základě tohoto vyšetření odborník doporučí nemocnému nejefektivnější řešení, které mu zaručí i následnou rychlou rekonvalescenci.

„Operaci je vhodné provést takovým způsobem, aby se křečové žíly nevracely, a nemusely proto být znovu operovány.

Samozřejmě dispozice pro vznik křečových žil nelze odstranit ani operací, ani laserem, nicméně kvalitním výkonem operatéra a změnou životního stylu lze i tato rizika minimalizovat,“ upozorňuje MUDr. Schütz.

Plíseň nohou nepodceňujte, může vám prorůst do nehtů​.

Po zákroku okamžitě domů

Ne vždy řešení křečových žil vyžaduje jakýkoliv zásah. V počátku onemocnění často postačí kompresivní punčochy a změna životního stylu. Léčba pokročilého stavu křečových žil může být různá.

„Na své klinice používám všechny v současné době dostupné nejmodernější metody, které pravidelně kombinuji. Patří k nim katetrizační metody, laserové a radiofrekvenční, sklerotizace či populární flebektomie.

Nezastupitelnou roli u rozsáhlých varixů má stále operace na základě cévně chirurgických pravidel. Zákrok je ambulantní, takže v den operace může klient odejít domů.“

V léčbě křečových žil je v současné době již standardem velmi výkonný diodový laser pro nitrožilní katetrizační léčbu křečových žil, který je díky vlnové délce 1 470 nm méně bolestivý a hlavně výrazně výkonnější než předchozí. Jeho technologickou výhodou oproti předchozím laserům je změna směru působení laserového paprsku, a to z původního lineárního do současného radiálního působení.

Snadné a levné: Ledová sprcha je lepší než tucet doktorů​.

Metody jsou různé

Na trhu je ještě další moderní laser, který má kromě kruhovitého radiálního působení navíc vylepšení o sférické působení paprsků, což vede k zesílení efektu. Tento nejnovější, a tím pádem nejkvalitnější laser působí s vlnovou délkou 1 550 nm.

„Nemocného zákrok tímto laserem nejen méně bolí, ale po zákroku nemá ani nepříjemné modřiny, které se objevovaly u zákroků starším typem laseru,“ potvrzuje MUDr.

Ota Schütz a dodává: „Laserové metody si v kvalitě a dlouhodobosti výsledku nezadají s radiofrekvenční metodou Closure Fast, která je současně i bezpečnou katetrizační nitrožilní metodou léčby křečových žil.

“ Další možnou léčbou křečových žil je pěnová sklerotizace – speciální jehlou je do žíly vpravena speciální pěna, která stěny cévy slepí k sobě a postupně dojde k jejímu úplnému vstřebání.

Někdy jsou však metody mnohem méně věděcké a pomáhá i příroda. Například je prokázáno, že hlíva ústřičná je proti křečovým žilám naprosto dokonalá.

 Jde o lék tradiční čínské medicíny, která ji používá k posílení cévní stěny, proti zánětům a ke snížení cholesterolu v krvi. Snižuje množství špatného cholesterolu v krvi. Ten se usazuje v cévách a zužuje je.

Tato houba je ale prospěšná i jinak, také třeba snižuje riziko rakoviny. 

Křečové žíly – varixy

Křečové žíly vznikají méněcenností žilní stěny, kdy se na ní tvoří výdutě, které jsou viditelné pod kůži. Důvod k odstranění varixů je nejen estetický, ale i zdravotní.Chirurgie přináší několik postupů k jejich odstranění.

Křečové žíly (varixy) dolních končetin patří mezi civilizační nemoci a vyskytují se přibližně u 15-30 % mužů, 25-60 % žen má viditelné varikózní žíly. Výrazné křečové žíly celkem postihují 15 % populace ve věku 30-70 let.

Udávaný výskyt se liší podle věkových skupin, pohlaví, pracovního zařazení apod. Poměr žen a mužů s těmito problémy je 2: 1.

Ženy však pětkrát častěji vyhledávají léčbu a zákroky než muži a kromě dosáhnutí perfektního léčebného efektu je pro ně důležitý i bezchybný kosmetický efekt

Proč přistoupit k léčbě křečových žil?

Neléčené křečové žíly vedou ke vzniku trombů s rizikem embolizace a také ke vzniku bércových vředů, onemocnění lymfatického systému, chronické žilní nedostatečnosti,. Medicína dokáže tyto patologické žíly léčit a tím předcházet rizikům, které tato choroba přináší.

Zajímavé:  Příznaky Nedostatku Vitamínu B12?

Mezi příznaky ,kterými se projevuje porucha žilní hemodynamiky na dolních končetinách ,patří bolesti,snadná únavnost,křeče,otoky a pocit těžkých dolních končetin.

Tyto příznaky se zhoršují během dne,rychleji dochází k jejich projevům při déletrvajcím stání nebo sezení.Progrese potíží je v letních měsících a u žen v období menses.

Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit obtíže rezultující z ischemické choroby dolních končetin,vertebrogenní etiologii a známky akutní flebotrombózy

Diagnostika:

V běžné praxi je primární aspexe,která dává orientační přehled o rozsahu a stupni varikózních změn Funkční testy jsou v dnešní době v klinickém použití na ústupu.

Základním a rozhodujícím vyšetřením je dnes duplexní ultrasonografie,která dává přesné informace o lokalizaci a průchodnosti žil a zejména o funkci žilních chlopní a perforátorů,tedy o typu ,lokalizaci a rozsahu refluxu.

Před samotným výkonem je nutné interní předoperační vyšetření.

Předoperační příprava

Před operaci je pacientovi oholená celá operovaná končetina a oblast třísla.Poté operatér na stojícím nemocném nesmývatelnou tužkou označí varixy.

Možnosti léčby křečových žil

Existuje několik variant, jak při odstranění křečových žil postupovat. Jedná se o:

 • krosektomie a striping
 • radiofrekvenční endovaskulární ablace
 • metoda CHIVA
 • skleroterapie

Operace není indikována

 • při akutní hluboké žilní trombóze,
 • při ICHS dolních končetin III-IV.stupně
 • v graviditě
 • při zánětlivém onemocnění kůže a podkoží dolních končetin
 • při celkové kontraindikaci k operaci

Krosektomie a striping

Pacient je na operačním stole uložen v poloze na zádech.Řez v třísle je mediálně od hmatné pulzace femorální tepny.Preparujeme ústí safény do v. femoralis ,podvazujeme jednotlivé přítoky do vena safena magna(VSM) a VSM v jejím horním úseku přerušujeme.

Pahýl ošetřujeme tak ,aby endotel nebyl v kontaktu s okolí tkání a nemohl tak nastat proces neovaskularizace.

Řezem nad vnitřním kotníkem preparujeme dolní část kmene VSM, zavádíme lanko,které v ideálním případě prochází až do rány v třísle a postiženou VSM celou odstraňujeme.

Léčba radiofrekvenční ablaci

Tento výkon se na našem pracovišti provádí přístrojem Celon ProCurve-flexibilní bipolární koagulační elektroda..Jsme teprvé čtvrté pracoviště v České republice, které tuto metodu může nabídnout.

Bipolární koagulační elektroda je výrobkem pro jednorázové použití a musí být po použití odstraněná jako infekční materiál.

Není hrazená z prostředků VZP, proto klient ,který se rozhodne pro tento typ operace musí uhradit 9500 Kč .

Proud s vysokou frekvencí vede mezi oběma elektrodami na špičce bipolární koagulační elektrody a zahřívá tkáň v okolí elektrody.

Základem metody je zavedení katetru z vpichu u vnitřního kotníku do vena safena magna (VSM) až do třísla ,kde je VSM přerušena, vždy provádíme crossectomii.

Výkon na VSM je hotov za 2-3- minuty.Sondou pohybujeme rychlosti cca 1 cm za 1 sec.. Přitom nevznikají žádné modřiny, protože oproti klasické operační technice se kmen pouze uzavře, neodstraňuje se. Ostatní křečové žíly, které jsou mimo hlavní kmen se odstraňují pomoci speciálních háčků,. Někdy je ještě nutné s pomocí incize dokončení likvidace žilních uzlů, kde nelze tuto technikou použít

Tato operace je vysoce šetrná z hlediska kosmetiky a je prováděna prakticky jen z vpichů do žil. Proto zpravidla nejsou vidět větší rány. Rána v třísle je šitá pokračujícím intradermálním vstřebatelným stehem. Pacient pro nepřítomnost hematomů nemá také žádné zatvrdliny.

A co je oproti tradičním metodám pro pacienta rozhodující, může být brzo propuštěn domů a zařazen do pracovního procesu! Přitom nosí jen jeden týden elastickou kompresi nebo elastickou punčochu, kterou musí při klasické metodě nosit alespoň měsíc.

Kosmetický výsledek je nesrovnatelně lepší než u klasické operace a návratnost varixů po této operaci je kolem 3 procent oproti klasické metodě, kde je návratnost až desetiprocentní..

Jste vhodným kandidátem pro minioperaci CHIVA?

Pokud hledáte jemnou miniinvazivní cestu k odstranění křečových žil, jste fyzicky zdraví a psychicky stabilní, patrně budete vhodným kandidátem pro tento zákrok. Vhodnost ovšem definitivně určí až lékař po vyšetření.

Miniinvazivní operace CHIVA

Je velmi efektivním postupem, jak se varixů zbavit. Oproti klasické operace křečových žil, při které je celá postižená žíla u těla vytrhnutá, při metodě CHIVA chirurg odstraní pouze poškozené části žíly.

Metoda CHIVA je vhodná k odstranění drobných žilek mimo hlavní kmen. Pro volbu CHIVA metody není ani tak rozhodující věk, jako spíše váš zdravotní stav. Její nespornou výhodou je, že se může provádět ambulantně.

Postup operace

Operací lze odstranit křečové žíly všech velikostí. V přesně stanovených místech bude proveden malý řez či vpich, velký asi 1-3 mm, kterým jsou křečové žíly podvázány, zkráceny a některé odstraněny.

Operace bývá doplněna sklerotizací . Cílem metody je odstranit veškeré křečové žíly, které jsou nadbytečné a po operaci nebudou chybět. Řezy či vpichy nebývá většinou nutno šít, dostačující je náplasťový steh.

Před operací

Při první konzultaci lékař zhodnotí váš zdravotní stav a klinicky vyšetří cévní systém dolních končetin – tedy tepen, hlubokých a povrchových žil. Pravděpodobně budete také muset podstoupit vyšetření duplexním ultrazvukem. Na základě těchto vyšetření lékař navrhne postup léčby. Je možné, že bude použito několik technik odstranění varixů

Anestezie

Protože miniinvazivní operace CHIVA je velmi šetrná, provádí se zcela běžně odstranění křečových žil v místní anestezii znecitlivující látkou, eventuálně vám mohou být podána sedativa.

V průběhu operace budete bdít, ale budete uvolnění a nebudete cítit bolest. Můžete pociťovat minimální bolest, kterou lze mírnit chlazením povrchu kůže. V některých případech může na vyžádání chirurg zvolit analgosedaci (řízený spánek).

V tom případě je potřeba několik hodin po operaci dospat v nemocnici.

Po operaci

Po zákroku budete moci odejít domů po skončení operace. Bude vám doporučeno minimálně 14 dní po zákroku, ale raději déle nosit bandáže či kompresivní punčochy. Prvních 4-6 týdnů je nutné se vyhnout sportovním činnostem, jako je lyžování, veslování, tanec. Běžná cvičení lze provádět asi 2-3 týdny po operaci.

Veškeré podrobnosti vám sdělí lékař, opatření jsou vždy vysoce individuální a závislá na rozsahu výkonu. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2-6 týdnů. Mírné snížení citlivosti v místě vpichu vymizí během krátké doby. Po řezu či vpichu vám může zůstat drobná jizvička, která rychle zbledne, ale nikdy zcela nezmizí.

Vstřebávání modřin můžete urychlit mastí s obsahem heparinu, kterou vám doporučí lékař.

Výsledky odstranění křečových žil miniinvazivní operací CHIVA

Metoda je vysoce účinná, nicméně existuje možnost, že se varixy znovu objeví. Zda k tomu dojde, závisí především na geneticky určené kvalitě cévní stěny. Ale i když dojde k recidivě, většinou již nedosahuje rozsahu původního nálezu..

Sklerotizace

Sklerotizace je postup, který je doporučován, pokud trpíte mikrovarixy, tedy menšími červenými či promodralými žilkami o průměru 1- 4 mm. Léčba spočívá v injekční aplikaci speciální látky přímo do žilky tenkou jehličkou. Žilka je zevnitř chemicky zničena a následně ji tělo samo vstřebá.

Sklerotizace bývá využívána jako doplňkový postup během operačního zákroku nebo i po něm. Pokud se u klienta objevuje izolované postižení, bývá provedena pouze sklerotizace s následným doporučením nošení elastických zdravotních punčoch II. kompresní třídy po dobu, která je určena individuálně dle rozsahu.

Sklerotizace je také postup, který je doporučován jako prevence dalšího rozšiřování varixů.

Jste vhodným kandidátem pro sklerotizaci?

Pokud vaše varixy nejsou vhodné k operaci, pak můžete být vhodným kandidátem pro tento postup. Pokud jsou však vaše varixy k operaci vhodné, není žádoucí podstoupit sklerotizaci, při níž hrozí velmi často recidiva. V tomto případě sklerotizace nepřinese ani požadovaný kosmetický efekt. Je tedy nutno otevřeně prodiskutovat s lékařem, která z technik je pro vás vhodná.

Před zákrokem

Před zákrokem je nutno povšimnout si tmavší kresby v místě drobných žilek. Její příčinou je pigmentace z patologických žilek.

Je třeba počítat s tím, že tato kresba se na přechodnou dobu po sklerotizaci zvýrazní, ale následně se ztratí. Vždy je tento proces závislý na individuální schopnosti hojení.

Je třeba předem uvážit, že někdy mohou tyto pigmentace přetrvat dlouhodobě a někdy nevymizí nikdy.

Po zákroku

Aby sklerotizace přinesla efekt, je nutno končetiny bandážovat elastickými obinadly, kompresivní punčochou či speciálními návleky. Komprese zabraňuje zpětnému toku krve do sklerotizované žilky a brání tím jejímu opětovnému vyklenutí.

Doba komprese je vždy individuální, závisí na rozsahu zákroku a velikosti ošetřených žilek. Minimální doba komprese je 3-6 týdnů. Sklerotizaci je třeba podstoupit opakovaně 2-4 krát v rozmezí 2-6 týdnů.

Drobné hematomy (modřiny) se vstřebávají po dobu 2- 4 týdnů.

Jak předejít problému

Cílem prevence varixů je omezení negativního působení zvýšeného žilního tlaku. To je možné dosáhnout:

 • prevencí dlouhého stání, sedění; pokud se mu nedá vyhnout, je třeba procvičovat chodidla a pohybovat dolními končetinami (přešlapování na místě, zvedání na špičky)
 • vhodným nadzdvihováním končetiny nad úroveň srdce (cca 15 cm) při každé vhodné příležitosti (přes den položit nohy na stoličku či stůl, v noci podkládat dolní končetiny) o opatřeními v životosprávě, které zlepšují vyprazdňování
  • redukcí tělesné hmotnosti
  • dodržováním přiměřené pohybové aktivity
  • sprchováním nohou studenou vodou (sprcha by se měla aplikovat od špiček nohou nejprve z venkovní, potom na vnitřní straně, každá noha by se mělo sprchovat 15 vteřin alespoň dvakrát denně)
 • vyhýbáním se teplému prostředí (příliš teplé koupele, sauna, opalování)
 • nenošením těsné obuvi, stahujících ponožek či jiného oblečení omezujícího krevní oběh
 • nošením kompresivních punčoch (kompresivní terapie je základem léčby i dnes)
 • péčí o pokožku a předcházením úrazů

zpět na úvodní stránku oddělení

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector