Muscoril – Vše o zdraví

Thiocolchicosidum

Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

 • – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • – Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • – Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se užívá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. užívat
 • 3. Jak se přípravek Muscoril inj. užívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Tento léčivý přípravek způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů souvisejících s postižením páteře.

Neužívejte přípravek Muscoril inj

 • – jestliže jste alergický(á) na thiokolchikosid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • – jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná
 • – jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci
 • – jestliže kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech:

Důsledně dodržujte pokyny pro dávkování a délku léčby uvedené v bodu 3. Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 5 dnů.

Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). Bylo to prokázáno ve studiích na zvířatech a v laboratorních studiích.

U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění, poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů. Případné další dotazy prodiskutujte se svým lékařem.

Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Muscoril cps. jakékoliv příznaky, které mohou znamenat poškození jater (např. ztráta chuti, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemné pocity v oblasti břicha, únava, tmavá moč, žloutenka, svědění), přestaňte používat přípravek Muscoril inj. a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví.

Informujte svého lékaře, pokud máte některý z následujících sta­vů:

Váš lékař Vám podá informace o všech opatřeních souvisejících s účinnou antikoncepcí a o možném riziku v případě těhotenství.

Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Během léčby nesmíte pít alkohol.

Neužívejte tento lék:

 • – jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná
 • – jestliže jste žena v plodném věku a nepoužíváte antikoncepci

Přípravek by mohl způsobit poškození nenarozeného dítěte. Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte. Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka.

Tento léčivý přípravek může způsobit problémy s plodností u mužů v důsledku možného poškození spermatických buněk (abnormální počet chromozomů). Tento poznatek byl získán na základě laboratorních studií (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená a maximální dávka je 4 mg každých 12 hodin (tj. 8 mg denně). Trvání léčby je omezeno na 5 po sobě jdoucích dnů.

Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

Tento lék se nemá užívat k dlouhodobé léčbě (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Pokud nedopatřením užijete více přípravku Muscoril inj. než jste měl(a), informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (1–10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče. Méně často (1–10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení.

Vzácně (1–10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí těla.

S neznámou frekvencí výskytu (nelze ji z dostupných údajů určit) se dále mohou vyskytnout zánět jater (hepatitida) (viz bod 2), křeče (viz bod 2) nebo náhlé omdlení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • webové stránky:
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Muscoril inj. neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

3/4

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Muscoril inj. obsahuje

 • – Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli.
 • – Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok.

Obsah balení: 6 ampulí pro dávku na 4 mg/2 ml.

Držitel registračního rozhodnutí:

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Dijon, Quétigny, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 10. 2018.

4/4

MUSCORIL příbalový leták

 • Muscoril cps.
 • Muscoril inj.
 • Thiocolchicosidum
  Tvrdé tobolky
 • Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
 • – Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Zajímavé:  Spermograf - Vše o zdraví

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.

 1. – Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 2. Co naleznete v tomto příbalovém letáku:
 1. Co je přípravek Muscoril cps. a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril cps. užívat
 3. Jak se přípravek Muscoril cps. užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Muscoril cps. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Muscoril cps. a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů souvisejících s postižením páteře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril cps. užívat

 • Neužívejte přípravek Muscoril cps.
  – jestliže jste alergický(á) na thiokolchikosid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
  – jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná
  – jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci
 • – jestliže kojíte
 • Upozornění a opatření
  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril cps. je zapotřebí v následujících případech:
 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

Důsledně dodržujte pokyny pro dávkování a délku léčby uvedené v bodu 3. Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 7 dnů. Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). Bylo to prokázáno ve studiích na zvířatech a v laboratorních studiích. U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění, poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů. Případné další dotazy prodiskutujte se svým lékařem.
Váš lékař Vám podá informace o všech opatřeních souvisejících s účinnou antikoncepcí a o možném riziku v případě těhotenství.

Děti a dospívající
Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.
Další léčivé přípravky a Muscoril cps.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril cps. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství , kojení a plodnost
Neužívejte tento lék:

 • jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná
 • jestliže jste žena v plodném věku a nepoužíváte antikoncepci

Přípravek by mohl způsobit poškození nenarozeného dítěte. Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte.
Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka.

Tento léčivý přípravek může způsobit problémy s plodností u mužů v důsledku možného poškození spermatických buněk (abnormální počet chromozomů). Tento poznatek byl získán na základě laboratorních studií (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril cps.

může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např.

řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Muscoril cps. obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Muscoril cps. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená a maximální dávka je 8 mg každých 12 hodin (tj. 16 mg denně). Trvání léčby je omezeno na 7 po sobě jdoucích dnů.
Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

 1. Tento lék se nemá užívat k dlouhodobé léčbě (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).
 2. Použití u dětí a dospívajících
  Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril cps., než jste měl(a)
Pokud nedopatřením užijete více přípravku Muscoril cps. než jste měl(a), informujte svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril cps.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče.

Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce, jako je otok různých částí těla.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Muscoril cps. uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Muscoril cps. uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Muscoril cps. neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte přípravek Muscoril cps., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril cps. obsahuje
– Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 tobolce.
– Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, želatina, červený oxid železitý (E172), dehydrovaný ethylalkohol, šelak přírodní a čištěná voda,

izopropylalkohol, propylenglykol, butanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný.

Jak přípravek Muscoril cps. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril cps. jsou bezbarvé, průhledné tvrdé želatinové tobolky s potiskem „Muscoril“, logem a jménem firmy „Inverni della Beffa“, obsahující světle žlutý prášek.

 • Velikost balení: 20 tobolek pro dávku 4 mg
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  Držitel registračního rozhodnutí:

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie

Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcon, Španělsko

Zajímavé:  Řezání V Očích Alergie?

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 28.2.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Přečtěte si také naše ČLÁNKY O LÉCÍCH

Muscoril inj

Thiocolchicosidum Injekční roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat
 3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá

Thiocolchicosid má zejména svaly uvolňující, ale i mírné bolest tlumící a protizánětlivé účinky. Působí na kosterní svalstvo. Nesnižuje výrazněji hybnost svalů ovládaných vůlí, nepůsobí na dýchací svalstvo, nehrozí tedy nebezpečí dechového útlumu.

Uvolnění svalů nastupuje obvykle po aplikaci do svalu za 30 – 40 minut.
Přípravek Muscoril inj. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach apod.

) nebo při poranění.

Používání přípravku Muscoril inj. u dětí mladších 15 let se nedoporučuje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj.

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/ nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech:

 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu, může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce ledvin či jater
 • po podání injekce přípravku Muscoril inj. byste měl(a) být sledován(a) kvůli možnosti náhlé mdloby.

Další léčivé přípravky a Muscoril inj.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril inj. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

 1. Těhotenství a kojení
  Přípravek nesmí být používán během těhotenství a při kojení.
 2. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Počáteční dávka jsou 2 ampule denně (8 mg/den) podané formou injekce do hýžďového svalu, tj. 1 ampule po 12 hodinách.
U těžkých akutních bolestí se doporučuje podávat nejdříve injekce a pak následně tobolky.

Při mírných a středně těžkých bolestech se doporučuje podávat Muscoril tobolky.

Pro uvolnění spasmů při rehabilitaci je třeba s cvičením vyčkat 30 – 40 minut po aplikaci.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril inj., než jste měl(a)
Přípravek je podáván zdravotnickým personálem. Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku, než jste měli dostat, lékař vás bude sledovat a provede nezbytná opatření odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril inj.
Následující dávka nesmí být zdvojena za účelem nahrazení vynechané dávky.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastějšími nežádoucími účinky (1–10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče. Méně často (1–10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení.

Vzácně (1–10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí těla. Výjimečně může dojít k náhlému omdlení.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Muscoril inj. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril inj. obsahuje

 • Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Muscoril inj. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok.

 • Obsah balení: 6 ampulí po 2 ml.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  Držitel registračního rozhodnutí:

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 9.1.2013.

muscoril – Seznam.cz

uzdravim.cz/muscoril.html

Muscoril obsahuje účinnou látku Thiocolchicosidum. Lék se užívá v injekční a tobolkové formě pro uvolnění svalů.Přípravek působí na kosterní svalstvo bez toho, aby nějak výrazněji snížil jejich hybnost.

farmaceutika.info/muscoril-cps

Příbalové letáky a jiné informace

zdravi.euro.cz/leky/muscoril-pribalovy-letak

Muscoril cps. Thiocolchicosidum Tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. – Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. – Máte-li jakékoli další…

rehabilitace.info/slovnik/muscoril-injekce-pribalovy-letak

Tento lék je na předpis.Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17615/2008 Příbalový leták – Příbalová Informace: Informace PRO Uživatele Muscoril injekční roztok Thiocolchicosidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou…

Zajímavé:  Žampiony Vliv Na Zdraví?

lecitnemoc.cz/muscoril nemoc

Informace a články o tématu Muscoril. Praktické tipy o zdraví a Muscoril. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit.

pribalove-letaky.cz/muscoril-cps

Přípravek Muscoril cps. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach apod.) nebo při poranění.

Muscoril›Obrázky

lekarna-bella.cz/zbozi/muscoril-cps-por-cps-dur-30x4mg

V naší internetové lékárně nabízíme volně prodejné přípravky z kategorie vitamínů, potravinových doplňků, kosmetiky a přípravky pro péči o vaše zuby. Součástí sortimentu je také kojenecká výživa a různé produkty pro matky s dětmi, přírodní…

Energy čaj Lapacho

Podrobný popis produktu

V tropických deštných pralesích Střední Ameriky roste vysoký strom s hladkou kůrou a trubkovitými květy, jehož léčebné účinky jsou místním domorodým kmenům již po staletí známé. Indiáni jej nazývají slovem, které se dá přeložit jako „mít moc a sílu“.

Moderní historie lapacha se datuje od roku 1884, kdy byla izolována jeho nejdůležitější obsahová látka a následně byly testovány účinky na léčbu nejrůznějších forem rakoviny. Úspěšnost léčby byla natolik zarážející, že brazilská vláda uvalila informační embargo na výsledky všech klinických výzkumů týkajících se lapacha.

Toto embargo bylo porušeno až v roce 1981 a od té chvíle zájem o tuto rostlinu ve světě velmi prudce stoupá.

Lapacho bylo indiány používáno jako prostředek blahodárně působící při vnějších i vnitřních zánětech. Díky svým antibiotickým účinkům působí proti bakteriím i plísním. Mnozí odborníci hovoří o podpůrných účincích při onkologických onemocněních, a to včetně leukemie. Pozitivně působí po chemoterapii a dlouhodobém užívání psychofarmak.

 • Původ: střední Peru, provincie Coronel Portillo
 • Část rostliny: vnitřní kůra
 • Použití:
 • zánětlivá onemocnění (viry, bakterie, plísně)
 • astma a alergie
 • záněty žaludku
 • diabetes
 • onemocnění jater
 • prodělaná borelióza a mononukleóza
 • onemocnění nervové soustavy
 • nádorová onemocnění
 • zevně při kožních a gynekologických obtížích

Způsob přípravy: Do litru vařící vody vhodíme 4 plné lžičky lapacha, necháme 5 minut vařit, poté odstavíme a necháme ještě 15–20 minut luhovat. Můžeme pít jak teplé, tak vychlazené. Ochutit lze přidáním medu.

Účinky a obsahové látky: Lapacho má imunostimulační, protizánětlivé, antioxidační, bolest tišící a především protirakovinné účinky. Kůra obsahuje naftochinony a antrachinony, což jsou látky, které se v jedné rostlině vyskytují jen zřídka společně.

Mimořádné léčebné účinky se proto přičítají jejich synergickému působení. Nejvýznamnějším naftochinonem je lapachol, který má výrazné protirakovinné účinky.

Droga dále obsahuje flavonoidy působící antioxidačně, vitaminy (B, C, provitamin A), minerální látky (vápník, draslík, fosfor a hořčík) a stopové prvky (křemík, cín a mangan).

Kontraindikace: Neužívat v těhotenství, při nízkém tlaku, srdeční nedostatečnosti, průjmových a horečnatých onemocněních.

Nevhodné pro děti do 3 let.

Mohlo by Vás také zajímat:

Které léky ohrožovaly vaše zdraví a musely zmizet z lékáren

V roce 2007 bylo z popudu Státního ústavu pro kontrolu léčiv staženo 31 medikamentů a předloni dokonce 34 přípravků.

 • rok 2007 – zasláno 212 podnětů, staženo 31 léků
 • rok 2008 – zasláno 107 podnětů, staženo 34 léků
 • rok 2009 – zasláno 141 podnětů, staženo 19 léků

„V roce 2009 bylo v České republice staženo z trhu 19 léčivých přípravků. Ve všech případech byly medikamenty staženy z trhu držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,“ řekla iDNES.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková.

Dodala, že ve čtyřech případech se problém se závadným lékem vyřešil jiným způsobem, takže medikament nakonec nemusel z lékáren zmizet.

Žádný lék nemohl ohrozit život

 1. „Dobrou“ zprávou je, že ani jeden z loni stažených přípravků nemohl ohrozit lidský život nebo vážně ohrozit zdraví – ani jeden z nich nezařadil ústav do první, nejzávažnější kategorie.
 2. Prověřované léky se dostaly maximálně do druhé kategorie, léky tedy mohly zavinit onemocnění nebo vést k chybnému způsobu léčby.

 3. „Všechny potvrzené závady byly klasifikovány třídou II a III, tudíž nešlo o ohrožení života pacientů,“ konstatovala mluvčí Petláková.
Nejvážnější případy závadných léků v roce 2009
Nebido, inj. sol., 1 x 4 ml Potenciální riziko větší lámavosti ampulí
Solu-Medrol, inj. pso. lqf., 152 mg/2ml Solu-Medrol, inj. pso. lqf., 40 mg/1ml Zkrácená doba použitelnosti
Muscoril cps., por. cps.dur., 20 x 4 mg Chybně uvedena doba použitelnosti
Thymoglobuline, inf. plv. sol., 1 x 25 ml Výskyt opalescence před datem použitelnosti
Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO, tbl., 100 x 500 mg Nesoulad výrobního řetězce s registrační dokumentací
Tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO, tbl., 100 x 500 mg Nesoulad výrobního řetězce s registrační dokumentací
Bicnu (sterile carmustine/BCNU), inj. pso.lqf., 1×100 mg Podezření na mikrobiální kontaminaci

„Nejčastější závadou v jakosti byly chyby v textu na obalech léčivých přípravků,“ dodala. Z toho důvodu musely firmy vloni stáhnout deset přípravků. Ve třech případech objevily laboratoře v lécích nečistoty.

 • Letos je mezi staženými léky i dětský jahodový nurofen
 • V letošním roce firmy na základě šetření Státního ústav pro kontrolu léčiv stáhly všechny přípravky na hubnutí obsahující sibutramin a ještě další tři léky.
 • Informace o stahování léčivých přípravků je možné sledovat ZDE.

Mezi nimi je i jedna šarže dětského jahodového nurofenu, na jehož riziko upozornila redaktorka iDNES.cz. Ústav pak laboratorními testy potvrdil, že jedna šarže mohla dětem skutečně přitížit.

Chybou bylo, že účinná látka v přípravku – ibuprofen – byla v medikamentu rozložena nerovnoměrně.

„Při podávání suspenze není možné vyloučit nestandardní způsob odběru dávky, např. pomocí lžičky, kdy by rodič usazený zbytek z lahvičky odebral.

V takovém případě by mohlo dojít k podání vyšší účinné látky než je dávka deklarovaná a mohly by se projevit příznaky předávkování ibuprofenem: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, ospalost, podráždění, vzácně může dojít i ke křečím či bezvědomí,“ konstatoval zkraje roku Státní ústav pro kontrolu léčiv. – více Dětský nurofen zkoumal ústav už v září, vada se ale prokázala až napodruhé

Letos stažené léky k 10. 2. 2010

Název a léková forma/specifikace Výrobce nebo držitel rozhodnutí o registraci Šarže/ číslo atestu Důvod Třída
Nurofen pro děti jahoda, por.sus., 2000mg/100ml Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., UK 909263 Nerovnoměrná koncentrace léčivé látky v suspenzi. II
Carteol LP 2%, oph.gtt.pro., 3 x 3ml Dr. Gerhard Mann, Berlín, Německo E3143 Chybně uvedená doba exp.: 09/2012. Správný údaj – 09/2011. III
všechny přípravky obsahující sibutramin všichni držitelé těchto přípravků Na základě návrhu pozastavení registrace přistoupili držitelé ke stažení. Rozhodnutí o pozastavení však dosud nebylo vydáno. Není možné hodnotit. Dosud nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise.
Ganfort 300, µg/ml + 5 mg/ml, oph. gtt. sol. 3 x 3 ml Allergan Pharmaceuticals Ireland, Wesport, Irsko 54907 Chybějící registrační číslo na sekundárním obalu III

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector