Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
„ČESKÉ NÁRODNÍ FÓRUM PROTI OSTEOPORÓZE“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem těchto stanov (dále jen „Stanovy“) je upravit zejména:
(a) organizační uspořádání Sdružení a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Sdružení;
(b) práva a povinnosti členů Sdružení;
(c) hospodaření Sdružení.

II. NÁZEV, SÍDLO, ÚČEL A VZNIK SDRUŽENÍ

(1) Název Sdružení zní: „České národní fórum proti osteoporóze“.

(2) Sídlem Sdružení je: Sokolská 31, Praha 2, PSČ: 120 26.

(3) Sdružení je dobrovolným občanským sdružením právnických a fyzických osob, které mají zájem aktivně se podílet na podpoře zvyšování informovanosti o problematice nemoci osteoporóza v České republice.

(4) Sdružení vzniká registrací podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Až do vytvoření orgánů Sdružení uvedených v čl. VII. Stanov jedná jménem Sdružení přípravný výbor Sdružení (dále jen „Přípravný výbor“), jehož členy jsou Doc. MUDr. Milan Bayer, Csc., r. č. 560718/0128, bytem Lysolajské údolí 88/34, 165 00 Praha 6, MUDr. Milan Cabrnoch, r. č. 620806/1563, bytem Masarykova 845, 280 02 Kolín a MUDr. Jitka Vokrouhlická, r. č. 695115/0008, bytem Ke Dvoru 8, 160 00 Praha 6. Přípravný výbor je povinen do tří měsíců od vzniku Sdružení svolat valnou hromadu Sdružení (dále jen „Valná hromada“), která zvolí první orgány Sdružení a rozhodne o schválení jednání učiněných Přípravným výborem jménem Sdružení před jeho vznikem.

III. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

(1) Členem Sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na zvyšování informovanosti o problematice nemoci osteoporóza v České republice, a to na základě své písemné přihlášky do Sdružení zaslané spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku správní radě Sdružení (dále jen „Správní rada“) a schválené na nejbližším zasedání Správní rady.

(2) Členství ve Sdružení zaniká:

 • (a) vystoupením dle článku III. bodu (4) Stanov;
 • (b) vyloučením dle článku III. bodu (5) Stanov;
 • (c) zánikem Sdružení dle článku XIII. Stanov

(3) Považuje-li člen Sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle Stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující Stanovám, může do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti (6) měsíců od přijetí rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se Zákonem, jinými právními předpisy a Stanovami.

(4) Ze Sdružení může každý jeho člen svobodně vystoupit. Vystoupení se Sdružení se uskutečňuje písemným oznámením o vystoupení ze Sdružení doručeným Sdružení nebo ústním prohlášením učiněným na Valné hromadě. K platnosti písemného oznámení o vystoupení ze Sdružení se vyžaduje, aby bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem vystupujícího člena. V případě písemného oznámení o vystoupení ze Sdružení zaniká členství ve Sdružení okamžikem jeho doručení Sdružení. V případě ústního prohlášení zaniká členství ve Sdružení ke dni, kdy byl tento ústní projev vůle na zasedání Valné hromady učiněn.

(5) Vyloučit člena ze Sdružení může Správní rada svým rozhodnutím, pokud tento člen závažným způsobem porušil Stanovy. Za závažné porušení Stanov se považuje především jednání člena v rozporu s:

 • (a) dobrými mravy;
 • (b) lékařskou etikou;
 • (c) rozhodnutím orgánu Sdružení;
 • (d) povinností hradit řádně a včas členský příspěvek.

Proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení ze Sdružení je přípustný opravný prostředek k Valné hromadě. Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do zápisu sepsaného ohledně rozhodnutí Správní rady. Tím není dotčeno právo člena Sdružení postupovat podle článku III. bodu (3) Stanov. Pro svolání Valné hromady platí v této souvislosti ustanovení článku VIII. bodů (6) až (8) Stanov obdobně. Vyloučený člen nesmí na příslušném zasedání Valné hromady hlasovat, do okamžiku rozhodnutí Valné hromady o potvrzení či zrušení napadeného rozhodnutí Správní rady se však na něj vztahují ostatní práva a povinnosti člena Sdružení, a to včetně hrazení členského příspěvku.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ

(1) Každý člen Sdružení má právo se podílet na řízení Sdružení, zejména je pak oprávněn účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Sdružení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

(2) Každý člen Sdružení je rovněž oprávněn požadovat od Správní rady informace o záležitostech Sdružení a nahlížet do dokladů Sdružení.

(3) Každý člen Sdružení má povinnost se aktivně podílet na činnosti Sdružení a platit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou, a to vždy nejpozději do 31. března roku, na který je tento členský příspěvek hrazen.

V. CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ

(1) Cíl činnosti Sdružení je zaměřen zejména na:

 • rozšiřování obecného povědomí o osteoporóze jako nemoci, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby;
 • zvyšování informovanosti o společenském významu osteoporózy;
 • podporu vzájemné spolupráce v souvislosti s prevencí, diagnostikou a léčbou osteoporózy.

(2) V rámci svého poslání se Sdružení soustředí zejména na:

 • spolupráci při pořádání přednášek a seminářů na úseku prevence proti osteoporóze, její diagnostiky a léčby;
 • podporu publikační činnosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby osteoporózy;
 • podporu rozvoje vzájemné komunikace mezi odbornou a laickou veřejnosti.

VI. JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ

Statutárním orgánem Sdružení je předseda Správní rady (dále jen „Předseda“), který jedná jménem Sdružení.

VII. ORGÁNY SDRUŽENÍ

(1) Orgány sdružení jsou:

 • Valná hromada;
 • Správní rada;
 • Tajemník.

(2) Členství ve Správní radě je neslučitelné s výkonem funkce Tajemníka.

VIII. VALNÁ HROMADA

(1) Valná hromada je vrcholným orgánem Sdružení. Do výhradní rozhodovací působnosti Valné hromady patří:

 • schvalování Stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí Správní rady v případě, že tak stanoví Stanovy nebo se tak usnese Valná hromada;
 • volba a odvolávání členů Správní rady a řešení sporů mezi nimi; tímto není dotčeno ustanovení článku IX. bodu (1) ohledně obměňujícího se členství jednotlivých právnických osob ve Správní radě;
 • rozhodování o výši členských příspěvků;
 • udělování souhlasu Správní radě nebo Tajemníkovi k provedení usnesení Valné hromady;
 • rozhodování o zániku Sdružení;
 • rozhodování o ustanovení a zrušení organizačních jednotek Sdružení oprávněných jednat svým jménem;
 • schvalování rozpočtu na příští účetní období;
 • schvalování účetních závěrek, přičemž v této souvislosti se rovněž rozhoduje o následném použití zisku či úhradě ztráty;
 • další otázky, které do působnosti Valné hromady svěřuje Zákon nebo Stanovy. Valná hromada si může vyhradit ke svému rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Sdružení.

(2) Člen Sdružení se zúčastňuje jednání Valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jiný člen Sdružení.

(3) Všichni členové Sdružení jsou oprávněni zúčastnit se Valné hromady, přičemž členové Správní rady a Tajemník jsou povinni se Valné hromady zúčastnit. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu Valné hromady. Takové třetí osoby nesmějí zasahovat do jednání Valné hromady, pokud předsedající nerozhodne jinak.

(4) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň třetinu všech hlasů. Každému členovi Sdružení náleží jeden hlas.

(5) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů Sdružení, nevyžadují-li Stanovy pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí podle bodu (1) písm. (a), (b), (c), (e), (f) tohoto článku Stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů Sdružení.

(6) Valnou hromadu svolává Předseda nebo kterýkoli člen Správní rady v případě, že tak neučiní Předseda. Valná hromada je svolávána nejméně jednou (1) za rok (řádná Valná hromada) nebo k písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů Sdružení adresované Správní radě (mimořádná Valná hromada). Řádná Valná hromada musí být svolána nejpozději do tří (3) měsíců od skončení příslušného účetního období. Pokud o svolání Valné hromady požádá nejméně jedna třetina členů Sdružení a tato Valná hromada nebude do jednoho (1) měsíce od podání písemné žádosti svolána, mohou svolat Valnou hromadu tito členové sami. Pro svolání Valné hromady se v této souvislosti použijí ustanovení článku VIII. bodů (7) a (8) Stanov obdobně.

(7) Datum a místo konání Valné hromady, začátek jednání Valné hromady a návrh pořadu jednání Valné hromady se oznámí členům Sdružení ve lhůtě nejméně jednoho měsíce přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu členů Sdružení uvedenou v seznamu členů Sdružení, případně elektronicky na e-mailové adresy jednotlivých členů Sdružení. Má-li Valná hromada rozhodovat o schválení změn stanov Sdružení, schválení rozpočetu a/nebo účetní závěrky, musí být členům Sdružení zaslán spolu s pozvánkou na Valnou hromadu návrh příslušného usnesení Valné hromady.

(8) Valná hromada zvolí svého předsedajícího a zapisovatele. Do zvolení předsedajícího řídí jednání Valné hromady Předseda nebo na základě jeho pověření některý ze členů Správní rady. Sčítání hlasů provádí předsedající. Zapisovatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady a předat jej nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejího ukončení Správní radě, která jej zašle na náklady Sdružení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jeho obdržení od zapisovatele, všem členům Sdružení, a to stejným způsobem jako pozvánky. Zápis podepisuje předsedající Valné hromady, zapisovatel a Předseda.

IX. SPRÁVNÍ RADA

(1) Správní rada je pětičlenná. Členové Správní rady volí ze svého středu Předsedu a zapisovatele Správní rady, přičemž za člena Správní rady může být zvolen pouze člen Sdružení. Čtyři členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou na dobu čtyř (4) let; pátým členem Správní rady je vždy jedna z právnických osob, které jsou členy Sdružení (dále jen „členská právnická osoba“). Funkční období členské právnické osoby ve funkci pátého člena Správní rady je pouze šest (6) měsíců. Jednotlivé členské právnické osoby se v této funkci střídají podle českého abecedního pořádku, přičemž o pořadí rozhoduje počáteční písmeno názvu členské právnické osoby. Pokud připadne funkce pátého člena Správní rady na členskou právnickou osobu zvolenou za člena Správní rady Valnou hromadou, stává se pátým členem Správní rady v pořadí bezprostředně následující členská právnická osoba.

V případě členství členské právnické osoby ve Správní radě vykonává veškerá práva a povinnosti spojené s tímto členstvím ve Správní radě statutární orgán nebo pověřený pracovník dané členské právnické osoby.

(2) Nestanoví-li tyto Stanovy či Zákon jinak, patří do působnosti Správní rady:

 • vedení seznamu členů Sdružení;
 • zobecňování výsledků činnosti Sdružení s tím, že Správní rada je na jejich základě oprávněna předkládat ostatním orgánům Sdružení svá doporučení a stanoviska;
 • vyřizování stížností členů Sdružení na činnost Sdružení nebo na jednání Předsedy nebo Tajemníka v jednotlivých záležitostech Sdružení;
 • rozhodování o opravném prostředku člena Sdružení proti usnesení Valné hromady z důvodu jeho tvrzeného rozporu se Zákonem, jinými právními předpisy nebo stanovami. Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do zápisu Správní rady ve lhůtě do deseti (10) dnů od schválení usnesení Valné hromady. Tím není dotčeno právo člena Sdružení postupovat podle článku III. bodu (3) Stanov. Správní rada je povinna rozhodnout o opravném prostředku člena Sdružení do deseti (10) dnů od jeho podání. Za den podání opravného prostředku se považuje den jeho doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo den, kdy byl ústně podán do zápisu Správní rady. O opravném prostředku člena Sdružení může Správní rada rozhodnout tak, že zruší nebo potvrdí jím napadnuté usnesení Valné hromady. Zruší-li Správní rada napadnuté usnesení Valné hromady, je povinna do třiceti (30) dní svolat mimořádnou Valnou hromadu. Pro svolání Valné hromady platí v této souvislosti ustanovení článku VIII. bodů (6) až (8) Stanov obdobně;
 • přijímání nových členů Sdružení;
 • rozhodování o vyloučení člena ze Sdružení dle článku III. bodu (5) Stanov;
 • jmenování a odvolání Tajemníka;
 • ukládání úkolů Tajemníkovi a dohlížení na jeho činnost;
 • nahlížení do účetních knih Sdružení a jiných dokladů, a to včetně kontroly tam obsažených údajů;
 • přezkoumání účetní závěrky a návrhu na použití zisku nebo úhradu ztráty; v této souvislosti Správní rada předkládá své vyjádření Valné hromadě;
 • ke konci každého účetního období vypracovává zprávu o své činnosti, kterou je poté povinna předložit na nejbližším zasedání Valné hromady;
 • rozhodování o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování Valné hromady.

(3) Zasedání Správní rady, která se konají nejméně čtyřikrát ročně, svolává Předseda. Předseda svolává zasedání Správní rady ústně, písemně či elektronicky tak, aby se konalo nejpozději do konce každého kalendářního čtvrtletí, případně do třiceti (30) dnů ode dne, kdy o svolání Správní rady písemně požádají alespoň tři členové Správní rady. Předseda je povinen zajistit, aby členové Správní rady byli o konání Správní rady informováni nejpozději týden předem. V případě, že Předseda v daném termínu Správní radu nesvolá, mohou svolat Správní radu tito členové sami.

(4) Usnesení Správní rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři členové Správní rady.

(5) Zasedání Správní rady je povinen se účastnit i Tajemník, jemuž při rozhodování Správní rady náleží poradní hlas. Ustanovení článku IX. bodu (3) Stanov se ve vztahu k informování Tajemníka o zasedání Správní rady použije obdobně.

(6) V ostatním, tímto článkem výslovně neupraveném, se pro svolání a zasedání Správní rady obdobně použijí ustanovení článku VIII. bodů (7) a (8) Stanov.

X. TAJEMNÍK SDRUŽENÍ

(1) Tajemník je orgánem Sdružení pověřeným vedením administrativní, finanční a hospodářské agendy Sdružení. Tajemník zejména zajišťuje vedení účetnictví, vypracovává návrh rozpočtu a účetní závěrky a předkládá tyto dokumenty k vyjádření Správní radě, a v souladu a za podmínek stanovených v článku XI. bodu (8) Stanov rozhoduje o nakládání s majetkem Sdružení v rámci obvyklého hospodaření.

(2) Tajemník je volen a odvoláván Správní radou z členů Sdružení a je odpovědný Správní radě. Za Tajemníka může být zvolen pouze člen Sdružení, přičemž v případě zvolení právnické osoby za Tajemníka vykonává veškerá práva a povinnosti spojené s touto funkcí statutární orgán nebo pověřený pracovník zvolené právnické osoby.

(3) Při své činnosti postupuje Tajemník ve spolupráci se Správní radou a o své činnosti je povinen Správní radu průběžně informovat.

(4) Tajemník je povinen poskytovat informace související s hospodařením Sdružení členům Správní rady na požádání, ostatním členům Sdružení pak na zasedání Valné hromady.

XI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

(1) Prostředky Sdružení tvoří členské příspěvky, dotace, dary a výnosy z grantové činnosti. Při svém hospodaření je Sdružení povinno řídit se obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními Valné hromady.

ROZPOČET:

(2) Finanční hospodaření Sdružení se řídí rozpočtem Sdružení (dále jen „rozpočet“).

(3) Rozpočtový rok Sdružení je shodný s kalendářním rokem. Účetní období odpovídá rozpočtovému roku

(4) Návrh rozpočtu se sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Sdružení v rozpočtovém roce. Návrh rozpočtu vypracovává Tajemník a předkládá jej nejpozději do 30. září předchozího rozpočtového roku k vyjádření Správní radě, a to zpravidla tak, aby jej Správní rada poté projednala bez zbytečného odkladu na svém nejbližším zasedání, jež se musí konat nejpozději do třiceti (30) dní od obdržení návrhu rozpočtu.

(5) Rozpočet schvaluje Valná hromada, kterou je v souladu s článkem VIII. body (6) a (7) Stanov povinen svolat Předseda bez zbytečného odkladu poté, co se k rozpočtu vyjádří Správní rada, nejpozději však do konce kalendářního roku, jenž předchází roku, pro který je rozpočet schvalován. V případě, že rozpočet nebude schválen před zahájením rozpočtového roku, řídí se finanční hospodaření Sdružení po dobu, než dojde ke schválení rozpočtu, rozpočtem na předchozí rozpočtový rok.

(6) Pro postup při změně rozpočtu se použijí obdobně ustanovení článku XI. bodu (4) a (5).

(7) Rozpočtovou rezervu lze čerpat pouze k účelu stanovenému Valnou hromadou.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SDRUŽENÍ:

(8) Tajemník rozhoduje samostatně o nakládání s majetkem Sdružení v rámci obvyklého hospodaření do výše 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) jednorázově a celkem do výše 50.000,- Kč (tj. slovy: padesát tisíc korun českých) v daném kalendářním měsíci. Ohledně majetku Sdružení, jenž přesahuje tuto částku nebo jde o nakládání s majetkem mimo rámec obvyklého hospodaření, rozhoduje tajemník Sdružení po předchozím souhlasu Správní rady.

(9) Nakládáním s majetkem Sdružení mimo rámec obvyklého hospodaření podle předchozího odstavce se rozumí zejména:

 • uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce,
 • nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osoby,
 • zatížení majetku Sdružení zástavním nebo jiným obdobným právem,
 • nakládání s nemovitým majetkem Sdružení.

(10) Smlouva mezi Sdružením a některým z členů orgánů Sdružení anebo osobami jim blízkými, jejímž předmětem je plnění vyšší než 10 000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých), musí být uzavřena v písemné formě a po předchozím souhlasu Valné hromady.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:

(11) Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví Sdružení zajišťuje Tajemník.

(12) Tajemník vypracovává řádnou účetní závěrku Sdružení a předkládá ji nejpozději do konce druhého měsíce roku následujícího po skončení účetního období, za které je účetní závěrka vypracovávána, k vyjádření Správní radě. Účetní závěrku schvaluje řádná Valná hromada, kterou je v souladu s článkem VIII. body (6) a (7) Stanov povinen svolat Předseda bez zbytečného odkladu poté, co se k řádné účetní závěrce vyjádří Správní rada, nejpozději však do tří měsíců po skončení daného účetního období.

(13) Ve vztahu k mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrce se veškerá příslušná ustanovení ohledně řádné účetní závěrky použijí obdobně.

XII. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

Sdružení nezřizuje žádné organizační jednotky, které jednají svým jménem.

XIII. ZÁNIK SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku Sdružení se provede jeho likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci obchodních společností.

Adblock
detector