OROFAR 24 pastilek – vše o zdraví

 • Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
 • PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
 • OROFAR pastilky 
 • OROFAR  orální sprej, roztok
 • Benzoxonii chloridum
 • Lidocaini hydrochloridum monohydricum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.  
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 •   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •   Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. – Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • Co je Orofar a k čemu se používá
 • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orofar užívat
 • Jak se Orofar užívá
 • Možné nežádoucí účinky
 • Jak Orofar uchovávat
 • Obsah balení a další informace

  – CO JE OROFAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

Orofar obsahuje antiseptikum (látku s desinfekčními účinky), benzoxonii chloridum a anestetikum (látku, která znecitlivuje místo bolesti), lidocaini hydrochloridum monohydricum. Orofar působí proti bakteriím, virům a houbám, které způsobují infekce ústní dutiny a hrdla. Orofar poskytuje úlevu od bolestí v krku a ústní dutině.

 1. Orofar se používá k úlevě od příznaků souvisejících s infekcí ústní dutiny a hrdla: bolesti v krku spojené s nachlazením, zánětem hltanu nebo hrtanu, při léčbě stomatitidy, aftů a zánětu dásní. 
 2. Orofar může být užíván jako pomocná léčba při angíně.
 3. Orofar je určen pro dospělé a pro děti a dospívající od 4 do 18 let. – ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OROFAR UŽÍVAT
 4. Neužívejte Orofar, jestliže jste alergický/á na:
 •         benzoxonium-chlorid nebo jiné kvartérní amoniové sloučeniny,
 •         kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 a na konci bodu 2), –        lidokain-hydrochlorid nebo na jiná lokální anestetika obsahující amidovou skupinu.
 • Upozornění a opatření:
 • Před užitím přípravku Orofar se poraďte se svým  lékařem nebo lékárníkem, jestliže: –        jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud máte velké potíže při polykání
 • Pokud se příznaky nezlepší nebo přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se o další léčbě se svým lékařem.  

Orofar, sprej, roztok: dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí a nevdechovali ho (během aplikace spreje zadržte dech). Pacienti s poraněním nebo lézemi v ústní dutině a na sliznici hltanu by měli Orofar používat s opatrností.

 1. Děti
 2. Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.  
 3. Další léčivé přípravky a Orofar:
 4. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 5. Orofar s jídlem, pitím a alkoholem

Orofar by neměl být užíván bezprostředně před nebo během pití a jídla, protože účinek lokálního anestetika lidokainu může způsobit dočasné znecitlivění ústní dutiny a hrdla a tím ovlivnit polykání. Nejezte a nepijte tak dlouho, jak bude trvat znecitlivění.  

 • Těhotenství, kojení a plodnost
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 • Orofar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 • Důležité informace týkající se pomocných látek obsažených v OrofaruOrofar, pastilky obsahují:  Sorbitol (E420): jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než začnete tento přípravek užívat.

Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:  Ethanol: tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce (objem jednoho vstřiku spreje je 140 l ± 25%, což odpovídá obsahu ethanolu 13,132 mg ± 25% a maximální dávka je 4 vstřiky najednou).   3. JAK SE OROFAR UŽÍVÁ  

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Dávkování
 2. Pastilky
 3. Děti ve věku 4-11 let: 

Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Neužívejte více než 6 pastilek za 24 hodin. 

Dospělí a děti od 12 let:

Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech.   Pokud je to potřeba, v případě vážných bolestí v krku, je možné užívat 1 pastilku každé 1-2 hodiny. Neužívejte více než 10 pastilek za 24 hodin. Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.

 • Nežvýkejte ani nepolykejte pastilky.
 • Nepřekračujte doporučené dávkování.
 • Orální sprej, roztok
 • Děti ve věku 4-11 let: 

Vstříkněte Orofar sprej 2 krát nebo 3 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zopakujte podle potřeby 3-6 krát denně. Interval mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 2-3 hodiny.

Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte u dětí, které nejsou schopny zadržet dech při vstřikování spreje.

Dospělí a děti od 12 let:

Vstříkněte sprej 4 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zopakujte podle potřeby 3-6 krát denně, s dodržením intervalu nejméně 2-3 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

Nepřekračujte doporučené dávkování.   

Způsob podání:

 •     Odstraňte ochranný kryt.
 •     Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádobky s pumpičkou.
 •     Před prvním použitím aktivujte pumpičku tak, že několikrát stiskněte aplikátor (držte dál od obličeje), dokud se sprej neuvolní do vzduchu.
 •     Držte lahvičku ve svislé poloze a vstříkněte sprej do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zadržte dech, zatímco sprej vstřikujete. 
 •     Aplikátor po použití očistěte a usušte a uložte ho do krabičky k dalšímu použití.

 Aplikátor by měl být používán pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.  V případě poškození aplikátoru přípravek nepoužívejte.    

 1. Použití u dětí:
 2. Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.  
 3. Jestliže jste užil(a) více přípravku Orofar, než jste měl(a)  
 4. V případě předávkování nebo náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě kontaktujte vašeho lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 • Přestaňte užívat Orofar a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnou následující příznaky možné alergické reakce: potíže s dýcháním nebo polykáním otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary
 • Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů).
 • Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)  podráždění nebo pocit brnění v ústní dutině nebo hrdle.  
 • Hlášení nežádoucích účinků 
Zajímavé:  Léčba Patní Ostruhy Laserem?

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48  100 41 Praha 10  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.    5. JAK OROFAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 1. Orofar, pastilky
 2. Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 3. Orofar, orální sprej, roztok  
 4. Uchovávejte při teplotě do 30° C    
 5. Orofar, orální sprej, roztok:
 6. Zlikvidujte  prázdnou lahvičku a aplikátor opatrně do recyklačního koše.

Nepoužité či prošlé léky spolu s aplikátorem vraťte do lékárny pro bezpečnou likvidaci. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které už nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.   6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 • Co přípravek Orofar obsahuje:
 • Léčivými látkami jsou benzoxonii chloridum a lidocaini hydrochloridum monohydricum.
 • Jedna pastilka obsahuje benzoxonii chloridum 1 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg.
 • Jeden ml roztoku obsahuje benzoxonii chloridum 2 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1,5 mg.  
 • Dalšími pomocnými látkami jsou:
 • Orofar, pastilky obsahují: 
 • Sorbitol (E420), mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, monohydrát kyseliny citronové.
 • Orofar, orální sprej, roztok obsahuje: 
 • Ethanol 96% V/V, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice máty peprné, menthol, čištěná voda.  
 • Jak Orofar vypadá a co obsahuje toto balení:
 • Orofar, pastilky
 • Pastilky jsou k dostání v Al blistru.  
 • Pastilky jsou bílé až nažloutlé, kulaté bikonvexní  pastilky, na jedné straně s logem firmy Zyma a na druhé straně s označením OR.
 • Velikost balení: 8, 16, 24 pastilek
 • Orofar, orální sprej, roztok: 

Dodává se jako orální sprej, roztok v nádobce s kovovým uzávěrem, mechanickým dávkovačem a ochranným krytem. Ústní aplikátor je k dispozici v krabičce.

 1. Roztok je bezbarvý a čirý. Velikost balení: 30 ml  
 2. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 3. Držitel rozhodnutí o registraci:

NOVARTIS  s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika  

 • Výrobce:
 • Orofar, pastilky:  
 • Kemwell AB, Uppsala, Švédsko
 • Orofar, orální sprej, roztok:  

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika    

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.11.2013.

Orofar orální pastilky 24 | Pilulka.cz

Složení:

 • Léčivé látky: 1 mg benzoxonii chloridum a 1 mg lidocaini hydrochloridum monohydricum v 1 pastilce.
 • Pomocné látky: sorbitol, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, kyselina citronová.

Indikace:
Kdy je vhodné Orofar užívat?
Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní. Orofar může být také užíván na doporučení lékaře jako pomocná léčba při angíně.

 • Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 4 roky.
 • Kontraindikace:
 • Těhotenství a kojení
 • Nežádoucí účinky:
 • Interakce:
 • Dávkování a způsob užití:
 • Děti:
 • Předávkování:
 • Na co je třeba pamatovat, když užíváte Orofar?

Kdy byste neměli užívat Orofar?
Orofar byste neměli používat pokud jste přecitlivělí na sloučeniny obsahující kvartérní amonium, lidokain a nebo některou ze složek přípravku.
Děti: užívání Orofaru se nedoporučuje u dětí mladších 4 let.

Podobně jako před užíváním jiných léků se i před užitím Orofaru v těhotenství nebo v období kojení nejprve poraďte se svým lékařem.

Jaké nežádoucí účinky může Orofar mít?
V některých případech se může vyskytnout lehké místní podráždění které je přechodné. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci jako jsou vyrážky a nebo otok úst/hltanu. V takovém případě přerušte léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem.
Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zpozorujete jiné nežádoucí účinky, u kterých předpokládáte, že mohou být vyvolané lékem Orofar.

Interakce nejsou dosud známy.

Jak užívat Orofar?
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Dávkování je možné zvýšit na 1 pastilku každou hodinu či dvě. Nepřekročte dávku 10 pastilek denně. Pastilky se nemají žvýkat ani polykat.
Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.

Orofar mohou používat i děti od čtyř let, ale dávkování musí být sníženo. Denně se nemá překročit dávka šest pastilek, sprej vstříkněte jen 2-3krát při každé aplikaci.
Pokud máte pocit, že účinek léku je velmi slabý nebo naopak velmi silný, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Co dělat, pokud jste užili příliš velké množství Orofaru?
V případě náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě kontaktujte vašeho lékaře nebo lékárníka.

 • Pokud jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se se svým lékařem.
 • Pastilky jsou slazeny sacharinem a sorbitolem, nepodporují vznik zubního kazu.
 • Rada pro diabetiky: deset pastilek Orofar se rovná jednomu kusu ovoce.
 • Orofar by se neměl užívat bezprostředně před jídlem, aby se předešlo špatnému spolknutí potravy v důsledku znecitlivujícího působení lidokainu.

Lék uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte lék, u kterého uplynula doba použitelnosti, vraťte ho, prosím, lékárníkovi. Více informací Vám ochotně poskytne lékař nebo lékárník, kteří mají k dispozici podrobnou informaci určenou zdravotnickým pracovníkům.

 1. Varování:
 2. Uchovávání:

Tento lék nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti vyznačeného na obalu „Použitelné do:“.

Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Zkuste také další výrobky značky Orofar, které jsou v kategoriích Bolest v krku. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Bolest v krku.

OROFAR – souhrnné informace

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

OROFAR, pastilky

OROFAR, orální sprej, roztok

Orofar, pastilky

Jedna pastilka obsahuje benzoxonii chloridum 1 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg. Pomocná látka se známým účinkem: sorbitol (E420) [1000 mg/pastilka].

Jeden ml roztoku obsahuje benzoxonii chloridum 2 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1,5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: ethanol (93,8 mg/ml)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 • Orofar, pastilky:
 • bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní pastilky, na jedné straně s logem firmy Zyma a na druhé straně s označením OR.
 • Orofar, orální sprej , roztok: bezbarvý čirý roztok.

Symptomatická léčba zánětů (infekcí) ústní dutiny a hrdla: bolesti v krku spojené s nachlazením, faryngitidou nebo laryngitidou, léčba stomatitidy, aftů a zánětu dásní. Přináší úlevu od bolestí v krku a ústní dutině.

Je vhodný jako pomocná léčba při angíně.

Orofar je určen pro dospělé a pro děti a dospívající od 4 do 18 let.

 1. Pastilky:
 2. Dávkování
 3. Děti ve věku 4–11 let:

Jedna pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech každé 2–3 hodiny. Maximální dávka je 6 pastilek za 24 hodin.

Zajímavé:  Lymfatický Systém Přírodní Léčba?

Dospělí a děti od 12 let:

Jedna pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech každé 2–3 hodiny. Maximální dávka je 10 pastilek za 24 hodin. V případě závažné bolesti v krku, si pacienti mohou vzít jednu pastilku každé 1–2 hodiny. Nedoporučuje se překračovat maximální dávku deset pastilek denně.

 • Při léčbě aftů je nutno pastilku nechat rozpustit v ústech tak, aby se dotýkala léze.
 • Pastilky se nesmí žvýkat nebo polykat.
 • Orální sprej, roztok:
 • Dávkování
 • Děti ve věku 4–11 let:

2–3 vstřiky na postiženou oblast v ústní dutině nebo do její zadní části. Aplikaci lze dle potřeby zopakovat 3–6 krát denně, s intervalem nejméně 2–3 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

Sprej lze používat u dětí pouze pod dohledem dospělé osoby. Neměl by být používán u dětí, které nejsou schopny zadržet dech při vstřikování spreje.

Dospělí a děti od 12 let:

4 vstřiky na postiženou oblast v ústní dutině nebo do její zadní části. Aplikaci lze dle potřeby zopakovat 3–6 krát denně, s intervalem nejméně 2–3 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

 • Odstraňte ochranný kryt.
 • Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádobky s pumpičkou.
 • Před prvním použitím aktivujte pumpičku tak, že několikrát stiskněte aplikátor (držte dál od obličeje), dokud se sprej neuvolní do vzduchu.
 • Držte lahvičku ve svislé poloze a vstříkněte sprej do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zadržte dech, zatímco sprej vstřikujete.
 • Aplikátor po použití očistěte a usušte a uložte ho do krabičky k dalšímu použití.
 • Chcete-li zabránit možnému šíření infekce, aplikátor by měl být používán pouze jednou osobou.
 • Pokud je aplikátor poškozený, přípravek nepoužívejte.
 1. Pediatrická populace:
 2. Orofar není určen k léčbě dětí do 4 let.
 3. Starší pacienti
 4. U starších pacientů není třeba úprava dávkování.
 • Hypersenzitivita na benzoxonium-chlorid a jiné kvarterní amoniové sloučeniny.
 • Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
 • Hypersenzitivita na lidokain-hydrochlorid a na jiné lokální anestetika amidového typu.
 • Pokud jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami, závažnými obtížemi s polykáním nebo pokud se příznaky nezlepší nebo přetrvávají déle než 5 dnů, měli by se pacienti poradit s lékařem nebo lékárníkem.
 • Orofar, sprej: pacienti by se měli vyvarovat vstříknutí spreje do očí a jeho vdechování.
 • Orofar by neměl být užíván bezprostředně před nebo během jídla nebo pití, protože účinek lokálního anesteticka lidokainu může způsobit dočasné znecitlivění ústní dutiny a hrdla a tak ovlivnit polykání.
 • Orofar by měl být používán s opatrností u pacientů, kteří mají poranění nebo léze v ústní dutině a na sliznici hltanu.
 • Pediatrická populace:
 • Orofar není určen k léčbě dětí mladších 4 let.

Orofar, pastilky obsahují:

 • Sorbitol (E420): pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:

 • Ethanol: tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce (objem jednoho vstřiku spreje je 140 pl ± 25%, což odpovídá obsahu ethanolu 13,132 mg ± 25% a maximální dávka je 4 vstřiky najednou).

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Vzhledem k velmi nízké systémové absorpci benzoxonium chloridu nejsou očekávané žádné interakce.

Lidokain může teoreticky interagovat s jinými současně podávanými léky, např. s jinými antiarytmiky. Vzhledem k podání velmi malého množství, nejsou lékové interakce očekávány.

Použití Orofaru v těhotenství u lidí nebylo z důvodu bezpečnosti stanoveno. Pokusy na zvířatech s benzoxonium-chloridem a lidokainem jednotlivě a/nebo v kombinaci neprokázaly žádné potenciální teratogenní nebo jiné negativní účinky na embryo či fetus.

 1. Během těhotenství by měl být Orofar užíván s opatrností a jen, je-li to nezbytně nutné.
 2. Kojení
 3. Benzoxonium-chlorid:
 4. Není známo, zda se benzoxonium-chlorid vylučuje do mateřského mléka, nicméně vzhledem k nízké absorpci a velmi nízké biologické dostupnosti léku je potenciální množství benzoxonia pro kojené dítě zanedbatelné.

Malé množství lidokainu se vylučuje do mateřského mléka, nicméně vzhledem k terapeutickým dávkám je potenciální riziko ohrožení dítěte nepravděpodobné.

Během kojení by měl být Orofar užíván s opatrností a pouze, je-li to nezbytně nutné.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na fertilitu u lidí. Studie reprodukční toxicity prováděné na zvířatech s benzoxonium-chloridem a lidokainem jednotlivě a/nebo v kombinaci neprokázaly žádné nežádoucí účinky na fertilitu.

Orofar nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle klasifikace orgánových tříd a frekvence výskytu. Frekvence jsou definovány takto: velmi časté (>1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé orgánové třídě jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi vzácné: hypersenzitivita (včetně otoků tváře, rtů, jazyka a otoku hrdla).

Časté: diskomfort v ústech.

Velmi vzácné: vyrážka, svědění.

Očekávaná frekvence, typ a závažnost nežádoucích reakcí u dětí je stejná jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:

Podobně jako u všech kvartérních amonných sloučenin může náhodné požití většího množství benzoxonium-chloridu vyvolat nevolnost a zvracení.

Léčba otravy je symptomatická; demulcenty by měly být podány v případě potřeby, ale je třeba zabránit zvracení a výplachu žaludku.

Doporučujeme okamžitě podat mléko nebo vaječný bílek rozpuštěný ve vodě. Vyhněte se alkoholu, neboť ten usnadňuje resorpci.

Intoxikace lidokainem je hlavně způsobená neúmyslným intravenózním předávkováním a má vážné nežádoucí účinky na centrální nervový systém (CNS) a kardiovaskulární systém, jako je snížení krevního tlaku, asystolie, bradykardie, apnoe, záchvaty, kóma, zástava srdce, dechu a smrt.

Předávkování způsobené perorálním podáním lokálních roztoků je méně pravděpodobné vzhledem k velkému množství roztoku, které by bylo nutné požít a kvůli značné metabolizaci lidokainu prvním průchodem játry.

Ačkoliv je biologická dostupnost lidokainu při perorálním podání nízká, může po požití vykazovat významnou toxicitu. Po požití viskózních roztoků lidokainu a kloktadel s 4% roztokem lidokainu byly u dětí a dospělých hlášeny zprávy o nežádoucích účincích na CNS, jako jsou záchvaty a úmrtí.

Léčba předávkování lidokainem je symptomatická a spočívá v kontrole kardiovaskulárních, respiračních funkcí a křečí.

Pacienti, kteří náhodně nebo záměrně požili velké množství Orofaru s lidokainem, by měli neprodleně navštívit lékaře a podrobit se lékařskému vyšetření nebo kontaktovat toxikologické centrum.

Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngo­logikum. Antiseptika. Různá jiná krční antiseptika. ATC kód: R02AA20.

Farmakodynamické účinky

Benzoxonium-chlorid je sloučenina na bázi kvartérní amoniové soli, antiseptikum, které má silné bakteriostatické a baktericidní účinky, působí proti Gram-pozitivním a v menší míře i Gram-negativním baktériím. Je zejména účinný proti bakteriím způsobujícím bukofaryngeální infekce a proti tvorbě zubního plaku.

Benzoxonium-chlorid má také fungicidní a mírné antivirové účinky. Působí proti membránovým virům, jako např. viru chřipky, parachřipky, a proti virům herpes hominis.

Tato antiseptická kationtová látka má vysoký stupeň povrchové aktivity a silný penetrační účinek.

Lidokain-hydrochlorid je lokální anestetikum amidového typu. Mění propustnost kanálů buněčné membrány pro ionty sodíku, čímž blokuje vedení nervových impulsů a navodí anestezii.

Zajímavé:  Radioaktivita Dopad Na Zdraví?

Lidokain-hydrochlorid zmírňuje bolesti v krku a bolesti způsobené infekcí ústní dutiny.

Orofar nedráždí sliznici a nezapříčiňuje vznik zubního kazu.

Benzoxonium-chlorid není prakticky resorbován. U člověka je vylučování močí nízké (asi 1% podávané dávky v průběhu 24 hodin). Koncentrace v plazmě jsou stěží detekovatelné. U zvířat je asi 95% perorálně podávané dávky eliminováno výkaly. Nebyla pozorována kumulace ve tkáních.

Lidokain hydrochlorid je rychle absorbován z gastrointes­tinálního traktu, skrze sliznice a poškozenou kůži. Po perorálním podání je absorbován a dochází k prvnímu pruchodu játry (first pass effect). Jeho biologická dostupnost po perorálním podání je 35%. Metabolity jsou vylučovány močí, kde méně než 10% se vylučuje v nezměněné podobě.

Výsledky konvenčních předklinických studií toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity s benzoxonium-chloridem a lidokainem-hydrochloridem, podávaných v terapeutických dávkách samostatně a/nebo v kombinaci, neukazovaly na žádné zvláštní riziko pro člověka.

 1. 6.1 Seznam pomocných látek
 2. Orofar, pastilky
 3. Sorbitol (E420), mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, monohydrát kyseliny citronové

Ethanol 96% V/V, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice máty peprné, menthol, čištěná voda

Orofar, pastilky: 3 roky

Orofar, orální sprej, roztok: 3roky

 • Orofar, pastilky
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Orofar, orální sprej, roztok
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 1. Orofar, pastilky
 2. PVC/PE/PVdC/Al blistr, krabička
 3. Velikost balení: 8, 16, 24 pastilek.
 4. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 5. Orofar, orální sprej, roztok
 6. Bílá HDPE nádobka s kovovým uzávěrem, mechanickým dávkovačem a PE ochranným krytem, PP ústní aplikátor, krabička
 7. Velikost balení: 30 ml
 • Pro likvidaci prázdné lahvičky a aplikátoru použijte recyklačního koše.
 • Nepoužité léky nebo léky po uplynutí doby použitelnosti spolu s aplikátorem vraťte do lékárny pro zajištění bezpečné likvidace.
 • Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Orofar, pastilky: 69/1271/97-C

Orofar, orální sprej, roztok: 69/1270/97-C

Datum první registrace: 17.12.1997

Pastilky na bolest v krku – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Strepsils Med a Citron 0. 6mg-1. 2mg pas. 36

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 20 ks
 2. 229,00 Kč
 3. 209,00 Kč

Strepsils Mentol a eukalyptus 0. 6mg-1. 2mg pas. 24

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Pro osoby od 12 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 199,00 Kč
 • 135,00 Kč

Strepsils Plus 0. 6mg-1. 2mg-10mg pas. 24

Strepsils Plus obsahuje dichlorbenzenmetanol a amylmetakrezol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, způsobující bolest v krku a záněty ústní dutiny. Dále obsahuje lidokain mírnící bolesti místním tlumivým působením na nerv.zakončení ve tkáních. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 4 ks
 2. 209,00 Kč
 3. 151,00 Kč

Strepsils Plus spray orm. spr. sol. 1x20ml

Anestetikum pro úlevu od bolesti v krku. Přípravek obsahuje dvě antibakteriální látky proti infekci+anestetikum. Užívá se k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 3 ks
 • 209,00 Kč
 • 178,00 Kč

Strepsils Pomeranč s vitaminem C pas. 24

Pastilky obsahují léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol, natrium-askorbát a kyselinu askorbovou, které mají antiseptické účinky. To znamená, že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem > 20 ks
 2. 199,00 Kč
 3. 135,00 Kč

Tantum Verde Eucalyptus 3mg pas. 20

Pastilky obsahují léčivou látku benzydamin-hydrochlorid, který má protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 169,00 Kč
 • 136,00 Kč

Tantum Verde Lemon 3mg pas. 20

Pastilky mají výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 169,00 Kč
 3. 130,00 Kč

Tantum Verde Lemon 3mg pas. 40

Pastilky mají výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 3 ks
 • 279,00 Kč
 • 231,00 Kč

Tantum Verde Mint 3mg pas. 20

Pastilky mají výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 3 ks
 2. 169,00 Kč
 3. 134,00 Kč

Tantum Verde Mint 3mg pas. 40

Pastilky mají výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 299,00 Kč
 • 231,00 Kč

Tantum Verde Orange and Honey 3mg pas. 20

Pastilky obsahují léčivou látku benzydamin-hydrochlorid, který má protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 166,50 Kč
 3. 137,00 Kč

Tantum Verde Orange and Honey 3mg pas. 40

Pastilky obsahují léčivou látku benzydamin-hydrochlorid, který má protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 2 ks
 • 299,00 Kč
 • 250,00 Kč

Tantum Verde Spray 1. 5mg-ml spr. 30ml

K léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku spojených s bolestí (jako např. afty, zánět nosohltanu, zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní). Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 179,00 Kč
 3. 126,00 Kč

Tantum Verde Spray Forte 3mg-ml spr. 15ml

K léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku spojených s bolestí (jako např. afty, zánět nosohltanu, zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 189,00 Kč
 • 148,00 Kč

Trachisan 8mg proti bolesti v krku pas. 20x8mg

Pastilky patří do skupiny léčiv určených ke zmírnění bolesti v krku (lokální anestetika). Použití lokálních anestetik snižuje citlivost
v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 146,20 Kč
 3. 130,00 Kč

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector