Kouření – Vše o zdraví

Kouření - Vše o zdraví

Celý článek o toxických látkách v cigaretách je převzatý z webu www.kurakova-plice.cz na níže uvedeném odkazu.

http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/zajimavosti-a-statistiky/co-obsahuje-cigaretovy-kour-dym/5-chemicke-slozeni-cigaretoveho-koure-co-obsahuje-kour-z-cigaret.html

Kouření - Vše o zdraví

Kuřáci vědí, že cigarety obsahují nikotin. Ti závislí na nikotinu, a těch je většina, kvůli tomu nemohou s kouřením přestat.

Vědí také, že při hoření vznikají karcinogenní látky, ale jsou přesvědčeni, že většina z nich je zachycena cigaretovým filtrem. Málo kuřáků ale tuší, že v tabákovém kouři bylo až dosud identifikováno více než 4.

000 chemických substancí, které se také podílejí na škodlivých účincích kouření.

Chemické složení v kostce

 • cigaretový kouř obsahuje látky dráždící oči a dýchací systém, toxické látky (jedy), mutageny (látky ovlivňující genetickou informaci v DNA chromozomů), karcinogeny (látky způsobující rakovinu), reproduktivně-toxické látky (látky zhoršující schopnost početí dítěte)
 • toxické látky zahrnují např. amoniak, akrolein, oxid uhelnatý (CO), formaldehyd, kyanid, nikotin, oxidy dusíku, fenol, oxidy síry
 • v tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek s karcinogenními účinky (karcinogeny = látky ovlivňující vznik rakoviny)
 • samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů I A třídy (nejvyšší nebezpečnost)
 • v místnostech, kde se opakovaně kouří byla naměřena zvýšená koncentrace radioaktivního polonia-210 a olova-210

Složky cigaretového dýmu detailně

Jak již bylo psáno výše, dým z kuřiva obsahuje až 4000 chemických substancí.

Část těchto látek pochází z tabáku, část jich pochází z mnoha přísad (do amerických cigaret se přidává až 599 různých aditiv, viz jejich seznam zde, tuzemští výrobci jsou omezeni Vyhláškou Ministerstva zemědělství z roku 2003 obsahující seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků), na celém světě je to pak kolem 700 látek, které se do cigaret přidávají pro zlepšení jejich senzorických vlastností. Ale také proto, aby stejnoměrně hořely a neuhasínaly, aby váleček popele upadl až po poklepnutí cigarety nad popelníkem a ne dříve, aby se kouř pěkně vinul a nestoupal jak z továrního komínu, a z mnoha dalších důvodů.

Látek je opravdu mnoho a největší část jich vzniká při hoření cigarety, pyrolýzou látek v cigaretě obsažených, které se vysokou teplotou mění na jiné chemické substance. A které že to substance jsou a jaký mají na lidské zdraví vliv?

Jedy cigaretového kouře

Pokud vás obsah škodlivin v cigaretovém kouři zajímá, můžete číst dál a o některých z těchto látek se něco dovědět. Ne však o všech. Už jen jejich prostý výčet by přesáhl plánovaný rozsah článku.

Z praktických důvodů si obsahové látky cigaretového kouře rozdělíme do několika skupin: pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy a pevné částice.

Pyridinové alkaloidy – nikotin ad

Nejvýznamnějším alkaloidem tabákového kouře je nikotin, kterého je v cigaretě 1 až 4 mg. Již během několika sekund po vtáhnutí kouře do plic, se dostává krevním řečištěm do mozku, kde obsazuje specifické nikotinové receptory.

Váže se i na receptory v periferním, vegetativním nervovém systému, který řídí vnitřní orgány.

Účinky nikotinu:

 • zvýšenou aktivitu trávicího traktu
 • zvýšení produkce slin
 • vzestup produkce trávících šťáv a
 • zvýšení aktivity hladké svaloviny (ta je obsažena prakticky v celém trávicím traktu)
 • zvyšuje krevní tlak,
 • zrychluje činnost srdce,
 • stahuje cévy,
 • zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi,
 • zpomaluje (inhibuje) syntézu estrogenu,
 • stoupá produkce potu a
 • může vyvolat stažení zornic
 • při dlouhodobějším užívání dochází k posílení syntézy endorfinů.

V první fázi působí nikotin stimulačně a pak přechází do fáze mírného útlumu.

Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní látka.

Asi 10 – 15 % nikotinu je z organismu vylučováno v nezměněné formě, ale 70% nikotinu je v organismu kuřáka transformováno na kotinin, který je v současné době pokládán za nejlepší dostupný biologický marker expozice tabákovému kouři. Deponuje se zejména ve vlasech, kde se dá prokázat ještě po dlouhé době.

Byl např. nalezen i ve vlasech malých dětí ze silně kuřáckých domácností, resp. u těch dětí, jejichž matky nepřestaly kouřit ani během těhotenství.

Dalšími alkaloidy tabákového kouře jsou anatabin a anabasin. Oba se vylučují močí a mohou také sloužit jako marker kouření.

Minoritním alkaloidem tabákového kouře je také anatallin.

Toxické plyny

Spalováním tabáku vzniká řada plynných zplodin, z nichž toxikologicky nejvýznamnějším je oxid uhelnatý (CO).

Tento bezbarvý plyn bez chuti a zápachu s vysokou afinitou k hemoglobinu (220 krát vyšší než ke kyslíku) je značně jedovatý.

Znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání a vyvolává tkáňové dušení. Pro postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic.

 • O oxidu uhelnatém a otravě oxidu uhelnatým se můžete dodět více zde.

Součástí tabákového kouře jsou i oxidy dusíku, směs kyslíkatých sloučenin, v nichž je mocenství dusíku +1 až +5. Z hlediska vlivu na lidského zdraví je nejvýznamnějším oxid dusičitý (NO2).

Ten velice snadno proniká z plic do krve, a představuje riziko obtíží zejména pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace desetkrát nižší než pro zdravé lidi.

Podle lékařů a hygieniků jsou oxidy dusíku asi 6 až 10x nebezpečnější než oxid siřičitý, který se také v cigaretovém kouři vyskytuje, ale jen ve zcela nepatrném množství. Hlavním toxickým účinkem oxidu dusičitého je dráždění sliznic.

Nebezpečné pro lidské zdraví jsou už velmi malé koncentrace, jestliže působí po dobu delší než 30 minut, což je právě případ kuřáků.

První náznaky otravy oxidem dusičitým se projevují pálením očí, poklesem krevního laku, bolestmi hlavy a dýchacími potížemi. Chronické otravy mohou být příčinou častější a větší kazivosti zubů, zánětů spojivek a zejména prokazatelně vyšším rizikem pro vyšší výskyt respiračních onemocnění.

Dalším významným plynným toxikantem tabákového kouře je formaldehyd, bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, velmi silný dezinfekční a sterilizační prostředek a látka s pravděpodobným karcinogenním účinkem pro člověka. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice.

Vyšší koncentrace způsobují vážné podráždění sliznic a respirační problémy, např. zánět průdušek a otok nebo zánět plic. U citlivých jedinců muže formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Chronická expozice způsobuje zánět průdušek.

Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení.

Podobně nebezpečný jako formaldehyd je i aldehyd kyseliny akrylové, akrolein. Je toxický, dráždí sliznice nosu, dýchacích orgánů, oči, kůži apod. Ve vyšších koncentracích funguje jako slzný plyn.

V cigaretovém kouři je obsažen také kyanovodík, jedovatý plyn, který je jedním z nejrychleji působících a nejprudších jedů. Letální dávka činí asi 1 mg/kg hmotnosti. Byl používán za II. světové války k usmrcování vězňů v plynových komorách nacistických koncentračních táborů (Cyklon B).

Kyanovodík je jedovatý tím, že způsobuje blokádu buněčného dýchání vazbou na Fe3+ v cytochromoxidáze v mitochondriích. Inhibice cytochromoxidázy znamená přerušení oxidativní fosforylace a aerobního využívání glukózy. Proto se anaerogní glykolýzou tvoří laktát a rozvíjí se metabolická acidóza.

Nitrosaminy

Z toxikologického hlediska a z pohledu rizika ohrožení lidského zdraví představují nitrosaminy nejvýznamnější skupinu škodlivých látek tabákového kouře. Protože jejich zdraví nebezpečné účinky jsou již dlouho známy, státní orgány přísně kontrolují jejich obsah v potravinách. Např.

ve slanině nebo pivu nesmí jejich obsah přesáhnout 5 až 10 ppb.

Běžnou potravou přijímáme asi jeden mikrogram nitrosaminů denně, ale kuřák který vykouří jednu krabičku cigaret denně inhaluje 17 krát větší množství těchto látek, které v experimentech na zvířatech spolehlivě vyvolávají plicní karcinomy, a jsou s největší pravděpodobností také příčinou vzniku plicní rakoviny u člověka. Mezi nitrosaminy, které byly v cigaretovém kouři identifikovány patří zejména N-nitrosonornikotin (NNN), 4-(methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK), N-nitrosoanatabin (NAT), N-nitrosoanabasin (NAB), 4-(methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL), 4-(methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)-1-butanol (isoNNAL) a 4-(methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl) máselná kyselina (isoNNAC).

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují rovněž riziko pro vznik rakoviny, protože jsou v organismu člověka metabolizovány na reaktivní substance, které mají tzv. „prokancerogenní účinek“.

Po chemické stránce představují PAU velmi širokou škálu různých látek vyznačujících se tím, že ve své molekule obsahují kondenzovaná aromatická jádra a nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU náleží látky jako je naftalen, fenantren nebo antracen.

V cigaretovém kouři byla nalezena řada těchto látek, zejména benzoapyren (10 – 30 ng v cigaretě), benzoepyren (5 – 40 ng), chrysen (40 – 60 ng), 5-methylchrysen (0,6 ng), dibenzohantracen (40 ng), benzobfluorantren (30 ng), benzojfluorantren (60 ng), indeno(3-cd)pyren (5 ng) a další podobné látky.

Celá řada látek ze skupiny PAU představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především v karcinogenitě (může způsobit rakovinu) a ohrožení zdravého vývoje plodu.

Cigareta je významným zdrojem jednoho z nejnebezpečnějších představitelů této skupiny látek, benzoapyrenu. Jedna vykouřená cigareta znamená pro kuřáka průměrný příjem 20 ng této látky.

Pro člověka kouřícího 20 cigaret denně to představuje expozici benzo(a)pyrenem, jako kdyby se celý den pohyboval v prostředí kontaminovaném touto látkou o koncentraci 20 ng/m3, tedy někde na křižovatce se silným automobilovým provozem, kde převážná část automobilů není vybavena katalyzátorem.

Zajímavé:  Může Neschopenku Ukončit Jiný Lékař?

Těžké kovy

Ve stopách je v cigaretovém kouři přítomna řada kovů (asi 30), ve větším množství z těch nebezpečných pro zdraví jsou to zejména nikl a kadmium. Přítomen je však také arsen. Přítomnost těchto kovů má svůj původ v půdě, ve které rostou rostliny tabáku, v umělých hnojivech a zemědělských postřicích.

Nikl

Sloučeniny niklu jsou klasifikovány jako prokázaný lidský karcinogen ve skupině 1, kovový nikl jako možný karcinogen ve skupině 2B.

Monitoring kvality ovzduší prokázal, že jeho koncentrace v ovzduší 32 českých měst se pohybuje v širokém rozmezí 1 až 86 ng/m3 (v evropských a amerických městech od 9 do 60 ng/m3 a v silně průmyslových regionech přes 100 ng/m3).

V kouři jedné cigarety byl podle publikovaných studií nalezen obsah asi 40 až 580 ng niklu.

Kadmium

Kritickým cílovým orgánem při dlouhodobé expozici nízkým koncentracím kadmia jsou ledviny. Důsledkem vyšší expozice kadmiu je porušení metabolismu vápníku, hyperkalciurie a tvorba ledvinových kamenů.

Kadmium a jeho sloučeniny jsou klasifikovány jako lidský karcinogen ve skupině 1. Koncentrace kadmia v krvi vyjadřují aktuální celkovou expozici. Hladiny kadmia v krvi dospělých osob se pohybují mezi 0,5 µg/l a 1,0 µg/l, v literatuře uváděné hladiny kadmia v krvi jsou obvykle nižší než 5 µg/l.

Hladiny kadmia v krvi kuřáků jsou signifikantně vyšší než hodnoty nekouřící populace.

Radioaktivní polonium

Cigarety také obsahují radioaktivní polonium. Není přesně známo, jak se polonium do tabáku dostává, ale protože je produktem přeměn isotopu uranu 238U v tzv. uran-radiové rozpadové řadě, musí být jeho zdrojem půda.

Zvýšený obsah polonia v tabáku se datuje od 50. let minulého století a zřejmě souvisí s umělým přihnojováním rostlin fosfátovými hnojivy, protože uran se váže na fosfáty.

Množství polonia v jedné cigaretě odpovídá radioaktivitě 16,6 (9,7 až 22,5) mBq, takže kuřák, který kouří jednu krabičku cigaret denně inhaluje v průměru 123 mBq/den.

Na této radioaktivitě se vedle 210Po podílí také radioisotop olova 210Pb, který je rovněž produktem uran-radiové rozpadové řady. Roční souhrn dávkového ekvivalentu inhalovaného kuřákem (20 cigaret denně), odpovídá 193 až 251 microSv.

Pevné částice

Viditelný kouř produkovaný hořícím tabákem je tvořen drobnými pevnými částicemi, které označujeme jako dehet. V 1 cm3 cigaretového kouře je až 50 miliard takových částic, což je až 10.

000 krát více, než na dálnici v době největšího provozu. Dehtové částice jsou díky své malé velikosti zanášeny při vdechování až do plicních sklípků, které zanáší černým lepkavým materiálem.

Plíce kuřáka jsou ohroženy dehtem více, než kteroukoliv jinou součástí tabákového kouře.

Silný kuřák vdechne za rok půl až ¾ kg dehtu a i když jej většinu vykašle, pořád je dost toho, který se v plicích usadí natrvalo.

Plicní tkáň kuřáka se od plicní tkáně nekuřáka liší na prvý pohled barvou. Kuřákovy plíce jsou černé.Dehet je rakovinotvorná látka.

Při pokusech, kdy se opakovaně na oholenou myší kůži nanášel dehet velmi často vznikala ložiska rakoviny kůže.

Cigarety – jaký je jejich skutečný vliv na zdraví sportovce?

Kouření je jednou z nejčastějších závislostí nejen napříč fitness komunitou, ale i v široké veřejnosti.

I příznivci zdravého životního stylu tak často, především v období různých redukčních diet, sahají po cigaretě ve snaze zahnat chuť na jídlo.

Jaká jsou ale negativa kouření cigaret? A nemají náhodou nějaká pozitiva? O tom všem bude náš dnešní článek, ve kterém se na cigarety podíváme na základě vědeckých studií.

Jaký má kouření vliv na zdraví sportovce?

Ač kouření bývá mnohými odborníky, novináři či nutričními terapeuty velmi často démonizováno, dnešní článek se pokusíme pojmout zcela objektivně a nestranně. Pravda je totiž taková, že každý z nás má určitou závislost – ať už se jedná o kofein, cukr, alkohol nebo cokoliv jiného.

 Nebudeme se tedy snažit vás přesvědčit o tom, že každá další cigareta vám zkracuje život o desítky hodin, nebo že byste raději měli přestat kouřit a začít se raději přecpávat sladkostmi.

Podívejme se na jednotlivé orgánové soustavy, které kouření (nejen) ve vztahu k výkonu a růstu svalů ovlivňuje:

Dýchací soustava

Dýchací soustava slouží k výměně plynů mezi krví a vnějším prostředím. Tvoří ji tedy nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky a plíce.

A jak na ni působí kouření? Zcela nezpochybnitelně způsobuje u některých jedinců rakovinu plic, prokazatelně může stát za vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a dokonce může ovlivňovat náchylnost dětí ke vzniku a rozvoji astmatu, pokud jejich rodiče kouří. Pro sportovce je mimo výše zmíněného problematické i snížení kapacity plic, která ovlivňuje vaši výdrž a správné dýchání. 

 • Kouření - Vše o zdraví
 • Dýchací soustava je kouřením cigaret zasažena samozřejmě primárně.
 • Trávicí soustava

Trávicí soustava zajišťuje především správné trávení potravin, vstřebávání minerálních látek i vylučování nestravitelných zbytků potravy. Začíná proto dutinou ústní, pokračuje jícnem, přes slinivku, játra či střeva a končí konečníkem.

I u této soustavy je dopad kouření podle vědeckých prací vcelku významný- podle dostupných dat stojí cigarety až za 30% všech případů rakoviny slinivky břišní. Kuřáci jsou rovněž vystaveni nebezpečí vzniku rakoviny dutiny ústní a dokonce riskují podle odborníků i diabetes.

Případný diabetes pak nejen sportovcům, ale de facto všem lidem, značně komplikuje stravování a nabírání svalové hmoty pod přísnou dietou je mnohem náročnější.

Pohlavní soustava

Pohlavní soustava zajišťuje vznik pohlavních buněk a schopnost pohlavního rozmnožování. Jak asi tušíte, i zde existuje negativní korelace s kouřením.

Z existujících informací vyplývá, že kouření může negativně ovlivňovat plodnost, snižovat libido i způsobovat erektilní dysfunkce, k čemuž dochází i u opravdu mladých lidí.

Ačkoliv tedy potenciálně kuřáci riskují neplodnost, existují studie, které neprokazují nějak závratné snížení biologicky aktivních frakcí testosteronu u kuřáků. To tedy znamená, že hormonální problémy spojené s nabíráním svalů nemusí být tak závratné, i když vliv na potenci je téměř jistý.

Kouření - Vše o zdraví

Kouření sice nemusí nijak závratně ovlivnit hladinu aktivních frakcí testosteronu, ale přesto může způsobovat neplodnost.

Kožní soustava

Kůže je naším největším orgánem a její úkol je zdánlivě jednoduchý – chránit tělo před toxickými látkami, zářením i živočichy, udržovat stabilní teplotu a předávat smyslové soustavě reakce na určité počitky či vjemy.

V případě této soustavy mají cigarety opět negativní efekt – prokazatelně způsobují vypadávání vlasů, předčasné stárnutí a existuje i potvrzená korelace mezi kouřením a vznikem rakoviny kůže.

Svalová soustava

Ačkoliv rozlišujeme tři hlavní typy svalů (kosterní – ty, které posilujeme, hladké – orgány a srdeční svalovinu), cigarety mají schopnost negativně ovlivnit všechny.

Existují totiž výzkumy poukazující na schopnost cigaret zhoršit přívod kyslíku a nutrientů do kosterních svalů (což samozřejmě dělá trénink těžší a oddaluje požadované výsledky), stejně jako celá řada studií poukazuje na zvýšené riziko poškození srdce. O negativním vlivu (především vznikem rakoviny) jednotlivých orgánů tvořených z hladké svaloviny, snad ani není třeba mluvit.

Přestat kouřit? Chce to plán, ale odvykání není levná záležitost | Zdraví

Druhou – častou – skupinu odvykajících kuřáků představují senioři, které v tomto ohledu trápí nejvíce finanční výdaje za cigarety. Peníze jsou (hned po zdraví) jedním z nejčastějších důvodů k „típnutí“ cigarety. Každopádně dál v Česku denně kouří 21,1 % mužů a 15,2 % žen.

Skončím, až…

Kouření ovlivňuje více aspektů kuřákova života.

„Ač peníze vypadají jako hlavní motiv, může být hnacím motorem odvykání touha založit rodinu, starost o zdraví dětí, snaha zbavit se závislosti a získat pocit svobody,“ vypočítává Kristýna Fišerová, adiktoložka Národní linky pro odvykání. Dodává, že v procesu odvykání je třeba jít ve zkoumání motivu hlouběji, aby se odhalilo to, co má potenciál vést člověka ke změně.

Zkušenost říká, že finance bez konkrétního a citově důležitého významu nejsou silným motivačním faktorem. (Ani onemocnění covid-19 se zlozvykem kuřáků v ČR moc nezamávalo; ve Velké Británii jich kvůli němu odložilo cigaretu na 300 tisíc.)

Odvykání kouření také není levná záležitost. „S cigaretami jsem se loučil pětkrát. Pomocí žvýkaček, náplastí a podobně. Vše k ničemu, akorát jsem vyhodil peníze,“ míní Karel Lička (50).

Strojní inženýr kouří dál, žena ho o škodlivosti tabáku nepřesvědčila a zdraví má pevné. Pravda, patří k těm, kdo se od cigaret „léčili“ sami bez odborné pomoci.

Statistiky míní, že tak se to povede 2–3 % odvykačů.

Kouření - Vše o zdraví

„Žel se lze setkat s řadou metod, které se tváří jako zaručená cesta k odvykání, často jsou drahé a vědecky nepodložené,“ přizná adiktoložka: „Narazíte-li na zaručenou zpoplatněnou nabídku slibující odvyknutí do pár desítek minut, zpozorněte.

“ Závislost na nikotinu je pouto, zbavit se letitého zvyku žádá vůli a často oporu odborníků. „Služby v lékárnách, centrech pro závislé na tabáku i v Národní lince pro odvykání (800 350 000) jsou zdarma,“ uvádí.

Při odvykání se dá využít náhradní nikotin i léčiva; na obé často přispívá zdravotní pojišťovna.

Nervy na pochodu a stres

Podstatné při odvykání kouření je uvědomění: chci! Podpůrné přípravky (i léky) jsou berlička, ne řešení.

Musí jít o komplexní proměnu životního stylu včetně změny rituálů a zvyků (Co dělat ráno po probuzení, kdy následovala cigareta? Co o pracovní pauze, kdy se kouřilo?).

Zvažuje-li někdo při odvykání užít přípravků z lékárny, má řadu možností. V prvním gardu volně dostupnou náhradní nikotinovou terapii.

„Volí mezi orálními přípravky (žvýkačky, pastilky, sprej), které zahánějí akutní chuť na cigaretu, a náplastmi dodávajícími tělu nikotin během dne,“ ujasňuje adiktoložka. Krom nich jsou na trhu i léky, jež mohou pomoci.

„Jsou vhodné pro kuřáky se silnou fyzickou závislostí. Ovšem buproprion či elontril je indikován pro specifickou klientelu kuřáků, u nichž jsou v anamnéze depresivní epizody.

Jde o medikaci drahou, ne pro každého,“ zmiňuje Fišerová.

Sám proti všem… a tlustý!

Odvykání je individuální, ale odborník poskytne tipy a zkušenosti, byť u každého funguje něco jiného.

Fišerová se shoduje s kolegy v tom, že před vážným pokusem je důležité se zamyslet, co od odvykání čekám, co mi život bez cigarety přinese, jak nahradím čas, který jsem trávil/a s ní a jak budu řešit situace bez cigarety. Mít plán.

Je moudré se obrátit i na odborníka, jenž poradí i jak předejít zvýšení hmotnosti. „Během odvykání se zpomalí metabolismus a tělu trvá několik měsíců, než se vrátí k normálu. To může vést ke zvýšení váhy, ale mělo by se jednat o pár kil,“ zní slova zkušené adiktoložky.

Jak na kila? Jejich přibývání lze zabránit tím, že odvykající přidá pohybu a upraví stravování. Chuť na cigaretu láká „zajíst“ sladkým, tudíž je dobré mít po ruce zdravé jídlo, zeleninu, oříšky a… zvýšit příjem vlákniny.

Kdy, kdo a kde?

Nevhodné je končit s cigaretou na nový rok. Čas svátků je náročný, první leden má málokdo myšlenky na to dělat si dobrou snídani místo cigarety… „Odluka“ se má odehrát v období, kdy dotyčný není v přílišném stresu a může se věnovat sobě.

Záruka to není. „Odvykání je velmi náročné pro dlouhodobé kuřáky, zvlášť pro ty, kdo řeší i jinou závislost či duševní onemocnění,“ tvrdí Fišerová. Nikotin umí v nervovém systému nabourat centrum odměn a převtělit se v ně.

Cigareta se stává kuřákovi zaslouženým dárkem.

„Mluvíme o závislosti, která vede k narušení rozhodování provázeného automatickým chováním a ztrátou kontroly,“ popisuje Philippe Faure, francouzský neurofyziolog.

„Pokaždé když dotyčný kouří, aktivuje nikotin systém odměn a opakování aktivací vede k závislosti.“ Kuřák si myslí, že mu cigarety pomáhají zvládat stres.

Místo toho ale zhoršují kvalitu jeho psychiky, zvyšují riziko vzniku depresí a snižuji šance je zvládat.

Nikdy znamená nikdy?

Odborníci na odvykání od klientů slýchají: přestat kouřit najednou je pro mě nebezpečné! „Není vědecky prokázáno, že by bylo nebezpečné přestat kouřit najednou. Ze zkušeností je to nejlepší způsob.

Chce-li se někdo zbavit návyku, je jednodušší ho ze života vyřadit plně, než se snažit kontrolovat jeho míru,“ kontruje Fišerová. Důvod je jasný! Dostane-li se ten, kdo odvyká na půl plynu, do krize, dá si cigaretu navíc, neb ji má po ruce.

Když přestává najednou a má cigarety mimo dosah, zvýší se bariéra k tomu si zapálit.

Odvykání snižováním počtu cigaret snižuje i šance na úspěch. „Extra silní kuřáci mohou přejít na jinou alternativu (nahřívaný tabák, e-cigareta), což neznamená odvykání vzdát,“ radí adiktoložka. Cestu pro ně vidí ve vhodné pomoci, ta může zahrnovat i psychoterapii.

Pozor, odvykání skrze e-cigarety, nikotinové sáčky či zahřívaný tabák není odvykání, nejde o týž proces jako u nikotinové terapie! Žádná cesta pro toho, kdo hodlá cigaretu opustit. Jde o přechod na méně rizikovou formu. Čím dřív se s cigaretou začíná, tím hůř se s ní končí. Odvyknout ale zvládne i osmdesátnice.

Jiný je stav u kuřáků dýmek a fajfky. „Často nejsou denními kuřáky a je předpoklad, že ani nebudou zkoušet přestat. To ukazuje i praxe, s kuřáky dýmek a doutníčků se nesetkáváme,“ říká adiktoložka.

Je-li ale člověk denní konzument cigaret a příležitostně kouří dýmku, má jediné řešení: zahodit oboje. Jen drobnost… 48 % kuřáků schvaluje „protikuřácký“ zákon.

Moudrá benevolence či postupná cesta k rozluce?

Jaký má kouření vliv na vaše orální zdraví?

Kouření - Vše o zdravíV České republice v současné době kouří cca 2 300 000 lidí, což je asi 26% dospělé populace. Každý rok u nás zemře na onemocnění spojené s kouřením přes 18.000 lidí (z celkového počtu 100 000 úmrtí za rok). Nejčastěji to jsou onemocnění srdce a cév, rakovina různých orgánů a chronická onemocnění dýchacích cest. Studie udávají, že kouřením si člověk zkrátí život až o 15 let.

To, že kouření škodí zdraví, je tedy obecně známý fakt. Věděli jste však, že pokud kouříte, škodíte tím i svým zubů, dásním a vůbec celé dutině ústní?

Co vše kouření v ústech podporuje

Výskyt před nádorových změn a nádorů v dutině ústní u kouřících pacientů je také vyšší než u nekuřáků.

Zubní kaz

Nejčastější příčinou ztráty zubů je zubní kaz a parodontitida (onemocnění postihující závěsný aparát zubu). Obě tato onemocnění jsou u kuřáků prokazatelně častější.

Kromě nikotinu obsahuje cigaretový kouř přes 4000 chemických sloučenin, většina z nich je zdraví škodlivá či kancerogenní. Navíc během vdechování kouře vzrůstá teplota v ústech. Sliznice tak osychají a dutina ústní je náchylnější vůči změnám i útokům mikroorganismů.

U kuřáků je také narušena produkce slin. Slina má v ústech obrannou funkci, omývá povrch zubů a vyrovnává kyselé prostředí v ústech. Kuřáci mají v ústech kyseleji a tudíž je v jejich ústech přívětivější prostředí pro bakterie způsobující zubní kaz.

Nejvíce kuřáky ohrožují kazy na krčcích zubů, protože zubní plak zde pro nedostatek slin ulpívá nejvíce.

Parodontitida

Kouřením také dochází ke stažení cév v ústech (tzv. vazokonstrikci), tkáně jsou hůř prokrvené a dostávají méně kyslíku. Tím pádem se u kuřáka lépe daří bakteriím, jejichž vývoj není závislý na kyslíku.

Právě tyto druhy se podílejí na vzniku parodontitidy. Látky obsažené v cigaretovém kouři navíc ovlivňují funkci bílých krvinek, které mají mimo jiné za úkol chránit organismus před bakteriemi.

Průběh parodontitidy je u kuřáků závažnější a léčba mnohdy obtížnější.

Komplikace léčby

Díky horšímu prokrvení tkání se rány v ústech kuřáků hůř hojí. Chirurgické výkony (například vytažení zubu) mají větší náchylnost ke komplikacím při hojení. Úspěšnost a trvanlivost ošetření implantáty je u silných kuřáků také nižší.

Nádory v ústech

U kouřících pacientů je pozorován několikanásobně vyšší výskyt před nádorových změn a nádorů v ústech.

  Zde je dalším významným rizikovým konzumace alkoholu, která spolu s kouřením zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorů v dutině ústní až desetkrát. Mezi před nádorové změny patří syndrom bílé plochy (tzv.

leukoplakie, plochy, na kterých dochází ke změnám na buňkách). Vyskytují se nejčastěji na tvářové sliznici (kuřáci cigaret), na patře (kuřáci dýmek a doutníků) a na sliznici rtů a tváří.

Pigmentace na zubech a zápach z úst

U kuřáků také pozorujeme zvýšené množství pigmentací a skvrn na zubech, které musí dentální hygienistka častěji odstraňovat. Vysycháním sliznic díky snížené produkci slin navíc dochází k zápachu z úst.

Z výše popsaného vyplývá, že informace, zda pacient kouří či nekouří, je pro stomatologa velmi důležitá a měl by se na tento fakt cíleně ptát.  Pokud pacient kouří, měl by věnovat zvýšenou péči hygieně dutiny ústní. Neméně důležité je pravidelně docházet na preventivní prohlídky a k dentální hygienistce, aby se případné neduhy spojené s kouřením objevily a začaly řešit co nejdříve. Na stomatologovi je pak pečlivá prohlídka celé dutiny ústní a zubů, případně včasné odeslání na specializované pracoviště.

Naše „rada“ je jasná

Nejlepším lékem je samozřejmě s kouřením přestat nebo jej alespoň omezit. Taková rada se lehko řekne, ovšem pro dlouholetého kuřáka to může být úkol poměrně nelehký.

Až 85 % kuřáků je na nikotinu závislá a to nejen tím, že je součástí jejich každodenních rituálů, ale i fyzickou potřebou nikotinu v těle.

Poměrně spolehlivou známkou závislosti na nikotinu je zapálení cigarety do hodiny od probuzení.

Dle statistik je bez odborné pomoci a pomocných prostředků při odvykání úspěšný pouze každý dvacátý kuřák.

Základní informaci, jak s kouřením přestat, by měl pacientovi být schopen podat jeho praktický lékař či zubař. Nejvhodnější je obrátit se na proškolené pracovníky v některém z odvykacích center či poraden.

S využitím pomocných prostředků a odborné pomoci se úspěšnost odvykání kouření zvyšuje až na 40 procent.

Jaké jsou dostupné pomocné prostředky?

I přes všechny medicínské vymoženosti je pořád nejdůležitější samotná vůle s kouřením přestat.

Prvním z nich je náhradní terapie nikotinem. Přísun nikotinu se zajistí jinou formou než kouřením. Tyto přípravky lze zakoupit ve formě náplastí, žvýkaček nebo inhalátorů.

Další možností je látka zvaná Bupropion. Ta stimuluje receptory, které vytváří příjemné pocity stejně jako je tomu u kouření.

Dalším podpůrným lékem je Vareniklin. Ten obsazením určitých receptorů umí zařídit, že cigarety kuřákovi nechutnají. Dva posledně jmenované léky jsou k dostání pouze na lékařský předpis.

autor: MDDr. Jana Špirochová

Mýty o nikotinu / kouření | NiQuitin

Nikotin je látka, která vás dělá závislými na cigaretách. Proto je dobré vědět, jak to vlastně funguje.

Nikotin je chemická látka, která způsobuje, že je pro vás kouření příjemné a bohužel také návykové. Tato látka se přirozeně vyskytuje v rostlině tabáku. Při vdechnutí kouře z cigarety jde velké množství nejrůznějších látek, včetně nikotinu, do vaší dutiny ústní.

Odtud se nikotin prostřednictvím krve dostává do mozku, a to během 7 až 10 sekund. Jedná se o tzv. „nikotinový shoot“. V mozku nikotin spouští uvolňování jiných chemických látek, které vám na krátký okamžik navodí pocit radosti a relaxace.

Rychlá cesta nikotinu do mozku způsobí až nával potěšení.

Když kouříte delší dobu, mozek je na nikotinový příjem zvyklý a čeká na něj. Dokud pravidelně vdechujete nikotin, je pro váš mozek vše v pořádku.

Jakmile ale kouřit přestanete a vaše přijímače nedostanou svou dávku nikotinu, začnou se po něm „ptát“.

A to je důvod, proč máte chutě a dochází u vás k abstinenčním příznakům, jako je podrážděnost a neklid, které mohou nabourat vaši vůli přestat kouřit.

01

Ve skutečnosti cigareta obsahuje – kromě nikotinu – více než 4 000 chemických látek, a to nejméně 50 z nich může zvýšit riziko vzniku závažného onemocnění, jako je např. právě rakovina.

To je ale také jeden z důvodů, proč můžeme nikotin použít k léčbě závislosti ve formě nikotinových náhražek. Tento typ léčby nahradí nikotin z cigaret za terapeutický nikotin podávaný např. jako náplasti nebo pastilky NiQuitin.

Tento způsob užívání nikotinu je bezpečnější, protože již neinhalujete jiné škodlivé chemické látky z cigaret.

Terapeutický nikotin snižuje pokušení kouřit, což vám umožní snadněji snížit počet vykouřených cigaret nebo vám pomůže přestat kouřit úplně.

02

Nikotin způsobuje rakovinu

Není prokázáno, že by byl samotný nikotin karcinogenní. Je ale známo, že tabákový kouř obsahuje více než 4 000 chemických látek, které rakovinu způsobují

Nikotin způsobuje i další nemoci

Opět je to cigaretový kouř, který obsahuje velké množství toxinů. Právě ty přivádí škodlivé látky do těla a jsou zdrojem nejrůznějších onemocnění

Nikotin způsobuje zažloutnutí zubů a nehtů

To, co způsobuje zabarvení zubů a nehtů, je dehet, nikoli nikotin

NRT je stejně nebezpečné jako kouření

Nikotin v přípravcích NRT je na rozdíl od cigaretového nikotinu vyráběn regulovanými farmaceutickými postupy

NRT je škodlivější než kouření, protože si tvoříme závislost na nikotinu

Nikotin v přípravcích NRT je na rozdíl od cigaretového nikotinu NRT poskytuje tělu dávku nikotinu kontrolovaně

NRT je škodlivější než kouření, protože si tvoříme závislost na nikotinu

NRT poskytuje tělu dávku nikotinu kontrolovaně

Nikotin je uměle vyrobená látka

Nikotin je látka, která vzniká přirozeně v rostlině tabáku

03

Přestože nikotinové náplasti a doplňky stravy, které lidem pomáhají se zlozvykem skoncovat, jsou poměrně drahé, výsledná částka rozhodně nepřevýší vaši útratu za předražené cigarety.

Když teď skoncujete s kouřením, vašemu tělu už to po těch letech nijak nepomůže

Zbavení se jakéhokoli zlozvyku vám může vždy jedině prospět. Už jeden rok bez cigarety snižuje riziko onemocnění srdce až o polovinu.Nikdy není pozdě přestat kouřit.

Odvykání má negativní vliv na váš pracovní výkon

Ve skutečnosti je to právě naopak. Kuřáci jsou kvůli své závislosti a potřebě si pravidelně zapálit méně koncentrovaní a hůře se soustředí. Navíc stále odbíhají od práce za svou cigaretou, a tak nejsou zdaleka tak výkonní jako nekuřáci.

Vodní dýmka je zdravější než cigarety

Na základě několika studií bylo dokázáno, že kouřením vodních dýmek se lidé vystavují přinejmenším stejným rizikům a stejnému množství škodlivých a karcinogenních látek jako při kouření cigaret.

Konec s kouřením je bezvýhradně spojen se zvýšením tělesné hmotnosti

Náhlý nedostatek nikotinu rozhodně nutně nezpůsobuje tloustnutí. Důvodem toho, že někteří lidé následně skutečně přiberou na váze, je, že svoji závislost na kouření vymění za soustavné přejídání se.

http://www.nhs.uk/Livewell/smoking/Pages/stop-smoking-treatment-myths.aspx
http://www.niquitin.fr/Tout-savoir-sur-la-cigarette-et-la-dependance-a-la-nicotine.htm

Kouření vám škodí, aneb zdravé kouření mírní dopady závislosti

Že je kouřením jedním z největších lidských zlozvyků snad nikdo nemůže popřít. Stačí se na ulici rozhlédnout kolem sebe a uvidíte minimálně desítku lidí s cigaretou v ruce.

S kouřením často začínají i děti brzkého mladistvého věku, často jsou to děti kuřáků, kteří u svých rodičů tuto závislost celé dětství sledují a tak jim přijde naprosto normální.

Stejně jako nelze popřít skutečnost, že je kouřením jedním z největších nešvarů, nemůže nikdo popřít ani další fakt, že se negativně podepisuje na našem zdraví. A jak je známo, zdraví má každý z nás jen jedno, proto by o něho měl patřičně pečovat.

Jak vaše tělo reaguje, když nekouříte?

Vědci se shodují na tom, že pravidelné a silné kouření vede k tomu, že si kuřáci zkracují svůj život v průměru o 15-18 let. Nemluvě o tom, že podle statistik každou hodinu zemře na následky kouření cca 500 lidí.

Už tohle jsou čísla, která by vás měla přivést na otázku, zda kouření skutečně stojí za to.

Máme pro vás ještě jednu další: napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, jak vaše tělo reaguje na kouření? Co se ve vašem těle děje? Jak kouření ovlivňuje některé důležité procesy? Vsadíme se, že nyní kroutíte hlavou.

Měli byste vědět, že už pouhých 15-20 minut po poslední cigaretě se vás krevní tlak vrátí do hodnoty, která je pro vaše tělo normální. Pokud bez cigarety vydržíte dva dny a zvládnete si nezapálit, pak se vám výrazně zlepší jak chuť, tak i čich. A to je jen slabý výčet toho, co se s vaším tělem děje, když mu přestanete dopřávat onu drogu – nikotin.

Dokážete přestat?

Aby těch otázek na tělo nebylo málo, máme pro vás ještě jednu: zkusili jste někdy s kouřením přestat? Divili byste se, kolik lidí za jeden jediný den zkouší tuhle závislost porazit.

Bohužel v tomto případě platí jednoduché měřítko: čím déle kouříte a čím delší dobu tak své tělo dopujete škodlivým nikotinem, tím hůře se vám bude tohoto nešvaru zbavovat.

Ne nadarmo proto drtivá většina pokusů končí dříve, nežli vůbec stihla začít. A samozřejmě bez úspěchu.

Pokud víte, že přestat s kouřením nedokážete, protože jste si kromě závislosti na nikotin vypěstovali ještě závislost na onen rituál (dát si cigaretku hned po ránu, zakouřit si po obědě, dát si cigárko k pivku s přáteli a podobně) zkuste se zamyslet nad zdravou variantou kouření. A ano, čtete správně – zdravé kouření existuje a má podobu elektronických cigaret.

Jaký je v tom rozdíl?

Při kouření klasické cigarety do sebe vtahujete nejen nikotin, ale i dehet a další škodlivé látky, které jsou uvnitř cigarety a které se spalují. Elektronické cigarety fungují úplně jinak.

Při kouření elektronické cigarety dochází k přeměně roztoku, který obsahuje ochucený liqiud a nikotin na syntetickou páru.

Už to je obrovský rozdíl, protože nedochází k žádnému spalování papírku nebo cigaretového tabáku, který právě obsahuje všechny ty zdraví škodlivé látky, které se vám následně usazují v těle a páchají zde neplechu.

Při kouření elektronické cigarety rovněž nevzniká onen pověstný zápach, který vadí především nekuřákům a po kterém pak lidé, kteří kouří a stejně tak i lidé v jejich okolí zapáchají.

V případě elektronické cigarety vzniká pára, která voní po zvolené příchuti liquidu – takže třeba po jahodách, vodním melounu, mentolu nebo zeleném jablku.

Díky tomu nevzniká onen dehet, který kuřáci vpravují i do svého okolí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector