Kouření dýmky – Vše o zdraví

Kouření dýmky - Vše o zdravíDýmky ne!

Nacházíme se v moderní době, kdy je trendem zdravý životní styl. To je v zásadě dobrý vývoj a můžeme být jenom vděční za takový postup společnosti.

Tomuto trendu se samozřejmě přizpůsobují i mnohá média a influenceři a na jeho vlně pak bojují za cokoliv, co se této novodobé společnosti může byť jen trochu zdát nezdravé.

Jedním z aktuálních trendů je pak boj s vodními dýmkami. Z tohoto se pomalu stává novodobý hon na čarodějnice – a to v celém smyslu tohoto spojení.

Jak je to myšleno? On totiž dav pranýřuje všechno, co je s kouřením spojené a vždy si najde vlastní argumenty, aniž by byl ochoten cokoliv otevřeně diskutovat. Napsat tak někde, že kouření vodních dýmek je z principu rozdílné od kouření cigaret se nyní prakticky rovná veřejné sebevraždě.

Trend hovoří jasně – kouření je špatné a platí to pro všechny způsoby kouření! A popravdě se ani není čemu divit. U cigaret totiž probíhal boj s tímto průmyslem opravdu dlouho a musel se opřít o množství studií, a hlavně reálných důkazů, než začal v nové generaci přesvědčovat masu.

Po usilovném boji s větrnými mlýny se podařilo společnosti nemožné a obecné vnímání se obrátilo proti kuřákům. V rámci dílčích úspěchů bylo již jen otázkou času, kdy se prakticky zfanatizovaná společnost dostane k vodním dýmkám, jako další metě svého boje.

A k vodním dýmkám se dostává právě na vrcholu boje s kuřáckým průmyslem, a tak s klapkami na očích nyní vychází jeden článek za druhým k dehonestaci tohoto odvětví. Kdo by si přeci v nynější době dovolil jít proti trendu a zkusil se opravdu zamyslet nad celým tématem od začátku do konce?

To se opravdu rovná již zmíněné společenské sebevraždě…

Společenská sebevražda.

Kouření dýmky - Vše o zdraví

Rozhodl jsem se tedy spáchat společenskou sebevraždu a pustit se proti větrným mlýnům. Stojím si totiž za tím, že vodní dýmka není tak škodlivá, jak se tvrdí.

Proč si to myslím? Nynější trend totiž vede k tomu, že se v klíčových studiích a článcích využívají citace vytržené z kontextu, odkazy na nesouvisející data a v nejlepších případech spíše poukazují na nesprávné užívání vodní dýmky a její dopady. Tyto nepřesnosti spustily nezastavitelnou lavinu článků odsuzujících užívání vodních dýmek.

1 dýmka jako 100 (až 500) cigaret

Kouření dýmky - Vše o zdraví

Dalo by se říci, že celý tento hon na vodní dýmky začal studií US American University of Beirut, kde za využití vyvinutého standardizovaného robotického kouření udělali základní měření [1]. Pojďme si jej jednoduše rozebrat.

Přístup k samotnému měření je relativně dobrým základem pro výchozí orientaci. Problémem u vodní dýmky je ale rozdílný přístup v její samotné přípravě, obsluze, využití jednotlivých produktů a v neposlední řadě i v samotném kouření.

U cigarety je tak měření relativně stabilní a simulované potáhnutí (pro měření strojně nastaveno na 35ml kouře jednou za minutu po dobu cca 6 minut) přibližně odpovídá realitě.

Nastavení parametrů pro kouření vodní dýmky ale již tolik realitu nereflektuje – 530ml potah kouře (cca 3s) každých 17s po dobu 60 minut. To možná nepůsobí přehnaným dojmem, ale ani zdaleka to neodpovídá běžnému chování dýmkaře při kouření vodní dýmky a my si postupně vysvětlíme proč.

Již samotná frekvence totiž realitu moc neodráží. Představte si, že sedíte v čajovně u dýmky a s někým diskutujete o nějakém zajímavém tématu. V rámci kouření si dýmku třeba střídáte, občas se potřebujete napít, někam si odskočit nebo se zaberete do diskuze. V rámci celého rituálu navíc většinou budete mít několikrát výměnu uhlíků. A to jsou pouze některé z faktorů.

Další věcí je pak samotné vybavení. U cigarety je relativně jednoduché udělat příkladný test. Cigareta je prostě cigareta a testujete pouze jednotlivé značky. Simulace je celkem prostá.

U vodní dýmky Vám však výsledek ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Od použitého tabáku, způsobu jeho nabití, zvolené korunky až po použitý management tepla (HMS, alobal…) nebo uhlí.

Pro náš diskutovaný případ bylo využito nepřírodního uhlí, které leželo na korunce s alobalem v přímém stykem s tabákem po celou dobu testu. 

Samotný výsledek testu se zaměřuje hlavně na objem přijímaného kouře a ten je logicky rámcově vyšší (dle použité zdrojové studie se v titulcích používají násobky jako 100 – 500x vyšší objem vdechnutého kouře u vodní dýmky než v cigaretě).

V principu pak toto tvrzení není (s ohledem na vstupní parametry, které jsme si již ale také vyvrátili) úplně klamné a nejde ho rozporovat. Problém je, že většina médií si toto číslo vytrhne z kontextu a automaticky tak zhodnotí, že osoba kouřící vodní dýmku tak logicky vstřebá 100 – 500x vyšší obsah škodlivin. Ale jak to s tím kouřem vlastně je?

Co tedy vlastně kouříme?

Kouření dýmky - Vše o zdraví“Chemical Warfare – pinterest”

Nejzásadnějším faktorem, který je obecně přehlížen, je obsah kouře samotného, hlavně hojně skloňovaného dehtu obsaženého v něm. Že je cigaretový kouř škodlivý se podařilo prokázat mnohými testy a postupně se vědci rozbory dobrali až k cca 4.700 chemikáliím, které obsahuje [1].

Méně známým faktem pak ale je, že v kouři vodní dýmky bylo těchto složek identifikováno pouze 142 [1].

Zásadní je také teplota. U cigarety se totiž pohybujeme kolem 800-900°C v porovnání s teplotou tabáku 100-200°C u vodní dýmky. Vodní dýmka totiž tabák zahřívá nepřímo a dochází tak pouze k vaporizaci. Dým samotný pak z velké části tvoří voda a glycerin, jež jsou biologicky neaktivní.

Již z tohoto jednoduchého základního porovnání musí být i laikům jasné, že se zde bavíme o výrazně rozdílných záležitostech.

Závislák nikotin

Kouření dýmky - Vše o zdravíSkeletal formula. stimulant molecule.

Často skloňované tvrzení odpůrců vodních dýmek říká, že na základě vyššího objemu kouře také přijímáte vyšší dávku nikotinu a podstupujete tak vysoké riziko závislosti („kouř obsahuje 6x více nikotinu“ Státní Zdravotní Ústav [2]).

Na potvrzení tohoto tématu se zaměřila jedna ze studií, která porovnala příjem látek ze 3 vodních dýmek za den oproti 11 cigaret (13 osob se pro porovnání účastnilo obou způsobů kouření). I přes nikterak moderní vybavení a postup přípravy vodní dýmky (klasický alobal, nepřírodní uhlí) jsou naměřené hodnoty překvapivé.

I při vykouření 3 vodních dýmek po sobě byl celkově přijmutý nikotin výrazně nižší než z 11 cigaret [3]. Vznik závislosti na nikotinu ve spojitosti s vodní dýmkou se nepodařilo zatím prokázat žádné ze studií, které se na toto téma zaměřily [1].

Zabiják CO

Kouření dýmky - Vše o zdravíZdroj: Kidde

Dalším diskutovaným strašákem je koncentrace oxidu uhelnatého (CO) při kouření vodní dýmky. Toto tvrzení je doloženo mnohým měřením a je ve skrze pravdivé [1, 3]. Je ale nutno si uvědomit, jak celý proces probíhá a kde tento plyn vzniká.

Problémem je totiž samotné uhlí. Při jeho spalování totiž vzniká většina CO a také všech ostatních naměřených škodlivých látek (až 90 % [1]). Naměřené hodnoty a styl příjmu tohoto plynu pak lze velmi dobře přirovnat ke grilování na klasickém dřevěném uhlí [1], z čehož můžeme vycházet i u doporučení pro prevenci dopadů tohoto plynu na zdraví:

 • Používejte vždy přírodní uhlí vysoké kvality (čistoty)
 • Uhlí musí být vždy dobře rozpálené ze všech stran
 • Celá místnost (hlavně prostor rozpalování uhlí samotného) musí být dobře větraná

S ohledem na uhlí, jakožto původce 90 % škodlivin celkově, je žádoucí toto co nejvíce separovat od tabáku. Největším přínosem v této věci se tak jeví Kaloud Lotus – tzv.

Heat Management System a jeho napodobeniny, které více oddělují uhlíky od tabáku samotného a pomáhá tak výrazně omezovat propadání částeček uhlí do tabáku.

I přes výraznou pomoc tohoto systému však Kaloud Lotus úplně nezabrání průchodu složkám, které se z uhlí odpařují a jež jsou poté potahovány skrze tabák.

Jaký je tedy dopad kouření vodní dýmky?

Kouření dýmky - Vše o zdraví

Reálný vliv dlouhodobého pravidelného kouření vodních dýmek se pokoušela určit studie vydaná v roce 2008 [2]. Ta se zaměřila na přítomnost Carcino Embryonic Antigen (CEA) v těle kuřáka. Tato látka se bere jako jeden z indikátorů rizika vzniku rakoviny a její přítomnost ovlivňuje například kouření.

Studie byla provedena na 59 kuřácích vodních dýmek ve věku 20 – 80 let, jenž pravidelně kouřili vodní dýmku od 8 do 65 let. Pro porovnání konečných rozdílů sloužilo 36 nekuřáků.

Těchto 59 lidí bylo rozděleno do 3 skupin dle četnosti kouření vodních dýmek:

Celkový průměr CEA se u kuřáků vodních dýmek prakticky nelišil od nekuřáků, a byl tak násobně rozdílný oproti CEA naměřenému u kuřáků (3,58 ng/ml oproti 9,19 ng/ml). Je ale nutné zmínit, že skupina nejsilnějších kuřáků vodních dýmek již dosahovala v průměru zvýšených hodnot (5,11 ng/ml).

Co je důležité si uvědomit, s ohledem na stáří kuřáků a místo provedení studie (na kuřácích z Pákistánu), obsahuje jedna tamní dýmka celých 60-120g (1-2 „chattak“) tabáku a je kouřena na zastaralém vybavení (korunka chilam) s propadáváním popela. Většina starších kuřáků také kouřila dýmky bez melasy, jež se standardně vypařuje – např. Tombak.

S ohledem na toto jsou závěry velmi překvapivé a mohou sloužit k představě o možných dopadech moderního stylu kouření vodních dýmek, který je velmi rozdílný (typicky cca 15-20 gramů moderního čištěného tabáku a přírodní testované uhlí v moderním Heat management systému pro regulaci tepla).

Pár výroků

 • Tvrzení Státního Zdravotního Ústavu [4]:
 • „Během jednoho posezení s vodní dýmkou se vytvoří průměrně 70 litrů kouře.“
 • „Při průměrném hodinovém posezení u vodní dýmky kuřák vdechne kuřák přibližně 100-200x více kouře než při vykouření jedné cigarety“
 • S ohledem na používané parametry pro měření objemu kouře je toto tvrzení pravdivé, ale opírá se o nereálný scénář (viz, kapitola „1 dýmka jako 100 (až 500) cigaret“)

„V souvislosti s použitým způsobem ohřívání tabáku a velikostí „hořícího“ uhlíku se vytváří 30-100x více dehtu, 17-50x více oxidu uhelnatého a kouř obsahuje 6x více nikotinu“

 • Tvrzení je vytržené z kontextu a nebere obsah samotného objemu přijímaných škodlivých látek, který je skoro 40x vyšší u cigaret. Překvapivý je také velmi nízký příjem nikotinu, násobně nižším než u cigaret.

„Voda ve váze vodní dýmky dým především ochlazuje. I po průchodu vodou obsahuje kouř vysoké dávky jedovatých složek zahrnující oxid uhelnatý, těžké kovy a řadu látek vyvolávajících rakovinu“

 • Voda filtruje jednotlivé složky s účinností od 4,2 po 78,6 % s celkovou průměrnou účinností 38 % [2]. Překvapivá je značná redukce nikotinu a jeho nízká přítomnost v měření [3]. V kouři vodní dýmky pak bylo identifikováno pouze 142 škodlivých složek oproti více než 4700 u cigarety [1].
Zajímavé:  Péče O Duševní Zdraví - Středisko Výměník, Z.S?

„Běžně užívané zdroje žáru (uhlíky) které jsou aplikovány na tabák, pravděpodobně vedou ke zvýšení zdravotních rizik, protože jejich hořením se uvolňují do kouře toxické látky vč. těžkých kovů a CO.“

 • PRAVDA. Jedno z mála pravdivých tvrzení. Dle relevantních studií pochází až 90% naměřených škodlivin právě ze spalování uhlíkuů. Výsledek je srovnatelný s grilováním na dřevěném uhlí.

„Sdílení náustku při kouření vodní dýmky představuje riziko přenosu infekčních chorob zahrnující tuberkulózu a infekční zánět jater“

 • PRAVDA. Ale je to podobné jako u sdílení čehokoliv. Pro zamezení přímého přenosu doporučujeme jednorázové náustky a ideálně samotnou dýmku pro každého kuřáka u stolu – jeden člověk na jednu dýmku.

„Pasivní kouření směsi tabákového kouře a kouře z uhlíků z vodních dýmek je rizikové i pro nekuřáky“

 • Kouř z vodní dýmky obsahuje výrazné množství neškodného glycerinu a vody. Obsah škodlivých složek je násobně nižší než u kouře cigaretového. Pro snížení rizikovosti CO je pak vhodné větrání.

„Pravidelné kouření vodní dýmky může vést ke vzniku závislosti na nikotinu“

 • Obsah Nikotinu v kouři vodní dýmky je výrazně nižší než u cigaret a nepodařilo se tak prokázat způsobení závislosti ani jednou z mnoha studií.

“Žádnou studií tak nebylo prokázáno, že by přechod kouře přes vodu snižoval množství toxických látek a tím i nebezpečnost tohoto kouření. Ba naopak, průchod aerosolu přes vodu tuto směs ochlazuje a kuřák je tak schopný kouře inhalovat více a hlouběji do plic, čímž se může zvýšit vstřebávání nebezpečných látek do organismu (Hrubá, 2015).”

 • LEŽ. Voda filtruje jednotlivé složky s účinností od 4,2 po 78,6% s celkovou průměrnou účinností 38% [1]. Překvapivá je značná redukce nikotinu a jeho nízká přítomnost v měření [3].

Zdroje:

 1. Public health intervention for narghile (hookah,shisha) use requires a radical critique of the related „standardised“ smoking machine – Chaouachi, K. (2009)
 2. Hookah smoking and cancer: carcinoembryonic antigen (CEA) levels in exclusive/ever hookah smokers – Harm Reduct J. (2008)
 3. Comparison of nicotine and carcinogen exposure with water pipe and cigarette smoking – Peyton J. (2013)
 4. Plakát varování před kouřením vodní dýmky. – Státní Zdravotní Ústav (2007)

Kouření a jeho škodlivost na lidské zdraví

Dnes se blíže podíváme na kouření a jeho škodlivost pro náš organismus. Srovnání jednotlivých metod kouření skrze cigarety nebo chcete-li v případě marihuany skrze jointy, blunty, bongy, vodní dýmky a dnes tolik populární a revoluční zařízení zvané vaporizéry.

Výšše zmíněné metody bohužel, až na kvalitní vaporizéry nepatří mezi zdravé způsoby kouření ať už tabáku nebo samotné marihuany.

Ač se na první pohled může zdát, že kouření skrze bongy nebo vodní dýmky je zdravější protože kouř prochází přes vodu ve skutečnosti tomu tak není.

Podívejte se spolu s námi na jednotlivé metody inhalace kouře, jaké se sebou přináší výhody a jaký je jejich vliv na naše zdraví.

Kouření tabákových cigaretKouření dýmky - Vše o zdraví

Kouření tabáku je velice populární záležitost i u nás v České republice. Svého času byla trafika na každém roku a cigarety jste mohli sehnat prakticky všude a byly cenově dostupné.

Dnes doba pokročila a protože nelze ignorovat škodlivost kouření a dopad na společnost včetně četných výskytů onemocnění, které kouření zapříčiňuje jsou cigarety postupně regulovány, aby záměrně klesl jejich prodej (zvýšení cen, zákaz ochucených cigaret, zákaz kouření na veřejných místech a pod.)

Proč je ale kouření tabáku tak škodlivé?

Bylo zjištěno, že tabákový kouř obsahuje až 4 tisíce různých substancí, díky kterým je kouření škodlivé pro naše zdraví. Jedná se například o látky: CO2, methanol, kyanovodík, arsen, dehet, oxid siřičitý, nikotin a mnohé další.

Některé látky se nachází v samotném tabáku, ale jiné pochází z mnoha přísad, které jsou přidávány při výrobě samotných cigaret. Látky jsou přidávány záměrně, aby cigareta rovnoměrně hořela, nezhasínala nebo aby popel odpadl až po odklepnutí a né dříve.

Všechny tyto látky jsou velice škodlivé pro lidské tělo a samotný kouř z cigaret je zařazen na seznamu karcinogenů I A třídy což značí nejvyšší nebezpečnost. Jak je dnes známo nejsou ohroženi jen aktivní kuřáci cigaret ale i lidé vdechující kouř tzv. pasivní kuřáci.

Výsledky jsou taktéž alarmující protože až 30 % rakoviny plic u nekuřáků je způsobeno pasivním kouřením a ze 100 % všech pacientů s rakovinou plic je až neuvěřitelných 90 % aktivních kuřáků.

Každopádně vzhledem k výsledkům je kouření velmi škodlivé a představuje zásadní problém v naší společnosti jelikož v České republice kouří až 26 % dospělé populace.

Má kouření cigaret nějaké výhody?

Ano, ale napříč tomu co vše kouř z cigaret zapřičiňuje jsou zcela zanedbatelné. Patří mezi ně: lepší zvládání stresu, kouření prý podle některých studií zpožďuje nástup Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, snižuje frekvenci výskytu onemocnění střev a v neposlední řadě nebudete přibírat na váze protože nikotin zvyšuje bazální metabolismus.

Kouření marihuany (joint, blunt)

Ať už se rozhodnete vaši oblíbenou bylinku ubalit do obyčejného papírku, ochucené dutinky nebo konopného wrapu vždy se bude jednat bezpochybně o nejvíce škodlivý způsob přijímaní marihuany do našeho organismu.

Důvod je prostý, přesto že marihuanový kouř obsahuje mnohem méně škodlivin než samotné cigarety i zde se jedná o spalování rostlinného materiálu za vysokých teplot. Marihuanový kouř tak opět obsahuje dehet, oxid uhelnatý a další těžké kovy, které ničí naše zdraví.

Marihuana jako taková může mít velmi pozitivní vliv na naše zdraví, ale ukázalo se, že marihuanový kouř obsahuje až nad 80 % ne-kanabinoidních látek.

To znamená, že veškeré kanabinoidy, které marihuana obsahuje jsou díky kouření za vysokých teplot zcela zničeny což je velmi nevýhodné především pro pacienty užívající lékařskou marihuanu. Díky těmto zjištěním a snahy o zdravé příjímání látek z konopí byly vynalezeny revoluční zařízení zvané vaporizéry.

Kouření skrze vodní dýmky a bongy

Vodní dýmka je stále více populárním prostředkem ke kouření. Nejde o žádnou novinku, protože vodní dýmka je známa více než 400 let. Vodní dýmka též známa jako Hookah, Shi-sa nebo chcete-li vodnice se v 90.letech stala populární zábavou především mladých lidí.

Skrze ní si lidé vychutnávají nejčastěji tabák, ochucený tabák, bylinné směsi bez tabáku a mnohé další, které jsou k dostání na českém trhu. Díky novinkám a nepřebernému množství ochucených tabáku láká tato zábava stále více mladých lidí a proto se kouření vodní dýmky stává nemalým problémem naší společnosti.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že kouření skrze vodní dýmky je zdravější protože kouř prochází přes vodu, ale paradoxně je kouření vodní dýmky nebezpečnější než kouření samotných cigaret s filtrem.

Proč je kouření z vodní dýmky škodlivější

Bohužel díky tomu, že se dováží tabák z rozvojových zemí bývá nekvalitní a na jeho pěstování jsou použitá hnojiva či zakázané pesticidy. V kouři z vodní dýmky také najdeme oproti cigaretám vyšší obsah těžkých kovů jako např: arzen, olovo, nikl, a mnohé další prokazatelné karcinogenní látky.

Pokud uživatel kouří skrze vodní dýmku trvá celá seance okolo 45 min. To je poměrně dlouhá doba v porovnání s kouřením cigaret a tak uživatel do svého těla dostane dávku chemikálií asi jakoby vykouřil 30-300 ks cigaret.

Díky tomuto faktu je na čase bojovat s kouřením skrze vodní dýmky stejně jako s kouřením cigaret. Tato sdílená zábava láká stále více dospívajících lidí, kteří díky chybějící osvětě netuší jak vodní dýmka škodí jejich zdraví.

Bong

Bongy jsou speciálním druhem vodních dýmek, které primárně slouží ke kouření marihuany. I zde probíhá spalování rostlinného materiálu a následně je kouř chlazený vodou jako je tomu u vodních dýmek, které známe.

Kouření skrze bongy se sebou nese stejné mínusy jako jsou u již zmíněné vodnice a to, že kouř obsahuje jedovaté sloučeniny pro náš organismus. Rozsah škod na naše zdraví se odvíjí i od použitého způsobu zapalování byliny nebo zda je kouřena společně s tabákem či samotná.

Pokud hledáte zdravý způsob kouření a chcete příjímat prospěšné látky z bylin (tabáku, marihuany, meduňky a dalších) pak neváhejte s pořízením vaporizéru.

Vaporizéry

Vaporizér je zařízení, které naplníte sypkou směsí vámi zvolených sušených bylin (nebo koncentrátem z nich vyrobeným) a následně je tato směs zahřívána na telotu v rozmezí 180-220 C° což má za následek, že uživatel inhaluje pouze páru místo škodlivého kouře, který vzniká při spalování.

Vaporizéry se v mnoha zemích stávají uznávanou lékařskou pomůckou a tak není divu, že na trhu nadejdete velký výběr těchto zařízeních. V nabídce najdete vaporizéry přenosné, stolní, elektrické ale i třeba plynové.

Nabídka vaporizérů je opravdu široká a i vy hned dnes můžete udělat něco pro své zdraví.

Zdroj: www.kurakova-plice.cz

Je vodní dýmka škodlivá?

Američtí vědci zjistili, že vodní dýmka škodí méně než cigarety. Nebo je to snad naopak? Těžko říct. Článků a studií na toto téma bychom jistě našli dost a každý s trochu jiným úhlem pohledu. Pojďme si to rozebrat.

Zdraví je to nejvzácnější, co máme a vodní dýmka v souboji se salátem a hodinkou pohybu na čerstvém vzduchu u vašeho těla asi nevyhraje, přesto bychom rádi vyvrátili několik mýtů o našem milovaném zlozvyku.

Neodbornost studií

Většina takzvaných studií, které na nás zaútočí na webu při hledání účinků vodních dýmek na zdraví, nejsou připravovány ve spolupráci s lidmi, kteří rozumí její přípravě.

Správný postup a použití kvalitního vybavení a tabáku by měl být základ.

U studií tomu často tak není a není divu, že při použití nekvalitní dýmky, špatného tabáku a nezvládnutého postupu je dopad na zdraví testovaných mnohem vyšší.

Kouření dýmky - Vše o zdravíCigarety vs. vodní dýmky

Takže, co je zdravější – cigarety nebo vodní dýmka? Tahle otázka pálí především kuřáky z obou stran barikády. A přitom je to jako míchat jablka a hrušky. Ano, v obou případech se sice kouří tabák, ale v jeho spalování je diametrální rozdíl.

Zajímavé:  Jake Cviky Na Krční Páteř?

Zatímco u kouření cigarety se tabák spaluje při teplotě kolem 900°C a zůstává po něm pouze popel, ve vodní dýmce se tabák zahřívá při teplotě kolem 200°C a dochází u něj k vaporizaci melasy, která po sobě zanechává pouze popálené tabákové listy. Při vyšší teplotě spalování navíc vzniká více toxinů, které se následně usazují v těle.

Také cesta ochlazeného kouře z dýmky a horkého kouře z cigaret je rozdílná a jinak na tělo působí. 

Správná volba uhlíků

Výše jsme mluvili o rozdílu ve spalování mezi cigaretami a vodními dýmkami. Pro správné spalování v případě vodních dýmek je potřeba mít kvalitní uhlíky z přírodního dřevěného uhlí.

Rychlozápalné uhlíky jsou jistě praktičtější, ale obsahují velké množství různých chemických látek, které ovlivňují jak naše zdraví, tak celý kuřácký zážitek a rozhodně nejsme jeho zastánci.

Smutné je i to, že se u některých vědeckých studií nevěnuje celkovému heat managmentu správná pozornost. V některých případech je dokonce uhlík umístěn přímo na tabák, což je asi jako nalít kofolu do drahého francouzského vína.

Každý dýmkař dobře ví, že pohybování s uhlíky a regulace tepla má na kvalitu kouření nezanedbatelný vliv. Pokud ho tedy podceníte, je jasné, že se do vašeho těla dostává velké množství toxinů ať už ze samotného uhlíku, nebo z přepáleného tabáku.

Nikotinová závislost

Závislost není zdravá už jen proto, že z nás tvoří otroka určitých tužeb, bez kterých se nemůžeme obejít. I vodní dýmka nás zásobuje nikotinem, který je vysoce návykovou látkou. Tady si možná trošku dopomůžeme srovnáním s cigaretami. Mohlo by se zdát, že vzhledem k objemu kouře je obsah nikotinu v jedné dýmce vyšší než třeba v krabičce cigaret.

I za ne zcela adekvátních kuřáckých podmínek se dle několika studií u kouření jedné dýmky uvolní cca 2 mg nikotinu, což je srovnatelné asi se dvěma cigaretami. Ani vášnivý kuřák vodní dýmky tedy pravděpodobně nedorovná denní spotřebou tvrdého kuřáka. Je ale potřeba dát pozor na návyk, který nikotin vyvolává i v malém množství.

Mnozí kuřáci vodní dýmky bohužel časem přesedlají i na cigarety. 

Zdraví máme jen jedno, takže je třeba na něj dávat pozor a pamatovat především na důležitou míru. Nezapomínejte, že kouření vodní dýmky je mimo jiné také rituál a jako takový by neměl být zcela každodenní záležitostí. Dbejte o své zdraví a občasná dýmka vám nejspíše neuškodí.   

Jak nebezpečné jsou různé druhy kouření? Rizikové jsou doutníky, vodní dýmka i e-cigarety

V bohatých západních zemích jsou choroby spojené s kouřením zodpovědné za každé páté úmrtí. Lidé přesto kouří dál – a více druhů tabáku a v čím dál více podobách. Často ve snaze vybrat si tu, která nejméně škodí jejich zdraví. Pravda ale je, že prokazatelně všechny druhy kouření mají negativní dopad. Jeho míra se ale liší.

Light, ubalené v ruce, s nízkým objemem dehtu

Kuřáci dlouho věřili, že cigarety označené jako light nebo s nízkým obsahem dehtu jsou výrazně bezpečnější než cigarety klasické. V roce 1967 byl v USA jejich tržní podíl asi dvě procenta, roku 2000 už přes 80 procent.

Řada studií z počátku tisíciletí ale ukázala, že kouření těchto cigaret má na zdraví zcela stejný dopad jako klasické cigarety. Proto v USA dokonce roku 2009 úřady zakázaly, aby se výraz „light“ u cigaret používal.

Ručně balené cigarety jsou sice levnější, ale pro zdraví ještě horší než ty normální. Podle výzkumů American Cancer Society mají jejich uživatelé vyšší riziko rakoviny hrtanu, jícnu, úst a hltanu než lidé, kteří kouří cigarety balené strojově.

Mentolové: kuřáci drží dým déle v ústech

Ani mentolové cigarety nepředstavují žádnou jistotu. Naopak, studie dokazují, že pro kuřáky přinášejí dokonce větší míru rizika. To představuje fakt, že se snadněji kouří: přidaný mentol vyvolává v ústech příjemný a chladivý pocit při vdechování kouře. Díky tomu mohou kuřáci vdechovat dým výrazně hlouběji a také ho déle udrží v ústech.

video

Události: Obalová kampaň proti kouření

Přesné faktory rizikovosti mentolových cigaret se teprve zkoumají, ale podle dosavadních poznatků jsou přinejmenším stejně rizikové jako normální cigarety bez příchuti.

Kretekové cigarety

Kretek je směs vyrobená z tabáku, hřebíčku a dalších látek, která pochází z Indonésie. Podobně jako jiné cigarety s příchutí také ony patří mezi oblíbené u mladších kuřáků – jsou ideální „tréninkovou cigaretou“, z níž mohou později přejít na klasické. Přitom podle všech dostupných informací je zdravotní dopad těchto cigaret velmi podobný jako u těch normálních.

Výzkumy ale ukázaly, že pravidelní kuřáci kretekových cigaret mají dvacetkrát vyšší riziko abnormálního fungování plic než nekuřáci. Největším problémem je pro ně špatné zpracovávání kyslíku v plicích.

Podle vědců je pravděpodobné, že kouření kretekových cigaret má ještě další negativní důsledky, jež se teprve zkoumají. Velmi pravděpodobné jsou vyšší výskyty zánětů v plicích a tekutiny v plicích.

Cigarety Bidi

Bidi jsou tenké, často přichucené, indické cigarety z tabáku baleného v listu tendu. Díky nízké ceně jsou nesmírně oblíbené v Indii, Pákistánu a dalších východoasijských zemích. Balí se ručně. Poznají se podle toho, že na konci jsou svázané barevnými stužkami.

Také ony jsou typickými „startovními cigaretami“ mladých – prodávají se proto s různými sladkými příchutěmi, například lékořicovou nebo čokoládovou.

video

Eva Králíková v pořadu Devadesátka ČT24: Boj proti kouření

Přestože je v nich méně tabáku než v normálních cigaretách, do těla kuřáků se z nich dostane 3–5krát více nikotinu. Nejsou filtrované, takže do těla propouští více škodlivin. Je s nimi spojené stejné riziko jako s obyčejnými cigaretami, například několik druhů rakovinového bujení. Typické nemoci navázané na kouření cigaret bidi jsou infarkty, bronchitida a rozedma plic.

Vodní dýmky

Ani vodní dýmky nejsou bez rizika. Pocházejí z Asie a spalují tabák míchaný s příchutěmi medu, máty, lékořice nebo různých druhů ovoce. Vonný kouř se vdechuje dlouhou hadicí, směs tabáku je ohřívána nad uhlíky.

Šiša (jak se tomuto druhu kouření také říká) je nesmírně oblíbená zejména mezi mladými, především proto, že je velmi společenská. Lidé sedí kolem dýmky, předávají si ji z ruky do ruky a baví se. Zní to zcela nevinně, ale i šiša je zdravotní hrozbou.

Klobása může zabíjet. Uzeniny podle WHO škodí stejně jako tabák

Neexistují žádné velké vědecké práce, které by prokazovaly, že by byly vodní dýmky v nějakém ohledu bezpečnější než cigarety. Voda nefiltruje toxiny z kouře – koncentrace nikotinu, dehtu, těžkých kovů a dalších pro člověka nebezpečných látek je v něm stejná a někdy i vyšší než při normálním kouření.

Kouření vodní dýmky prokazatelně zvyšuje šanci na rakovinu plic, žilní problémy, zvýšený krevní tlak a další choroby – například větší kazivost zubů nebo osteoporózu. Navíc kromě nich u šiši hrozí přenášení infekčních chorob, když více lidí kouří z jedné dýmky.

Elektronické cigarety

„American Cancer Society nemůže doporučit e-cigarety ani další podobné produkty pro lidi, kteří se pokoušejí přestat s kouřením, protože zatím není jasné, jak bezpečné a efektivní jsou,“ zní doporučení organizace, která upozorňuje na zdravotní rizika kouření.

video

Události: Americká vláda omezuje elektronické kouření

Elektronické cigarety letos oslaví 10 let existence. Zahřátím kapalné náplně vytvářejí aerosol, který se pak vdechuje. Rozdíl proti normální cigaretě je zásadní: nedochází tu ke spalování ale k odpařování náplně. Výrobci náplní uvádějí, že je v nich výrazně méně škodlivých látek i nikotinu.

Největším rizikem elektronických cigaret je jejich krátká doba existence. Protože existují jen 10 let, ještě nebylo možné dokonale prozkoumat jejich zdravotní dopady, zejména ty dlouhodobé, na lidské zdraví.

Dosavadní poznatky naznačují, že kouř z nich opravdu není tak rizikový jako z normálních cigaret. Řada otázek je však zatím nezodpovězených, především to, zda nikotin vykouřený v e-cigaretách stačí na to, aby způsobil tak silnou závislost, že kuřáci budou přecházet na cigarety klasické.

Doutníky a doutníčky

Pro většinu kuřáků jsou doutníky sofistikovanější a méně nebezpečnou formou kouření. Jen málo jich ale ví, že jeden doutník může obsahovat stejné množství tabáku jako celá krabička cigaret. To se ovšem týká jen těch největších doutníků, jejichž vykouření trvá třeba i hodinu.

video

Na Kubě začíná festival doutníků

Doutník je smotek usušeného a fermentovaného tabáku. Je vyroben tak, že po zapálení umožňuje vdechování kouře do úst. Právě fermentace způsobuje bakteriální reakci, jež mění chuť a vůni tabáku.

I když je to tabák velmi ušlechtilý, stejně je to pořád tabák – má tedy stejné účinky jako ten v cigaretách. Pravidelní uživatelé doutníků umírají 4–10krát častěji na rakovinu úst, hltanu a hrtanu než nekuřáci.

 

Vodní dýmka – větší zlo než cigarety – Novinky.cz

Hlavní obsah

MUDr. Eva Králíková, přední odbornice na odvykání kouření, vysvětluje, že je to ale jen další z falešných mýtů kolem kouření. Vodní dýmka rozhodně není méně škodlivá než cigarety. Kouř z ní obsahuje stejně nebo více škodlivin. Bez ohledu na to, že prochází skrz vodu. Tím se jen ochladí, ale nevyčistí. Ve vodě se zachytí pouze zanedbatelná část škodlivých zplodin. A chladný kouř se snáz vdechne hlouběji než horký.

Hlavní problém vodní dýmky je podle ní ten, že při jejím kouření dochází k nedokonalému spalování, a tedy ke vzniku vyššího množství škodlivin. Magdalena Ježková ze Státního zdravotního ústavu v Praze upozorňuje například na oxid uhelnatý.

Když se dostane do krve, vytěsní kyslík z vazby na červené krvinky. Kvůli tomu dochází k horšímu zásobování životně důležitých orgánů kyslíkem. Plyn a dehty, které při kouření dýmky vznikají, nevdechují podle ní jen kuřáci, ale všichni, kteří jsou v místnosti.

Dalším problémem je, že kuřák vodní dýmky musí vdechovat kouř intenzívněji, a tedy i hlouběji do plic, aby udržel uhlík žhavý. Jedno potažení je díky tomu téměř dvojnásobné ve srovnání s cigaretou. Navíc do ní dává značné množství tabáku s různými příměsmi. Podle některých studií se kouření vodní dýmky po dobu 30 až 60 minut vyrovná vykouření celé krabičky cigaret.

Tabákové směsi, které se pro ni vyrábějí, mívají různé složení a příchutě, některé dokonce ovocné. U zkoumaných vzorků kouře však odborníci vždy naměřili vysoké koncentrace kysličníku uhelnatého, nikotinu, dehtů, ale třeba také těžkých kovů. Dosahovaly stejných nebo vyšší hladin v porovnání s cigaretami.

Zajímavé:  Zánět V Zápěstí Příznaky?

Magdalena Ježková ze Stát ního zdravotního ústavu v Praze upozorňuje, že kouření těchto směsí nemusí být bez rizika. Jejich výrobci totiž neuvádějí na krabičkách přesné složení. Není tedy jasné, co člověk do sebe vdechuje.

Není tedy pravda, že obsahují méně nikotinu, méně dráždí dýchací cesty a jsou pro plíce méně nebezpečné. Odborníky proto vůbec nepřekvapuje fakt, že kouř z těchto dýmek způsobuje stejné nemoci jako ten cigaretový. Některé studie navíc uvádějí, že funkci plic zhoršuje výrazněji než cigarety.

Pomoc odborníků Věk, kdy si děti zapalují první cigaretu, se stále snižuje. Teď je to 10 roků. Čím dřív dítě začne kouřit, tím hlubší závislost u něj vznikne. Víc se o závislosti na nikotinu a její léčbě dozvíte na www.dokurte.cz a www.slzt.cz . Řadu dalších informací můžete získat i na telefonní Lince pro odvykání kouření: 844 600 500.

Riziko infekcí

Častým zvykem u vodní dýmky je, že ji kouří skupinka přátel nebo známých. Náústek mezi nimi koluje. Proto jim hrozí vyšší riziko infekcí: nejen běžných nemocí dýchacích cest, ale také tuberkulózy a dalších plicních chorob, nákaza žloutenkou, bakterií, která se podílí na vzniku žaludečních vředů, nebo herpes virem a podobně.

Hlavní zprávy

Vodní dýmka může být zrádnější než cigarety

Laici k uvedenému závěru docházejí na základě domněnky, že množství škodlivin z kouře se zachytí ve vodě, kterou kouř v dýmce prochází.

Při porovnání obsahu škodlivin se ale ukázalo, že vzduch vdechovaný při kouření vodní dýmky obsahuje podstatně vyšší množství celé řady chemikálií, hlavně dehtu, který se hromadí v dýchacích cestách, a oxidu uhelnatého (CO), který se velmi silně váže na červené krevní barvivo. To následně ztrácí schopnost přenášet kyslík nezbytný pro všechny orgány našeho těla.

Kouř inhalovaný z vodní dýmky obsahuje také velké množství prachových částic nebo vyšší koncentrace těžkých kovů, jako jsou olovo, arzén a chróm.

Dále byly naměřeny vysoké koncentrace mnohých látek ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, například chrysenu, fenantrenu, antracenu nebo pyrenu.

Řada z těchto látek patří mezi chemikálie vyvolávající rakovinu (karcinogeny) nebo poškozující dědičnou informaci (mutageny).

V případě kouření tabáku samozřejmě zplodiny obsahují také nikotin a početné studie prokazují, že vodní dýmka vyvolává závislost na nikotinu podobně jako kouření cigaret nebo fajfky.

Vliv kouření vodní dýmky na zdraví

Analýza dostupných studií ukázala souvislost mezi kouřením vodní dýmky a zvýšeným výskytem rakoviny plic, zánětů dásní a také sníženou porodní hmotností dětí, jejichž matky kouřily „šíšu“.

Nedávno zveřejněné studie nalezly velmi významně zvýšené riziko onemocněním rakoviny dutiny ústní, jícnu a žaludku.

Výzkumy provedené v Egyptě naznačují souvislost mezi kouřením vodní dýmky a rakovinou močového měchýře.

Studie z posledních let dále ukazují na souvislost mezi kouřením tabáku ve vodní dýmce a nemocemi dýchacího ústrojí, zejména chronickou bronchitidou.

Další studie naznačují synergický negativní efekt kouření cigaret a vodní dýmky na vznik chronické obstrukční plicní choroby.

A výzkum prováděný v Číně naznačuje, že podobně jako v případě cigaret je u vodní dýmky nebezpečné i pasivní kouření, tedy pokud nekuřáci pouze pobývají v zakouřených prostorách.

Další studie pak prokazují zvýšená rizika nemocí srdce a cév, například zvýšenou úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční nebo srdeční infarkt. Nedávná egyptská studie u kuřáků vodní dýmky našla souvislost s mužskou neplodností.

Nepříjemný bonus: přenos infekcí

Specifikem vodní dýmky bývá to, že ji mnohdy sdílí víc lidí, kteří se střídají ve vdechování kouře. Z toho vyplývá také zvláštní riziko spojené s přenosem infekčních nemocí.

Například byl zdokumentován přenos plicní tuberkulózy ve skupině kuřáků stejné vodní dýmky. Ale americká asociace, která se zabývá nemocemi dýchacích ústrojí, upozorňuje i na rizika přenosu chřipky, oparů nebo žloutenky.

A tak i jednorázová exotická zkušenost s vodní dýmkou může přivodit zdravotní problémy.

Specifika vodních dýmek

Na rozdíl od cigaret nebo běžné dýmky netvoří náplň vodní dýmky suchý tabák, ale směs vlhkého tabáku s příměsí glycerolu a melasy, což je tmavý a sladký zbytek z výroby cukru, která kouři ze „šíši“ dodává specifické nasládle karamelové aroma.

Aby výrobci nalákali ke kouření na vodní dýmky zejména mladé lidí, v posledních letech na trh uvedli nové tabákové směsi s rozmanitými příchutěmi, např. jablka, melounu, ananasu nebo tropického ovoce.

Nicméně náplní vodní dýmky mohou být také směsi jiných bylin než tabáku.

Trocha historie…

Kouření tzv. vodní dýmky, zvané též shisha (u nás slýcháme i šíša) nebo hookah, má několik století dlouhou tradici hlavně na Blízkém východě nebo na indickém subkontinentu. Od běžné dýmky nebo cigaret se liší hlavně tím, že kouř z hořícího tabáku prochází před vdechnutí malou nádobkou s vodou. Původ vodní dýmky není jasný.

Podle jednoho z historických pramenů ji možná vynalezl indický lékař Hakim Abdul Fath na konci 16. století, který se domníval, že pokud tabákový kouř projde před vdechnutím nádobkou s vodou, stane se neškodným. Tato víra se sice později ukázala naprosto nepodloženou, ale přesto u mnohých lidí přetrvává dodnes.

Mnozí kuřáci považují vodní dýmku za bezpečnější alternativu kouření cigaret. Nicméně věda prokazuje, že tomu tak není.

Rostoucí popularita v Evropě i v Česku

V posledních desetiletích se kouření vodní dýmky rozšířilo také do severní Ameriky a do Evropy, včetně České republiky. Podle průzkumu Eurobarometr se v posledních letech popularita vodní dýmky zvýšila, zejména mezi mladými lidmi ve věkové skupině 15 až 24 let.

V tomto věku zhruba tři lidé z deseti kouření vodní dýmky přinejmenším zkusili, i když pravidelně ji kouří menší podíl.

Z evropských zemí je podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) kouření vodní dýmky nejpopulárnější mezi mladými Lotyši, Litevci a Estonci, nicméně nejvyšší nárůst kuřáků zaznamenalo Rakousko, Česko a Lucembursko.

Zdravotním problémům kuřáků vodních dýmek nebyla v minulosti věnována taková pozornost jako zdravotním důsledkům kouření cigaret. Byla však provedena řada analýz chemických látek obsažených v kouři z vodních dýmek a existuje už i velké množství studií zdravotního stavu kuřáků vodních dýmek.

Kuřáků v Česku ubývá. Aspoň příležitostně si zapálí méně než čtvrtina lidí

„Průzkum potvrdil trend snižování kouření u věkové skupiny 15 až 24 let, protože tam se tvoří návyky pro celý život. Těžko se odnaučí kouřit někdo, kdo kouří 40 let,“ řekl ministr. Zatímco v roce 2017 kouřilo 35 procent mladých mezi 15 a 24 lety, loni to bylo 23 procent.

Vojtěch dále řekl, že je třeba věnovat pozornost i alternativám klasických cigaret a jejich oblíbenosti u mladých, k čemuž podle ministra přispívá i reklama. „Bohužel i propagace od youtuberů a dalších, což nedává nejmladší generaci dobrý příklad,“ dodal.

Přečíst článek ›

Poslední den v květnu je připomínám Světový den bez tabáku, jeho letošním cílem je podle Vojtěcha ochrana dětí a mladistvých před závislostí na nikotinu.

„Vytváří se u nich až sedmkrát rychleji než u dospělých,“ řekl Vojtěch. Přitom mozek člověka včetně center pro rozhodování se vyvíjí podle Adama Kulhánka z Klinika adiktologie 1.

 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1.LF UK a VFN) až do 25 let.

Právě proto se na ně podle odborníků tabákové společnosti nejčastěji zaměřují. K nárůstu užívání cigaret podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové odchází podle studií v 15 letech, často při přechodu na střední školu.

Podle vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Evy Králíkové si jen jeden z deseti aktivních kuřáků zapálil poprvé až po osmnáctých narozeninách.

První cigaretu děti zkouší nejčastěji v deseti až dvanácti letech, uvedla v tiskové zprávě centra.

„Kromě klasických metod jsou to v poslední době hlavně sociální média, kde působí placení influenceři, aniž by byla jejich videa označená jako reklama.

Snaží se vzbudit dojem, že kouření či užívání zejména zahřívaného tabáku znamená zdravý životní styl, nebo že kouření vodní dýmky neškodí,“ uvedla Králíková. Podle Kulhánka dostupná reklama zvyšuje pravděpodobnost, že děti začnou kouřit.

Rodiče by se podle odborníků měli zaměřit na to, jaké influencery děti na sociálních sítích sledují a diskutovat s nimi o tom.

Kouření na pracovišti 

Podle průzkumu více než 21 procent mužů a přes 15 procent žen kouří denně, většinou klasické cigarety. Nejčastěji mezi deseti a 14 cigaretami denně, ale roste i užívání alternativ. „Tváří se jako 'zdravé', méně škodlivé a bohužel tomu tak mnohdy není,“ řekl ministr. Elektronické cigarety užívá méně než pět procent, mezi mladými do 24 let asi desetina kuřáků.

A pětina z nich nikdy nekouřila tabák. Naopak téměř polovina uživatelů e-cigaret kouří i klasické. Výrobky zahřívající tabák používají asi tři procenta respondentů. Podle Kulhánka zatím chybí studie o jejich vlivu na zdraví. „Ukazuje se, že aerosol ze zahřívaného tabáku obsahuje méně škodlivých látek než kouř z cigaret.

Ale obsahuje zase jiné škodliviny, nejde je proto označit za zdravé,“ řekl.

Přečíst článek ›

SZÚ mapuje spotřebu tabáku a alkoholu v populaci každoročně. Proti loňskému roku poklesl počet příležitostných kuřáku o 3,6 procenta.

„Poměrně vysoké procento lidí je stále vystaveno tabákovému kouři na pracovišti, přestože před třemi lety došlo k poměrně významnému omezení kouření ve veřejném prostoru,“ uvedl.

Je to asi 16 procent zaměstnanců, mezi nekuřáky 13 procent. Přitom to podle Marie Nejedlé z Centra podpory veřejného zdraví SZÚ odporuje platné legislativě.

Zhruba třetina lidí se podle ministra pokusila v posledním roce přestat. Podle Králíkové by sedm z deseti dospělých kuřáků raději nekouřilo. Zvyšuje se také informovanost o zdravotních rizicích včetně několika druhů rakoviny.

Téměř pětina úmrtí v ČR se podle odhadů připisuje kouření cigaret. Náklady na kouření cigaret pro systém veřejného zdravotního pojištění jsou podle odhadů kolem 100 miliard korun ročně. Výběr daní z tabáku tyto náklady nepokrývá.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector