Náhrada Škody Na Zdraví V Zákoníku Práce?

Podle zaběhnutých schémat platí v souladu s § 269 zák. práce, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jaká je náhrada škody na zdraví?

Náhrada škody na zdraví dle zákoníku práce 1 Náhrada škody v zákoníku práce. Obsah článku Zákoník práce obsahuje mimo jiné část týkající se odpovědnosti zaměstnance 2 Škoda při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zákoník práce v předmětné pasáži upravuje obecnou odpovědnost za 3 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Odpovědnost zaměstnavatele za způsobení této More

Kdo je povinen nahradit škodu, kterou způsobil zaměstnavatel při odvracení škody?

(2) Zaměstnanec není povinen nahradit škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.

Jak nahradit škodu zaměstnavateli zaměstnancem?

Náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem. Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil během plnění práce. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci prokáže, že škodu skutečně způsobil, musí tento pracovník svému zaměstnavateli nahradit vzniklou škodu, a to zpravidla v penězích.

Jaká je výše náhrady škody podle § 251?

Při určení výše náhrady škody podle § 251 se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector