Agnucaston – vše o zdraví

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls289285/2018

 • PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PROUŽIVATELE
 • Agnucaston
 • potahované tablety Agni casti fructus extractumsiccum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, nežzačnete tento přípravek užívat, protože
 • obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovouinformací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budetepotřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informacenebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případějakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tétopříbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se po 3 měsících nebudete cítit lépe nebo pokud se Vámpřitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je Agnucaston potahované tablety (dále jen Agnucaston) a kčemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Agnucastonužívat
 3. Jak se Agnucaston užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Agnucaston uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Agnucaston a k čemu se používá

Agnucaston je léčivý přípravek, který obsahuje suchý extrakt zdrmkových plodů. Agnucaston ovlivňuje hormonální systém zejménasnižováním hladiny prolaktinu (hormon působící především na mléčnoužlázu).

Agnucaston je určen pro dospělé ženy starší 18 let.

Bez porady s lékařem se Agnucaston užívá při:

 • premenstruačním syndromu – potížích, které se objevují pár dnípřed pravidelným menstruačním krvácením, jako jsou bolesti acitlivost prsou, psychická nevyrovnanost, zácpa, otoky, bolestihlavy/migréna

Po poradě s lékařem je možné Agnucaston užívat:

 • při pocitech napětí a bolestivosti prsou (mastodynie)
 • při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvencekrvácení)

Před započetím léčby je nutno se u pocitu bolesti, tlaku nebonapětí v prsou a/nebo u poruch menstruačního cyklu poradit slékařem, jelikož důvodem mohou být onemocnění, která vyžadují dalšílékařské vyšetření.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Agnucastonužívat

Neužívejte

Agnucaston

 • jestliže jste alergická na suchý extrakt z drmkového plodu nebona kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebolékárníkem, pokud

 • máte nebo jste v minulosti měla estrogen – sensitivní nádor(nádor citlivý na ženské pohlavní hormony)
 • jste léčena přípravky ze skupiny agonistů dopaminu (např. lékyužívané k léčbě Parkinsonovy choroby), antagonistů dopaminu (např.léky proti zvracení a léky užívané k léčbě psychických poruch),estrogenů (ženské pohlavní hormony) nebo antiestrogenů (lékysnižující hladinu ženských pohlavních hormonů, např. léky užívané kléčbě rakoviny prsů) (Viz „Další léčivé přípravky aAgnucaston“)
 • se při užívání Agnucastonu příznaky zhoršují
 • jste v minulosti měla poruchy funkce či onemocnění podvěskumozkového (hypofýzy). V případě, že nádory podvěsku mozkovéhoprodukují hormon prolaktin (hormon působící především na mléčnoužlázu), může extrakt z drmkových plodů (Vitexagnus-castus) maskovat příznaky nádoru.
 1. Děti a dospívající Použití u dětí adospívajících mladších 18 let nebylo dosud vzhledem k nedostatkuúdajů stanoveno.
 2. Další léčivé přípravky a Agnucaston
 3. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, kteréužíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budeteužívat.
 4. Před užíváním Agnucastonu se poraďte s lékařem, jestliže užíváteléky nazývané agonisté dopaminu, antagonisté dopaminu, estrogeny aantiestrogeny, neboť nelze vyloučit možnost vzájemnéhopůsobení.
 5. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete býttěhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Agnucastonnení určen k užívání v těhotenství. Užívání v průběhu kojení senedoporučuje. Drmkový plod (Vitex agnus-castus ) můžeovlivnit ženskou plodnost tím, že reguluje menstruační cyklus.

 • Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů
 • Agnucaston nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnostřídit nebo obsluhovat stroje.
 • Agnucaston obsahuje monohydrát laktózy.
 • Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte sese svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 • Informace pro diabetiky: Agnucaston obsahuje v 1 dávce méně než0,01 chlebových jednotek.

3. Jak se Agnucaston užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovouinformací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud sinejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Dávkování Doporučená dávka přípravku je následující:
 2. Věk Jednotlivá dávka Denní dávka
 3. Dospělé ženy starší 18 let 1 tableta 1 tableta

Způsob podání Aby bylo dosaženo optimálního léčebného účinku,doporučuje se užívat nejméně po dobu 3 měsíců (i během menstruace).Polykejte tablety celé, nerozkousané a zapíjejte je dostatečnýmmnožstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Pokud příznakypřetrvávají i po nepřetržitém 3 měsíčním užívání, je třeba seporadit s lékařem.

 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se domníváte,že jsou účinky Agnucastonu příliš silné nebo slabé.
 • Děti a dospívající Použití u dětí adospívajících mladších 18 let nebylo dosud vzhledem k nedostatkuúdajů stanoveno.
 • Jestliže jste užila více Agnucastonu, než jsteměla

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. V případě předávkováníse ihned obraťte na svého lékaře.

 1. Jestliže jste zapomněla užít Agnucaston
 2. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanoudávku.
 3. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucíúčinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Velmi časté
 • : Více než u 1 z 10 léčených osob Časté:
 • Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100léčených osob Méně časté
 • : Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000léčených osob Vzácné:
 • Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000léčených osob Velmi vzácné
 • : méně než u 1 z 10 000 léčených osob
 • Není známo:
 • z dostupných údajů nelze určit
 • Není známo:
 • závažné alergické reakce s otokem obličeje, dušností a obtížemipři polykání
 • (alergické) kožní reakce (vyrážka a kopřivka), akné
 • bolesti hlavy, závratě
 • trávicí potíže (nevolnost, bolesti břicha)
 • poruchy menstruace

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti přestaňte sužíváním Agnucastonu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případějakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tétopříbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo naadresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky:www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání víceinformací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Agnucaston uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnostiuvedené na krabičce/blistru za Použitelné do/EXP. Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotnípodmínky uchovávání. Uchovávejte blistr v krabičce, aby bylpřípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebodomácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit spřípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránitživotní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Agnucaston obsahuje

Léčivou látkou je Agni casti fructus extractum siccum (suchýextrakt z drmkových plodů). Jedna potahová tableta Agnucastonuobsahuje: Agni casti fructus extractum siccum (7-11 : 1)extrahováno ethanolem 70% (V/V) 4 mg.

Pomocnými látkami jsou povidon 30, koloidní bezvodý oxidkřemičitý, bramborový škrob, monohydrát laktózy, mikrokrystalickácelulosa, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý (E 171), žlutýoxid železitý (E 172), hlinitý lak indigokarmínu (E 132), makrogol6000, granulát methakrylového kopolymeru typu RL.

Jak Agnucaston vypadá a co obsahuje totobalení

Agnucaston jsou kulaté, bikonvexní, zelenomodré, matnépotahované tablety. AL/PVC/PVDC blistr, papírová krabička. Jedodáván v balení 30, 60, 90, 100 a 300 tablet. Na trhu nemusí býtvšechny velikosti balení.

 1. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 2. Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt Německotel: +49 9181 231-90 fax: +49 9181 231-265 e-mail:[email protected]
 3. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupcedržitele rozhodnutí o registraci:
 4. Česká republika
Zajímavé:  Léky Na Rakovinu Děložního Čípku?

Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha 4

Tel: 241 740 447 email: [email protected]

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.8. 2018

Источник: https://www.lekarna.cz/agnucaston-por.tbl.flm.30/

AGNUCASTON – souhrnné informace

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Agnucaston potahované tablety

 • Jedna potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:
 • Agni casti fructus extractum siccum (7 – 11:1), extrahováno ethanolem 70% (V/V) 4 mg.
 • Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy 25,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Potahovaná tableta

Popis přípravku: kulaté, bikonvexní, zelenomodré, matné potahované tablety.

 1. Přípravek je indikován k léčbě:
 2. – premenstruačního syndromu
 3. – mastodynie
 4. – odchylek pravidelné menstruace

Dávkování

Pacienti Jednotlivá dávka Denní dávka
v Ženy starší 18 let 1 potahovaná tableta 1 potahovaná tableta

Způsob podání

Aby bylo dosaženo optimálního léčebného efektu, doporučuje se užívat nejméně po dobu 3 měsíců (i během menstruace).

Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Opatrnost se doporučuje u pacientek trpících estrogen – sensitivním nádorem nebo s nádorem tohoto typu v anamnéze, dále u pacientek, které užívají agonisty dopaminu, antagonisty dopaminu, estrogeny nebo antiestrogeny (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“).

O plodu Vitex agnus- castus se předpokládá, že působí na osu hypotalamus -hypofýza. Opatrnost se proto doporučuje u pacientek, které mají v anamnéze poruchy funkce/onemocnění hypofýzy.

V případě nádoru hypofýzy, produkujícího prolaktin, může užívání plodu Vitex agnus-castus maskovat příznaky nádoru.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

 • Agnucaston potahované tablety obsahují v jedné dávce méně než 0,01 sacharidových výměnných jednotek (VJ).
 • Pediatrická populace
 • Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let nebylo stanoveno vzhledem k nedostatku adekvátních údajů.

Vzhledem k možnému dopaminergnímu a estrogennímu účinku plodu Vitex agnus-castus nelze vyloučit interakce s agonisty dopaminu, antagonisty dopaminu, estrogeny a antiestrogeny.

 1. Těhotenství
 2. Neexistuje žádná indikace pro použití v těhotenství.
 3. Kojení

Údaje z reprodukčních studií naznačují, že extrakt z plodu Vitex agnus-castus může ovlivňovat laktaci. Použití v průběhu laktace se nedoporučuje.

Fertilita

Plod Vitex agnus-castus může ovlivnit ženskou fertilitu tím, že reguluje menstruační cyklus.

Agnucaston potahované tablety nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

 • Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech výskytu:
 • Velmi časté (>1/10)
 • Časté (> 1/100 až < 1/10)
 • Méně časté (> 1/1000 až < 1/100)
 • Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000)
 • Velmi vzácné (

Источник: https://nonstop-lekarna.cz/agnucaston-225/souhrn-udaju

Agnucaston por.tbl.flm.30

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

  • Lékárna AVE s.r.o. se sídlem na nám. 14.října 1307/2,  150 00 Praha – Smíchov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 139727. 
  • Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  • Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Znáte nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, které brzy vstoupí v účinnost? Určitě jste o něm slyšeli, ale pro jistotu nás nechte udělat menší souhrn toho, co pro vás jako zákazníky lékárny AVE toto Nařízení znamená.

Naše transparentnost v oblasti ochrany soukromí

V lékárně AVE každý den pracujeme na tom, abychom vám zajistili ten nejlepší servis. Velmi důležitým prvkem této práce je i péče o osobní údaje, které nám poskytujete. Bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a zavázali jsme se k respektování vašich práv, neboť zájmy našich zákazníků jsou ve středu naší pozornosti u všeho, co děláme. Chceme, abyste si byli jisti, že vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Naším cílem je transparentnost vůči zákazníkům a jistota, že vědí, jakým způsobem užíváme jejich osobní údaje za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování. Z tohoto důvodu vás brzy budeme ještě kontaktovat, abychom vás informovali o nových zásadách ochrany soukromí a souborech cookies a dále o změnách, které jsme udělali v obchodních podmínkách a pravidlech používání spojených s klíčovými službami, které zákazníkům nabízíme. To nám zajistí, že s vámi budeme moci zůstat v kontaktu i po 25. květnu 2018.

1. Čeho se toto Nařízení týká?

Nové Nařízení Evropské unie „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR) vstoupí v účinnost 25. května 2018.

Vzniklo proto, aby vám dalo větší kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje společnosti shromažďují a nakládají s nimi. Jde o Nařízení EU, tedy platí pro všechny společnosti či organizace působící v rámci EU (jako např.

lékárna AVE) a také pro ty nadnárodní společnosti či organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU.

Transparentnost je klíčovou součástí a výsledkem této změny, protože byste měli vědět, jak se využívají osobní údaje, které se vás týkají, například když chcete využívat naše služby, jako je věrnostní program, nakupování na e-shopu nebo elektronický přímý marketing (tj. dostávání newsletterů).

GDPR přináší nová práva subjektům údajů, jako je právo na přenositelnost osobních údajů a právo na jejich výmaz. Přenositelnost osobních údajů je nové právo, díky němuž bude moci kdokoliv v EU převést své osobní údaje mezi společnostmi či organizacemi. Tato služba je bez poplatku a umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služeb. Funguje to tak, že dojde k elektronickému převedení a doručení dat ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.Právo na výmaz (také známé jako „právo na to být zapomenut“) dá jednotlivcům možnost v některých případech zažádat o vymazání svých osobních údajů. Toto právo ovšem není absolutní a platí pouze za určitých okolností; například pokud osobní údaje nejsou už nezbytně nutné pro původní účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, nebo když zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl jednotlivcem odvolán, a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování.

Práva, která už v tuto chvíli máte na základě zákona o ochraně osobních údajů, jako například právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, vám zůstávají, a tedy je budete moci uplatnit i po 25. květnu 2018.

2. Jak lékárna AVE zajistí, aby bylo transparentní?

Dodržování soukromí u služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, bylo dosud obsaženo v několika různých zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies.

V některých případech byly zásady o ochraně soukromí a souborech cookies zahrnuty v obchodních podmínkách a pravidlech používání našich služeb (marketingové novinky, věrnostní program).

Pro větší přehlednost a zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové a jednotné Zásady o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž už naleznete všechny potřebné informace o tom, jakým způsobem je zajištěna ochrana vašeho soukromí a jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete při komunikaci s námi nebo při užívání kterékoliv z našich služeb. Nezávisle na tom, zda jste členy a využíváte benefitů věrnostního programu, nebo využíváte služeb k nákupu náš e-shop, nebo odebíráte novinky, nebo jste prostě jen našimi zákazníky, najdete všechny užitečné informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů sloučené v jedněch zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž nebude chybět ani jednoduchý návod na to, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů. Především si chceme být jisti, že chápete, jakým způsobem vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování v lékárnách AVE.

K dosažení těchto cílů jsme vytvořili nové znění Zásad o ochraně soukromí a souborech cookies, které vám ozřejmí:

  • jak kombinujeme osobní data, která od vás nasbíráme, když u nás nakupujete online nebo v kamenném obchodě, k tomu, abychom vám mohli poskytnout takové služby a marketingovou komunikaci včetně online reklamy, o kterých si myslíme, že nejvíce odpovídají vašim zájmům,
  • jak sdílíme vaše osobní údaje s ostatními pobočkami,
  • jaká práva máte ve spojitosti s uchováváním vašich osobních údajů.
Zajímavé:  Přestat Brát Léky Na Tlak?

3. Jak změna ovlivní marketingovou komunikaci pomocí e-mailu?

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (jako jsou textové zprávy nebo e-maily), budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat.

V nadcházející zprávě, kterou vám brzy pošleme, najdete speciální odkaz, přes nějž se případně budete moci odhlásit z odběru této komunikace.

Pokud se rozhodnete zůstat s námi nadále v kontaktu i po 25. květnu 2018, pamatujte, že kdykoliv budete v budoucnu chtít, můžete se pomocí odkazu umístěného v každé naší komunikaci odhlásit z tohoto odběru.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou uvedeny v Kč. U zboží, které je označeno symbolem AKCE je garantována CENA pouze do vyprodání zásob a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na změnu ceny.

V případě, že se změní cena u zboží nebo dojde k vyprodání, má e-shop právo objednávku stornovat.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. Objednávání

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář umístěný na webovách stránkách www.lekarnaave.cz, ujistí se, že zadal správné údaje a odešle jej pomocí tlačítka ‚odeslat objednávku‘ . Prodávající následně posílá tzv.

rekaputulaci objednávky, zaslání rekapitulace objednávky ještě není ze strany prodávající považována za uzavření kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v momentě, kdy prodávající zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího informaci ve znění – Potvrzení objednávky – objednávka č. …… je právě vyřizována.

Klient může zboží objednávat prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lekarnaave.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Způsob dodání a platební podmínky

 Za objednané zboží v hodnotě přesahující 999 Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Způsob dodání:

 • Zboží je zasíláno zásilkovou službou Česká pošta, PPL či Zásilkovnou
 • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 999,- Kč
 • Cena poštovného a balného v ČR je od 35,-
 • Na dobírku při doručení zboží(hotovost přebírá od zákazníka přepravce)Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

Platební podmínky:

 Cenu zboží a případné poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti, platební kartou či poukázkami na pobočkách prodávajícího při osobním odběru zboží;
 • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (Zásilkovna)
 • převodem na účet vedený u Creditas 35/2250 (uvedené číslo účtu je správné – jednoduché pro usnadnění Vaší platby převodem)
 • dobírkou při dopravení a převzetí dopravcem
 • platební bránou ComGate Při použití platební brány ComGate zadáváte do systému údaje, které jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci (proběhla/neproběhla), které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta a DPD. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem.

Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.

Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.

1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu [email protected] , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Za objednané zboží v hodnotě přesahující 999,- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb. § 53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Reklamační řád:

  • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována.
  • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet. Hotovost či úhradu složenkou poskytnout nelze.
  • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
  • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Při dodání zásilku překontrolujte před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.
Zajímavé:  Mandle Vliv Na Zdraví?

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti provozovatele.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení (viz. Zvláštní podmínky „Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz“) se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

Pro účely jakékoli komunikace s provozovatelem je uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://www.lekarnaave.cz/kontakt Tyto podmínky jsou uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.2.2016. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Источник: https://www.lekarnaave.cz/agnucaston-por-tbl-flm-30/set-rank/61555/poradna

Gynekologické obtíže – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

2.

Canesten Gyn Combi Pack vag. tbl. 1+drm. crm. 20gm

skladem 2 ks

Canesten GYN se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami a plísněmi. Působí proti Trichomonas vaginalis, infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis). Čtěte pozorně příbalový leták.

299,00 Kč

261,00 Kč

3.

Canesten Gyn 1 den 0. 5g vag. tbl. 1

skladem 4 ks

Canesten Gyn se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami a plísněmi. Působí proti Trichomonas vaginalis, infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis). Čtěte pozorně příbalový leták.

259,00 Kč

224,00 Kč

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Agnucaston por. tbl. flm. 30

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu, při premenstruačním syndromu a při mastodynii. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 2 ks
 2. 217,00 Kč
 3. 197,00 Kč

Canesten Gyn 1 den 0. 5g vag. tbl. 1

Canesten Gyn se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami a plísněmi. Působí proti Trichomonas vaginalis, infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 4 ks
 • 259,00 Kč
 • 224,00 Kč

Canesten Gyn 6 dní crm. vag. 1x35gm+apl.

Používá se ke kombinované léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami a plísněmi. Působí proti Trichomonas vaginalis, infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis). Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 175,00 Kč
 3. 165,00 Kč

Canesten Gyn Combi Pack vag. tbl. 1+drm. crm. 20gm

Canesten GYN se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami a plísněmi. Působí proti Trichomonas vaginalis, infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 2 ks
 • 299,00 Kč
 • 261,00 Kč

Clotrimazol AL 100 tbl. vag. 6x100mg+apl.

Klotrimazol, léčivá látka přípravku Clotrimazol AL 100, je širokospektré antimykotikum, což je látka, která zabraňuje růstu a množení buněk houbovitých mikroorganismů, např. kvasinek, plísní a řady dalších, stejně jako některých bakterií. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 81,00 Kč
 3. 75,00 Kč

Drmkový plod Apomedica tbl. 60x4mg

Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro úlevu od měsíčně se navracejících mírných symptomů před začátkem menstruačního krvácení (premenstruační syndrom). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 366,00 Kč
 • 320,00 Kč

Gyno-Pevaryl 150mg sup. 3x150mg

Gyno-Pevaryl jsou vaginální čípky, které obsahují ekonazol-nitrát – potlačuje a zastavuje množení kvasinek a plísní, které mohou vyvolávat onemocnění ženského pohlavního ústrojí (zevních rodidel a pochvy) a zánět předkožky žaludu u mužů. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 159,70 Kč
 3. 133,00 Kč

Gyno-Pevaryl Combipack150mg+10mg crm+vag. glb. 3+15g

Gyno-Pevaryl Combipack jsou vaginální čípky a krém, které obsahují ekonazol-nitrát – potlačuje a zastavuje množení kvasinek a plísní, které mohou vyvolávat onemocnění ženského pohlavního ústrojí (zevních rodidel a pochvy) a zánět předkožky žaludu u m. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 220,00 Kč
 • 186,00 Kč

Jenamazol 2% vag. crm. 20g+aplik.

Přípravek je určen na vaginální mykózy nebo záněty pochvy, poševní výtok podmíněný kvasinkovou infekcí, zánět vulvy či žaludu atd. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 139,00 Kč
 3. 106,00 Kč

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu, spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou; při fibrocystické mastopatii. Pro ženy ve fertilním (plodném) věku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 256,80 Kč
 • 214,00 Kč

Přípravek pro zmírnění mírných až středně těžkých příznaků pre- a postmenopauzálních neurovegetativních potíží (návaly horka, pocení, nervozita, podrážděnost, depresivní rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění). Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 429,00 Kč
 3. 389,00 Kč

Rosalgin Easy 140mg vag. sol. 5x140ml

Rosalgin Easy je vaginální roztok, který je určen k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 2 ks
 • 319,00 Kč
 • 266,00 Kč

Rosalgin vag. gra. sol. 10×0. 5g

Rosalgin jsou granule pro přípravu vaginálního roztoku, který se používá k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně. Aplikuje se pomocí Rosalgin irigátoru. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 3 ks
 2. 268,00 Kč
 3. 222,00 Kč

Rosalgin vag. plv. sol. 6×0. 5g

Rosalgin jsou granule pro vaginální roztok. Používá se k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 189,00 Kč
 • 137,00 Kč

Источник: https://www.brnenskalekarna.cz/gynekologicke-obtize~c2254.html

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector