Amoksiklav sirup – vše o zdraví

sp.zn. sukls255860/2017

 • Příbalová informace: informace prouživatele
 • Amoksiklav 457 mg/5 ml prášek pro perorálnísuspenzi
 • amoxicillinum/acidum clavulanicum
 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,než začnete tento přípravek užívat, protože
 • obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budetepotřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti nebo přímoVám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to itehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě/Vy.
 • Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucíchúčinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujtev případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklavužívat
 3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakteriezpůsobující infekce. Obsahuje dva různé léky nazývané amoxicilin akyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných“peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány).Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u malých dětí a větších dětí,vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekAmoksiklav užívat

Nepodávejte svému dítěti přípravekAmoksiklav:

 • jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou,penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku(uvedenou v bodě 6).
 • jestliže kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou reakci najakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožnívyrážku nebo otok obličeje nebo krku.
 • jestliže kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotikproblémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).
 1. Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká,přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte.
 2. Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravekAmoksiklav užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.
 3. Upozornění a opatření
 4. Před užitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebolékárníkem, pokud Vaše dítě:
 • má infekční mononukleózu
 • je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočí.

Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vaše dítě vztahujeněkterá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než muzačnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který uVašeho dítěte způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích můžebýt Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jinýlék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornostPřípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebomůže způsobit závažné nežádoucí účinky. Ty zahrnují alergickéreakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva.

Během doby, kdyVaše dítě přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznakyhlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz “Stavyvyžadující zvýšenou pozornost“ v bodu 4.

Krevní testya testy moči

Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stavčervených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči,lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravekAmoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnitvýsledky tohoto typu testů.

 • Další léčivé přípravky a přípravekAmoksiklav
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, kteréVaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná budeužívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, arostlinných přípravků.
 • Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda vaše dítě neužíváněkterý z následujících léků:
 • alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se uněj vyskytne alergická kožní reakce
 • probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávkupřípravku Amoksiklav
 • léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako jewarfarin): může být potřebné provádět další krevní testy
 • methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatickýchchorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování
 • mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutítransplantovaných orgánů): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jehoúčinek.

Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím aalkoholem

K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím ústrojípodávejte přípravek Amoksiklav svému dítěti těsně před jídlem.Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravekAmoksiklav, těhotná nebo kojí, domnívá se, že může být těhotná,nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkemdříve, než začne tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů

Přípravek Amokisklav může mít nežádoucí účinky a příznaky, kterémohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyhněte seřízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítítezcela dobře.

3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá

Dávkování Vždy užívejte přípravekAmoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejstejistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Dospělí a děti
 2. s tělesnou
 3. hmotností 40
 4. kg a více

Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí s tělesnou hmotností40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem.

 • Děti s tělesnou
 • hmotností méně
 • než 40 kg

Všechny dávky jsou vypočteny v závislosti na tělesné hmotnostidítěte v kilogramech. Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svémudítěti podávat.

 • K odměření dávky a podání suspenze je přiložena odměrka (1odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat, abyste mohl(a) svémudítěti podat správnou dávku.
 • Obvyklá dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na každý kilogramtělesné hmotnosti za den, podáno ve dvou dílčích dávkách.
 • Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na každý kilogram tělesnéhmotnosti za den, podáno ve dvou dílčích dávkách.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

 • Jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávkasnížena. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.
 • Jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častějiprováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

 • Před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobřeprotřepejte.
 • Podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
 • Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe.Během 1 hodiny nepodávejte 2 dávky.
 • Přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny.Pokud mu stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Amoksiklav, nežjste měl(a)

Jestliže jste svému dítěti podal(a) příliš mnoho přípravkuAmoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit nazvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťtena jeho lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste je ukázalilékaři. Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravekAmoksiklav

Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile sivzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy

 • před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravekAmoksiklav

Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčbaukončena, i když se již cítí lépe. K boji s infekcí Vaše dítěpotřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může seinfekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

 1. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucíúčinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 2. Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
 3. Alergické reakce:
 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida ), který může býtviditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale můžepostihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebotříslech
 • otok, někdy obličeje nebo úst a hrdla nebo jiných částí těla,způsobující potíže s dýcháním
 • kolaps. Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto příznakůprojeví, ihned se obraťte na svého lékaře .Přestaňte přípravek Amoksiklav podávat.
 • Zánět tlustého střeva
 • Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle skrví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo horečkou. Conejdříve se obraťte na svého lékaře
 • s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto příznakyobjeví.
 • Časté nežádoucí účinky
 • (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): – moučnivka(kandidóza
 • kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
  • pocit na zvracení (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek.Pokud se objeví, podávejte přípravek Amoksiklav před jídlem.
  • zvracení
  • průjem. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze100 pacientů):
  • kožní vyrážka, svědění
  • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
  • poruchy trávení
  • točení hlavy
  • bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit přikrevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených vjátrech.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar(centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavýmprstencem na okraji – erythema multiforme )Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned seobraťte na svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevníchtestech:

 • snížený počet krvinek účastnících se srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Neznámá četnost nežádoucích účinků

(nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a takjejich přesná četnost není známa)

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida )
 • závažné kožní reakce: o rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupovánímkůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu (Stevens-Johnsonůvsyndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže(více než 30 % povrchu těla, toxická epidermální nekrolýza) o rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícímihnis (bulózní exfoliativní dermatitida ) o červená,šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematóznípustulóza ) o chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou,zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetnězvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů)(léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)).Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejteokamžitě lékaře.
 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající vjátrech) v krvi, která může zbarvit kůži a bělmo očí Vašeho dítětedožluta
 • zánět ledvinných tubulů
 • prodloužení doby srážení krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklavnebo u lidí s problémy s ledvinami)
 • černý, chlupatě vyhlížející jazyk
 • skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěnímzubů.
 • silné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytickáanémie)
 • krystalky v moči (moč může být zakalená a močení obtížné abolestivé). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytnekterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucíchúčinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucíúčinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav prokontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucíchúčinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohotopřípravku.
Zajímavé:  Fungicid Vliv Na Zdraví?

5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Prášek pro perorální suspenzi: Uchovávejte při teplotě do 25 °Cv dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn předsvětlem.

Rekonstituovaná suspenze: Uchovávejte v chladničce 2 °C – 8 °C).Chraňte před mrazem. Spotřebujte do 7 dní.

Před každým použitím obsah lahvičky dobře protřepejte.

Ihned po použití lahvičku dobře uzavřete.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnostiuvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti sevztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácíhoodpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, kteréjiž nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amoksiklav obsahuje

Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Pětml perorální suspenze (1 odměrka) obsahuje amoxicillinum 400 mg(jako amoxicillinum trihydricum) a acidum clavulanicum 57 mg (jakokalii clavulanas).

 1. Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, natrium-citrát,mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, xanthanováklovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, malinové aroma,pomerančové aroma, karamelové aroma, sodná sůl sacharinu,mannitol.
 2. Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje totobalení
 3. Prášek pro perorální suspenzi je bílý až žlutavě-bílýkrystalický prášek.

Dodává se v lahvičkách obsahujících prášek pro přípravu 35 ml,50 ml, 70 ml nebo 140 ml perorální suspenze. Součástí balení jeodměrný píst.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana,Slovinsko

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana,Slovinsko Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje,Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.11. 2017

Pokyny/zdravotnické informace

Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobenýchbakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje.Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujícíchinfekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakteriemohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnohadůvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost,že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčbaurčena pouze k vyléčení stávající choroby. Dodržování následujícíchpokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohlyukončit fungování antibiotik.

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správnýchdávkách, ve správný čas a po správný

počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemuneporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám tovysvětlí.

2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právěVám a pouze k léčení infekce, na

kterou bylo předepsáno.

3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jinýmlidem, i když mají infekci, která je

podobná té Vaší.

4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jinýmlidem

 1. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynůlékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádnélikvidaci.

Источник: https://www.lekarna.cz/amoksiklav-457mg-5ml-por-plv-sus-35ml/

Amoksiklav 156,25 mg – 5 ml suspenze

Tento lék je na předpis.

sp.zn.:sukls119248/2013, sukls121015/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoksiklav 156,25 mg / 5 ml suspenze – prášek pro perorální suspenzi

amoxicillinum/acidum clavulanicum.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti nebo přímo Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vaše dítě/Vy.
 • Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dětí a vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů. 

Nepodávejte svému dítěti přípravek Amoksiklav:

 • jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
 • jestliže kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte. Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav podávat na svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše dítě:

 • má infekční mononukleózu
 • je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočí.

Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá,které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda Vaše dítě neužívá některý z následujících léků:

 • alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce
 • probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav
 • léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné provádět další krevní testy
 • methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování.
 • mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho účinek.
 • Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím a alkoholem K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu podávejte přípravek Amoksiklav svému dítěti těsně před jídlem.
 • Těhotenství, kojení a plodnost Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravek Amoksiklav, těhotná nebo kojí, domnívá se, že může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat.
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 1. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 2. Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

Dávkování Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí vážících 40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti vážící méně než 40 kg Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte. Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti podávat.

 • K odměření dávky a podání suspenze je přiložena odměrka (1  odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat, abyste mohl(a) svému dítěti podat správnou dávku.
 • Obvyklá dávka – 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve třech dílčích dávkách.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

 • Jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.
 • Jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

 • Před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte.
 • Podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
 • Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny nepodávejte 2 dávky.
 • Přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Amoksiklav, než jste měl(a) Jestliže jste svému dítěti podal(a) příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste ji mohl/a ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Amoksiklav Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy, před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.

Zajímavé:  Jake Léky Se Nesmí Kombinovat?

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Amoksiklav Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K léčbě infekce Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
 • Alergické reakce:
 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
 • kolaps.

Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto příznaků projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav podávat.

 1. Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo horečkou. 
 2. Co nejdříve se obraťte na lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto příznaky objeví.
 3. Časté nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů:
 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
 • pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, podávejte přípravek Amoksiklav před jídlem.
 • zvracení
 • průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů:

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
 • poruchy trávení
 • závratě
 • bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů:

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a tak jejich přesná četnost není známa):

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže u Vašeho dítěte zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných tubulů
 • prodloužení doby srážení krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
 • černý, chlupatě vyhlížející jazyk
 • skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte při teplotě 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Rekonstituovanou suspenzi (tj. suspenzi připravenou přidáním vody k prášku pro perorální suspenzi) uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Tato suspenze je použitelná nejdéle 7 dnů.

Před každým použitím obsah lahvičky dobře protřepejte.

Ihned po použití lahvičku dobře uzavřete.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Amoksiklav obsahuje

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum (amoxicilinum) a kalii clavulanas (acidum clavulanicum).

Pomocné látky: bezvodá kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, jahodové aroma, sodná sůl sacharinu, mannitol.

Pět ml perorální suspenze obsahuje amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 125 mg, a kalii clavulanas 37,22 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 31,25 mg. Poměr amoxicilinu a kyseliny klavulanové je tedy 4:1.

 • Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje balení
 • Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze – lahvička z hnědého skla s HDPE šroubovacím uzávěrem, stříkačka pro perorální podání, krabička.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, [email protected].

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2015

Pokyny/zdravotnické informace Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.

Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné. 

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit fungování antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám vše vysvětlí.
 2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.
 3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.
 4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
 5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

————————————————————————————————————————- Instrukce pro rekonstituci

Suspenze je zpravidla připravována lékárníkem v lékarně. Připravená suspenze je homogenní, téměř bílá až žlutá.

Před použitím zkontrolujte, jestli je uzávěr neporušený. Zatřepejte lahvičkou, aby se prášek stal volně sypkým, a pak přidejte ve dvou porcích (nejprve dvě třetiny, poté doplňte po značku na lahvičce) množství vody uvedené níže a pokaždé důkladně protřepejte. Před každým užitím dobře protřepejte.

Objem vody potřebný k rekonstituci (ml)
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze 86
Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze 85

Источник: https://pribalove-letaky.cz/amoksiklav-15625-mg-5-ml-suspenze

Antibiotika se musí dobrat, ale proč?

Mnozí zdravotníci mýty šíří, mnozí jsou neochvějně přesvědčeni, že jste se snad zbláznili, když tvrdíte něco jiného.

„Vždyť je to tak samozřejmé a učili jsme se o tom už na škole!“ Pak položíte několik přesnějších otázek a dotázaný lékař či zdravotní sestra zjistí, že na ně lze odpovědět pouze tak, že sám sobě vyvrací svá ještě před chvílí zcela neochvějná tvrzení.

A v té chvíli buď vyvolají konflikt, nebo se proti vám postaví tělem jako zeď (hlavou to totiž už nejde), protože vy přece nejste chytřejší než většina doktorů. Co si to o sobě vlastně myslíte?!

V současné terénní medicíně se z dob dávných traduje takové množství nesmyslů nebo již dávno překonaných a vyvrácených informací, že by vás to samotné (nemile) překvapilo. Jak jen mohou být lékaři a zdravotní sestry „tak hloupí“? Sám to neumím vysvětlit, ale hloupost bych za tímto fenoménem neviděl.

Je to spíše obrovská individuální lenost si některé věci přebrat a zamyslet se nad nimi tak, abychom pochopili jejich příčiny a odůvodnění. A je v tom i obrovská pohodlnost jednotlivce pouze přebrat z praxe nějaký ten zažitý názor a zaštítit jeho správnost tím, že „to přece tvrdí většina“ nebo „to snad vědí všichni“.

Mnohdy ale tvrzená samozřejmost vůbec neodpovídá skutečnostem a současnému poznání.

Podívejme se společně na jeden ukázkově klasický případ. Určitě jste se už v životě setkali s tvrzením, že antibiotika se mají dobírat. Měla by se brát stanovený počet dní a neměla by se vysazovat předem. To je pravda. A mnozí z vás už určitě také slyšeli odpověď na otázku proč. Ta odpověď zní:

Když se antibiotika předčasně vysadí, mohly by při nedoléčení vzniknout rezistentní kmeny bakterií a tato antibiotika by už příště nemusela zabrat.

Velmi by mne zajímalo, zda někdo z vás tuto nebo obsahově podobnou odpověď či informaci slyšel někdy z úst osoby s medicínským vzděláním. (Prosím o uvedení zkušeností do diskuse.

) Nepochybuji, že ano, protože já ji slyšel z úst lékařů a zdravotních sester mnohokrát. Nezřídka byla tato informace přímo sdělena pacientovi. Pro názornost si dovolím reflexi této informace z jednoho hodně lidového příspěvku na internetu.

Spíše pouze demonstruje, že tuto informaci lidé opravdu dostávají, a proto si to myslí:

„Proč se musí antibiotika dobírat? Podívej se když tak do naší prezentace, jsou tam k tomu obrázky, ale jinak: Jsi nemocný, máš předepsaná antibiotika a už je ti líp. Ale musíš bojovat až do konce, jinak se nepřítel vrátí a ještě ve větší síle, bude rezistentní. Je potřeba udělat čistou práci a zlikvidovat pokud možno všechny ty potvory. Kdyby ještě něco nebylo jasný, napiš! Kačka“ 

Zajímavé:  Lymfom U Dětí Příznaky?

Rezistence bakterií na antibiotika je obranný mechanismus

Vznik rezistence je obranný mechanismus, který umožňuje bakteriím přežít i v prostředí s nebezpečnou látkou – antibiotikem. Existuje v principu několik základních způsobů, jak může původně na antibiotikum citlivá bakterie získat vůči němu rezistenci. Nebudu je na tomto místě rozebírat.

Pro tuto chvíli stačí, že to je jev s určitou velmi nízkou pravděpodobností. (Velká vzácnost tohoto jevu je nicméně částečně kompenzována obrovským počtem bakterií, které se v nás při infekci množí a dělí.

) Ještě si to ale zjednodušme takto: V přítomnosti antibiotika (v některých případech i bez něj) může s určitou velmi nízkou pravděpodobností (P) vzniknout mezi dosud citlivými bakteriemi jedna, která je k antibiotiku rezistentní.

Zkuste si sami odpovědět na jednoduchou otázku: Vznikne v nemocném člověku více rezistentních bakterií v situaci, kdy se antibiotikum bere pouze dva dny, nebo když se bere osm dní? – No samozřejmě, že riziko vzniku a počet rezistentních bakterií narůstá s narůstající délkou antibiotické terapie. Naopak to není v principu vůbec možné. (Tato závislost pouze není lineární.)

Můžeme tedy s naprostou jistotou učinit první závěr: Čím kratší dobu antibiotika podáváme, tím nižší je riziko vzniku proti antibiotiku rezistentních bakterií. Krátké doby podávání antibiotik nám naopak pomáhají vzniku rezistence obecně bránit.

Čím je nebezpečná velmi krátká doba podávání antibiotik

Existuje logická teorie, která skutečně není součástí mainstreamové medicíny. Je to teorie o tom, že v některých případech by stačilo ihned na počátku infekce nasadit na jeden až tři dny antibiotika, čímž by se rozvoj infekce zpomalil a naše tělo by ji už poté stačilo zvládnout vlastními imunitními mechanizmy.

V některých případech by to určitě šlo, v jiných spíše ne. Problém je, že to dopředu nikdo nemůže zjistit, a lékař by proto takto postupovat neměl. Jsou však lidé mezi námi, kteří mají dobrou empirickou zkušenost s tímto právě sami u sebe a dělají to. Nasazují si antibiotika včas a to na jeden až tři dny, tedy velmi krátce.

Co riskují?

Především riskují zcela zbytečnou indikaci antibiotik. Mnoho z různých „škrábání v krku“ jsou infekty virové, na které se antibiotika vůbec nepodávají – je to neúčelné. Ve velmi časných fázích onemocnění však prakticky nelze rozlišit infekce bakteriální a virové.

Až s rozvojem infekce vznikají změny dostatečně typické, které by měl rozlišit právě lékař. – No jenže choďte dnes se vším k lékaři. Znáte to. Mnozí z nás nemohou z práce, někdo nestíhá vyzvedávat děti, jiný nehodlá ztrácet čas v čekárnách a nechce riskovat, že tam chytí něco dalšího.

Takových lidí je hodně a stále jich přibývá. Kvůli škrábání v krku k lékaři nepůjdou, než jim bude ouvej a horečky nad 39,5. Šup tam proto rychle na dva dny s antibiotikem ze zbytku v domácí lékárně, mohlo by to pomoct. V nejhorším se nestane nic.

 – A některým tento postup opravdu také pomůže! To by bylo velmi nesprávné zastírat.

Tito lidé se chovají určitě kontroverzně, na druhé straně s ohledem na své preferované potřeby vlastně pragmaticky. Možná se vám toto jednání nebude líbit.

Je však opravdu nesmyslné tvrdit, že nám takto jednající lidé v populaci vypěstovávají kmeny rezistentních bakterií. To je iracionální pranýřování.

Naopak, dávají vzniku rezistentních bakterií v čase menší šanci než ti, kteří antibiotika berou poctivě svých „sedm dní“.

Takto jednající lidé se pouze vystavují vyššímu riziku nedoléčení infekce (jejich imunitní mechanismy nestihnou v kratším čase získat „navrch“). Tedy zvýšenému riziku jejího návratu – reinfekci.

Pokud k reinfekci poté dojde, je opět vysoce nesmyslný ten předpoklad, že to bude reinfekce již nově rezistentním kmenem bakterie. To opravdu nemá žádný racionální základ.

Když už někdo, kdo se takto začal léčit, vidí, že to nepomáhá, nebo že se infekce po vysazení vrátila, určitě nebude i napodruhé postupovat stejným způsobem. Lidé jsou vesměs poučitelní.

Je tedy hrubě teoretickou úvahou, že se nám takový jedinec bude opakovaně s pauzami co dva dny nacpávat antibiotiky, než si nějaký ten rezistentní kmen opravdu vypěstuje. To se opravdu nestane. Hledal jsem nějakou studii o tom, s jakou pravděpodobností dojde po předčasném vysazení antibiotik k reinfekci již rezistentním bakteriálním kmenem, ale nenašel jsem vůbec nic. Tuším, že lze snadno vysvětlit proč.

Co je skutečně nebezpečné a podporuje vznik rezistentních kmenů?

Skutečná nebezpečí z „vypěstování“ nového rezistentního bakteriálního kmene spočívají v něčem úplně jiném, než v předčasném vysazování antibiotik. Je to naopak velmi dlouhodobé používání antibiotik, které je zatíženo tímto rizikem.

Obzvláště antibiotika nikoliv zcela ideálně účinná v daném případě si vyžadují často dlouhodobou léčbu.

Také smíšené infekce (infekce mnoha různými patogeny) dlouhodobě léčené antibiotiky představují obecně vyšší riziko vzniku nových rezistentních kmenů.

Je důležité si uvědomit, co se vlastně stane, když v probíhající infekci skutečně ke vzniku rezistentní bakterie například novou mutací dojde. V populaci, kde 99,99…9% jedinců je citlivých, je vysoce pravděpodobné, že se jedna nová rezistentní bakterie ani dostatečně nepomnoží.

Růst právě její větve či linie bude utlumen a převážen v této populaci růstem linií a větví ostatních. Teprve v prostředí, kde působí antibiotikum, které „hubí“ většinové větve a linie citlivých bakteriálních kmenů, dostává naše rezistentní bakterie reálnější šanci se uchytit, přežít a v populaci významněji pomnožit.

Právě účinky dlouhodobě podávaného antibiotika jí tuto šanci dávají a nikoliv jeho včasné či předčasné vysazení.

Pokud tímto úhlem pohledu zauvažujeme o riziku vzniku nových rezistentních bakteriálních kmenů, musíme rozhodně uvažovat na prvním místě o riziku v současném světovém zemědělství než v humánní medicíně.

Předčasné vysazení antibiotik z klasických sedmi na třeba dva dny – to opravdu nemá vůbec žádný potenciál vytvořit nám nové rezistentní kmeny.

Je to jen takové „bu, bu, bu!“, aby si lidé nedělali, co chtějí, a aby chodili řádně k lékaři a pokud možno bezmyšlenkovitě se podvolovali jeho autoritativním indikacím. (To je někdy určitě dobře a někdy zase není.)

Antibiotika, nebo desinfekce?

Tento titulek není zvolen zcela vhodně záměrně. Vznik rezistentních bakteriálních kmenů nemá jeden, ale mnoho mechanismů. O některých jsme dříve ani netušili. A právě z dob tohoto dávného „dříve“ se stále tradují věci již dnes velmi upozaděné, či vyvrácené.

Před třiceti lety jen opravdu málokdo tušil, že jedním z velmi silných mechanismů, kterými lze vypěstovat nové rezistentní kmeny bakterií, je pouhá desinfekce. Zejména excesivní desinfekční postupy a procedury v nemocnicích a zdravotnických zařízeních nám možná pomohly vypěstovat jedno z nejnebezpečnějších bakterií současnosti – MRSA (methicilin rezistentní stafylokokus aureus).

Vědecky bylo zjištěno a prokázáno, že průnik některých desinfekčních látek do bakterií silně aktivuje mechanismy, kterými se bakterie snaží tento jedovatý obsah vyloučit. S mírnou nadsázkou jej chce co nejrychleji „vyzvracet“. Tyto mechanismy „vyvrhování“ nebezpečného obsahu, které v bakteriích silně indukuje právě desinfekce, s sebou poté „vzaly“ také antibiotika. A už to bylo.

Pokud by vás zajímaly o antibiotické rezistenci odborněji podané informace, ze kterých však některé závěry zase nevyplývají pro každého tolik zřetelně, vyšel hezký článek v r. 2012 v Medical Tribune (http://www.tribune.cz/clanek/25673-antibioticka-rezistence-bakterii-hrozba-selhani-lecby-infekci-neustale-sili).

Pravidelnost

Dalším mezi laickou veřejností vysoce přeceňovaným faktorem je pravidelnost používání antibiotik.

Antibiotika se z organismu samozřejmě vylučují s určitou dynamikou, a proto jejich plazmatické koncentrace v těle průběžně kolísají mezi podáním dvou dávek.

Aby koncentrace byla dostatečně účinná pořád, je nutné brát antibiotika v pravidelných intervalech. To je určitě zcela správné a rozumné.

Jako nerozumné až částečně komické se mi jeví snahy některých lidí dodržet tyto intervaly až s psychedelickou přesností. Již třicet či šedesát minut je pro ně nepřekonatelný problém.

Stalo se mi jednou v ambulanci při vyšetřování, že pacientovi zapípal mobil a on mne požádal o přerušení vyšetření na lůžku, aby mohl zapít své antibiotikum.

Přestože ke kolísání hladin antibiotik určitě dochází, má tato hladina vždy jednak funkční rezervu a za půl hodiny až hodinu opravdu nestihne poklesnout na nulu. A i kdyby náhodou ano, věřte, že ta chvíle poklesu nezpůsobí ani vaši zhoubu, ani návrat nemoci.

Dodržovat pravidelné intervaly podávání antibiotik je určitě rozumné, pokud to jde. A pokud to výjimečně nejde, tak si z drobnější náhodné změny opravdu nemusíte trhat vlasy na hlavě.

Když už si vezmete antibiotikum s dvouhodinovým zpožděním oproti plánu, je o něco lepší brát další dávky v novém o dvě hodiny posunutém intervalu, než se vracet k původnímu rozpisu a vzít si dávku naopak o dvě hodiny dříve.

U některých antibiotik (opravdu jen u některých) je větší riziko spojeno s jejich příliš vysokou hladinou v organismu než s jejím poklesem.

Opovaž se ta antibiotika vysadit, musí se dobrat!

Pokud máte pocit, že vám nasazená antibiotika opravdu nezabírají, nemusíte vůbec řešit otázku, zda je či není dobré jejich předčasné vysazení s ohledem na riziko „vypěstování“ rezistentních kmenů. Tato otázka je za těchto okolností nesmyslná.

Být poslušný radám lékaře je sice hezké, ale chovat se kvůli tomu jako ovce není dobré vůbec pro nikoho a vůbec k ničemu. Vysadit antibiotika předčasně lze zcela kdykoliv tam, kde k jejich vysazení existuje rozumný důvod, zejména pozorovaná neúčinnost.

Fanatické lpění na jejich dobrání i v takových případech může především ohrozit jejich včasnou záměnu, kterou je naopak vhodné při neúčinnosti provést co nejdříve.

Zjevný, rychlý a dostatečný ústup potíží je pro předčasné vysazení antibiotik ožehavou situací. To by asi lidé sami provádět neměli.

Nicméně mnozí z vlastní empirické zkušenosti vědí, že u nich to zkrátka stačí a i kratší doba užívání antibiotik jim pomůže stejně jako doba obvyklá.

V takovém případě ohrožují pouze sami sebe nedostatečným doléčením nemoci, ale rozhodně nikoliv nás všechny vypěstováním rezistentní hrozby, která nás jednou všechny zahubí, jak může být někým až hystericky prezentováno.

Источник: https://www.vitalia.cz/clanky/antibiotika-se-musi-dobrat-ale-proc/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector