Logopedie – Vše o zdraví

Logopedická terapie u dětí s autismem je náročná činnost, pro kterou je nutné mít odborné znalosti i osobnostní předpoklady. Celou terapii znesnadňují narušené sociálně-emoční dovednosti dítěte, které se podílejí na každodenním spontánním učení již od batolecího věku.

Učení pomocí nápodoby a sdílené pozornosti je nejpřirozenější cestou k novým dovednostem. U dětí s autismem takto přirozeně učení nefunguje, spontánní a přirozeně probíhající proces učení je narušený.

Pro rozvoj komunikace je klíčové zahájit logopedickou intervenci včas – v období plasticity dětské centrální nervové soustavy.

Logopedi se zaměřují na výcvik sociálních a komunikačních dovedností a následnou edukaci rodičů či vychovatelů. Pozornost směřujeme především k funkčnímu verbálnímu i neverbálnímu projevu dítěte s poruchou autistického spektra (vytváříme komunikační kanál).

Logopedi se klientům s poruchou autistického spektra zpravidla věnují až po základní psychologické diagnostice, kde jim je návštěva odborníka pro rozvoj komunikace doporučena. Další skupinou jsou klienti, kteří přijdou nejprve na logopedii a logoped je upozorní na možnost výskytu poruchy autistického spektra.

Věk klientů s PAS docházejících na logopedii je rozmanitý, většina klientů s PAS přichází v předškolním věku, tedy mezi třetím a šestým rokem. Je však možné pracovat i s dětmi mladšími.

???? Více se o rozvoji řeči u mladších dětí dozvíte v sekci Autismus podle věku, kde můžete navštívit příslušné věkové kategorie. 

Náprava výslovnosti je jen třešničkou na dortu komunikačních dovedností

Na komunikaci a řeči se podílí mnoho jednotlivých dovedností, které logoped rozvíjí. Cílem logopedické terapie je globální rozvoj komunikační kompetence.

Ta zahrnuje již i rozvoj preverbální vokalizace (žvatlání, užívání jednoduchých a zdvojených slabik), pokračuje přes auditivní i vizuální percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou i hrubou motoriku ke kognitivní dovednosti.

Do logopedické intervence taktéž zařazujeme nácvik spolupráce a trénink sociálních situací. V logopedické terapii pracujeme se všemi jazykovými rovinami – pracujeme na rozvoji a posilování funkční komunikace (tzn.

praktickém používání jazyka v životě jedince), slovní zásoby (aktivní i pasivní) a také na rozvoji větné skladby a gramatiky. Významná je motorika, sluchové i zrakové vnímání.

Sluchové vnímání hraje v rozvoji verbální komunikace vysoký význam při „vrůstání“ do jazyka, potřebujeme jej při zpětné sluchové vazbě a k identifikaci jemných rozdílů jazyka, což se projeví v porozumění. Proto jsou do logopedické terapie zařazovány i aktivity podporující rozvoj sluchového a zrakového vnímání, logoped podporuje také rozvoj rozumových schopností. Třešničkou na dortu práce logopeda je náprava výslovnosti u klientů s PAS. 

Přizpůsobení terapie reálnému prostředí dítěte s PAS i jeho aktuálním prožitkům

V logopedické terapii se zaměřuji na co nejvyšší míru fungování dítěte v reálném prostředí, ve kterém se bude celý svůj život pohybovat. Snažím se simulovat situace z běžného dne dítěte, hrajeme hry, ve kterých se vyskytují různá témata. Jde např.

o nakupování, jízdu městkou hromadnou dopravou, vaření, školní den a další. Do terapie je velmi důležité zapojovat rodiče nebo zdravé sourozence. Terapii se snažím vždy promítnout do reálného prostředí a opírat se o aktuální prožitky dítěte.

Pracuji s aktuální náladou dítěte, s jeho momentálními zážitky a prožitky, se kterými na logopedii přišlo. Například chlapec přijde na logopedii s ranním zážitkem z jízdy vlakem a chce mi vše sdělit.

Naslouchám a následnou terapii mohu zasadit do vlakového prostředí, protože jde o jeho vlastní aktuální téma, které ho zajímá a baví a které jej bude motivovat ke spolupráci.

Individuální přístup ke každému dítěti

Logoped by měl vždy pracovat za pomoci individuálního přístupu a využívat strukturu činností, upravovat prostředí, co nejvíce vizualizovat a snažit se přenášet ve spolupráci s rodiči a vychovateli poznatky do běžného života.

Individuální přístup spočívá především ve volbě aktivit a komunikačního kanálu směrem k dítěti, taktéž je potřeba zvolit správnou a účinnou motivaci. Při práci s dítětem zohledňujeme věk, specifika a stupně postižení dítěte, psychickou kondici a rozumové schopnosti, komunikační preference, záliby a zájmy.

Předvídatelnost je pro děti s autismem zásadní, v terapii ji zajistíme časovou strukturou a vizualizací. Pracujeme tak, abychom pozitivně působili na prožívání dítěte a terapie byla efektivní.

Jasná pravidla a vizualizace pomáhají

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou logopedickou terapii autismu je úprava prostředí ambulance a vytvoření strukturovaného prostředí – zavedení jasných a přehledných pravidel, co nejvyšší míra vizualizace (veškeré podněty by měly být doprovázeny zrakovými, názornými podněty). Předměty a pomůcky v ambulanci by nejlépe měly být skryty ve skříních s neprůhlednými dvířky.

Stimulace jazykového a komunikačního vývoje může být zaměřená na nácvik kooperace dítěte a logopeda nebo jiného komunikačního partnera, stimulaci a rozvoj sociální komunikace, nácvik porozumění a v neposlední řadě i na edukaci rodičů. Je důležité, aby rodiče rozuměli obtížím, které má jejich dítě v oblasti jazyka a komunikace, a dokázali tak navázat na práci logopeda v domácím prostředí.

Logopedie - Vše o zdraví

Obrázek 1: Strukturované pracovní prostředí v terapii                                                         Srozumitelným způsobem dítěti předkládáme: CO se bude dít, JAK DLOUHO to bude trvat, KAM má dítě jít, KDE má být.

Konkrétní podoba je závislá na preferencích dítěte a může mít podobu obrázků či piktogramů, fotografií, miniatur či reálných předmětů. Při logopedické terapii je podstatné dítěti přesně sdělit, co jej čeká, a to nejlépe za pomoci vizualizace, kterou chápe. Já osobně používám karty s čísly (dle počtu aktivit či úkolů).

Karty v průběhu terapie odstraňuji, abych vizualizovala přiblížení se k cíli (konec logopedické terapie/lekce a odchod domů).

Logopedie - Vše o zdraví

Obrázek 2: Karty s čísly dle počtu aktivit

Samozřejmě existují další možnosti a varianty propojení motivace a vizualizace. Můžeme např. využít u každého klienta individuálně řešenou vizualizaci a strukturu aktivit.

Jeden klient může lépe reagovat na karty s čísly a být motivován mističkou s bonbónem, u dalších využívám časový rozvrh vyrobený z piktogramů či obrázků. Využívám taktéž fotografie her a aktivit, které jsou reálně používané při terapii.

Vždy zásadně kartičky, obrázky či fotografie po splněném úkolu odstraňuji, až nakonec zbude pouze finální kartička, která symbolizuje odměnu, odchod domů či jinou motivaci. Velmi často jako motivace slouží krátká hra s oblíbenou hračkou, která je v ambulanci k dispozici.

U dívek vyhrává dřevěný domek pro panenky a u chlapců stavebnice. Hodně motivující je taktéž pískovna, sestava bubnů nebo taneční koberec. V ambulanci logopeda najdete mnoho zajímavých pomůcek a hraček, které byste tam možná ani nečekali.

Informace z přirozeného prostředí dítěte

Jak jsem již zmínila, velkou roli v terapii hraje vztah dítěte a logopeda, který se buduje s dítětem s PAS mnohem déle, než tomu bývá u jiných klientů. Dle mého názoru má vysoce pozitivní dopad návštěva rodinného prostředí dítěte, alespoň v prvních fázích logopedické diagnostiky a následné terapie.

Dochází k přímému pozorování dítěte v jeho přirozeném prostředí, logoped získá cenné informace o dítěti a jeho spontánních aktivitách v pro dítě zcela známém, tedy bezpečném prostředí. Informace o rodinném zázemí a chování dítěte v domácích podmínkách by neměly v anamnestických údajích logopedovi chybět.

Motivační systém pro každé dítě s PAS je individuální, zároveň však zásadní

Významnou složkou při práci na rozvoji komunikace u dítěte s PAS je motivace – zpevňuje a posiluje zájem o plnění úkolu a spolupráci, povzbuzuje k další aktivitě a úspěchu. Výběr motivujících prvků je výlučně individuální, obzvláště u dětí s autismem je nutné vytvořit individuální (specifický) motivační systém. Motivační systém může mít mnoho podob.

Utváří se ve spolupráci s rodiči či jinou pečující osobou při speciálním (většinou prvním) setkání logopeda s pečujícími osobami, které dítě s PAS dobře znají a dokážou spolehlivě odhadnout jeho reakce. Společnými silami je vytvořen seznam věcí a činností, které dítě baví a má je rádo a který tvoří základ motivačního systému a plánu logopedické terapie.

Logopedie - Vše o zdraví
Obrázek 3: Motivační karty pro práci v logopedické terapii. Karta „skvěle“ slouží k ohodnocení a pochvale. Karta „oko“ slouží upozornění na zapojení zraku. Karta „ucho“ slouží k zapojování sluchu. Karta „kříž-stop“ slouží ke změně aktivity nebo k upozornění na nepříjemnou aktivitu či situaci – dává signál, že chci skončit s danou situací/aktivitou.

Ukázat dítěti výhody komunikace

Nejpodstatnější část logopedické intervence je zaměřena na budování funkčního základu pro komunikaci, hledání vhodného komunikačního kanálu a pochopení podstaty komunikace dítětem. Proč vlastně chci komunikovat? Pro dítě s autismem není jednoduché přijít na to, proč má komunikovat se svým sociálním okolím.

Jaké výhody komunikace přináší? Děti s PAS často běžným způsobem komunikovat nechtějí, nevědí, proč by měly, neznají benefity komunikace ani pestré způsoby komunikace. Při budování funkčního komunikačního kanálu nejprve využíváme cestu sdílení – nejsilnějších a aktuálních potřeb, které dítě má.

Zajímavé:  Fiky Ucinky Na Zdravi?

Rodiče a terapeuti mají nelehký úkol přimět dítě žádat a ptát se. Upravujeme prostředí tak, aby tyto možnosti pro dítě vznikaly a nutily dítě vyhledat kontakt s dospělou osobou. Dospělí jsou oporou v počátcích komunikace, dítě se s komunikací seznamuje v příjemném a bezpečném prostředí s pocitem jistoty a kladných prožitků.

Seznamujeme rodiče s možnostmi, jak děti motivovat k navázání kontaktu, například nenechávat dítěti láhev s pitím na dosah jeho ruky, dát ji na horní poličku, kam dítě nedosáhne – dítě pak musí přijít za rodičem nebo sourozencem, upozornit na sebe a následně na svou potřebu.

Tyto prvotní komunikační akty se odehrávají v rodině, v bezpečí, s milujícími osobami.

Rozvíjení komunikačních schopností je proces, který probíhá postupně po jednotlivých krocích. Jako první proběhne diagnostika aktuální úrovně jazykových a komunikačních dovedností jedince a je sestaven individuální plán logopedické terapie.

???? Jak může vypadat individuální plán logopedické péče si prohlédněte zde

Začínáme u neverbálních aktivit, jejichž prostřednictvím navazujeme kontakt. Jde o základní kámen pro tvorbu vztahu mezi logopedem a dítětem.

Postupujeme přes trénink sociálních dovedností, výběr komunikačního kanálu až k nácviku a rozvoji komunikace samotné.

U dětí nemluvících stimulujeme již preverbální dovednosti, poté postupujeme k porozumění, hrubé a jemné motorice, sluchové percepci, kognitivním schopnostem, následuje rozvoj neverbální a verbální složky komunikace.

Role alternativní a augmentativní komunikace

Velký význam při rozvoji komunikace u dětí s PAS má alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Pro mnohé děti je pomocníkem v začátcích komunikace, pro jiné se stává plnohodnotným komunikačním kanálem. Řadíme sem např.

nácvik znakového jazyka, psaní a čtení, komunikaci pomocí předmětů nebo fotografií, využití technických pomůcek, komunikačních knih, užívání Výměnného obrázkového komunikačního systému (výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS, Picture Exchange Communicative System – PECS).

Alternativní a augmentivní komunikace a její prvky pomáhají rozvoji sociální roviny komunikace (pragmatiky), mohou dítěti i rodiči pomoci při prvních komunikačních pokusech, taktéž při hledání komunikačního kanálu. Též pomáhá dítěti pochopit, proč je důležité komunikovat, a ukazuje mu možnost, že může ovlivňovat své okolí.

Komunikace má svůj záměr a nabývá smyslu. Chvíle, kdy si to dítě uvědomí, je důležitým milníkem v rozvoji funkční komunikace.

Vhodné pomůcky, které podpoří výsledek terapie

Velmi důležitou součástí rozvoje komunikace je volba pomůcek, které ovlivňují kvalitu celé terapie.

V repertoáru pomůcek pro děti s autismem by neměly chybět pomůcky pro strukturalizaci prostředí (dřevěné či papírové krabice pro strukturu pracovní plochy, rozvrh aktivit pro terapeutickou jednotku), vhodné obrázkové karty pro rozvoj slovní zásoby, vizualizované sociální dovednosti, slovní zásoba v rámci systémů AAK (obrázkový komunikační systém VOKS, piktogramy, fotografie) a mnoho dalších. V současné době můžeme najít inspiraci na mnoha webových stránkách, které se distribucí pomůcek pro jedince s PAS přímo zabývají. Jedná se např. o stránky Jiný svět, Oskola, Pasparta nebo Piktomag. Taktéž přibývá aplikací, které jsou vhodné k rozvoji komunikace. Osobně užívám aplikaci Logopedie, Slovohrátky, Logotron a digitální obrázkové slovníky či komunikátory. V oblasti pomůcek v rámci alternativní a augmentativní komunikace (AAK) doporučuji firmu Petit HW–SW. Osobně pracuji s tabletem od společnosti Apple (iPad), ve kterém lze použít placenou aplikaci GoTalk NOW. Oporou pro logopedy a klinické logopedy mohou být webové stránky nejrůznějších organizací, které s lidmi s poruchou autistického spektra pracují. Mluvíme především o střediscích rané péče, terapeutických a výzkumných centrech, neziskových organizacích a střediscích či sdruženích pro rodiny s dětmi s autismem.

V souvislosti s tímto tématem doporučuji publikaci Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra: odborná publikace pro logopedy, kterou napsaly autorky Říhová a Vitásková. V této knize logopedi naleznou mnohé odpovědi i praktické zkušenosti v diagnostice a terapii narušené komunikační schopnosti u klientů s poruchou autistického spektra.

???? Přečtěte si také 1 + 10 informací o alternativní a augmentativní komunikaci (AAK).

???? Doporučujeme také článek o nácvicích sociálních a komunikačních dovedností

 • BUNTOVÁ Dana, TICHÁ Erika, 2016. Autizmus. In: KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia a kol. Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 162–178. ISBN 9788022341653.
 • ČADILOVÁ Věra, ŽAMPACHOVÁ Zuana. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi). Praha: Pasparta, 2013. ISBN 9788090557628.
 • KEREKRÉTIOVÁ Aurélia. Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. ISBN 9788022325745.
 • NOVOTNÁ Kristina. Diagnostika komunikace předškolních dětí s poruchou autistického spektra optikou předvýzkumu. Olomouc, 2020. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Adéla Hanáková.
 • ŘÍHOVÁ Alena, VITÁSKOVÁ Kateřina Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra. Odborná publikace pro logopedy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 9788024429083.
 • STRAUSSOVÁ Romana, KNOTKOVÁ Monika. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788026200024.
 • ŠPORCLOVÁ Veronika. Autismus od A do Z. Praha: Pasparta, 2018.. ISBN 9788088163985.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

NAPIŠTE NÁM

Tento web používá k chodu cookies.

Klinická logopedie – dospělí

Přispíváme až 500 Kč na následující vyšetření v oboru klinické logopedie:

 • Konzultace ohledně stimulačního tréninku zaměřeného na zvyšování kognitivně-lingvistické rezervy (z důvodu subjektivních obtíží, které nebyly objektivizovány testováním nebo v případě potřeby před výkonem – zkouškou apod.) – od 55 let
 • Screenignové vyšetření kognitivně-komunikačních poruch
 • Konzultace ohledně podpůrných programů či aplikací vhodných k tréninku řečových, jazykových a kognitivně-lingvistických funkcí (Mentio, Mentem, Brain Jogging, aplikace na tablety…) 

Pozor! Je nutné, aby vyšetření bylo provedeno výhradně u klinického logopeda (odbornost 903). Jinak příspěvek nemůžeme uznat! 
Jak to poznat? Název nebo číslo odbornosti bývají uvedeny u jména daného logopeda na jeho internetové stránce, navštívence, razítku. Raději se ujistěte!

Seznam doporučených odborných pracovišť dle Asociace klinických logopedů ČR najdete zde.

Specifické podmínky

 1. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně.

  V programu Očkování je maximální výše příspěvku 1 000 Kč – platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit vyplněný formulář, kde poskytovatel potvrzuje účast a úhradu vyšetření.

Možnost čerpání: 4. ledna 2021 – 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí 
Aktualizováno dne: 15. března 2021

Proč je to důležité

Následkem některých nemocí nebo úrazů hlavy mohou být poruchy řeči, tzv. afázie nebo řečová apraxie. Klinický logoped pomáhá jednak s komunikací s pacientem, jednak stanovuje plán léčby. 

Najít další bonus Prohlédnout celý program

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Logopedie - Vše o zdraví Logopedie - Vše o zdraví Kdo může žádat?

 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné

Kdy žádat?

​​​​​Pro většinu programů platí termín od 4. ledna do 31. prosince 2021, doklad o zaplacení nesmí být starší než dva měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?

 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.

Jak doklady doručit?

 • Osobně na kterékoli klientské pracoviště
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01
 • E-mailem na adresu [email protected]
 • Datovou schránkou: 9swaix3

Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost kompletním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Pro rodiče

Aktuální informace pro klienty | Pro rodiče DP

 

Informace k postupnému obnovování provozu na našich pracovištích:Denní pobytVážení rodiče, od pondělí 4. 5. 2020 Vás a vaše děti opět přivítáme v Denním pobytu. Provoz bude v měsíci květnu omezený od 6.30 hod do 13.00 hod, bez odpoledního spánku.

Počítejte, prosím, se zvýšenými hygienickými opatřeními, pravidelným měřením teploty dítěte při vstupu, přítomnost pouze jednoho dítěte v šatně a povinností nosit roušku. Výjimku mají pouze děti s PAS a astmatici.

Žádáme vás o zajištění minimálně dvou čistých roušek pro dítě na den. Zároveň vás žádáme o zvážení docházky vašeho dítěte do DP s ohledem na jeho zdravotní stav. Upozorňujeme, že děti, které budou jevit jakékoliv příznaky onemocnění, nebudou do DP převzaty.

Děkujeme za spolupráci v této náročné době a přejeme Vám i nám zdraví a hodně sil.

 • Ambulance – klinická logopedie, klinická psychologie, ergoterapie
 • I nadále  zůstává v některých případech možnost distanční péče.

Od 27.4.2020 postupně obnovujeme chod ordinací za zvýšených hygienických opatření. Například umožňujeme možnost využití venkovních teras – přístup ze zadní strany budovy, přičemž v případě nepříznivého počastí je jedna z nich zastřešena. Očekáváme obezřetnost i z Vaší strany. Těšíme se na Vás.

Aktualizace k provozu ambulancí klinické logopedie a klinické psychologieLogopedie - Vše o zdraví

 JAK FUNGUJE ONLINE TERAPIE A KONZULTACE?Vzhledem k situaci v současné době nemůžeme poskytovat osobní konzultace. Spousta naších klientů však potřebnou a pravidelnou péčí potřebuje. Pokud o online terapii a konzultace máte zájem, tak jsme shrnuli pár podmínek a rad, aby tahle distanční forma, byla pro vás užitečná. 

ONLINE TERAPIE A KONZULTACE: CO OČEKÁVAT?V zásadě totéž, co od setkání osobního. Aby konzultace proběhla bez větších problémů, bude to od vás vyžadovat trochu víc spolupráce, resp. specifickou přípravu. Co tedy udělat, než konzultace začne?- Zajistěte si klid a soukromí – základem je možnost zavřít za sebou dveře a vědět, že to bude okolí respektovat.

Žádné kočky ani psi, ostatní členové rodiny, žádné rušivé elementy (puštěné rádio, televize…).- Zvete nás virtuálně k sobě domů. Proto se na to alespoň trochu připravte- přibližně jako na osobní konzultaci (například vhodné oblečení).- Přijďte na konzultaci včas! Dopřejte si nějakou dobu na přeladění z “času pro rodinu” na “čas pro sebe” – na docela jinou roli.

Čas zabere i nastavení techniky.

– Připravte se, že budeme možná pracovat trochu jinak, než obvykle. Některé přístupy lze ve virtuálním prostředí uplatnit s obtížemi.

– Ověřte funkčnost připojení – pro kvalitní konzultaci je klíčový dobrý zvuk a signál. Domluvte se s rodinou tak, aby ve vedlejší místnosti ve stejné době třeba někdo jiný nestreamoval videa. Rozhodně k hovorům použijte raději notebook nebo počítač. Připojení přes tablet nebo chytrý telefon bývá velmi nekvalitní.

– Vypněte veškerá další okna a aplikace na pozadí. Nebudou pak rušit ani signál, ani vás. – Pokud je v hovoru slyšet ozvěna, uberte hlasitost. Připojte sluchátka – stačí ty, které jste dostali k mobilu.

Pokud problém trvá, může pomoci na dveře nebo stěnu umístit deku, aby tlumila odraz zvuku. V krajním případě se přemístěte do jiné místnosti, která není tak prázdná, ve které se zvuk bude mít o co lámat.

– Neseďte blízko u okna, pokud by za ním byl hluk nebo pokud by na vás dopadalo příliš ostré světlo, mohlo by to terapeutovi komplikovat porozumění.

– Posaďte se pohodlně, pokud to jde, raději pryč od pracovního stolu, který bývá spojený spíš se stresem, než s uvolněním. 

– V případě psychologické konzultace a psychoterapie zvažte, zda je pro vás online cesta vhodná. V poradně za svými problémy zavřete dveře a odejdete. Doma s vámi zůstanou.

Možná to bude zpočátku nezvyk, každopádně se ale nemáte čeho obávat.

Aktuální informace pro klienty v souvislosti s provozem v nouzovém režimu

Vážení rodiče,v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, k vyhlášení nouzového stavu, a v souladu s aktuální situací omezit kontakty mezi lidmi jsem o provozu jednotlivých pracovišť  r o z h o d l a  takto:

Sociální služba terénní Raná péče

Logopedie – Wikipedie

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií (Lechta, 2005).

Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně.

V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním.

Cíl a předmět logopedie

Cíl logopedie je možné definovat z více hledisek. Na základě různých definic lze obecné cíle logopedie rozdělit na tři obory:

 • Logopedie jako vědní obor = zkoumání komunikační schopnosti člověka
 • Logopedie jako profese = v co nejvyšší míře rozvinout komunikační schopnost jedince
 • Logopedie jako studijní obor = vysokoškolská příprava odborníků

Předmět logopedie lze rozdělit na dva hlavní směry:

 • Medicínský model – tradiční, zúžený pohled na logopeda jako na odborníka zabývajícího se primárně patologií, narušením a defekty
 • Komplexní, globálně – holistický model – výstižnější a modernější pohled na logopedii, logoped se zabývá nejenom osobami s narušenou komunikační schopností, ale i problémem s NKS u osob se zdravotním postižení nebo s výjimečným nadáním

Struktura poruch řeči

 • organická – poruchy na mluvním aparátu
 • funkční – prostředí, špatné mluvní vzory, RDMO, duševní nemoc aj.

Okruhy narušené komunikační schopnosti

 • vývojová nemluvnost – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
 • získaná neurotická nemluvnost – mutismus, elektivní mutismus
 • získaná organická nemluvnost – afázie
 • narušení článkování řeči – patlavost (dyslálie), dysartrie
 • narušení zvuku řeči – huhňavost (rynolálie), palatolálie
 • poruchy hlasu – dysfonie, afonie
 • poruchy plynulosti řeči – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)
 • narušení grafické formy řeči – dyslexie, dysgrafie, dysrtografie, dyskalkulie, alexie, agrafie, agramatismus, akalkulie
 • symptomatické poruchy řeči
 • kombinované vady řeči

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu logopedie na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo logopedie ve Wikislovníku
 • Logopedická společnost Miloše Sováka
 • František Synek: Stručná historie logopedie
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data

 • PSH: 13037
 • BNF: cb119339460 (data)
 • GND: 4074309-3
 • LCCN: sh85126455
 • MA: 37692320

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Logopedie&oldid=20130443“

Potřebuje dospělý logopeda?

Duševní zdraví Pokud jste se s logopedií pro dospělé ještě nesetkali, možná vás překvapí, že se od té pro děti velmi liší. Téměř jako by šlo o jiný klinický obor.

Logopedie pro dospělé se specializuje na ztrátu a poruchy řeči v důsledku úrazů či náhlých mozkových příhod, kdy je zasaženo centrum řeči v předním mozkovém laloku.
Odborníci považují ztrátu řeči a schopnosti komunikovat s okolím za jeden z nejvážnějších problémů. Z hlediska psychiky postiženého člověka tak tomu určitě je. Klinická logopedka Ivana Šemberová dokonce říká, že „ztratíme-li schopnost mezilidské komunikace, přijdeme úplně o všechno“.

Ztráta řeči v souvislostech

Jestliže přijdete o končetinu (nebo končetiny), váš život se obrátí vzhůru nohama. Nemůžete dělat to, co jste dosud byli zvyklí, možná budete muset změnit zaměstnání, ale vždy budete schopni nějakou práci vykonávat, mít své koníčky, a co je hlavní, budete moci být se svou rodinou, se svými blízkými a přáteli.

Ve chvíli, kdy přijdete o řeč, je ztráta často mnohem bolestnější. Vaši blízcí vám nerozumí a v mnoha případech ztratíte nejen schopnost srozumitelně se vyjádřit verbálně, ale také schopnost číst a psát. A to je opravdu obrovská rána osudu, se kterou je jen velmi těžké se vyrovnat.

Ocitáte se ve světě, kde nedokážete komunikovat, jak pro vás dosud bylo přirozené.

Právě tady nastupují kliničtí logopedové, kteří se věnují dospělým. Jsou to nejen profesionálové, kteří se vás budou snažit znovu naučit mluvit, jsou to také zkušení psychologové a lidé, kteří se pro vás v určitou životní chvíli stávají těmi nejdůležitějšími a nejbližšími.

Terapeutické vyšetření a následná péče    

Vyšetření musí provést odborník pomocí specializovaného testu. Terapeutická pomoc se samozřejmě odvíjí od typu poruchy a rozsahu poškození. Někdy člověk ztratí pouze takzvanou vnější řeč, tedy možnost verbálně komunikovat s okolím.

V tom horším případě je zasažena i vnitřní řeč a tehdy vymizí i schopnost a možnost povídat si sám se sebou, vyjadřovat se písemně a schopnost číst.

Logoterapeutická péče v případě dospělých s poškozením nebo ztrátou řeči je dlouhodobá, obvykle trvá od několika měsíců až po neuvěřitelných 7 let.
 

Pokud máte podezření na poškození mozkového řečového centra, zkuste laický test. Řekněte druhému, ať po vás zopakuje notoricky známou větu: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ I když se nejedná o nijak záludnou větu, postižený nebude schopen ji zopakovat.

Často si neuvědomujeme, že člověk, který ztratil schopnost mluvit, neztratil své ostatní smysly a plně vnímá své okolí. Proto je důležité respektovat níže uvedená pravidla:

 • Nekřič na mě, nejsem hluchý/á. (Každý z nás automaticky zvyšuje hlas, pokud máme pocit, že nás druhý nevnímá.)
 • Dotýkej se mě, dívej se mi do očí. Pak vím, že jsi tu se mnou. 
 • Když na mě mluvíš, dívej se mi do obličeje, porozumím ti lépe, pokud mohu odezírat mimiku, vnímat tón hlasu, jeho melodii.
 • Když o mně hovoříš, nemluv o mně, jako bych tam nebyl/a. Gestikuluj směrem ke mně, dívej se směrem ke mně, poznám, že o mně mluvíš. I to, jak o mně mluvíš.
 • Používej krátké věty a stručná sdělení, porozumím jim lépe.
 • Dej mi čas a buď trpělivý. Pokusím se vyjádřit, nedoplňuj za mě slova a věty.
 • Žertuj, rozumím vtipu, ale nezesměšňuj mě.
 • Nevyhýbej se mi.
 • Ubezpečuj mě i mé blízké, že stále zůstávám člověkem. Řeč je to, co nás odlišuje od zvířat, ale já zůstávám lidskou bytostí.  

Další informace o této problematice najdete v rozhovoru s klinickou logopedkou Ivanou Šemberovou, který je jedním z podcastů projektu Zdraví v kostce připravovaného ZP MV ČR.

Duševní zdraví

Pohyb

Skoro by se chtělo říct, že v tomto sportu neexistují nepřekonatelné překážky. V parkouru je totiž naopak vyhledáváte. A co je vlastně parkour? Pozor, neplést si s parkurem, což je disciplína pro koně, zatímco parkour je pro lidi, jejichž schopnosti leckdy normální smrtelníky, s odpuštěním, posadí na zadek.

Jídlo Podzimní vášeň pro zdravé jídlo

Začíná podzim a většina plodů ze zahrádek už byla sklizena. Nicméně nejen teď, ale i čas v průběhu celého léta, bylya pro zahrádkáře dobou zavařování. Poslední přípravy ovoce pro uskladnění na zimu právě probíhají. Jak si připravit všechny tyto chutné a zdravé dobroty tak, aby byly, pokud je to možnéo, bez chemie a přidaného cukru? Poradíme vám, jak zavařovat zdravě.

Zdravý životní styl Možná jste si ještě ani neuvědomili, že právě prožíváme poslední letní dny. Ačkoli po ránu už je změna na kůži pěkně cítit a večer se pomalu, ale jistě stmívá čím dál dřív. Užívejte si konec léta, ale zároveň začněte přemýšlet o tom, jak své tělo připravit na přicházející podzim. Silná imunita bude jistě zapotřebí, proto pro vás máme pár rad, na co se zaměřit při posilování obranyschopnosti organismu.
Pohyb

Cyklistika je stále oblíbenější. To je zkrátka fakt. Kolo je oblíbeným dopravním prostředkem skoro na všech „frontách“ – na cestě do práce, po městě, na nákup, stejně jako na cestách za poznáním, turistikou, na silnici i v terénu, na rovině i v kopcích.

Jídlo Podzimní vášeň pro zdravé jídlo

Vyrážíte na túru do hor? Pak také řešíte, co vzít s sebou k jídlu. Požadavek na stravu při turistickém výšlapu je v podstatě jednoduchý: Musí dodat energii i živiny, ale zároveň by neměla příliš vážit a zabírat moc místa v batohu.

Pohled lékaře Podzimní vášeň pro zdravé jídlo

Houbaření není jen tradice, dalo by se říct, že jej u nás považujeme do jisté míry i za národní sport. Proti skvělému výletu do lesů a následnému hodování s houbovými specialitami nelze nic namítat. Musíme ovšem počítat i s rizikem potíží nebo nebezpečím otravy nejedlými a jedovatými houbami. Pár varovných příznaků nesmíme podcenit:

Logopedie | PPP Nový Jičín

Logopedie je obor, který se věnuje výchově a vzdělávání dětí s poruchami řeči. Výchovou řeči ve školském systému se zabývá speciální pedagog – logoped nebo logopedický asistent.

Děti se převážně vychovávají prostřednictvím mluveného slova, na základě mluveného slova se dítě učí chápat své okolí a jeho vztahy. Vývojové vady řeči mají velký vliv na psychiku dítěte a mají velký význam při posuzování dítěte po stránce rozumové nebo charakterové. Své místo má logopedie i ve školském poradenském systému.

Jak se dětská řeč vyvíjí:

U dítěte se hned po narození zkoumá, zda má vše, je zdravé, dětský lékař sleduje psychomotorický vývoj dítěte v poradnách, paní učitelky se zdravým rozvojem svých žáčků zabývají v mateřské škole.

Přesto největší díl odpovědnosti je na rodičích. Řeč je základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi a podle úrovně vyjadřování často také lidi kolem sebe hodnotíme.

Náš vzdělávací systém je postaven na jazykových schopnostech a mluvním projevu dítěte.

Řeč dítěte musíme posuzovat jako celek a při vývoji sledovat všechny jazykové roviny:

 • výslovnost hlásek
 • gramatickou stránku jazyka
 • slovní zásobu
 • schopnost sociálního užití řeči

Tyto jazykové roviny se vyvíjí současně a při řečové výchově je zapotřebí je rozvíjet.

Orientační normy vývoje hlásek u dětí ( podle pravidla nejmenší fyziologické námahy)
1 – 2 roky A O E P B M
2 – 3 roky I U Ou Au TDN ŤĎŇ KG
3 – 3,5 roku F V J CH H později CČ
4 – 5 let S Z Š Ž
po 5. roce L R Ř diferenciace sykavek

Jaká mohou být úskalí ve vývoji řeči dítěte:

Řeč dítěte se vyvíjí a dítě se postupně samo naučí vyslovovat jednotlivé hlásky. Říkáme tomu fyziologický vývoj řeči a určité nedostatky ve výslovnosti považujeme za přirozené.V řečovém vývoji se však mohou objevit různá úskalí.

Ve 3 letech může dojít k tzv.„zhoršení“ výslovnosti, což je zapříčiněno tím, že do slovníku dětí se dostává mnoho nových slov, poznávají delší slova – víceslabičná a nezvládají artikulaci potřebných hlásek. V této době se také může objevit tzv.

fyziologické koktání, které je způsobeno již výše zmíněným. V tomto případě je nutné na děti mluvit pomalu, klidně, nenaléhat, aby něco zopakovali. Třetí rok je také hranicí fyziologické nemluvnosti.

Ve čtyřech až pěti letech by už z řeči mělo vymizet komolení slov a dítě by mělo tvořit správné české věty. V šesti letech by už měla být řeč bezpečně v normě.

Jaké vady řeči se u dětí nejčastěji vyskytují:

Prosté vady výslovnosti – nesprávná výslovnost jednotlivých hlásek, jiná stránka řeči porušena není , rozlišujeme vady lehké, střední, těžké,dítě buď hlásku nesprávně tvoří, nebo ji vynechává či zaměňuje za jinou, tyto vady napravuje v logopedické poradně logopedický asistent nebo logoped.

Opožděný vývoj řeči – dítě začíná mluvit později než jeho vrstevníci, má nesprávnou gramatickou stavbu jazyka, nechce příliš mluvit a má porušenu výslovnost většiny hlásek Jde už o závažnější poruchu řeči a tuto napravuje pouze logoped. Dítě se při vhodném odborném vedení srovná s vrstevníky.

Poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost – vážné poruchy řeči, které může napravovat pouze logoped.Dysfatické poruchy řeči – dítě nemusí mít poruchu výslovnosti a přesto je jeho řeč nesrozumitelná.

Jde o závažnou poruchu vývoje řeči, která se projevuje neschopností osvojit si přirozenou cestou gramatiku jazyka – dítě přesmykuje slova, nevysloví delší slovo, nezopakuje větu, jeho řeč je chudá, telegrafická atp.

Tato těžká řečová porucha (řeč je porušena ve všech jazykových rovinách) přetrvává, i přes vhodně vedenou logopedickou intervenci má dítě po celou dobu školní docházky řečové obtíže, které mohou přerůstat do roviny školní neúspěšnosti. Nápravu provádí logoped, který spolupracuje s psychologem, speciálním pedagogem a s učiteli ve školských zařízeních. Vhodné je zařazení žáka do systému speciálního školství.

Lze vadám řeči předcházet?

Rodiče mohou ovlivňovat řeč svého dítěte už od kojeneckého věku, a to tím, že mu budou vytvářet správný mluvní vzor, což znamená, že na něj nebudou mluvit mazlivě a lidově řečeno „šišlat“. Toto se netýká jen matky nebo otce, ale celého širšího příbuzenstva, včetně babiček.

Nesprávné je také opakovat – byť někdy roztomilé, zkomoleniny dětské řeči a tím utvrzovat dítě v tom , že to říká správně. Nevhodné je také smát se pokusům dítěte vyslovit obtížné nebo neznámé slovo, srovnávat své dítě s kterýmkoliv jiným – každé je individualita, každé má své tempo vývoje.

Velmi dobré je, když si rodič s dítětem přirozeně povídá, dítě poslouchá pohádky od maminky, má dostatečný prostor pro samostatné vyjadřování, je podněcováno k mluvním projevům tím, že dospělí jeví zájem o vše, co dítě dělalo ve školce, venku s kamarády atp.

Pokud má dítě doma toto vedení a přesto se ukáže, že má problém s verbálními projevy, pak je nutné včas navštívit logopedickou poradnu, kde logoped s dítětem pracuje za přítomnosti rodičů, kteří pak doma cvičí podle pokynů.

V mateřské škole je logopedické prevenci věnován prostor v jazykové výchově a paní učitelky se mohou v dané problematice školit v rámci svého vzdělávání.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Kunzová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector