Látka Nebezpečná Pro Zdraví?

Více informací o různých typech nebezpečných látek naleznete v následujících pododdílech:

 • Asbest.
 • Biologické látky.
 • Karcinogeny.
 • Prach a nanočástice.
 • Nebezpečné prostředí, výpary a mlhy.
 • Látky dráždící kůži.
 • Radioaktivní látky.
 • Jaké látky poškozují zdraví?

  2. Jaké druhy existují?

 • přímo poškozující látky, které mohou způsobit újmu na zdraví po předchozí chemické reakci i bez ní,
 • materiály citlivé na vodu, jež reagují s vodou nebo párou a vytvářejí teplo nebo hořlavé/výbušné plyny,
 • Co jsou to nebezpečné látky?

  Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

  Co je nebezpečná chemická látka?

  Nebezpečná látka je jakýkoliv chemický nebo biologický prostředek, který je nebezpečný zdraví, např. látky nebo preparáty klasifikované jako: toxické, škodlivé, leptavé, dráždivé, senzitivní, karcinogenní, mutagenní, patogenní, dusivé. Je třeba počítat s tím, že jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností.

  Co dělat při úniku nebezpečných látek?

  provozují systém stacionární detekce nebezpečných látek v okolí vytypo- vaných zdrojů rizik, v případě havárie provádějí záchranné a likvidační práce.

  Které látky mohou člověku způsobit otravu?

  Mezi nejznámější jedy patří:

 • kyanidy. kyanid draselný (cyankáli) kyanovodík.
 • arsen a jeho sloučeniny. oxid arsenitý neboli arsenik.
 • rtuť a její sloučeniny.
 • olovo a jeho sloučeniny.
 • kadmium a jeho sloučeniny.
 • beryllium a jeho sloučeniny.
 • baryum a jeho sloučeniny.
 • oxid uhelnatý
 • Jaké jsou chemické látky?

  Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo

  Zajímavé:  Nachlazeny Mocovy Mechyr Priznaky?

  Co znamenají výstražné symboly?

  Výstražné symboly ve tvaru kosočtverce označují druh nebezpečí souvisejícího s používáním nebezpečné látky nebo směsi. Na štítcích jsou výstražné symboly doplněny signálními slovy, údaji o nebezpečnosti a bezpečnostními údaji, a rovněž údaji o látce a dodavateli.

  Co je to látka chemie?

  Chemické látky. Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu. Chemická látka je látka, která má v každé své části stejné chemické složení a lze ji vyjádřit vzorcem nebo značkou. Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny.

  Co to je bezpečnostní list?

  Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi.

  Co dělat při úniku čpavku?

  První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem:

  – postiženého dopravte na čistý vzduch, – zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody, – odstraňte potřísněný oděv, Page 2 – zasažené místo důkladně omývejte vodou, – udržujte postiženého v klidu a teple, – při potížích volejte tísňovou linku 155.

  Jak se zachováte v případě úniku radioaktivních látek do ovzduší *?

  Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních látek poskytují uzavřené zděné prostory.

  Co dělat při úniku chloru?

  Poskytnutí první pomoci při zasažení chlorem:

  1. vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu.
  2. uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí
  3. v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst.

  Jaké jsou nebezpečné látky?

  Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří: otrava. Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

  Zajímavé:  Alergicka Reakce Na Leky?

  Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

  Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

  Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

  Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

  What are nebezpečné chemické látky?

  Nebezpečné chemické látky 1 Amoniak (čpavek) NH 3 2 Sulfan (sirovodík) H 2 S 3 Oxid uhličitý CO 2 4 Fosgen COCl 2 More

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *