Výše doplatků a cen léků – vše o zdraví

Má lékař povinnost sdělit pacientovi cenu léku, který mu předepisuje? Prý se musím zeptat až v lékárně.

Lékař nejen že nemá povinnost pacientovi sdělit cenu léku, resp.

výši doplatku na lék, který mu předepisuje (platná legislativa mu takovou povinnost neukládá), ale dokonce ani přesnou částku sám nezná a znát nemůže.

Měl by být pacientovi schopen jen sdělit, zda je lék pojišťovnou hrazen plně, nebo částečně (a pacient bude doplácet), nebo zda hrazen není (a pacient bude platit jeho plnou cenu).

Výši případného doplatku na konkrétní předepsaný léčivý přípravek je možné orientačně dohledat na webu ministerstva zdravotnictví (Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, www.mzcr.cz/Leky.aspx).

Ani zde však nenajdete přesnou částku, kterou za konkrétní částečně hrazený léčivý přípravek v lékárně zaplatíte – částka k zaplacení se totiž rovná rozdílu mezi cenou léku a jeho úhradou od pojišťovny, přičemž jen částka úhrady (kterou stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv) je stejná u všech pojišťoven a v každé lékárně.

 Prodejní cena léku se však může lišit – vypočítává se jako součet ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH. Léčivé přípravky mají vždy regulací stanoven horní limit ceny. Je regulována jak maximální cena výrobce (o ní rozhoduje ve správním řízení SÚKL), tak i možná obchodní přirážka, a to v souladu s Cenovým předpisem MZ ČR.

O obchodní přirážku se dělí distributor a lékárna.

Do finální sumy se tedy pak promítá cenová politika všech účastníků distribučního řetězce (výrobce, distributora i lékárny). Pokud konkrétní lékárna např. neuplatní maximální možnou marži nebo nakoupí daný léčivý přípravek od svého dodavatele levněji, může v ní být doplatek na lék nižší než jinde.

Proto i v databázi na stránkách ministerstva najdete u konkrétního léčivého přípravku jen částku maximální úhrady zdravotní pojišťovny, nejvyšší možnou cenu v lékárně při výdeji na recept a nejvyšší možný doplatek pacienta, dále průměrnou aktuální cenu v lékárně a průměrný aktuální doplatek pacienta, případně také výši doplatku započitatelného do ročního limitu.

Váš lékař má tedy pravdu, pokud vás pro informaci o konkrétní částce odkazuje na lékárnu. Přímo v lékárně také můžete požádat o vydání jiného než předepsaného léčivého přípravku (ovšem se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou), který bude mít nižší doplatek. V mnoha případech takový přípravek existuje a lékárny ho pacientům často samy aktivně nabízejí.

O lécích.cz

Kolik lék skutečně stojí? Jakou částku zaplatí pacient? Kolik uhradí zdravotní pojišťovna? Tyto otázky
přicházejí na mysl při vstupu do lékárny každému z nás. Pojďme na ně společně nalézt odpovědi.

Rozhodování o horním limitu cen výrobce a úhrad ze zdravotního pojištění je proces individuální a přezkoumatelný.
Probíhá v režimu správního řízení s pevně stanovenými lhůtami a plně respektuje evropskou transparenční směrnici.
Účastníky těchto řízení jsou ze zákona zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci.
 

Není cena jako cenaMaximální cenu výrobce, což je nejvyšší možná cena, za kterou může výrobce
nebo dovozce uvádět lék na český trh, stanovuje u hrazených léků SÚKL. Pravidla pro její stanovení jsou dána zákonem.
Maximální cena výrobce se nestanovuje u léků nehrazených ze zdravotního pojištění.

Cena výrobce následně tvoří základ
pro výpočet prodejní ceny, se kterou se pacienti setkávají v lékárně. Prodejní cena léku je složena z ceny
výrobce, obchodní přirážky a DPH. U prodejní ceny léku vždy záleží na tom, za jakou cenu výrobce lék uvedl na trh a
jakou distributor nebo lékárna využili obchodní přirážku.

Jakou částku zaplatí pacient
V případě hrazených léků se od prodejní ceny odečte stanovená úhrada ze zdravotního pojištění. V případě,
že pojišťovna hradí lék jen částečně, zaplatíte rozdíl, tedy doplatek. V případě plně hrazených léků je tento
doplatek roven 0 Kč. U léků, které zdravotní pojišťovna nehradí, naopak zaplatíte lék v plné výši, tedy celou
prodejní cenu.

Co je to započitatelný doplatek? Pro všechny pojištěnce byl stanoven tzv. ochranný limit.

Do
tohoto limitu se započítávají i doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na
nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání.

V případě, že lékař trvá na
vydání předepsaného léku a vyznačí na receptu „Nezaměňovat“, tak se i přes výše uvedená pravidla do ochranného limitu
započte doplatek v plné výši.

Prodejce je povinen označit lék cenou platnou pro daný okamžik. Zákon však umožňuje několik způsobů,
jak tuto povinnost zajistit.

Léky nabízené v lékárně by tedy měly být označeny cenou, nebo by měl být dostupný ceník
(tištěný ceník však s ohledem na možnost časté změny není v lékárně nejvhodnější), nebo by cena léku měla
být sdělena jiným způsobem (např. ústně).

Na žádost pacienta je zároveň prodávající povinen vydat doklad o zakoupení
výrobku, v tomto případě léku. Na účtence musí být dostupné informace o datu prodeje výrobku, o jaký výrobek se
jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán, to vše spolu s identifikačními údaji prodávajícího.

Proč jsou generické léky levnější než originální?
Originální léky prochází před vlastní registrací finančně náročným procesem vývoje a klinických hodnocení.

Generické
přípravky tento proces před registrací provádí již pouze ve velmi omezené míře.

Je tedy jasné, že pro registraci
originálu je nutné vynaložit větší finanční prostředky, které se však poté odrazí i v prodejní ceně léku.

Poznejte své léky a zajímejte se o ně. Více o cenách léků, a nejen o nich, se dozvíte na portálu
Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecich.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen „zákon“) zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“).  
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen „Seznam“). Seznam je vydáván vždy k 1.

dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb.

, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb.

, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020, které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

 •  Maximální ceny výrobce.xls, soubor typu xls, (31 kB)
 •  Započitatelné doplatky.xls, soubor typu xls, (30 kB)
 •  Změny úhrad uhr1.xls, soubor typu xls, (58 kB)
 •  Změny úhrad uhr2.xls, soubor typu xls, (35 kB)
 •  Změny úhrad uhr3.xls, soubor typu xls, (31,5 kB)
 •  Změny úhrad uhr4.xls, soubor typu xls, (31,5 kB)
 •  Změny v indikačních omezeních k uhr1.xls, soubor typu xls, (179 kB)
 •  Změny v indikačních omezeních k uhr2.xls, soubor typu xls, (46,5 kB)
 •  Změny v indikačních omezeních k uhr3.xls, soubor typu xls, (31,5 kB)
 •  Změny v indikačních omezeních k uhr4.xls, soubor typu xls, (31,5 kB)

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě                                

 •  SCAU200301v14.xls, soubor typu xls, (6,44 MB) – plný soubor s aktuálními úhradami
 •  SCAU200301v14_UHRX.xls, soubor typu xls, (30,5 kB) – plný soubor s aktuálními úhradami 
 •  SCAU200301v14i.xls, soubor typu xls, (1,55 MB) – přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU200201v14
 •  SCAU200301v14d.xls, soubor typu xls, (1,55 MB)- úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU200201v14

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU14.0)                    

 •  SCAU200301v14.txt, soubor typu txt, (3,66 MB) – plný soubor s aktuálními úhradami
 •  SCAU200301v14_UHRX.txt, soubor typu txt, (0 B) – plný soubor s aktuálními úhradami
 •  SCAU200301v14i.txt, soubor typu txt, (865,13 kB) – přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU200201v14
 •  SCAU200301v14d.txt, soubor typu txt, (872,41 kB) – úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU200201v14

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě

 •  SCUP200301v14.xls, soubor typu xls, (92,5 kB)

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě

 •  SCUP200301v14.txt, soubor typu txt, (29,6 kB)

Vysvětlivky a pomocné číselníky

 •  Pomocne_ciselniky_TXT.zip, soubor typu zip, (547,25 kB)
 •  Pomocne_ciselniky_XLS.zip, soubor typu zip, (872,08 kB)
 •  Datové rozhraní SÚKL Seznam hrazených LP_200101.pdf, soubor typu pdf, (354,11 kB)
 •  Datové rozhraní SÚKL Seznam hrazených LP pro UHRX_191001.pdf, soubor typu pdf, (253,98 kB)
 •  Datové rozhraní Seznam cen LP při ústavní péči_200101.pdf, soubor typu pdf, (200,03 kB)

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

– číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

– číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

– číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

– číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva – nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

– číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DETIND1rrmmdd

– číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

– číselník pro pole DET_IND2 (detail indikačního omezení)

DETIND3rrmmdd

– číselník pro pole DET_IND3 (detail indikačního omezení)

TYPREGrrmmdd

– číselník pro pole T_REG (typ registrace)

Přeplatky z doplatků za léky

 • Informace pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).
 • Vždy v měsících únor, květen, srpen a listopad probíhá výpočet nároků na úhradu přeplatků ze započitatelných doplatků za léky.
 • V případě vzniku nároku na přeplatek je ze strany ČPZP částka přeplatku zasílána automaticky, společně s informačním dopisem.
 • Částka je uhrazena buď na bankovní účet pojištěnce, pokud má tento účet u ČPZP zaregistrovaný, a nebo složenkou na adresu evidovanou u ČPZP.

Zákon č. 48/1997 Sb.

, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále Zákon), stanoví  ochranné limity k doplatkům na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále Léky).

Ochranné limity platné od 1. 1. 2018 dle věkových kategorií jsou následující.

Které doplatky uhrazené pojištěncem v lékárně jsou započitatelné do limitu?

Do limitu je zdravotní pojišťovna oprávněna započíst doplatek pouze za Léky uvedené v číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále Číselník). Do limitu je doplatek započten maximálně ve výši stanovené Číselníkem.

Výši a podmínky úhrady Léků uvedené v Číselníku stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv, který při stanovení maximální výše započitatelného doplatku vychází z aktuálního znění Zákona.  Do limitu se tedy nezapočítávají veškeré pojištěncem uhrazené doplatky za Léky.

Musí pojištěnec ČPZP o uhrazení přeplatku žádat?

Poskytovatelé lékárenské péče sdělují zdravotním pojišťovnám informace o doplatcích, které se započítávají do limitu, s uvedením veškerých údajů, které se k pojištěncem uhrazenému doplatku vztahují. Pojištěnec tedy nemusí částky jím uhrazených započitatelných doplatků sám sledovat.

Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za Léky uhrazených pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a k nároku na úhradu přeplatku.

Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí. Částka je uhrazena na účet pojištěnce, pokud si pojištěnec svůj účet u ČPZP zaregistroval, nebo složenkou.

Částka přeplatku je ze strany ČPZP pojištěnci zasílána v případě vzniku nároku na přeplatek automaticky, společně s informačním dopisem.

Jak může pojištěnec sledovat výši svého nároku na přeplatek?

Na vyžádání lékárna pojištěnci vydá doklad o zaplacení započitatelného doplatku (s uvedením názvu Léku, k němuž se doplatek váže, výše doplatku, čísla pojištěnce, s razítkem Lékárny a podpisem osoby, která doplatek přijala).

Vzhledem k tomu, že ne všechny léky mají do limitu započitatelný doplatek a výše doplatku může být v závislosti na ceně léku a úhradě ze zdravotního pojištění z měsíce na měsíc různá, lze se o aktuální výši započitatelného doplatku za daný lék ujistit na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.

sukl.cz) nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

ČPZP pojištěnci na základě jeho žádosti zašle výpis osobního účtu, který obsahuje výši započitatelných doplatků za Léky na něj vykázaných poskytovateli lékárenské péče.

Program ZDRAVÍ

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru – HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny. 

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken  jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru – HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken  jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 14 let do dovršení 18 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do dovršení 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

 • prvotrimestrální screening,
 • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
 • předporodní kurz,
 • služby latkační poradkyně (až 6 měsíců po porodu)

Příspěvek se nevztahuje na on-line kurzy pohybových aktivit ani na on-line předporodní kurzy.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte jeden z následujících dokladů:
 1. originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
 2. originál dokladu o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
 3. originál dokladu o úhradě předporodního kurzu,
 4. originál dokladu o úhradě služeb laktační poradkyně.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte sken jednoho z dokladů uvedených výše. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na doplňky stravy vhodné k užívání v těhotenství zakoupené v lékárně (vitaminy, multivitaminy, kyselina listová, železo, vláknina, probiotika – živé kultury apod.).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatelky. Dále přiložte kopii těhotenského průkazu žadatelky.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad z lékárny o úhradě přípravku a sken těhotenského průkazu žadatelky. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 1500 Kč

Komu a na co: jednorázově každému dítěti od narození do šesti měsíců na následující produkty podle výběru zákonného zástupce:

 • pomůcky ke kojení a krmení dětí: kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, ohřívačka, sterilizátor, kojenecké lahve, nádoby na uchovávání mateřského mléka, formovače a chrániče bradavek;
 • monitor dechu miminka (vč. půjčovného);
 • pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, elektronická chůvička, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů.

Pozn.: žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a rodné číslo dítěte; produkty lze kombinovat, avšak doklady o úhradě je nutné přiložit pohromadě k jedné žádosti.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originály dokladu nebo dokladů o úhradě (při nákupu v kamenné prodejně), doklady se vracejí na vyžádání. Je-li zboží nakoupeno v e-shopu, pak je třeba přiložit doklad o úhradě (zpravidla kopii faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenované doklady o úhradě. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Upozornění: Doklady o úhradě mohou být datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte. Pro dítě narozené v prvních měsících kalendářního roku tedy lze uplatnit i doklad z konce roku předchozího. Požádat o příspěvek lze nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte, přičemž na každé dítě lze tento příspěvek čerpat pouze jednou.

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist v době aktivní fáze léčby (nasazení, event. doplnění součástí aktivního fixního aparátu). Na sejmutí ani na retenční fázi po léčbě fixním aparátem se příspěvek nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na terapii snímacími či foliovými aparáty.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce (bez ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden).

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 14 let věku na pečetění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně – plomby).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon „pečetění fisur“.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon „pečetění fisur“. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

  VITAMÍNY až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDEa přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele o příspěvek (nebo jeho zákonného zástupce).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný výše uvedený doklad z lékárny o úhradě přípravku. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Výše odměny: 300 až 2000 Kč ve formě poukázek (tyto odměny se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Odměna se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry   hodnota poukázky
za každý třetí odběr 300 Kč
při získání stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů 500 Kč
při získání zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů 1 000 Kč
při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů) 2 000 Kč
při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice) 2 000 Kč
při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů 2 000 Kč
za odběr kostní dřeně 3 000 Kč
 • Podmínky:
 • Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.
 • Pro přiznání odměny 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevních destiček) hodnotí jako jeden odběr.
 • Co je třeba předložit:
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte:
 • Kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu (odměna za 3. odběr).
 • Kopii dokladu o udělení stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů).
 • Dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector