Claritin – vše o zdraví

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 • CLARITINE 10 mg tablety
 • loratadinum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
 3. Jak se přípravek Claritine užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Claritine uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá

Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

 1. Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.
 2. Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.
 3. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat

Neužívejte přípravek Claritine

 • jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže trpíte onemocněním jater.
 • Laboratorní testy
 • Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Claritine

Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech.

Přesto nebylo v klinických studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které ovlivňují fungování těchto enzymů.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 1. Přípravek Claritine s jídlem a alkoholem
 2. Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla. Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů
 3. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje. Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Claritine obsahuje monohydrát laktózy (mléčný cukr)

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Claritine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
 • Použití u dětí
 • Děti ve věku 2 až 12 let
 • s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

 • s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší:
 1. Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.
 2. Pacienti se závažnou poruchou funkce jater Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg
 3. Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
 4. Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.
 5. Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)

Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku podkožní tkáně na různých místech organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, pocit na zvracení, sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava. Dále se může objevit zvýšení tělesné hmotnosti, četnost nelze z dostupných údajů určit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Claritine uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Claritine obsahuje

 • Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnézium-stearát.

Jak přípravek Claritine vypadá a co obsahuje toto balení

Claritine jsou bílé nebo téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlící rýhou, na druhé straně hladké Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10,30 nebo 60 tabletách v jednom balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zajímavé:  Volně Prodejné Uklidňující Léky?

Držitel rozhodnutí o registraci

BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika

 1. Výrobce
 2. Bayer Bitterfeld GmbH,
 3. Ortsteil Greppin
 4. Salegaster Chaussee 1
 5. 06803 Bitterfeld-Wolfen
 6. Německo
 7. Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31. 5. 2018

sp.zn. sukls145989/2018

CLARITINE příbalový leták

Všechny léky – Claritine

CLARITINE

tabletyloratadinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Claritine a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
 3. Jak se Claritine užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Claritine uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organismu.Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např.

sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT

Neužívejte Claritine

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebíNež začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

 • jestliže trpíte onemocněním jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyVliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 • Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.
 • Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitímClaritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku ClaritineClaritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

Laboratorní testyPokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Dospělí a děti starší 12 let

 1. Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
 2. Děti ve věku 2 až 12 let
 • s tělesnou hmotností více než 30 kg

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

 • s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg.Pacienti se závažným poškozením jaterDospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kgUžívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ClaritineJestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru.

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Claritine obsahuje

 • Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě.
 • Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto baleníPopis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, označené “10” na jedné straně.Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciMerck Sharp & Dohme B.V.Waarderweg 39, 2031 BN HaarlemNizozemskoVýrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Datum poslední revize textu20.3.2013

Recenze

Hodnocení: 77 %

Claritine tablety

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.  Claritine také pomáhá zmírnit příznaky kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů).  Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá vám obnovit vaše normální denní aktivity a spánek. Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis. Výrobce léku Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie.

 • Účinná léčivá látka
 • Pomocné látky
 • Popis
 • Charakteristika léku
 • Použití léku
 • Kontraindikace
 • Speciální upozornění
 • Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine: 
 • Nežádoucí účinky léku
 • Interakce s jinými léčivy
 • Pokyny pro těhotné a kojící ženy
 • Dávkování
 •     Sirup: užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, bez ohledu na dobu jídla; k polknutí sirupu není nutná voda

Léčivou látkou přípravku Claritine, tablety, je loratadin 10 mg v 1 tabletě.  Léčivou látkou přípravku Claritine, sirup, je loratadin 1 mg v 1 ml. Tablety: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.  Sirup: propylenglykol, glycerol, monohydrát kyseliny citronové, natrium- benzoát, sacharóza, broskvové aroma, čistěná voda. Tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlící rýhou, označené ’10‘ na jedné straně.  Sirup: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic. Co je Claritine a k cemu se používá Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika.  Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu. Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.  Claritine také pomáhá zmírnit příznaky kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů).  Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá vám obnovit vaše normální denní aktivity a spánek. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Claritine užívat  Neužívejte Claritine, jestliže jste přecitlivělý(a) (alergický(á)) na loratadin nebo na kteroukoliv z dalších složek přípravku Claritine. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí:  Než začnete přípravek Claritine užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže trpíte onemocněním jater.   Claritine se může užívat před jídlem nebo současně s jídlem.  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost.  Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.   Claritine, tablety, obsahuje laktózu; proto jestli vám sdělil váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.  Claritine, sirup, obsahuje sacharózu; proto jestli vám sdělil váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku. Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky.  Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine která trvá, je obtížná nebo si myslíte že je vážná.  Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.  Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.  Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost (pocit nemoci), sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.  Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.  Nejsou známy žádné interakce přípravku Claritine s ostatními léčivými přípravky.  Přesto, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  Laboratorní testy:  Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu. Těhotenství:  Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.  Poračte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.  Kojení:  Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.  Poračte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék během kojení. Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.  Pokud si nejste jistý(á), poračte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  Dospělí a děti starší 12 let  Tablety: užívat 1 tabletu jednou denně, zapít vodou, bez ohledu na dobu jídla.  Sirup: užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, bez ohledu na dobu jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.  Děti ve věku 2 až 12 let     – s tělesnou hmotností více než 30 kg:      Tablety: užívat 1 tabletu jednou denně, zapít vodou, bez ohledu na dobu jídla.        nebo jiná tekutina.      – s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně:      Sirup: užívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, bez ohledu na dobu jídla; k polknutí sirupu není nutná               voda nebo jiná tekutina.      Pacienti se závažným poškozením jater   Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg:   Tablety: užívat 1 tabletu každý druhý den, zapít vodou, bez ohledu na dobu jídla.   Sirup: užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, bez ohledu na dobu jídla; k polknutí sirupu není nutná voda      nebo jiná tekutina.   Děti s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně:       Sirup: užívat jednu odměrku (5 ml) každý druhý den, bez ohledu na dobu jídla; k polknutí sirupu není  nutná       voda nebo jiná tekutina.      Claritine sirup se nedoporučuje pro děti mladší než 2 roky.

 1. Předávkování
 2. Upozornění
 3. Uchovávání léku
 4. Varování
 5. Balení
 6. Datum aktualizace

 Užívejte Claritine pouze tak, jak bylo pro vás předepsáno.  Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy.  Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno.  Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Tablety: uchovávejte při teplotě do 25 st. C.  Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.  Sirup: uchovávejte při teplotě do 25 st. C.  Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.  Sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru.  Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet nebo sirupu, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tablety jsou baleny v blistrech; 10, 30 nebo 60 tablet v jednom balení.  Sirup je ve skleněné lahvičce; 120 ml sirupu v jednom balení s odměrkou.  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 2005/07/13/M Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

S pylovým zpravodajstvím Claritine v mobilu vás alergie nezaskočí | Žena.cz

Takové informace nabízí například mobilní aplikace Pylové zpravodajství Claritine, která přináší uživatelům přesně to, co je pro ně zásadní – informace o koncentraci alergenů v ovzduší. A to zdaleka není vše.

Po nainstalování aplikace je potřeba vytvořit profil, v němž si každý uživatel nastaví, o kterých alergenech chce mít přehled. Na výběr je líska, olše, tis, bříza, dub, habr, buk, javor, vrba, topol, borovice, trávy, šťovík, kopřiva, jitrocel, merlík, pelyněk, zlatobýl, ambrózie, platan, jasan a plísně Alternaria a Cladosporium. Dále je třeba uvést pohlaví, věk a místo bydliště.

Přehledná aplikace s velkým množstvím informací

To nejdůležitější, tedy koncentrace alergenů, je v aplikaci vyjádřeno pomocí kvítkové grafické škály o pěti stupních intenzity a aktualizuje se jednou týdně. Zdrojem dat pro aplikaci je Česká iniciativa pro astma, o.p.s.

Na základě sledovaných dat si může uživatel v rámci aplikace nastavit i zasílání upozornění, pokud se koncentrace alergenů v ovzduší změní. Díky síti monitorovacích stanic v České republice aplikace uvádí hodnoty koncentrace ve vybraném místě podle odpovídající monitorovací stanice.

Ty se nacházejí v Karlových Varech, Plzni, Ústí nad Labem, Praze, Liberci, Jihlavě, Ústí nad Orlicí, Brně, Zlatých Horách, Ostravě a Třinci.

Menu aplikace pak obsahuje kromě pylového zpravodajství ještě předpověď počasí, deník alergika, kam lze opět pomocí stupnice do kalendáře zaznamenávat to, jak se uživatel konkrétní den cítí, informace o alergiích, první pomoci či informace o léku Claritine. Nechybí ani nastavení, v němž je možné vytvořit další sledovaný profil.

A například záložka Informace o alergiích je opravdu velmi bohatá, uživatelé v ní naleznou ucelený přehled, který zahrnuje nejen detailní informace o tom, co vlastně alergie jsou, jak se projevují, jaké typy alergií existují či jak se léčí. Autoři aplikace nezapomněli ani na informace o první pomoci při anafylaktickém šoku.

Uživatelé si tak mohou přečíst o tom, co je jeho příčinou, jaké má projevy a jak postupovat při záchraně postiženého. A v neposlední řadě aplikace také obsahuje velké množství rad a vychytávek, jak zmírnit příznaky alergií. Vše je opět logicky rozděleno dle typů alergií a uživatel tak má k dispozici velmi kvalitního průvodce.

Zajímavostí jsou pak tipy pro rodiče, které jsou zaměřeny přímo na sledování příznaků u dětí.

Alergie

Alergeny – tedy látky schopné vyvolat alergickou reakci –  mohou dráždit při vdechnutí (pyly, plísně, zvířecí alergeny, roztoči), mohou jimi být potraviny (nejčastěji mléko, vejce, lepek, ořechy, rajčata, sója a ryby), léky nebo hmyzí bodnutí. Mezi nejvýraznější alergeny v interiérech patří roztoči a srst zvířat (především koček a hlodavců), venku jsou to zejména pyly a plísně.

Příznaky alergie

Při vdechnutí alergenu se reakce projeví nejčastěji jako vodnatá nebo ucpávající rýma, pocit plného nosu bez rýmy, ztráta čichu, svědění a pálení očí, kýchání, někdy až záchvatovité.

K dalším alergickým reakcím patří zúžení průdušnice a průdušek, dušnost a dechová nedostatečnost, někdy až astmatický záchvat nebo kašel. Alergeny dráždí též oči, které slzí, zarudnou a pálí a může se objevit i zánět spojivek, otok víček a bulbu.

Při alergii na některé potraviny může dojít k otoku jazyka, dochází ke úžení až uzávěru dýchacích cest  a postižený se dusí. Mohou se objevit i bolesti břicha a zvracení.

Alergie se může projevit i na kůži ve formě zarudlé pokožky, otoků a různých kožních reakcí, kam patří i atopický ekzém. Ten se projevuje červenými pupínky na kůži, suchými a šupinatými místy, která obvykle svědí.

Mezi závažná onemocnění na alergickém podkladě patří i astma. Jedná se o chronický zánět průdušek vyvolaný alergenem, na jehož základě dojde k přestavbě dýchacích cest, která nemocnému zhoršuje dýchání.

Podívejte se, jak může vypadat alergická reakce

Léčba

V případě lehčích forem alergie – kašel, vyrážka – si nemocný může pomoci sám. V případě astmatického záchvatu, dušení, případně otoku hrdla je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc!

Léčba spočívá v odstranění alergenu a při reakci v podávání úlevových léků. Tyto léky neřeší léčbu alergie, pouze potlačení jejích nepříjemných symptomů. V případě dechových obtíží se podávají inhalační kortikoidy, nemocný je vhodně lékařem instruován a ví, kdy si má „fouknout“.

Při vážnějších potížích se využívají  celkové kortikoidy, které zmírňují reakce imunitního systému.

Využívá se též imunoterapie alergenovými vakcínami, kdy je vám do těla po dobu přibližně pěti let podáván alergen – v pomalu rostoucích dávkách  a vaše tělo si na alergen zvyká.

Tato léčba vyžaduje pravidelné docházení do ordinace, kde je podána pacientovi injekce a následně je pozorován lékařem kvůli možné alergické reakci.

Jak se zbavit vyrážky pomocí správné stravy se dozvíte zde.

Léky

K úlevovým lékům, které slouží k odstranění akutních potíží, složí antihistaminika, z volně prodejných léků jsou to například Claritine, Xyzal nebo Zyrtec, Fenistil, Zenaro.

Bylinky

Pozor, často je alergie i na bylinky, proto je nutné přistupovat k bylinkám opatrně. Nepodávat je malým dětem a nejprve postupně zkoušet, zda bylinka také není alergenem!!!

Alergie je bylinkami jen těžko léčitelná, některé mohou ale snižovat alergické obtíže. Připravíme si 1 lžičku natě světlíku a spaříme ji šálkem horké vody. Čaj pijeme třikrát denně po jednom šálku. Tento čaj může zmírnit ty nejhorší potíže.

Při senné rýmě nám může pomoci Yzop lékařský. Připravíme si 1 lžičku jeho natě a spaříme ji šálkem vařící vody. Čaj pijeme třikrát denně po jednom šálku. Těhotné ženy by tento čaj pít neměly. Alergie oslabuje játra, zkusit můžete užívat tinkturu z ostropestřce mariánského.

Homeopatika

Alergické otoky po štípnutí hmyzem vyřešíte s Apis mellifica nebo s Poumon histamine, který zastaví jakoukoliv alergickou reakci,  je vhodný také při chronické alergii.

Poumon histamine spolu s Arsenicum album se hodí na svědění kůže, které se zhoršuje po půlnoci, a pokud kůže svědí večer a do půlnoci svědění polevuje, objevují se vám puchýřky, berte Poumon histamine s Rhus toxicodendron.

Pokud máte alergii na pyl a potíže pouze v pylovém období, berte od května Pollen de graminees. Na pyl z kvetoucích stromů je vhodný Pollens. Euphrasia officinalis je vhodným lékem na slzící a pálící oči, s pocitem cizího tělesa v oku.

Pokud má pacient rýmu s ucpaným nosem, má stálou kapku u nosu a kýchá, měl by užívat Nux Domica. Na kýchání a vodnatou rýmu, která leptá nosní dírky, se hodí Allium cepa. Nepříjemné svědění nosohltanu a horního patra zastaví lék Sabadilla.

Pollen de graminees 30 ch – 5 granulí každé ráno – potíže v pylovém období

Apis mellifica 30 ch – 5 granulí po 30 minutách – při alergické reakci a otocích, např. štípnutí hmyzemPollens 30 ch – 5 granulí každé ráno – alergie na pyl z kvetoucích stromůPoumon histamine 30 ch – 5 granulí po 30 minutách – zastavuje jakoukoliv alergickou reakci             – 3 granule 1krát týdně – při chronické alergii

Poumon histamine 30 ch s Arsenicum album 15 ch – svědění kůže, které se zhoršuje po půlnoci

Poumon histamine 30 ch s Rhus toxicodendron 15 ch – svědění kůže, které se zhoršuje večer až do půlnoci, později polevuje, mohou se objevit puchýřkyEuphrasia officinalis 9 ch – 5 granulí 2–4krát denně – na slzící a pálící oči, člověk má pocit cizího tělesa v okuNux Domica 9 ch – 5 granulí 2–5krát denně – pacient má rýmu s ucpaným nosem, má stálou kapku u nosu a kýcháAllium cepa 9 ch – 5 granulí 2–5krát denně – kýchání a vodnatá rýma, která leptá nosní dírkySabadilla 9 ch – 5 granulí po hodině – nepříjemné svědění nosohltanu a horního patra

Vyšetření

Váš praktický lékař vám dá doporučení k alergologovi, který nejprve zjistí, na co jste alergičtí. Aplikuje vám na předloktí zředěné alergeny a podle kožní reakce následuje léčba. Přesnější výsledky získá z rozboru krve. Pokud má pacient problém i s dechem, je provedena spirometrie.

V těhotenství

Pokud jste těhotná a alergii zrovna léčíte, léčbu nepřerušujte, pouze ji upravte s alergologem. Vhodné je se v době těhotenství alergenům vyhýbat.

Možné komplikace

Nejzávažnější komplikací je anafylaktický šok, který se může objevit např. po bodnutí včelou. Důležité je podání adrenalinu a odborná pomoc. Mezi další komplikace patří záněty spojivek, nosních dutin nebo středouší, nosní polypy, které ucpávají nosní průduchy, a obecně zhoršování příznaků alergie, která není léčena. Alergie může také přejít k astmatu, ztrátě chuti nebo čichu.

Kdy jít k lékaři

Pokud trpíte častou rýmou, kašlem, dráždivým kýcháním, dýchacími problémy nebo častými vyrážkami a ekzémy. Alergii je důležité léčit, aby se nezhoršovaly její příznaky, které vás pak mohou nemile potrápit.

Další tipy jak se zbavit alergie najdete v tomto článku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector