Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. se již několik let zapojuje do celostátního projektu „Nemocnice ČR“, který organizuje HealthCare Institut. Hodnotí více než stovku nemocnici s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců.

Benešovská nemocnice získává od roku 2012 velmi vysoká hodnocení.

Rok 2019

V roce 2019 získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. titul Nejlepší nemocnice Středočeského kraje. Nejlépe ji v celostátním průzkumu hodnotili hospitalizovaní a ambulantní pacienti.

 • Nemocnice ČR 1. místo v kraji ambulantní pacienti 2019
 • Nemocnice ČR 1 místo v kraji hospitalizovaní pacienti 2019
 • Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Rok 2018

V roce 2018 získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. titul Nejlepší nemocnice Středočeského kraje. Nejlépe ji v celostátním průzkumu hodnotili jak hospitalizovaní, tak ambulantní pacienti. V kategorii zaměstnanců se umístila na třetí příčce.

 1. Nemocnice ČR 1. místo v kraji hospitalizovaní pacienti 2018
 2. Nemocnice ČR 1. místo v kraji ambulantní pacienti 2018
 3. Nemocnice ČR 3. místo v kraji zaměstnanci 2018
 4. Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdravíProjekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Rok 2017

V roce 2017 získala benešovská nemocnice 1. místo v rámci Středočeského kraje očima hospitalizovaných i ambulantních pacientů.

Nemocnice ČR 1. místo hospitalizovaní pacienti 2017

Nemocnice ČR 1. místo v kraji ambulantní pacienti 2017

Rok 2016

V roce 2016 se umístila na 3. místě ve Středočeském kraji z hlediska spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a na 1. místě v kraji i republice z hlediska spokojenosti zaměstnanců.

 • Nemocnice ČR 2016 očima ambulantních pacientů – 3. místo v kraji
 • Nemocnice ČR 2016 očima hospitalizovaných pacientů – 3. místo v kraji
 • Nemocnice ČR 2016 očima zaměstnanců – 1. místo v ČR
 • Nemocnice ČR 2016 očima zaměstnanců – 1. místo v kraji
 • Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdravíProjekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdravíProjekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Rok 2015

Nemocnice ČR 1. místo v kraji ambulantní pacienti 2015

Nemocnice ČR 1. místo v kraji hospitalizovaní pacienti 2015

Rok 2014

 1. Nemocnice ČR 1. místo v kraji očima pacientů ambulantních 2014
 2. Nemocnice ČR 1. místo v kraji očima pacientů hospitalizovaných 2014
 3. Nemocnice ČR 1. místo v kraji očima zaměstnanců
 4. Nemocnice ČR 3. místo očima zaměstnanců v ČR 2014

Rok 2013

Nemocnice ČR 2. místo v kraji očima pacientů hospitalizovaných

Nemocnice ČR 2. místo v kraji očima pacientů ambulantních

Rok 2012

Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Kvalita očima pacientů – Nemocnice Na Homolce

V loňském roce proběhl v naší nemocnici průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče. Na základě výsledků pacientské ankety v rámci projektu Kvalita očima pacientů jsme získali tu nejvyšší známku kvality – tzv. rating A+.

Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Šetření proběhlo v období od 19. 11. do 30. 12. 2018 a ankety se zúčastnilo celkem 942 pacientů, kteří formou dotazníků hodnotili 50 faktorů ovlivňujících kvalitu péče, seskupených do osmi oblastí:

 1. přijetí pacienta do zařízení,
 2. respekt, ohled, úcta k pacientovi,
 3. koordinace a integrace péče o pacienta,
 4. informace a komunikace s pacientem,
 5. tělesné pohodlí pacienta,
 6. citová opora pacienta,
 7. zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta,
 8. propuštění pacienta ze zařízení.

Souhrnná spokojenost s kvalitou poskytované péče za celou nemocnici v roce 2018 dosáhla 85,2 % (v roce 2017 to bylo 86,1 %, v roce 2013 83,6 %). Ve srovnání s rokem 2017 souhrnná spokojenost sice mírně klesla, ale rating kvalityA+ jsme si udrželi.

 Zároveň naše nemocnice poprvé splnila i kritéria pro udělení tří certifikátů Spokojený pacient (v kategoriích lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry). Devět oddělení ze třinácti vykazuje v průzkumu významně nadstandardní kvalitu zdravotní péče.

 Největší spokojenost byla na oddělení rehabilitace a gynekologie, oproti předchozímu roku si výrazně polepšila interna.

Pacienti byli nejvíce spokojeni s možností zapojit rodinu a své blízké do léčby, se způsobem propuštění pacienta z nemocnice a pochvalně hodnotili respekt, ohled a úctu k pacientovi a v neposlední řadě i citovou oporu ze strany zdravotního personálu. Pokud jde o kvalitu a množství jídla, ve srovnání s loňským rokem se spokojenost pacientů zvýšila o téměř 9 %.

Pacienti vyjádřili v dotaznících také své připomínky. Za celou nemocnici jich bylo celkem 114, z toho 79 kladných a 35 negativních. Negativní se týkaly hlavně vybavení a provozu (toalety, koupelny, teploty na pokoji, matrace, polštáře atd.), ale i komunikace a chování zdravotního personálu.

Kvalita očima pacientů – rok 2017

Nemocnice Na Homolce získala nejlepší umístění v průzkumu Kvalita očima pacientů v rámci projektu RNDr. Tomáše Raitera. Podle vyjádření řešitele zveřejněného na webových stránkách projektu je sběr a vyhodnocování dat v souladu s metodikami, které již jednou prošly oponentním řízením na Ministerstvu zdravotnictví.

Kvalita zdravotní péče se zjišťuje na základě zkušenosti pacientů prostřednictvím dotazníků a naše první místo je výsledkem porovnání údajů získaných v oblasti lůžkové i ambulantní péče od zdravotnických zařízení po celé republice.

Ve srovnání s vítězi průzkumu v předchozích letech získala naše nemocnice historicky nejlepšího výsledku, průměrné spokojenosti pacientů 86,1 %, a překonala tak Masarykův onkologický ústav v Brně, který loni dosáhl výsledku 85,9 %. 

Zpráva KOP 2017 (PDF)

Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

Kvalita péče očima pacientů na centrálním příjmu

Způsob přijetí pacienta do nemocnice je důležitý i proto, že si podle jeho průběhu pacient utváří první dojem o celé nemocnici. Pokud je záporný, pak může přetrvávat po celou dobu hospitalizace proto, že v průběhu pobytu v nemocnici je většinou obtížné ho zlepšit i přes veškerou snahu zdravotníků.

Pacient s negativním dojmem o naší nemocnici může tyto informace předávat dalším potenciálním pacientům a může tak utrpět dobré jméno nemocnice. Výsledky plošných šetření pomocí dotazníku „Spokojenost pacientů“ v naší nemocnici v roce 2002-2003 ukázaly, že 10 až 15 % pacientů není spokojeno s přijetím do nemocnice. Proto jsme se na tuto oblast zaměřili.

Cílem šetření bylo zjistit úroveň spokojenosti a pokusit se odkrýt konkrétní důvody nespokojenosti pacientů. Pilotní projekt proběhl v Centrálním příjmu Lochotín (CPL) během června až srpna 2003. Osloveno bylo 405 pacientů, návratnost dotazníků byla 51,3 %. Druhé šetření bylo provedeno během června až října 2004.

Osloveno bylo 400 pacientů a návratnost dotazníků byla 54,3 %.

Pracovní skupina

Bc. Klára Pešičková, asistentka Centra pro řízení kvality, Jindra Šneberková, vrchní sestra Centrálního příjmu FN Lochotín, v roce 2003 PhDr. Miroslav Bílek, autor programu na zpracování dat.

Metoda

Dotazník „Kvalita péče očima pacientů CPL“ byl sestaven podle Pickerova dotazníku a pro potřeby šetření na CPL. Podává informace o zkušenostech pacientů s přijetím do nemocnice (pacienti odpovídají, zda měli nebo neměli konkrétní problémy).

Naší snahou bylo vytvořit co možná nejkratší dotazník, v pilotní verzi má pouze 24 položek a měří zkušenosti pacientů v 7 dimenzích (1. čekání na přijetí do ordinace CPL, 2. čistota, 3. setkání s lékařem, 4. setkání se sestrou, 5. přijetí do ordinace, 6. vyšetření a 7. celkový dojem).

Na konci dotazníku jsou připojeny demografi cké údaje a místo pro anketu.

Výsledky

Výsledky s komentářem uvádíme pouze za rok 2004. Z oslovených 400 pacientů využilo příležitost 217, kteří byli hospitalizováni na interní a ortopedické klinice, případně posláni domů.

Návratnost dotazníků byla 54,3 % a jejich nízká návratnost mohla být způsobena nedostatkem času na vyplnění, také zde mohla sehrát svou úlohu nechuť dotazník vyplňovat při zhoršeném zdravotním stavu nebo bolesti.

Souhrnné hodnocení kvality péče při přijetí nemocných na CPL do FN jsou uvedeny v tabulce.

Střední hodnoty jednotlivých položek dimenzí kvality jsou vyjádřeny v procentech a v poslední řádce je uvedena střední hodnota přes všechny dimenze. Tabulka zahrnuje též porovnání s výsledky v roce 2003.

Zajímavé:  Nemoc Růže Na Noze Léčba?

Celková spokojenost nemocných s kvalitou péče na CPL pro oba typy příjmu a oba obory je v rozpětí 83 až 91 %. Tato hodnota odpovídá i opakovanému šetření spokojenosti nemocných.

Pacienti jsou nejméně spokojeni s informací o čekací době na přijetí do ambulance (60 až 88 %).

Čekací doba je pacientům přibližně sdělována, mnohdy čas není dodržen z různých důvodů: nutnost ošetření dalšího nemocného v těžším stavu (RZP), subjektivní posouzení, které pacient není schopen diferencovat při vyšetřovacích metodách (laboratoř, RDG, CT, konziliární lékař). Patrná prodleva je u chirurgických nemocných, kteří přijedou dříve, než mají uvedeno na pozvánce, a pak je čekací doba delší.

S čistotou čekárny CPL a WC jsou téměř všichni pacienti spokojeni. Setkání s lékařem u akutních interních pacientů bylo méně uspokojivé v 80 %. Více byli pacienti spokojeni při setkání se sestrami v 96 až 100 %. Podobně přijatelnou spokojenost projevili pacienti s taktností lékaře i podáním informací o zdravotním stavu.

Nižší spokojenost s lékařovým vysvětlením nutnosti speciálního vyšetření a výsledků tohoto vyšetření je pochopitelná u přijatých akutních pacientů (mnohdy nelze čekat na výsledky laboratoří, RDG), naopak vyšší spokojenost byla u akutních pacientů propuštěných domů.

Pacienti byli spokojeni v 90 až 99 % s celkovým dojmem z přijetí na CPL, zejména to platilo pro oblast dodržování pacientovy důstojnosti a důvěrnosti. Spokojenost pacientů zde také ovlivňují prostorové možnosti CPL.

Vedle uvedených 7 dimenzí, které jsou podrobněji popsány v předchozí části, jsme v dotazníku zjišťovali Čekací dobu na přidělení lůžka (čas mezi vstupem do ordinace CPL a přidělením lůžka na oddělení).

Z 27 akutních pacientů přijatých na interní oddělení čekalo 16 pacientů do 2 hodin. Žádný pacient nečekal déle než 3 hodiny. Z 52 akutních ortopedických pacientů 2 pacienti čekali 4 hodiny, ostatní pacienti nečekali déle než 3 hodiny (15 pacientů čekalo méně než 1 hodinu).

Plánovaných interních pacientů bylo celkem 37. Jeden pacient získal lůžko po 3 hodinách.

Plánovaných ortopedických pacientů bylo celkem 60. Méně než 1 hodinu čekalo 39 pacientů, 6 pacientů čekalo na lůžko do 2 hodin. 2 pacienti 2 – 2,9 hodiny, 5 pacientů 3 – 3,9 hodiny.

Jedna pacientka čekala 4 hodiny (musela před uložením na lůžko ještě absolvovat RDG vyšetření, premedikaci, a pak teprve byla hospitalizována) a jeden pacient dokonce 5 hodin (ke zdržení došlo pro nevyhovující laboratorní výsledky, musel absolvovat interní vyšetření před přijetím k operačnímu výkonu).

Diskuse

V obou šetřeních byl osloven přibližně stejný počet pacientů a v roce 2004 se návratnost dotazníků zvýšila o 3,1 %. Dotazníky vybírá sestra, a proto mohou mít pacienti obavu, zda není porušena jejich anonymita. V těchto případech by odpovědi mohly být pozitivně zkresleny.

Nechuť pacientů vyplňovat dotazník vzhledem k jejich zdravotnímu stavu záporně ovlivňuje návratnost. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nemohou dotazník vyplňovat všichni.

Navržené řešení může zajistit větší objektivnost výpovědí pacientů a zjistit případné nedostatky v kvalitě péče; pacienti by vhazovali vyplněné dotazníky do schránky umístěné na CPL, nebo do schránek na oddělení, případně dostávali dotazníky v obálce domů a posílali je vyplněné z domova.

Aby návratnost dotazníků byla co největší, je nutné přiložit k dotazníkům ofrankovanou obálku. Tím odpadnou pacientům veškeré finanční náklady, ale je nutné zvážit zvýšení nákladů ze strany nemocnice.

Patrné zlepšení výsledků druhého šetření na traumatologické ambulanci zejména v délce čekání na ošetření, spokojenosti s informací o čekací době, s chováním zaměstnanců a s informovaností o výkonu je pozitivní a svědčí o zájmu zaměstnanců hledat optimální řešení i v obtížném provozu této ambulance. Naopak stejné nebo lehce zhoršené výsledky na interní části ambulantního příjmu mohou být stimulující pro její zaměstnance v oblasti inovací provozu. Vedoucí zaměstnanci CPL by se měli zaměřit na vhodnou stimulaci podřízených a hledání možných rezerv.

Závěr

Šetření zaměřené na spokojenost s přijetím na Centrálním příjmu bylo ve FN Plzeň provedeno podruhé. V roce 2003 byla provedena pilotní studie a v roce 2004 bylo šetření zopakováno, aby bylo možné porovnat, zda se kvalita péče na CPL zhoršuje nebo zlepšuje.

Ačkoli se návratnost dotazníků zvýšila, je obtížné odhadnout její trend bez zajištění kontinuity šetření. Zlepšení výsledků na traumatologické ambulanci a zájem zaměstnanců hledat řešení je třeba ocenit a nabídnout jim pomoc při řešení problémových situací.

Management nemocnice si aktivity svých zaměstnanců váží a bude i nadále podporovat pokračování šetření spokojenosti pacientů. Tak bude zajištěno kontinuální sledování vývoje kvality péče na CPL.

Projekt Kvalita Očima Pacientů – vše o zdraví

SOUHRN

Cílem projektu bylo zjistit úroveň spokojenosti pacientů s přijetím do nemocnice na Centrálním příjmu FN Plzeň-Lochotín (CPL), odkrýt případné důvody jejich nespokojenosti a navrhnout řešení.

Použita byla forma dotazníkového šetření. Formulář obsahující 24 položek sledoval zkušenosti pacientů v 7 dimenzích. Projekt probíhal ve dvou etapách -v roce 2003 a 2004.

Celkem bylo osloveno 805 pacientů.

SUMMARY

The aim of this projec was to find out how are the patients admitted to the University Hospital in Plznen – Lochotin through central admission department (CPL) satisfied with the procedure, explore possible cases of their dissatisfaction and propose how to solve any problem. The questionnaire used in the study had 24 questions which covered 7 dimensions of patients' experiences. The project was divided in two stages which took part in 2003 and 2004. 805 patients were questioned.

O autorovi: Bc. Klára Pešičková, Jindra Šneberková, Bc. Nina Müllerová, PhDr. Miroslav Bílek ( 2003), ([email protected]) Podpořeno grantem IGA MZ ČR NO 7723-3, FN Plzeň

Kvalita příbramské nemocnice očima pacientů

Projekt „Kvalita očima pacientů“ měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti potažmo spokojenosti pacientů. Poskytuje objektivní a statisticky průkazné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických pracovišť.

Výsledky projektu dokáží porovnat mezi sebou kvalitu nejen celých zdravotnických zařízení, ale i jednotlivých odborných pracovišť v různých zařízeních po celé republice.

Oblastní nemocnice Příbram se této ankety účastní již deset let.

Letos se v rámci ankety, která probíhala od poloviny října do poloviny listopadu, zapojilo 853 pacientů, kteří byli hospitalizováni během udaných čtyř týdnů a právě propouštěni z lůžkové části nemocnice – tudíž měli vlastní čerstvou zkušenost a byli kompetentní péči nemocnice hodnotit.

Pacienti dle svých pocitů hodnotili péči v oblastech: přijetí do nemocnice, respektu a úcty k pacientovi, koordinace a integrace péče, komunikace s pacientem, tělesného pohodlí, citové opory a zmírnění strachu a úzkosti, zapojení rodiny a přátel do léčby, propuštění a pokračování péče.

„Spokojenost nebo nespokojenost je rozdíl mezi očekáváním a skutečnou realitou. Máme-li velká očekávání, býváme nespokojeni. Naopak předčí-li realita naše očekávání, pak jsme spokojeni. Populace své nároky stále stupňuje. Očekávání pacientů každým rokem roste.

Zajímavé:  Vitamíny Na Červené Krvinky?

Lidé, kteří již vyrostli v novém společensko–politickém prostředí se dostávají do věku, kdy častěji potřebují lékařskou pomoc a mají zcela odlišné nároky než předchozí generace. Jsou asertivní, mají daleko víc informací, také roste vzdělanost, a s tím i očekávání.

Chcete-li alespoň udržet spokojenost pacientů na stejné úrovni jako byla před deseti lety, znamená to, že se vám musí dařit zvyšovat kvalitu stejnou měrou, jako se zvyšuje právě očekávání pacienta.

V tomto srovnání je Příbram jedinou nemocnicí Středočeského kraje, která hodnoty spokojenosti udržela,“ říká RNDr. Tomáš Raiter, autor dotazníkového šetření Kvalita očima pacientů.

Hlavním přínosem projektu je možnost vyhodnotit samostatně jednotlivá oddělení. Vedení nemocnice získá zpětnou vazbu a přesně zjistí, co je třeba zlepšit, na co se zaměřit.

„Příbramská nemocnice má jako jediná vyrovnané výsledky ve všech odděleních. To považuji za velkou přednost. Výborně jsou hodnoceny sestry a také si pacienti chválí, že je zde dbáno na jejich soukromí.

Zlepšit by se mohlo představování lékařů, pacienti někdy nevědí, kdo byl jejich ošetřujícím lékařem. Nemocní si nestěžují na nekomunikaci, lékaři s nimi mluví často, ale občas nepochopí vše, co jim lékař říká.

Na tom, by také bylo dobré zapracovat,“ vysvětlil konkrétní zjištění RNDr. Tomáš Raiter.

Oblastní nemocnice Příbram získala Certifikát spokojeného pacienta v kategorii „Sestry lůžkových oddělení“ což doplnilo nedávný úspěch Ludmily Prokopové, která v příbramské nemocnici pracuje 43 let a získala ocenění Sestra roku.

Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada přebral z rukou Tomáše Raitera Certifikát spokojeného pacienta i v komplexní kategorii „Lůžková zdravotnická zařízení“.

Podzimní pacienti nemocnice, kteří se ankety účastnili, vybojovali Oblastní nemocnici Příbram hodnocení – významně nadstandardní – na které žádná jiná z posuzovaných nemocnic Středočeského kraje nedosáhla. Označení nadstandardní nese ON Mladá Boleslav. Mírně pod standardem se ocitla ON Benešov a pod standardem ON Kladno a Kolín.

 

Třetí nejlépe hodnocenou nemocnicí v České republice je pražská ÚVN

Autor: Pavel Lang, foto a video: Jan Kouba

Poslední březnový čtvrtek byly v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha předány prestižní certifikáty „Spokojený pacient“ projektu Kvalita očima pacientů.

Projekt provádí ve zdravotnických zařízeních v České republice externí nezávislá společnost dle jednotně daných kritérií hodnotících spokojenost pacientů s kvalitou poskytování zdravotní péče.

Pacient obdržel v době sběru dat, vždy den před propuštěním, standardizovaný dotazník, který obsahuje celkem padesát tři otázek rozdělených do osmi okruhů (například přijetí do nemocnice, ohled, koordinace a integrace péče, informace, tělesné pohodlí nebo citová opora). Dotazování bylo anonymní a průzkum vyhodnocoval nezávislý subjekt.

V Ústřední vojenské nemocnici-Vojenské fakultní nemocnici Praha se tento průzkum uskutečňuje od roku 2005 a na sklonku roku 2013 se tu provedl už pošesté. Dobrou zprávou je, že zjištěná fakta prokázala další zvýšení spokojenosti pacientů s kvalitou péče v „úvéence“.

Resortní nemocnice tak obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu „spokojený pacient“ ve všech třech kategoriích – lůžková zdravotnická zařízení, lékaři lůžkových zařízení a sestry lůžkových zařízení.

Profesním bonusem je, že na žebříčku hodnocení zdravotnických zařízení v ČR obsadila pražská ÚVN třetí nejvyšší příčku.

Nelze nezmínit některé zajímavé údaje související se zdravotní péčí v ÚVN Praha: souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 83,8 %, přičemž z výše uvedených osmi klíčových indikátorů kvality došlo ke zlepšení v sedmi z nich.

Také metodické parametry sběru dat byly, podobně jako v předchozích letech, velmi dobré, například návratnost činila 67 procent. Nejlépe byla hodnocena oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, oční, interna – kardiologie, neurochirurgie – A, gynekologie a urologie.

Nejvýznamnější změnou v hodnocení hlavních profesních skupin je zlepšení spokojenosti pacientů s lékaři.

Závěrem lze konstatovat, že veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou nejen předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení, ale také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. V Ústřední vojenské nemocnici-Vojenské fakultní nemocnici Praha je dlouhodobě sledována a dosahované výsledky jsou toho důkazem. To na slavnostním ceremoniálu ocenil také náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ – PDF Free Download

Více

Více
Více

Více

Více

Více

Více

Více

Více

Více

Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary – metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny – II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů – 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary – highlights 1. Výsledky měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny – III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

II. Kongres ČKPA, 19. května 2018 RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Obsah příspěvku: Realizátoři projektu Cíle a smysl projektu PPP Metodické informace Trendy z dat pilotního

Více

Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů – 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy – I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů – Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

Pacienti hodnotili nemocnici v Příbrami: lepší, až na komunikaci lékařů

Fotografie z archivu Benešovského deníku Markéta Lišková

Příbram – Empatie, pohodlí, péče, zájem, vysvětlení zdravotního stavu, komunikace s lékaři a sestrami. Nejen to opět po roce a půl vyhodnotila anketa Kvalita očima pacientů. Jak si stojí příbramská nemocnice? Průzkum ukázal posun dopředu. Jen ta komunikace s lékaři není nejlepší.

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTU Spokojený pacient z rukou Tomáše Raitera (projekt Kvalita očima pacientů) do rukou ředitele příbramské nemocnice Stanislava Holobrady (vpravo). | Foto: Markéta Jankovská

„S jednotlivými odděleními jsme denně ve styku a moc dobře víme, kde to šlape jako hodinky a kde to skřípe,“ řekl zástupce ředitele pro zdravotní péči Petr Polouček. Zmíněnou analýzu hodnotí jako sofistikovanou, s vypovídající hodnotou a říká, že se nemocnice snažila, aby pacientům s vyplňováním nepomáhali zdravotníci, jako se dělo v minulosti.

Nemocnice se zapojuje do ankety od roku 2007. Seznámit personál s výsledky pravidelně přijíždí Tomáš Raiter. „Do příbramské nemocnice jezdím rád, protože patří mezi nemocnice, které s výsledky průzkumu opravdu pracují a nemají je jen jako alibi pro zákonem danou nutnost sledovat spokojenost pacientů,“ uvedl prezentaci Tomáš Raiter, ředitel projektu Kvalita očima pacientů.

Ve srovnání s výsledky průzkumu 2014 se spokojenost ve většině ohledů na grafu posunula o kousek dopředu, jako například důvěra k ošetřujícím sestrám, respekt a ohled na pacienta. O něco horší je například způsob komunikace lékaře před pacientem či skutečnost, že pacient často ani svého ošetřujícího lékaře nezná.

Skok dopředu, krok dozadu

Více spokojenosti pacientů patří podle grafu rehabilitaci, gynekologii, významný skok dopředu patří interně IV a interně I. Menší spokojenost graf ukazuje také nečekaně u porodnice, kde se v celorepublikovém hodnocení podle Tomáše Raitera projevují poporodní emoce a není tedy na místě vnímat kvalitu příbramského oddělení za nižší.

Krok dozadu ve spokojenosti pacientů podle grafu udělala ortopedie II a chirurgie. V celkovém hodnocení projektu si ale příbramská nemocnice drží významně nadstandardní rating v rámci republiky. Certifikát Spokojený pacient si tak spokojeně převzal ředitel nemocnice Stanislav Holobrada a přiznává, že nedostatky v komunikaci lékařů s pacienty přetrvávají.

„Je to určitá nemoc v celé republice a náprava je dlouhodobý proces. Schopnost komunikace lékaře s pacientem je i naším kritériem při přijetí lékaře, ale na prvním místě je sehnat lékaře. Pak teprve je možné je k tomu vychovávat,“ nepopírá Holobrada nedostatek doktorů v některých oborech.

Čtěte také: Lékař a ředitel Vladimír Lemon: Nejlepší z nemocnic v Praze je ta v Kladně

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde.

 • lékař,
 • nemocnice,
 • Příbram,
 • empatie,
 • průzkum,
 • anketa,
 • Praha,
 • Kladno,
 • zdravotnictví,
 • analýza,
 • právo

Hyundai iX35 servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Tucson první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Terracan servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Santa Fe servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Santa Fe první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Santa Fe servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Santa Fe první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai Santa Fe servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector