Cilkanol – vše o zdraví

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 • Cilkanol
 • 300 mg, tvrdé toboky
 • troxerutinum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat
 3. Jak se přípravek Cilkanol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá

Přípravek Cilkanol patří do skupiny léků zvaných venofarmaka, která se používají k léčbě žilních onemocnění.

Léčivá látka troxerutin snižuje propustnost krevních vlásečnic, snižuje lomivost cév, zlepšuje prokrvení a výživu tkání končetin.

Přípravek Cilkanol užívají dospělí a dospívající od 15 let k léčbě příznaků a projevů při chronické žilní nedostatečnosti (pocit unavených, těžkých a bolestivých nohou, pocit napětí nebo svědění a mravenčení v kůži nohou, otoky dolních končetin, křeče, pocit neklidných nohou).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat

Neužívejte přípravek Cilkanol

 • jestliže jste alergický(á) na troxerutin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 1. Přípravek Cilkanol se nepodává dětem a dospívajícím do 15 let.
 2. Upozornění a opatření
 3. Před užitím přípravku Cilkanol se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Užívání přípravku Cilkanol při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Je třeba dodržovat ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (kompresní léčba obinadlem nebo punčochou při křečových žilách, aj.).

Pokud se u Vás objeví zánět žil (zarudnutí, bolestivost, otok v oblasti žíly), silná bolest v končetině (končetinách), vřed nebo náhlý otok jedné nebo obou končetin, vyhledejte neprodleně lékaře.

Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem. V případě nedostatečného či neuspokojivého účinku po dvou týdnech léčby je nezbytné vyhledat lékaře.

Přípravek není určen k léčbě otoků dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin a jater.

Další léčivé přípravky a přípravek Cilkanol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Dosud nejsou známy žádné léky, jejichž účinek by ovlivňovalo současné užívání přípravku Cilkanol.

Přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Cilkanol jiné volně prodejné přípravky pro léčbu žilních onemocnění, protože by mohlo dojít k nežádoucímu prohloubení jejich účinků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku v období těhotenství a kojení je vždy nutné konzultovat s lékařem, který rozhodne, zda je pro Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 • Při doporučeném dávkování přípravku Cilkanol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 • Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110)
 • Může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Cilkanol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 15 let je 2 – 4 tobolky 3× denně.

Tvrdé tobolky se užívají při jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Léčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 – 4 týdnů. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 měsíce. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba. Pokud do 2 týdnů nepocítíte úlevu nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba léčbu přerušit a vyhledat lékaře. Pokud u Vás dochází k opakovanému výskytu obtíží, vyhledejte lékaře, protože otoky mohou mít jinou příčinu.

 1. Jestliže jste užil(a) více přípravku Cilkanol, než jste měl(a)
 2. Při předávkování nebo náhodném požití více tvrdých tobolek dítětem vyhledejte lékaře.
 3. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cilkanol
 4. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 5. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cilkanol
 6. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a jsou mírného charakteru. Potíže většinou při dalším podávání vymizí, výjimečně mohou být důvodem k přerušení léčby.

Frekvence těchto nežádoucích účinků je neznámá (z dostupných údajů nelze určit):

 • bolesti hlavy;
 • lehká nevolnost;
 • svědivé vyrážky a návaly (hlavně na začátku léčby).
Zajímavé:  Domácí Léčba Vlhkého Kašle?

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cilkanol obsahuje

 • Léčivou látkou je troxerutin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: makrogol 6000, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), červený oxid železitý (E172) a oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Cilkanol vypadá a co obsahuje toto balení

Žluto-bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující žlutou náplň. PVC/Al blistr, krabička. Obsah balení: 30 tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16.3.2016

sp.zn. sukls218495/2011

CILKANOL příbalový leták

Všechny léky – Cilkanol

CILKANOL

(Troxerutinum)tvrdé tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceZentiva, k.s., Praha, Česká republika

SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg.Pomocné látky: makrogol 6000, magnesium-stearát, želatina.

INDIKAČNÍ SKUPINAVenofarmakum (k léčbě žilních onemocnění)

CHARAKTERISTIKA

Léčivá látka troxerutin patří do skupiny bioflavonoidů. Snižuje propustnost krevních vlásečnic, snižuje lomivost cév, zlepšuje prokrvení a výživu tkání končetin. Přispívá k úlevě při bolesti, pocitu těžkosti a únavy v dolních končetinách, při křečích a pálení v lýtkách. Působí proti otokům.

INDIKACE

Cilkanol užívají na doporučení lékaře dospělí a mladiství při chronických žilních onemocněních ke zmírnění obtíží, jako jsou otoky, bolest, svědění a křeče dolních končetin, k podpoře hojení bércových vředů a při hemoroidech.

KONTRAINDIKACECilkanol se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou jinou složku přípravku. Cilkanol se obvykle neužívá v těhotenství. V případě těhotenství se poraďte s lékařem. Během léčby se nedoporučuje kojení. Cilkanol se nepodává dětem do 15 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během léčby se výjimečně mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako zažívací obtíže, bolesti hlavy nebo kožní vyrážky z přecitlivělosti (alergie). V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

INTERAKCEDosud nejsou známy žádné léky, jejichž účinek by ovlivňovalo současné užívání Cilkanolu. Přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s Cilkanolem jiné volně prodejné přípravky pro léčbu žilních onemocnění, protože by mohlo dojít k nežádoucímu prohloubení jejich účinků.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Dospělí a mladiství obvykle užívají na počátku léčby 3× denně 1 tvrdou tobolku, po ústupu obtíží 2× denně 1 tvrdou tobolku. Tvrdé tobolky se užívají při jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

UPOZORNĚNÍLéčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 4 týdnů. Po této době se poraďte s lékařem o dalším užívání přípravku. Užívání přípravku Cilkanol při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby.

Je třeba dodržovat ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (kompresní léčba obinadlem nebo punčochou při křečových žilách, dodržování hygienických postupů při ošetřování bércových vředů a hemoroidů, aj.).

Při předávkování nebo náhodném požití více tvrdých tobolek dítětem vyhledejte lékaře.

Další informace

UCHOVÁVÁNÍUchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 • VAROVÁNÍNepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • BALENÍ30 tvrdých tobolek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE3.6.2009

Recenze

Hodnocení: 84 %

Cilkanol por.cps.dur. 30 x 300 mg

 • Jarka
 • Přidáno: 6. května 2018
 • Zakoupeno v Lekarna Na Pekarske

Doporučuje produkt

Lék na žílní problémy a spolu s Liotonem gel.zatím dostačující terapie

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 30. dubna 2018
 3. Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

 • necítím napětí v nohou, bez otoků.
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne

Doporučuje produkt

Vhodný na problemy s křečovými žilami

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 19. března 2018
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna
 • musi ho uživat moje mamka
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne (2)

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 5. března 2018
 3. Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

 • Funguje skvěle při problémech s žílami.
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 19. února 2018
 • Zakoupeno v Dr. Max lékárna

Doporučuje produkt

Produkt mi byl doporučen paní doktorkou.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne
 1. Dědek
 2. Přidáno: 18. září 2017
 3. Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

 • užívám spoustu roků a pomáhá.
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne
Zajímavé:  Léčba Rakoviny Pomocí Jedlé Sody?

Doporučuje produkt

Po dvoutýdenním užívání mě přestaly trápit noční křeče lýtkových svalů.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne
 • kejval
 • Přidáno: 9. července 2017
 • Zakoupeno v Benu.cz

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Jirka
 2. Přidáno: 9. července 2017
 3. Zakoupeno v Apotek.cz

Doporučuje produkt

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 24. října 2016
 • Zakoupeno v Lékárna pohoda

Doporučuje produkt

Tento přípravek užívám delší dobu a plně mi vyhovuje.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

 • užívám pravidelně je vyhovující
 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 19. září 2016
 3. Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

Výborné na žilní problémy. Kupují pravidelně.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 16. září 2016
 • Zakoupeno v EUCLékárna.cz

Doporučuje produkt

používám ho několik roků.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 4. července 2016
 3. Zakoupeno v Apotek.cz

Doporučuje produkt

ok

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

Dříve to byl lék na předpis částečně hrazen pojišťovnami. Nyní je volně k dostání, ale za své! Nechcete-li, zejména ti starší, mít večer nohy nateklé jako báně, sáhněte si do důchodcovské kapsy a užívejte 1-0-1.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (4)
 • Ne (2)
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 6. prosince 2015
 • (Upraveno 6. prosince 2015)
 • Zakoupeno v Lekarna Na Pekarske

Doporučuje produkt

 • užívám dlouhodobě, problémy s křečovými žilami

Jsem spokojena nijak nedráždí zažívací ústrojí

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

tento lék opravdu pomáhá.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 8. srpna 2015
 3. Zakoupeno v Lékárna doktorka

Doporučuje produkt

 • Cilkanol beru již několik let, jednou jsem ho zkusila nahraadit levnějším, ale rychle jsem se vrátila, protože se ozvaly potíže s nohami
 • kdysi býval na lék.recept s menším doplatkem, pak s větším doplatkem a teď se holt kupuje, co naděláme

není nejlevnější, ale doporučuji na dlouhodobé užívání

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (3)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 5. července 2015
 • (Upraveno 5. července 2015)
 • Zakoupeno v sLéky.cz

Doporučuje produkt

pomáhá na bolesti nohou, pokud trpíte na křečové žíly. sice mi nohy ve vedrech stejně otékají, ale už tolik nebolí.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne

Doporučuje produkt

někdy je potřeba nohám v létě pomoci

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 5. října 2014
 3. Zakoupeno v Lékárna Zdraví

Doporučuje produkt

tento lék již beru několik roků a jsem spokojen s jeho účinkem.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

Užíváme pouze na doporučení lékaře.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (2)
 • Ne

Doporučuje produkt

 • užívám několik roků a jsem spokojen

po několika rokách používání potíže zmizely .

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne

Doporučuje produkt

 • je to velice krátké užívání.ale cítím ulehčení nohou,ztrácí se otoky kotníků

neustále jsem měla takové napínaní a otoky kotníků.Hledala jsem nějakou pomoc,mastičky nezabíraly,doporučuji.jsem spokojená.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (3)
 • Ne

Doporučuje produkt

lze doporučit

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (1)
 • Ne
 • Ověřený zákazník
 • Přidáno: 27. prosince 2012
 • Zakoupeno v Lékárna.cz

Doporučuje produkt

užívám dlouhodobě, býval kdysi na lék.předpis s doplatkem od zdr.pojišťovny, nyní je zařazen mezi volně prodejné léky. Vzhledem k tomu, že mám problémy s tzv.těžkými nohami a žílami, doporučuji, mně pomáhá.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (7)
 • Ne
 1. Ověřený zákazník
 2. Přidáno: 29. října 2012
 3. Zakoupeno v Lékárna Zdraví

Doporučuje produkt

 • Užívám ho už několik roků.
 • Pro Váš obcho rozhodla cena zboží.

S vaším obchodem jsem spokojen.

 • Je tato recenze užitečná?
 • Ano (4)
 • Ne (4)

Zobrazuji 1 – 29 ze 29 recenzí

Pacienti zbytečně doplácejí na předepsané léky

Z údajů dodaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a lékárnami vyplývá, že v první stovce je padesát tři preparátů hrazeno zdravotními pojišťovnami zcela, dalších sedm má doplatek do pěti korun.

‚Šedesát procent léků nepředstavuje pro pacienta žádnou finanční zátěž,‘ komentoval to vedoucí Břevnovské lékárny v Praze 6 Zbyněk Čalkovský. Čtyřiašedesát nejčastěji předepisovaných léků ze sta pochází od českých či slovenských výrobců, a ty jsou obvykle levnější. 

Současně se ukázalo, že lékaři svým pacientům častěji předepisují léky, za které se musí v lékárně doplácet, zatímco ty zcela bezplatné jsou někdy až na zadních místech žebříčku. Platí to například pro léky na nemoci srdce a cév, které patří mezi ty nejčastěji ordinované – v první stovce jich je 28.

Tak třeba léky na cévy cilkanol či glyvenol mají asi dvacetikorunový doplatek. Ale doktoři je píší častěji než třeba bezplatný ascorutin – cilkanol je šestým vůbec nejčastěji předepisovaným lékem, glyvenol desátým a ascorutin dvanáctým.

‚Léky mohou působit proti nemoci podobně, ale s rozdílnými vedlejšími účinky,‘ zmiňuje jedno z obecně platných pravidel přednosta 2. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michael Aschermann.

Hlavní příčiny, proč první volbou není vždy lék bez doplatku, jsou však podle něho ještě jinde. Na trh přicházejí stále nové preparáty a úhrady pojišťoven se mění každý půlrok. Lék bez doplatku tak někdy prostě ještě nestihne proniknout mezi ty, které lékař předepisuje.

‚Někteří si to ani nestačí hlídat, jiní jsou zvyklí předepisovat stále stejné léky. Někdy se může, připouštím, uplatnit i aktivní propagační činnost firem, které lék dodávají a zrovna na ten svůj lékaře upozorňují,‘ popisuje profesor Aschermann, jak to v ordinování léků občas chodí.

Zajímavé:  Oční Lékař České Budějovice Strádova?

Stejně tak může předepsání léku bez doplatku narazit na zcela formální překážky: buď jej smí napsat jen odborný lékař, a nikoli praktik, nebo prostě zrovna nejsou na trhu.

Rozbor stovky nejpředepisovanějších léků však současně přinesl ještě jedno zjištění: ze zdravotního pojištění se neplatí vždycky jen ty nejnutnější léky.

Nejčastěji předepisovaným lékem na účet pojišťovny je totiž paralen, dohromady je v první stovce 13 preparátů proti bolestem či teplotě a šest přípravků proti kašli.

A také jak přiznávají mnozí odborníci, léky, jejichž medicínský účinek je už překonán modernějšími preparáty.

Jde například o některé medikamenty na nemoci cév – a podle profesora Aschermanna je mezi nimi i onen zmiňovaný cilkanol či glyvenol. Proč je tedy lékaři předepisují? Protože je prý pacienti žádají – zvykli si na ně a mají pocit, že přesně to potřebují. Zdravotní pojišťovny však za tyto preparáty vydají ročně desítky milionů korun.

VZP: Kolik lidé doplácejí, nevíme. Možná 200, možná 500…
Co nemoc, to alespoň jeden plně hrazený lék, dušují se občanům státní úřady. Ale je to tak doopravdy? Na papíře ano, v praxi vždycky ne, přiznává vedoucí oddělení léčiv Všeobecné zdravotní pojišťovny Ludmila Honzáková. Takovým případem je třeba paralen, že? V lékárnách má recept padesátihaléřový doplatek. Je to samozřejmě směšná částka, ale fakt je, že srovnatelný medikament bez doplatku neexistuje.Ale to je demagogie. Zákon neříká, že zrovna paralen má být zdarma. V této skupině analgetik je hrazen acylpyrin, byť má poněkud jiné složení. A kromě toho jen někteří lékárníci si ten haléřový doplatek vybírají. Kdyby šlo o haléřové doplatky, zřejmě by ČSSD nechtěla původně jít do voleb s heslem Léky pro lidi nad 70 let zdarma. A někteří experti tvrdí, že obyvatelům domovů důchodců někdy nestačí na doplatky za léky kapesné. Prý jich berou tolik, že vybrat vhodnou kombinaci těch plně hrazených je nemožné. Je to tak? Není to tak. Pokud totiž lékař usoudí, že pacient potřebuje zrovna tu a tu kombinaci léků, lze to chápat jako jedinou nutnou léčbu – a v takovém případě paragraf 16 zákona o zdravotním pojištění umožňuje pojišťovně plně uhradit pacientovi i ty léky, které jsou jinak s doplatkem. Jiná věc je, že některým lékařům přece jen chybějí – snad mě za to nebudou kamenovat – farmakologické znalosti léčby starých lidí. Nasazují příliš mnoho léků v nevhodných kombinacích. V některých případech by stačilo některé léky prostě vypustit. Množství chemie předepisované pacientům není vždy optimální. Návrh na bezplatné léky od 70 let byste tedy nepodpořila? Ne. Takové plošné opatření může vést jedině k tomu, že si pacient místo paralenu, kde doplatí padesátník, nechá napsat drahý panadol. Proč ne? Všechny ty mastičky na kolena, s nimiž se většinou plýtvá, jsou omezeny doplatkem – mají snad být i ony zdarma? Je přece škoda dávat peníze tam, kde to není nutné, když bychom je třeba radši dali na léky proti revmatoidní artritidě. Když je tedy lékař informovaný, nemusí pacient platit nic? V podstatě ne. Ale předtím jste řekla, že mastičky na kolena doplatek mají…To je pravda. Zdravotní pojištění zajišťuje životzachraňující léky. Ne ty, které život vylepšují. Vitaminy, gerovitaly, mastičky, nutriční preparáty, to vše si lidé přinejmenším zčásti platí. A souhlasím, že paragraf 16 nezná pojem sociální hledisko, to znamená, že neumožňuje lidem plně hradit i tyto preparáty, když na to ekonomicky nemají. Pro tyto situace by tu však měla existovat sociální síť. Zdravotní pojištění zaručuje, že budete mít bez doplatku základní léky, tedy třeba na cukrovku, nádory, srdeční choroby byť i své mamince jsem připlácela na lék na srdce, protože doktoři prostě byli zvyklí jej psát… Chcete říci, že lékaři nevyužívají možnost léčit bez doplatků? Využívají. Náš revizní systém je žádostmi o plnou úhradu hodně zahlcen – obzvlášť když se mění výše doplatku a lékař by musel hned převést pacienta na jiný. Léky nejsou zboží jako kterékoli jiné, těžko se jen tak přechází z jednoho léku na druhý. Když má lékař dlouholetou praxi a má pacienty kompenzovány určitou kombinací medikamentů, tak i když přicházejí nové preparáty, zůstává u svých osvědčených receptů. Jenže abychom mohli hradit nové a stále dražší preparáty, musíme ty staré kombinace narušovat. Víte, kolik dnes jednotliví nemocní vlastně doplácejí za léky? Ne. Odhaduje se, že lidé si průměrně doplácejí sedm procent. Průměrný dospělý tedy doplatí asi sedm procent z 2500 korun ročně, což je částka, kterou zaplatí za jeho léky pojišťovna. U starých lidí je to 5000 i více, to by vycházelo na roční doplatek 500 korun. Ale to je průměr a ten je velmi zkreslující. Děláme si teď podrobnou statistiku, abychom věděli, za co staří lidé konkrétně platí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector