Nártní kosti – Vše o zdraví

Přestože 99 % dětí se rodí se zdravýma nohama, již 30 % prvňáčků přichází do školy s nohama výrazně poškozenýma. Příčinou je nesprávná obuv. Nebezpečí nošení zdravotně závadné obuvi dětmi a dospívající mládeží spočívá především v tom, že každé poškození nohou a pohybového aparátu v dětství se mnohdy projeví v úplném rozsahu až za 10 až 40 let.

Během posledního desetiletí došlo v České republice k převratným změnám, jež se odrážejí ve všech oblastech lidské činnosti, tedy i v obuvnictví. Privatizační proces s tendencí přiblížit naši ekonomiku západní odboural státní dotace, které ve formě tzv. záporné daně z obratu umožnily prodejcům nabízet dětskou obuv v cenových relacích, které dnes nepokrývají ani ceny na nákup materiálu.

Obuv dnes patří mezi jednu z nejdražších položek našeho šatníku, proto se nelze divit, že její spotřeba klesla z 4,7 až 4,9 párů na tři páry na obyvatele, což je zvláště pro rostoucí dětskou nohu nedostatečné.

Vzhledem k poměrně nízké kupní síle tvoří více než 50 % veškeré u nás zakoupené obuvi levná obuv z Asie, která má často závažné konstrukční vady a je tak příčinou zdravotních problémů …

V průběhu let 1997 až 1999 byly proměřeno a zdravotně vyšetřeno 10 236 dětí a dospívajících (4876 chlapců a 5360 dívek) ve věku od 3 do 19 let. Průzkum byl proveden u dětí v mateřských a základních školách, na středních školách a ve středních odborných učilištích ve 14 městech naší republiky.

Výběr byl volen tak, aby výsledky průzkumu objektivně vypovídaly o situaci na celém našem území (Praha, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Olomouc, Přerov, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Brno).

Průzkum byl prováděn v rámci grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jehož řešiteli jsou VUT Fakulta technologická ve Zlíně, Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně a pracoviště nezávadného obouvání Svit Komponenty, a.s., Zlín.

Kromě antropometrických charakteristik nohou byl při tomto průzkumu zjišťován jejich zdravotní stav. Sledovány byly zdravotní komplikace či vady nohou vrozené i získané, převážně způsobené nošením nevhodné obuvi. Celkem bylo evidováno 14 různých onemocnění nohou.

K hodnocení rozvoje klenby nožní kromě vizuálního posouzení klenby v klidu i pohybu byly použity plantogramy (otisky nohou), zhotovené pomocí plantografu, jehož principem je snímání otisku a obrysu nohy přes pryžovou membránu, zespodu natřenou tiskařskou černí. Plantogramy byly hodnoceny metodou Chippaux-Šmiřák.

Nejčastěji se vyskytující vady byly zpracovány podle věku po jednom roce s rozlišením pohlaví. Ostatní, méně častější nemoce nohou byly hodnoceny u souborů rozdělených podle věku na mladší (od 3 do 15 let) a starší (od 15 do 19 let). Četnosti výskytu všech sledovaných typů onemocnění u souborů jako celku jsou zachyceny v grafech.

VBOČENÁ (valgozní) PATA

Vbočené postavení patní části nohy sledujeme v poměrně vysokém zastoupení ve všech věkových třídách.

U nejmladších dětí je tento jev v podstatě fyziologickou záležitostí, s přibývajícím věkem se však díky zesilování svalstva a vaziva měla tato vada sama upravit.

Výskyt vbočené paty u dětí školního věku a v období dospívání však lze považovat za patologii, neboť vbočená pata je předzvěstí vzniku nebo doprovází podélně plochou nohu.

Téměř u všech věkových třídách byla tato vada zjištěna častěji u chlapců dokonce o jednu třetinu častěji než u stejně starých dívek.

Nártní kosti - Vše o zdraví Vbočená pata (chlapec 13 let)

PODÉLNĚ PLOCHÁ NOHA (pes planus, pes planovalgus)

Pod pojmem dětská plochá noha se rozumí deformita nohy v růstovém věku, kdy dochází k oploštění vnitřní podélné klenby a pata stojí ve zvýšeném vbočeném (valgozním) postavení. Přechod od normálního nálezu k patologickému je spojitý, což znesnadňuje diagnozu.

Přetížení je často kombinováno s nedostatečně funkčním svalovým, vazivovým a kostěným substrátem. Významný podíl u této vady je přikládán genetické dispozici, avšak to, zda plochá noha vznikne, může každý z nás podstatnou měrou ovlivnit, např.

správným výběrem obuvi a dobrou péčí o nohy.

Vrozená plochá noha je velmi vzácná. Plochá noha je asi nejčastěji se vyskytující získanou deformitou nohou. Objevuje se od nejútlejšího věku až do stáří.

Pokles nožních kleneb se projevuje zvýšenou únavou nohou, pálením a někdy i tupou bolestí na přední straně bérce, v průběhu dlouhého předního svalu holenního. V těžších případech se objevuje zvýšené pocení nohou, otoky, zhoršuje se krevní oběh dolních končetin, tvoří se křečové žíly(varixy).

Nejtěžší případy v důsledku změn na kostech a značná bolestivost způsobují snížení mobilnosti postiženého. Ploché nohy byly u našeho souboru zjištěny v poměrně vysokém zastoupení ve všech věkových kategoriích, nejčastěji však u dětí v předškolním věku.

Ovšem u nejmladších dětí je velmi nesnadné stanovit z plantogramů, zda se jedná o „plochou“ nohu v důsledku existence tukového polštáře v klenbě nebo o nohu plochou. S postupujícím mizením tukového polštáře v plosce počet nohou se sníženou klenbou s přibývajícím věkem ubývá.

Zajímavé je zjištění, že se ve všech věkových kategoriích plochá noha vyskytuje častěji u chlapců než u dívek.

Nártní kosti - Vše o zdraví Plochá noha (chlapec 13 let)

VYSOKÁ (lukovitá) NOHA (pes excavatus)

Vysoká noha je řazena mezi vrozené defekty nohou, které nelze diagnostikovat u novorozenců a zřídkakdy bývá diagnostikována u batolat a malých dětí. Stává se viditelnou až v časném školním věku (po zmizení tukového polštáře) a vyskytuje se poměrně často ( u 4 až 8 % dětí). Projevuje se extrémním vyklenutím podélné klenby, přičemž přední příčná klenby je obvykle snížená.

Její lehčí stupeň – vysoký nárt, je poměrně častou vadou v populaci a mnohdy znesnadňuje nákupy běžné obuvi. Achillova šlacha bývá zkrácená, noha je málo pružná, někdy bolestivá. Příčiny jsou mnohé, hlavně se uplatňuje svalová nerovnováha vznikající při vrozených i získaných poruchách míchy, při svalových chorobách, u obrn, ale též u nošení nevhodné, tj.

příliš krátké obuvi nebo po zánětech. Vysoká noha se v našem souboru dětí vyskytla již ve třech letech věku ) dva chlapci a jedna dívka). Výrazně vyšší je výskyt této vady u dívek než u chlapců. U dívek přibližně od 7 let dokonce počet vysokých nohou výrazně převyšuje počet plochých nohou.

U souboru starších dětí, přibližně od 14 let, byl u obou pohlaví zaznamenán mírný nárůst této ortopedické vady nohou.

Nártní kosti - Vše o zdraví Otisk a obrys vysoké nohy (chlapec 7 let)

VBOČENÝ PALEC (hallux valgus)

V lékařské literatuře se uvádí, že vbočený palec je podmíněn dědičnou dispozicí a vzniká při spolupůsobení zevních příčin, zejména nošením prostorově nevhodné obuvi – příliš špičaté s vysokým podpatkem. Z tohoto důvodu se vbočrný palec častěji vyskytuje u žen než u mužů.

U malých dětí může vbočení vzniknout již nošením těsných punčocháčů a ponožek. U této deformity dochází k úchylce postavení palce, ten se stále více přiklání k ostatním prstům, u těžších vad se dokonce podsouvá pod druhý prst.

Vbočený palec bývá většinou doprovázen dalšími zdravotními komplikacemi, jako je pokles a rozšíření přední příčné klenby nožní. Noha se příčně rozšiřuje a v místě hlavičky první nártní kosti se tlakem svršku obuvi vytváří kostěný výrůstek.

Mezi výrůstkem a kůží vzniká tíhový váček jako ochrana před tlakem, který se nezřídka bolestivě zanítí, vytvářejí se zde otlaky, kuří oka. Toto onemocnění palce bylo u našeho souboru dětí zjištěno nejen ve školním věku, ale – což je překvapující – také dosti často již v předškolním věku.

Z dvojnásobně až několikanásobně častějšího výskytu vbočeného palce u dívek oproti chlapcům je zřejmé, že dívky školního věku ( a především v období dospívání) nosí častěji tvarově a velikostně nevhodnou obuv, která jim způsobuje deformitu palce.

Nártní kosti - Vše o zdraví Vbočený palec s počátečním stadiem přeložení druhého prstu (dívka 15 let) Nártní kosti - Vše o zdraví Deformity prstů, vbočený palec, otlaky, podnehtová podlitina (dívka 14 let)

DEFORMITY PRSTU: kladívkové, drápovité, přeložený prst, vbočený malík

Jsou zde zahrnuty nejčastěji se vyskytující deformity prstů, které jsou ve velké míře způsobeny nošením prostorově nevhodné obuvi, nejčastěji krátké, nebo nadměrně špičaté obuvi.

Kladívkovité a drápovité prsty jsou v podstatě trvalé „skrčeniny“ prstů, vybočený malík je zrcadlový obraz vbočeného palce – malík se uchyluje k ostatním prstům, ve větší úchylce se zvedá nad čtvrtý prst, přeložený prst se objevuje jako komplikace postupně vbočeného palce, který se podsouvá pod druhý prst.

Z výsledků je zřejmé, že výše uvedené příklady deformit prstů nejsou u sledovaných věkových kategorií dětí a mládeže příliš časté, s věkem jich však přibývá. Nejčastější z nich je vbočený malík jako výsledek tlaku obuvi se zúženou špičkou v oblasti malíku. Mnohé, pouhým okem nezjistitelné, deformity prstů se však mohou ve svých důsledcích plně projevit až o mnoho let později.

KOSTĚNÉ VÝRŮSTKY ( exostózy )

Dvojitá pata ( haglundova exostóza ), výrůstky na hřbetu nohy ( exostisos cuneiformis ), patní ostruha ( calcar calcenei ), výrůstek na hlavičce první nártní kosti

Vznikají nejčastěji trvalým tlakem obuvi v místech, kde je kost kryta pouze kůží se slabou vrstvou podkoží. Dochází zde ke dráždění okostice, která se tomuto tlaku brání nadprodukcí kostní tkáně.

Najčastější místa jsou na patě, kdy tlakem opatku obuvi vzniká dvojitá pata, patní ostruha – ostruhovitý kostní výrůstek na spodní straně patní kosti se objevuje často u podélně ploché nohy ( tento typ exostózy nebyl při našem průzkumu zaznamenán, neboť vyžaduje rtg vyšetření ).

Exostóza na hlavičce první nártní kosti doprovází často vbočený palec. Také na hřbetu nohou se často tvoří exostózy, a to v důsledku nadměrného tlaku obuvi, hlavně šněrovací, v případech, kdy obuv musí být pevná jako u lyžařů a krasobruslařů.

Rovněž u lidí s vysokým nártem může již bežná obuv tlakem na zvýšený nárt vyvolat nártní exostózu. V poslední době přibývá dokonce u malých dětí výskyt exostózy na hřbetu nohy, a to díky módnímu hitu – kolečkovým bruslím. Podle výsledků průzkumu počet exostóz u obou pohlaví stoupá věkem.

Zajímavé:  Jak Na Bolavy Krk Pater?

Nártní kosti - Vše o zdraví Dvojitá pata s puchýři (dívka 11 let)

OTLAKY – MOZOLY ( tyloma )

Jedná se jednoznačně o získané onemocnění kůže, způsobené nošením tvarově, velikostně či materiálově nevhodné obuvi.

Otlaky vznikají při střídavém působení tlaku obuvi na kůži, která na tlak reaguje zesílením rohové vrstvy pokožky. Projevuje se oválným, plochým hrbolem, který je na pohmat tvrdý.

Pokud se nezanítí, nebo netlačí na hluboká citlivá místa, není bolestivý. Toto onemocnění kůže je vůbec nejčastěji se vyskytující poškození kůže nohou.

Otlaky byly zjištěny u dětí všech sledovaných věkových kategorií, nevyjímaje nejmladší ročníky.

Výrazný nárůst otlaků u nejstarších ročníků chlapců i dívek svědčí o tom, že tato dospívající mládež dává často přednost módním, zdravotně závadným typům obuvi, což se podepisuje na zdraví jejich nohou. Téměř ve všech věkových třídách je výskyt otlaků častější u dívek než u chlapců.

Nártní kosti - Vše o zdraví Otlaky (chlapec 13 let)

PUCHÝŘE A ODŘENINY

Příčinou vzniku puchýře na noze je tření při dlouhé chůzi v příliš těsné nebo volné, či jinak nevhodné obuvi. V těsné obuvi musí pokožka sledovat pohyb určité části obuvi a postupně se uvolňuje od škáry, do volného prostoru prosakuje tkáňový mok, vzniká puchýř. Ve volné obuvi dochází k typickému tření mezi pokožkou a botou.

Výskyt puchýřů zjišťujeme poměrně často ve všech věkových skupinách, tedy již u nejmenších dětí. S přibývajícím věkem se počet nalezených puchýřů výrazně zvětšuje. Dívky nosí častěji nevhodnou obuv než chlapci, což dokazuje až dvojnásobný výskyt puchýřů u dívek ve srovnání s chlapci. Puchýře v nejvyšší míře vznikají v jarních a letních měsících, kdy se nosí nová obuv, často naboso.

Nártní kosti - Vše o zdraví Odřeniny (dívka 13 let)
Nártní kosti - Vše o zdraví Dvojitá pata s puchýři (dívka 11 let)

BRADAVICE

Bradavice patří mez virová kožní onemocnění nohou, způsobená drobnými mikroorganismy – papilomaviry (vyskytují se až v 60 známých typech ).

Podle Kubáta bývají nejčastěji postiženy malé děti, zejména ty, které navštěvují veřejné lázně a bazény.

Náš průzkum potvrdil, že toto onemocnění se nevyhýbá žádnému věku, přičemž s přibývajícím věkem se výskyt bradavic u obou pohlaví zvyšuje. Onemocněním bradavicemi trpí více dívky než chlapci.

Nártní kosti - Vše o zdraví Bradavice (dívka 12 let)

OSTATNÍ KOŽNÍ NEMOCI:

PLÍSNĚ ( mykózy ), EKZÉMY

Mezinárodní statistiky odhadují , že každá druhá osoba v lidské populaci má plesnivé nohy. Není se čemu divit, neboť místa, jako jsou plavecké bazény, sportovní šatny, umývárny, ale také kachlíky plováren, jsou plné plísňových zárodků.

Plísně snadno přežívají také ve vnitřním záhybech obuvi, ve tkanině punčoch a ponožek a není snadné je odstranit. Nohy, které jsou dlouhé hodiny uvězněny ve špatně větrané obuvi, zejména je-li to obuv ze syntetických materiálů, jen stěží odolávají plísňové agresi.

Mnoho dětí je rovněž postiženo vrozenými ekzémy, nebo alergickými reakcemi kůže na látky obsažené v materiálech obuvi. U obou pohlaví lze sledovat s přibývajícím věkem nárůst různých kožních nemocí.

Plíseň (dívka 10 let) Ekzém (dívka 12 let)

KUŘÍ OKA ( clavus )

Predikčními místy vzniku kuřích ok na noze jsou ta, kde se velmi blízko pod kůží nacházejí hlavice nártních kostí a článků prstů. Nejčastěji se tvoří dlouhodobým tlakem obuvi na kostní podklad. Český název „kuří oko“ má tato deformita proto, že připomíná zornici oka kuřete.

Od mozolu se liší tím, že jeho střední část, tzv. jádro (centrální rohový čep ), je tvrdší než ostatní rohovina. Při chůzi nebo při tlaku obuvi působí kuří oko někdy i velmi prudké bolesti.

U dětí a mladistvých se kuří oka vyskytují jen ojediněle, což může souviset mimo jiné s rychlým růstem nohou, a tedy i s častou výměnou obuvi s větším vnitřním prostorem.

S přibývajícím věkem však výskyt této vady u obou pohlaví vzrůstá.

POŠKOZENÍ NEHTŮ

Podnehtové podlitiny, mechanické poškození nehtů, stržený nehet, zarostlý nehet. Počet poškozených nehtů vzrůstá s věkem, rozdíly mezi pohlavím nejsou významné.

Zarostlý nehet (dívka 13 let)

JINÁ ONEMOCNĚNÍ NOHOU

Výskyt jiných onemocnění nohou ( úrazy, operace, vrozené vady apod.) je u obou pohlaví téměř shodný, ani s věkem se počet těchto onemocnění nohou příliš nemění.

Srůst druhého a třetího prstu (dívka 4 roky)

Výsledky průzkumu zdravotního stavu nohou dětí a mládeže svědčí o tom, že nejen mládež, ale i děti v předškolním a školním věku nosí obuv, která poškozuje zdraví jejich nohou. Výsledky odrážejí nejenom sníženou úroveň obouvání, ale i nedostatečnou péči o hygienu a zdraví nohou naší současné populace dětí a mládeže.

Příčiny lze hledat především v nedostatečné nabídce kvalitní zdravotně nezávadné obuvi na našem trhu, v ekonomické situaci mnoha rodin s malými i dospívajícími dětmi, ve vysokých cenách obuvi a rovněž tak v nedostatečných znalostech rodičů, někdy i lékařů a pedagogických pracovníků o škodlivosti nošení nevhodné obuvi, a především fatální neznalosti rozpoznat dobrou botu od špatné.

Častý výskyt bradavic a jiných kožních onemocnění varuje před podceňováním hygieny v lázeňských zařízeních, ve společných šatnách, umývárnách a sportovních klubech. Varování se váže v neposlední řadě i k nošení obuvi ze syntetických materiálů.

Ploché nohy – co jste možná nevěděli

Leonardo da Vinci prohlásil, že noha je umělecký výtvor složený z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Je to nejzatěžovanější orgán lidského těla, o čemž svědčí i fakt, že člověk ujde během svého života přibližně 100 000 km. Noha plní hned několik funkcí.

První z nich je funkce statická, která se projevuje oporou vzpřímeného těla. Dynamická funkce je nezbytná pro chůzi a adaptační funkce přizpůsobuje nohu nerovnému povrchu, tlumí nárazy během chůze, běhu atd.

Tyto nárazy se pak přenášejí na další segmenty těla a jsou tlumeny páteří.

Klenba nohy se vyvíjí postupně a začíná se tvořit zatěžováním nohou při chůzi. Názory na věk ukončení jejího vývoje se liší. Většinové stanovisko je, že vývoj klenby je ukončen na konci předškolního věku a do období puberty lze plosku nohy ještě ovlivnit.

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že vývoj klenby nohy je individuální a závisí na mnoha faktorech, které popisuji níže. Klenbu nožní rozlišujeme příčnou a podélnou. Obě jsou tvořeny kostmi, vazy, klouby a svaly nohy a bérce. Příčná klenba se rozprostírá mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu.

Tvoří ji šlachy předního holenního svalu (musculus tibialis anterior) a dlouhého lýtkového svalu (musculus peroneus longus). Podélnou klenbu nalezneme na vnitřním a zevním okraji nohy. Paprsek na vnitřním okraji je znatelně vyšší a tvoří ji kost hlezenní (talus), kost člunková (os scaphoideum), I.

-III. klínovitá kost (os cuneiforme) a články prvního až třetího prstu. Zevní malíkový paprsek je tvořen kostí patní (calcaneus), krychlovou (os cuboideum), nártní kostí a články IV. a V. prstu. Díky pružnosti klenby se při zatížení chodidlo prodlouží až o 1.5 cm.

Dlouhodobý stoj přispívá ke snižování klenby, naopak chůze klenbě prospívá.

Nártní kosti - Vše o zdraví

                Příčin vzniku plochonoží je mnoho. Všeobecně můžeme říct, že příčinou je povolení vaziva mezi krátkými svaly nohy a kůstkami nohy. Častými příčinami vzniku plochonoží je předčasné obouvání dětí, stavění kojenců na nožičky v době, kdy chodidlo ještě není dostatečně vyvinuto (např.

chodítka), malá velikost botiček, dlouhé a náročné procházky, po kterých děti chodidla bolí a jsou unavená. Malé odchylky se v době růstu mohou zafixovat a vytvořit tak základ pro některou z nožních vad. Dalšími příčinami v pozdějším dětském věku je rychlý růst, či závodní sportování – atletika (vrhy, skoky, běhy), gymnastika, lední hokej, lyžování, tenis, fotbal a jiné.

V dospělosti má vliv na vznik plochonoží přetěžování v zaměstnání, tvrdá nepřizpůsobivá obuv, sportování a samozřejmě nadváha. Plochá noha rovněž může vzniknout v těhotenství nebo v menopauze vlivem zvýšení hmotnosti a změny hladiny hormonů. Nesmíme opomenout ani vliv dědičnosti, který je ovšem minimální a také hypermobility, tedy zvýšené laxicitě vazů.

Zvláštní skupinou příčin jsou zlomeniny, a to zejména kosti patní, nártu a zánártních kostí.

                Prvním projevem ploché nohy je únava nohou po delší chůzi a stání a s tím spojené otoky nohou. Lidé mohou rovněž pociťovat pocit těžkých nohou, trnutí, pálení nebo naopak pocit chladu.

Později se může objevit bolest pod polštářky prstů a bolesti svalů, které mohou vyzařovat do prstů nohy, kotníku či nártu. Z dlouhodobého hlediska dochází postupně k negativním změnám ve vyšších etážích, a to v kloubech dolních končetin, na pánvi a celé páteři.

S rozvojem příčně ploché nohy dochází k otlakům a zduření na vnitřní straně kloubu palce a vzniká tzv. vbočený palec (hallux valgus) a kladívkovité prsty.

                Diagnostika ploché nohy je možná od 4. roku věku dítěte. Jedno z prvních samovyšetření, které může na plochonoží poukázat je obtisk nohy ať už v písku nebo barevný obtisk na papíře. Odborné vyšetření nejčastěji probíhá v ortopedické ambulanci pomocí tzv.

Zajímavé:  Spinální Muskulární Atrofie Léčba?

 podografu, kterým získáme prostý otisk nohy nebo podoskopu, který navíc umožňuje zhodnotit zatížení jednotlivých částí chodidla, postavení patní kosti atd. Základem léčby plochonoží je prevence. Redukce hmotnosti, vhodné obouvání, péče o chodidla – masáž nohou, střídavé nožní koupele nebo chůze na boso po měkkém terénu.

Další nedílnou součástí jsou ortopedické vložky. Individuálně vyrobené vložky korigují tvar klenby a její správná funkce se projeví zlepšením stereotypu chůze a zmírněním potíží (bolestí nohou, kolenních kloubů atd.

) Společně s fyzioterapií a fyzikální terapií jsou nejvhodnější formou léčby, která může plochou nohu ovlivnit nebo udržet její stav tak, aby se již nezhoršoval.

Nártní kosti - Vše o zdraví

Zdroje textů:

 1. BENDOVÁ, V. Máte ploché nohy? Co s tím? (II.). Medicina Ronnie: Kulturistika a silové sporty [online]. Praha: 2017 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: http://medicina.ronnie.cz/c-8828-mate-ploche-nohy-co-s-tim-ii.html
 2. BILÍKOVÁ, I. Co vše může ovlivnit plochá noha a její negativní vlivy. Fyzio klinika: Centrum fyzioterapeutické péče [online]. Fyzio klinika: 2017 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-plocha-noha-a-jeji-negativni-vlivy
 3. DUNGL, Pavel. Ortopedie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 4. DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie: základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-324-0.
 5. HÁCHOVÁ, Martina. Choďte bosí, jak jen to jde. VLASTA: zdraví. 2016, 2.
 6. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1
 7. KOLÁŘ, P. Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2002/3, s. 106-109. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2002/03/05.pdf´
 8. KRAWCZYK, P. Osobní sdělení na téma vývoje plosky nohy, 05.06.2017
 9. LARSEN, Christian, Bea MIESCHER a Gabi WICKIHALTER. Zdravé nohy pro vaše dítě. Olomouc: Poznání, 2009. ISBN 978-80-86606-82-8.
 10. LUDVÍKOVSKÁ, K., HAVLÍKOVÁ, A. Plochá noha. Babyonline.cz.online.cit. 2017 06-04. Dostupné z: http://www.babyonline.cz/nemoci-deti/plocha-noha
 11. ORTOPEDIENOHY.CZ. Plochonoží. Ortopedie nohy [online]. Praha: 2016 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: https://www.ortopedienohy.cz/plochonozi
 12. POLÁK, J. Ploché nohy. Www.jindrichpolak.cz [online]. 2007 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: http://www.jindrichpolak.wz.cz/ostatni/plochenohy.php
 13. ŠŤASTNÁ, P. Sedm zásad pro správný nákup obuvi. Česká kožedělná a obuvnická asociace [online]. Zlín, 2006 [cit. 2017-06-05]. Dostupné z: http://www.coka.cz/zdrave-obouvani/91-sedm-zasad-pro-spravny-nakup-obuvi
 14. VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.            

Odkazy obrázků:

Anatomie nohy

Tvar lidské nohy se vyvíjel z nejstarší stavby nohy, která se na světě objevila u prvních obojživelníků před dávnými věky, kteří začali žít na pevné zemi. Noha je orgán, který nacházíme pouze u primátů.

Má řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější je zprostředkování styku s půdou, po které chodíme, běháme a skáčeme. Anatomicky označujeme jako nohu pouze spodní díl končetiny, uložený pod hlezenním kloubem.

Pevným podkladem lidské nohy jsou kosti, které se spojují v kloubech. Klouby jsou zpevněny vazy a pohyby v nich jsou ovládány svaly. Výživu přinášejí do nich cévy a ineraci zajišťují míšní nervy.

Noha je na svém povrchu pokryta kůží, ve které je mnoho citlivých nervových zakončení a potních žláz. Na hřbetní straně posledních článků jsou nehty, které chrání konce prstů před zraněním.

„Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce a umělecké dílo“ (Leonardo da Vinci)

Chodidlo se skládá z 26 kostí obalených svaly v délce cca 5,7 m, 107 vazů, žíly, tepny a nervy v celkové délce 1,6 km a stovky tisíc potních žlázek a pórů. Palec má dvě kosti, ostatní čtyři prsty po třech. 52 kostí, které jsou dohromady na obou chodidlech, představuje jednu čtvrtinu kostí celého těla. Achillova šlacha je největší a nejsilnějsí šlachou v celém těle.

Nártní kosti - Vše o zdraví 1 holenní kost 2 lýtková kost 3 achillova šlacha 4 patní kost 5 krychlovitá kost 6 články prstů 7 hlezenní kost 8 články kostí 9 kosti klínové 10 nártní kosti

Anatomicky i fyziologicky nohu dělíme na tři oddíly:

 • Zánártí Část nohy, která je málo pohyblivá a pevná, přenáší hmotnost těla, je tvořeno sedmi kostmi zánártními.
 • Nárt Pružná část nohy, tlumí nárazy při chůzi, je tvořen pěti kostmi nártními.
 • Prsty Udržují stabilitu nohy, přičemž palec je důležitý při odvíjení nohy od podložky při chůzi a běhu, jsou ze čtrnácti článků prstů – palec má dva články, ostatní prsty jsou tříčlánkové.

Nártní kosti - Vše o zdraví 1 kotník 2 pata 3 chodidlo 4 prsty 5 zánártí 6 nárt

Obuv musí respektovat anatomické a fyziologické vlastnosti nohou, musí být proto v patní části pevná a vpředu ohebná (flexibilní).

Pro správný anatomický tvar nohy je velmi důležité postavení patní kosti vzhledem k ose celé dolní končetiny. Správné postavení patní kosti je takové, kdy její osa je v prodloužení vertikální osy bérce, tj. kolmo k podložce. Patní kost však často nacházíme i v jiném postavení. Nesprávné postavení kosti patní má dvě zákl. varianty:

 • postavení vbočené (valgózní – nohy do X)
 • postavení vybočené (varózní – nohy do O)

Pro správnou funkci nohy má rozhodující význam dobře vytvořená klenba nožní, která je podmíněna tvarem a účelem seskupením kostí zánártních a nártních. Rozlišujeme klenbu nožní podélnou a příčnou. Klenutí nohy má za následek, že se noha neopírá o podložku celou chodidlovou plochou, ale jen ve třech místech.

Význam kleneb nožních je mnohostranný. Umožňuje pružnou chůzi, vhodným rozložením zatížení usnadňuje udržení rovnováhy těla i při stoji na jedné noze, chrání před tlakem cévy a nervy, uložené v plosce nohy.

Při oslabení vazů a svalů udržujících klenby nožní dochází k jejich poklesu, vzniká podélně, nebo příčně plochá noha.

Zlomenina zánártní kosti

Zlomeniny dolních končetin patří mezi časté úrazy především sportovců, mohou však být i následkem chvíle nepozornosti ve zcela obyčejných situacích. U mnohých typů zlomenin ani nemusíte vědět, že máte něco zlomeného. A přesně mezi takové patří i zlomenina zánártní kosti.

Zlomenina kůstek v oblasti nártu vzniká z několika hlavních důvodů:

 1. Klasický úraz – když zánártní kůstky nevydrží tlak náhle vzniklé síly, tak prasknou (typicky při nárazu, po pádu, jako následek úderu pevným předmětem apod.

  ), většinou jde o situaci, která netrvá více jak pár mikrosekund či sekund, zlomenina je okamžitou reakcí na podráždění

 2. Dlouhodobé přetěžení (únavová zlomenina) – tento typ zlomeniny je typický pro sportovce, kteří při svých výkonech dlouhodobě a jednostranně zatěžují právě nohy a především pak chodidla (typicky u sportů, při kterých se hodně běhá či skáče), většinou jde o mikro zlomeninu, která se vytváří týdny nebo měsíce, kdy se poškození v dané oblasti neustále opakovaným pohybem prohlubuje, až jednoho dne kost popraská
 3. Nízká kostní hustota – nemusí se to týkat jen zánártní oblasti, ale všech kostí v těle, v tomto případě se může kost zlomit i třeba při zcela obyčejné chůzi, jelikož nemá vhodnou stavbu, která zaručuje její pevnost (typicky u lidí se špatnou životosprávou, řídkými kostmi apod.)Nártní kosti - Vše o zdraví

Projevy zlomeniny zánártní kosti

Zlomeninu samozřejmě provází bolest. Ta může být dle charakteru zlomeniny buď ostrá, nebo tupá, může se objevovat jen v určité poloze chodidla, při chůzi, běhu či skoku.

Typicky se může zlomenina projevovat i nenadálým ostrým píchnutím bez zjevné aktuální příčiny. Může se přenášet až do prstů či směrem k patě.

Nárt je také citlivý při zmáčknutí a s menším otokem.

Na co si dát pozor

Pokud vás trápí bolesti v oblasti nártu, rozhodně byste je neměli podceňovat. Jak již bylo vzpomenuto, často můžete mít kůstky zlomené, aniž byste o tom věděli.

Zlomenina sice může být velmi malá (na RTG nepatrná) a dokáže se sama zahojit, ale pokud o ní nebudete vědět, může se v případě neléčení a nedodržování vhodných opatření opět vrátit. Zvláště pak u únavové zlomeniny je vhodné odhalit příčinu.

Často totiž za vznikem stojí nějaká svalová dysbalance, případně špatný návyk, který lze efektivně eliminovat a s ním tedy i riziko opakovaného lámání kůstek.

Léčba zlomeniny zánártní kosti

Základem terapie je správná diagnostika. Pokud RTG nic neodhalí, může se využít i jiná zobrazovací metoda (magnetická rezonance). Podle závažnosti se následně určí, jak lze zahojení pomoci.

Může se použít fixace (bandáže nebo dlahy a sádry), bývá doporučován klid na lůžku, dále přikládání obkladů, podávání analgetik proti bolesti atd.

Je potřeba si ovšem uvědomit, že sundáním sádry kvalitní léčba nekončí a především u sportovců je na místě investovat čas a energii do rehabilitace.

PROBLÉMY S CHODIDLY A JAK SE JIM VYHNOUT

Nejčastějším problémem hned po plísních je špatné tvarování nohou vzniklé důsledkem chybného a zároveň dlouhodobého zatížení nohou. Trpí jimi až polovina všech dospělých. Problémy však začínají již v dětském věku, kdy děti nemají vhodnou obuv k tomu, aby se jejich nohy dobře vyvíjely.

Nejčastějšími problémy jsou rozšíření chodidla, zvýšení nártu, deformace prstů, vznik tzv. halluxu. S takto tvarovanou nohou má hodně lidí problém vybrat si boty, do kterých se jim noha vejde a navíc bude pohodlná.  

My v Ovečkárně podporujeme zdraví a zdravou chůzi, proto u nás seženetezdravotní obuv.

Mezi produkty zdravotní obuvi u nás najdete ortopedické tenisky, baleríny, dřeváky a korkové nazouváky.

Veškerá tato obuv je vhodná pro ploché nohy, problémy s vysokým nártem nebo halluxem. V této kategorii najdete i bílou zdravotnickou obuvneboobvazovou obuv, která je nastavitelná na nohu a vhodná při výraznějších problémech s chodidly.

Noha má důležitou funkci opory těla při chůzi. Při pohybu má chodidlo schopnost přizpůsobení se různým povrchům a mimo jiné také tlumí nárazy těla.

Během lidského vývoje se chodidlo začíná zatěžovat chůzí a formuje se klenba nohy. Až 80 % obyvatelstva má chybné postavení nohy. Jedním z nich může být snížená nebo až úplně zmizelá klenba nožní neboli plochá noha

Většina z nás ani neuvažuje nad tím, že by mohl mít jakýkoliv problém s nohami. Ovšem opak je pravdou. Příznaků může být hned několik, od bolestí kolen či kyčlí, přes migrény až po bolesti krční páteře. Dokonce ani křeče v lýtkách nemusíte mít kvůli nedostatku hořčíku, ale právě kvůli ploché noze.

Chodidlo tvoří klenba, kterou rozlišujeme jako příčnou a podélnou.Pokud máme problém s plochou nohou, mluvíme o příčné a podélné ploché noze. Příčně plochá noha se vyznačuje snížením příčné klenby nožní a ztrátou pružení.

Při problému s podélně plochou nohou dochází ke snížení nebo vymizení podélné klenby nožní, kterou doprovází vybočení patní kosti. V praxi to poznáme při pohledu na nohu zezadu, kdy je vnitřní kotník vbočený dovnitř a tím vzniká přetěžování vnitřní hrany chodidla. 

Špatně postavenou klenbu poznáte jednoduše z otisku chodidla. 

Pro tento druh problému doporučujeme kromě cvičení také obuv s anatomicky tvarovanou stélkou jako mají například našedřeváky nebo korkové pantofle.

Pociťujete při chůzi bolest v kloubu palce, ale přitom ještě nevidíte, že by se palec měnil? Onemocnění hallux valgus začíná poměrně nenápadně nepatrnou bolestí, otlaky a lehce zduřelým kloubem.

Pokud máte pocit, že je bolest „pouze ze špatné obuvi”, nejspíš máte pravdu. Právě dlouhodobé nošení nevhodné obuvi může mít za následek nepříjemné onemocnění, které dokáže vyvrcholit operací.

Vbočený palec vzniká také jako důsledek plochých nohou. 

Problémy s palci u nohou, tzv. hallux, známe několik typů. Mezi nejčastější patří palec vbočený (hallux valgus), palec vybočený (hallux varus) a palec ztuhlý (hallux rigidus).

Onemocnění se vyznačujíce nepřirozeným postavením palce, ve kterém dochází k vykřivení palce a vzniku kostního výrůstku v oblasti kloubu. V důsledku této nesprávné polohy vznikají na palci bolestivé otlaky. Palec může začít rotovat a oblast kloubu se v mnoha aspektech poškozuje. 

Jakou obuv volit pro vbočený palec? 

Jelikož je každé chodidlo jiné, vhodná je právě taková obuv, která se dokáže chodidlu přizpůsobit. Dámské nazouváky Eva jsou speciálně upravené na boční straně elastickým páskem, který dává dostatečný prostor na kloub palce. 

Vybírat byste si měli boty z prodyšných přírodních materiálů a s kvalitními podrážkami, aby v nich noha neklouzala. Obuv s protiskluzovou podrážkou může zachránit nejen vaše chodidla, ale i ruce před případným pádem. 

K podpoře správného postavení palce a nohy se používají také například speciální korektory, bandáže, ortézy a vložky, které seženete i u nás v Ovečkárně. 

 Pomoci si můžete taképravidelným cvičením, které pomůže posílit vazy, šlachy a svaly v oblasti chodidla a nártu. 

Stejně jako problém s plochou nohou můžete mít problém s vysokým nártem, což je způsobeno naopak vysokou klenbou. 

Vysoký nárt je stav, kdy se nožní klenba tvaruje tak, že se nárt zvedá a chodidlo v pozdější fázi připomíná tvar luku. Od toho je odvozený název lukovitá noha.

Že máte vysoký nárt si všimnete zejména v případě, kdy se vám špatně nazouvají boty. Lidé trpící tímto onemocněním jsou náchylnější k podvrtnutí kotníku či k natržení šlach. Proto je rozumné nosit pevnou a nejlépe ortopedickou obuv.

V Ovečkárně vám nabízíme tenisky se suchým zipema pro letní horké měsícekožené nazouváky, nebostylové trepky.

Nadměrné pocení nohou je hlavně v letních měsících velmi častým problémem, který má samozřejmě také řešení, kterým se dá eliminovat na minimum. Ani tento problém byste neměli brát na lehkou váhu.

Jako prevence je vhodné mytí nohou antibakteriálním mýdlem i vícekrát denně, pokud máte příležitost. Důležité je nosit ponožkyz přírodních materiálů, 100% bavlny nebobambusu.

Co se týče obuvi, doporučujeme nosit boty z prodyšného materiálu. Skvělou volbou mohou být naše velmi pohodlnéprodyšné ortopedické tenisky.

V létě, kdy jsou teploty už opravdu vysoko, mohou být vaším nepostradatelným společníkem naše nazouváky z přírodních materiálů jako je kůže a korek, které jsou vhodné jak na doma, tak i procházky venku.

Nohy nás nosí celý život a proto se o ně musíme důkladně starat, což do budoucna velmi oceníme. Nepřehlížejte žádný problém, který by při zanedbání mohl vést k problémům, kterých bychom se mohli jednoduše vyvarovat nošením vhodné obuvi. 

Bolest nártu. Co je příčinou a jak se jí rychle zbavit?

Ganglion, ostruhy nebo zlomenina? To vše se může projevit bolestí nártu

Bolest v nártu je bohužel častým problémem v každém věku a může mít spousty příčin. Věděli jste, že průměrný člověk denně stráví na nohou 5 hodin a udělá až 10 000 kroků? To pro vaše nohy znamená velký nátlak. Naše nohy jsou strukturované tak, aby absorbovaly šok z každého kroku. Přetěžování, špatný zdravotní stav a zranění mohou vést k bolestem nártů.

Proč a jak vzniká?

Obvyklým důvodem bolesti v nártu jsou fraktury nártu, které mohou být způsobené přemírou námahy nebo při úrazu. Můžou být způsobeny repetitivními pohyby, slabými svaly, nesprávně uspořádanými kostmi, artrózou, malou hustotou kostí a zraněními. Bolest může vznikat i kvůli nemocím jako dna, cukrovka, záněty šlach a artróza. Nejčastější příčiny mohou být:

 • Problémy s kostmi a klouby (ostruhy, zlomeniny, podvrtnutí, deformace)
 • Nesprávná obuv
 • Problémy s nervy (skřípnutí)
 • Zánět šlach
 • Přetěžování nohou
 • Těhotenství, hormonální nerovnováha
 • Léky

Může to být ganglion

Příčinou bolesti může být i ganglion. To je rosolovitá bulka naplněná tekutinou nebo hnisem, která se tvoří mezi vazy a klouby při přetěžování daných částí těla. Velmi často postihovanou oblastí je nárt ruky nebo nohy. Bulka se může skrývat mezi vazy, a tak vůbec nemusíte vědět, že ganglion máte. Ale v určitých pozicích může vyběhnout na povrch.

Nabývá tvar malé poměrně tuhé bouličky, která se může tvářit jako vystouplý kloub. Je možné, že vám ganglion bude způsobovat bolesti při zatěžování zasaženého místa, ale jinak je to jen kosmetická vada. Ovšem většina lidí volí odstranění chirurgickým zákrokem. Z vlastní zkušenosti vám tuto možnost mohu jen doporučit. Zákrok je rychlý a bolest rychle pomine.

Jak poznám, co přesně mi je?

Bolest nártu sice může být vše co zažíváte, ale mohou existovat i další příznaky, které odkážou na jinou diagnózu. Mohou zahrnovat:

 • Teplota v místě bolesti
 • Citlivost
 • Zarudnutí
 • Otok
 • Bolest, která se zhoršuje při chůzi nebo stání a při odpočinku se zlepšuje
 • Problémy při chůzi a stání

Pokud bolest zajde do té míry, že navštívíte lékaře, rozhodně mu pomůže, když už budete vědět, kde vás, co bolí.

Diagnostika

Pokud vám bolest znemožňuje každodenní život, určitě byste na toto téma měla kontaktovat svého podiatra, nebo obvodního lékaře. Ten provede pohybové a vizuální vyšetření pohyby s, a bez zátěže.

Svaly, nervy, šlachy, kosti a vazy vyšetří rentgenem, magnetickou rezonancí, čí ultrazvukem, aby se vyloučily konkrétní nemoci, nebo zranění.

Pravděpodobně bude chtít, abyste mu ukázala obuv, kterou nosíte, aby mohl zkontrolovat abnormální opotřebení, popřípadě doporučit zdravotní obuv.

Léčba

Je několik věcí, které můžete udělat proti bolesti nártů. Navštívit podiatra, nebo odborníka na nohy by měl být první krok. Léčba bolesti nártů je založena na příčině a závažnosti bolesti.

Co ale můžeme udělat sami doma? Rozhodně neuškodí odpočinek, ledování bolestivého místa. Můžete zkusit nohu stáhnout obinadlem a podložit ji třeba polštáři, aby byla nahoře.

Toto jsou 4 základní prvky používané k léčbě jakéhokoli druhu zranění nohou. Další možnosti léčby mohou zahrnovat:

 • Léky bez předpisu (Aspirin, Ibuprofen a Ibalgin) ke snížení bolesti
 • Měkkou zdravotní obuv s pásky, popřípadě dočasné vložky
 • Léky s předpisem pro závažnější příznaky
 • Protahování svalů nohou
 • Tejpování
 • Omezení aktivity

Pokud je bolest způsobena nesprávnou obuví, problém může být vyřešen, jakmile se zakoupí nová, měkká a zdravotní obuv s pásky. Váš lékař vytvoří vhodný léčebný plán založený na řešení příčiny bolesti.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector