Základní Právní Normou Upravující Oblast Bezpečnosti A Ochrany Zdraví Při Práci Je?

Zákon 262/2006 Sb. – Základní právní normou, která dosud stanovovala pravidla pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, byl zákoník práce. Problematika bezpečnosti práce a technických zařízení byla v dosavadním zákoníku práce (ZP) – zákon č.

Jaká je základní legislativa k problematice BOZP na pracovišti?

Nejdůležitějším zákonem z pohledu BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jaké právní předpisy upravují BOZP?

Základní výčet legislativních předpisů týkající se oblasti bezpečnosti práce.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vyhláška č.
 • Nařízení vlády č.
 • Nařízení vlády č.
 • Vyhláška č.
 • Nařízení vlády č.
 • Zákon č.
 • Jaký právní předpis se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci?

  Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a současně v zákoně č.

  Kde jsou uvedena základní práva a povinnosti pro oblast BOZP?

  Základní povinnosti v oblasti BOZP jsou uvedeny v následujících třech zákonech:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce – konkrétně v páté části.
 • Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci …
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. –
 • Který zákon stanoví základní požadavky na zajištění BOZP?

  Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

  Co jsou to právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP?

  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami,

  Zajímavé:  Pálení chodidel - Vše o zdraví

  Které předpisy upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích?

  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

  Kdo kontroluje bezpečnost práce?

  Konkrétní kontrolní činnost provádí inspektoři buď Státního úřadu inspektorátu práce (SÚIP) nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) v dané oblasti či kraji. Při kontrolách se zaměřují zejména na to, zda podnikatelé plní své povinnosti, které upravuje § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

  Jaká práva přiznává zaměstnancům Zákoník práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

  (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

  Který zákon stanoví požadavky na výši pracovní doby?

  (1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87). (2) Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

  Na které osoby se vztahuje povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

  Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

  Jaké jsou v současné době nové předpisy změny v BOZP?

  2021 nabyl účinnosti zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti ochrany zdraví vůči zaměstnancům?

  zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, vést dokumentaci BOZP, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce. přijmout opatření, pokud na jeho pracovišti pracují současně s jeho zaměstnanci také zaměstnanci cizí organizace.

  Zajímavé:  Infekce Mocovych Cest Lecba?

  Kdo nese zodpovědnost za BOZP ve firmě?

  Za zajišťování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Péče o BOZP je rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností (§ 101 zákoníku práce).

  Který zákonný předpis definuje práva a povinnosti zaměstnance pro oblast BOZP?

  Jeden z nejdůležitějších zákonů BOZP, který v návaznosti na Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména v pracovněprávních vztazích, ale také při poskytování služeb mimo ně dle § 3 Zákoníku práce.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *